ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ

 

   Τα παρακάτω είναι αναδημοσίευση από παλαιοημερολογίτικη ιστοσελίδα η οποία είναι ενάντια στις Φλωρινικές παρατάξεις. Αυτό δεν μας εμποδίζει να δεχθούμε τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει ώστε να αναδειχτεί για άλλη μια φορά η φυσική πορεία όσων αποτειχίζονται από την Εκκλησία του Χριστού


"…Αλλ' ημείς οι παλαιοημερολογίται δεν αποτελούμεν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ και ανεξάρτητον Ορθόδοξον Εκκλησίαν εν Ελλάδι, διότι ουδεμία Εκκλησία μας ανεγνώρισεν ως τοιαύτην, αλλ' είμεθα εντός της ανεγνωρισμένης Αυτοκεφάλου Ελληνικής Εκκλησίας, ως μία ΦΡΟΥΡΑ, ήτις φρουρεί τον θεσμόν του Ορθοδόξου Εορτολογίου, ον ηθέτησεν, ως μη’ ώφειλεν, η πλειοψηφία της Ιεραρχίας, και ημείς, ως αποτελούντες την φαεινήν και αλύμαντον ΠΛΕΥΡΑΝ της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος:…

Κατά ταύτα ημείς οι παλαιοημερολογίται όσω και αν παρουσιαζώμεθα κατά το φαινόμενον και την εξωτερικήν εκδήλωσιν της πίστεως, ως έχοντες ιδίους ευκτηρίους οίκους, και ιδίους λειτουργούς, ουχ ήττον όμως καίτοι διατελούμεν εν πνευματική ακοινωνησία προς την καινοτομήσασαν Ιεραρχίαν, άτε εχόμενοι στερρώς των θείων Κανόνων και των πιστών παραδόσεων, αποτελούμεν εν τη κανονικότητι ουχί ιδιαιτέρων Εκκλησίαν εκείνης, μεθ' ης διεκόψαμεν προσωρινώς δια λόγους Κανονικούς, την εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν, αλλά την ανύστατον φρουράν, ως έφθην ειπών, την αγρύπνως φρυκτωρούσαν επί των αδαμαντίνων επάλξεων της μιας Αυτοκεφάλου Ελληνικής Εκκλησίαςοι αλλοίαν γνώμην περί τούτου έχοντες… περιπίπτουσιν εις την αίρεσιν του Προτεσταντισμού και τελούντες τα μυστήρια εν ονόματι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ Εκκλησίας, ως κάλλιον ειπείν της ατομικής Εκκλησίας, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ πάσης ΧΑΡΙΤΟΣ, ης ΤΑΜΕΙΟΥΧΟΣ τυγχάνει πάσα ανεγνωρισμένη Ορθόδοξος Εκκλησία".

(από την Εγκύκλιον του πρ. Φλωρίνης του έτους 1944)

"…δι' ων προσπαθούσιν ούτοι υπό το πρόσχημα της ακράτου δήθεν Ορθοδοξίας, να παγιδεύσουν αυτούς (τους πιστούς) εις την λύμην της κακοδοξίας, και να παρασύρωσιν εις τον κρημνόν της ψυχικής απωλείας, εις δε τους καλή τη πίστει και εξ αγαθού συνειδότος ακολουθούντας αυτούς συνιστώμεν, όπως αποκηρύξωσιν αυτούς και τας βεβήλους κενοφωνίας και ψυχοφθόρους διδασκαλίας, τας αντικειμένας προς το ακραιφνές και υγιές πνεύμα της Ορθοδοξίας, εάν επιθυμούν να τύχωσιν της ψυχικής αυτών σωτηρίας, ευρισκομένης μόνον εν τη ΣΩΣΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΩ της Κανονικής και ανεγνωρισμένης Εκκλησίας".

"Εντεύθεν συνάγομεν το συμπέρασμα, ότι μία ανεγνωρισμένη Ορθόδοξος Εκκλησία, τότε μόνον απόλλυσι την ορθόδοξον έννοιαν και το κύρος των θείων Μυστηρίων, όταν αναγνωρισθή και αύτη αιρετική η Σχισματική υπό πανορθοδόξου Συνόδου, μόνης δικαιουμένης να αφαιρέση εξ αυτής την Χάριν και το Θείον κύρος των Μυστηρίων, διότι και μόνη Αύτη δικαιούται να παρέχη ταύτα εις Αυτήν".

   Ακολουθούν οι προτάσεις του πρ.Φλωρίνης για την επίλυση του παλαιοημερολογιτικού ζητήματος. Ο μακαρίτης Χρυσόστομος διέβλεπε την πολυσχιδή πορεία των σχισματικών και φαίνεται ήθελε να την αποφύγει. Οι δεκάδες σημερινές παλαιοημερολογίτικες παρατάξεις, τραγικά τον δικαιώνουν.

ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ
ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗ
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ


1) Οι Αρχιερείς οι Παλαιοημερολογίται να μνημονεύουν την Ιεράν Σύνοδον, οι δε Ιερείς των να μνημονεύουν αυτούς, ως και μέχρι σήμερον.

2) Οι Ιεροί Ναοί των Παλαιοημερολογιτών να λογοδοτούν εις έναν Έξαρχον των Παλαιοημερολογιτών, αυτός δε εις ένα κρατικόν πρόσωπον της εμπιστοσύνης της Εκκλησίας και το κρατικόν πρόσωπον εις την Εκκλησίαν, δια να φαίνεται αρχικώς, ότι ο Παλαιοημερολογιτισμός έχει να κάμη μόνον με το κράτος και ουχί με την Εκκλησίαν. Αι δε εισπράξεις να συγκεντρώνωνται εις την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών, όλης της Ελλάδος.

3) Οι Ιερείς των Παλαιοημερολογιτών ν' αναγνωρισθούν μόνον οι κανονικοί (όσοι δηλ. εχειροτονήθησαν με το νέον ημερολόγιον και υπό κανονικού Αρχιερέως).

4) Οι χειροτονηθέντες παρά των τριών Αρχιερέων, όσοι είναι έγγαμοι, να τους ανεχθώμεν υπό τύπον προσωρινότητος, διότι αυτοί, ως μη αντιδραστικοί τακτοποιούνται ευκόλως.

5) Άπαντες οι Ιερομόναχοι, μοναχοί και μοναχαί να περιορισθούν αμέσως εις τας Μονάς των υπό την επιτήρησιν της αστυνομίας. Οι δε Αγιορείται να περιορισθούν αμέσως εις Άγιον Όρος, διότι άπαντες οι ανωτέρω εμφυτεύουν τον φανατισμόν εις τους παλαιοημερολογίτας. Θα εξέρχωνται δε των Μονών μόνον μοναχοί η μοναχαί (ουδέποτε δε Ιερομόναχοι) δια υλικάς υπηρεσίας των Μονών, τη εγγράφω πάντοτε αδεία του Εξάρχου των Παλαιοημερολογιτών.

6) Αι μικραί μοναί να διαλυθούν ή να περιορισθούν οι μοναχοί ή αι μοναχαί των εις δύο τρεις μεγάλας τοιαύτας, αίτινες να τελούν υπό τον έλεγχον του Εξάρχου των Παλαιοημερολογιτών.

7) Να επιδιωχθή και πάλιν συνεννόησις μετά των Φλωρίνης, Λιώση και Χατζή με την υπόσχεσιν, ότι θα αποκατασταθούν ως βοηθοί Επίσκοποι κάπου αν βεβαίως τούτο το εγκρίνη η Εκκλησία.

8) Άπαντα τα ανωτέρω να διατυπωθούν και κοινοποιηθούν εις όλας τας Αστυνομικάς Αρχάς του Κράτους και τους Αρχιερείς δι' Εγκυκλίων του Υπουργείου Θρησκευμάτων.

9) Εις τον Έξαρχον των Παλαιοημερολογιτών να δοθή έγγραφον απόρρητον και εκ μέρους του Μητροπολίτου Αθηνών προς τους Ιεράρχας της Ελλάδος και εκ μέρους του Αρχηγείου της Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων προς απάσας τας Αστυνομικάς Αρχάς του Κράτους, ίνα τον βοηθήσουν οι ανωτέρω εις το έργον του.

10) Όσοι εκ των ιδιοκτητών των παλαιοημερολογιτικών Ναών δυστροπούν οι Ναοί των να κλείωνται αμέσως.

11) Εκ μέρους του Εξάρχου να γίνεται συγκέντρωσις του Κλήρου των Παλαιοημερολογιτών και Κατήχησις, ότι το ζήτημα το παλαιοημερολογιτικόν δεν είναι δογματικόν και δυνάμεθα να δεχθώμεν το μνημόσυνον του Κανονικού Αρχιερέως.

12) Όταν θα χειροτονώνται Κληρικοί να έχουν τα προσόντα, όπως και οι Νεοημερολογίται Κληρικοί.

13) Να γραφούν βιβλία κατάλληλα προς διαφωτισμόν του πληρώματος, ότι το ζήτημα δεν είναι δογματικόν και δεν βλάπτει να δεχθώμεν το μνημόσυνον του Κανονικού Μητροπολίτου.

14) Να γίνη η εκκαθάρισις του Κλήρου των Παλαιοημερολογιτών δια των ιδίων των Παλαιοημερολογιτών και να εφαρμοσθούν αι αποφάσεις των εκ μέρους της Πολιτείας.

15) Να υφίσταται ο διωγμός, ίνα δυνηθώμεν οι δεχόμενοι την λύσιν ταύτην να πείσωμεν τους ιδιοκτήτας των Ναών Ιερείς και Λαϊκούς να δεχθούν την λύσιν ταύτην.

Με τα μέτρα ταύτα έχω την πεποίθησιν, ότι εντός 6 μηνών ή το πολύ πολύ ενός έτους θα εισέλθη και το παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα εις την κανονικήν του τροχιάν, διότι και Αρχιερείς θα υποκύψουν και Ιερείς και Λαός, οπότε αρχικώς θα υπάρχη ο παλαιοημερολογιτισμός υπό την διοίκησιν πάντοτε της Επισήμου Εκκλησίας, έστω και καμουφλαρισμένα, αργότερα δε θα εκλείψη τελείως, διότι οι έγγαμοι Ιερείς, δεν έχουν ποτέ τον φανατισμόν των Μοναχών.

Εκτός όμως τούτου, όταν υπάρχη η μυστική αυτή συμφωνία αρχικώς μεταξύ Εκκλησίας και Παλαιοημερολογιτισμού, δεν θα δυνηθή ουδεμία απολύτως Κυβέρνησις να επέμβη υπέρ των Παλαιοημερολογιτών μονομερώς και να τους δώση ελευθερίαν, διότι θα επέμβη η Διοικούσα Εκκλησία και θα είπη εις τον Πρωθυπουργόν και αρμόδιον Υπουργόν, αυτή η συμφωνία υπάρχει και πρέπει να τηρηθή ίνα προϊόντος του χρόνου τακτοποιηθή οριστικώς το ζήτημα. Και τότε, όταν οι Παλαιοημερολογίται αι αρνούμενοι να συμμορφωθούν ίδουν, ότι καμμία Κυβέρνησις δεν τους υποστηρίζει ασφαλώς θα υποκύψουν.

Τελικώς έχω την πεποίθησιν, ότι ίνα επιτύχουν πάντα τ' ανωτέρω, θα επιτύχουν μόνον δια προσώπων προερχομένων εκ του Παλαιοημερολογιτισμού και με την δέουσαν εξουσίαν.
Δια την εφαρμογήν των ανωτέρω δέον να γίνη μεγίστη προσπάθεια, ήτις είμαι βέβαιος, ότι θ' αποφέρη αγλαούς καρπούς".

 

Από την παλαιοημερολογίτικη ιστοσελίδα http://www.churchgoc.org/enimerosis/e_186.html