Στό προηγούμενο- 1ο τεῦχος μας – κάναμε λόγο γιά κάποιες κινήσεις ἐσωτερισμοῦ μέ οἰκολογικό προσωπεῖο, ὅπως ἡ ὁμάδα- ἐν δυνάμει οἰκοκοινότητα- Free and Real (Ἐλεύθεροι καί Ἀληθινοί) πού ἀναπτύσσεται σιγά- σιγά στόν Ἅγιο Λουτρῶν Αἰδηψοῦ. Στό παρόν φυλλάδιο θά παρουσιάσουμε πιό ἀναλυτικά τά «πιστεύω» τῆς ὁμάδας αὐτῆς καί θά δοῦμε πῶς αὐτή συνδέεται μέ τή νεοεποχίτικη κίνηση τοῦ ,ἀσυμβίβαστου μέ τήν Ὀρθοδοξία, Ἐσωτερισμοῦ.

Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νά σημειωθεῖ πώς ὁ Ἐσωτερισμός εἶναι ἀσυμβίβαστος ὄχι μόνο μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, ἀλλά καί γενικότερα μέ τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ. Εἶναι εἶδος ἀποκρυφισμοῦ μέ θεοσοφικές προεκτάσεις πού ὑποστηρίζει ὅτι οἱ διδασκαλίες καί τεχνικές πού ἀσκοῦν οἱ Μύστες-γκουρού γίνονται ἀντιληπτές καί κατανοητές μόνο ἀπό ἕναν «ἐσωτερικό» κύκλο ἀνθρώπων- μυημένων- καί ὄχι ἀπό τούς πολλούς.


Μιλοῦν γιά τήν παγκόσμια σωτηρία πού θά προκύψει μέσα ἀπό τή γνώση καί ἕνωση μέ τό Σύμπαν. Διδάσκουν πώς ἡ ἕνωση αὐτή μέ τό Σύμπαν ἤ ἀλλιῶς μέ τήν «συμπαντική ἐνέργεια» εἶναι μιά διαδικασία καί δύναμη πού βρίσκεται μέσα στόν κάθε ἄνθρωπο πού πρέπει ὅμως νά χρησιμοποιήσει τίς ἐνδεδειγμένες τεχνικές γιά νά διευρύνει τή «συνείδησή» του (διαλογισμός, γιόγκα, ἀλλαγή σκέψης, κ.λ.π.) σέ «συμπαντική συνείδηση». Χρησιμοποιοῦν τίς δικές τους «δυνάμεις» γιά νά φθάσουν τελικά στό στόχο τους πού εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἤ «Ἑαυτοῦ» (Ὑπερ-ἐγώ) σέ θεότητα. Δέν ὑπάρχει προσωπικός Θεός γι’ αὐτούς, πολύ περισσότερο Τριαδικός Θεός καί βεβαίως δέν χρειάζεται ἡ θεία χάρις γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀφοῦ, μάλιστα, ἡ σωτηρία δέ νοεῖται ὡς κατά χάρη ἕνωση μέ τόν Θεό, ἀλλά ὡς ἕνωση μέ τήν ἀπεριόριστη συμπαντική ἐνέργεια· γιά νά ἀντλήσουν ἀπ’ αὐτήν τήν ἀπρόσωπη «δύναμη» θεϊκές ἰδιότητες.

Ἔχοντας, λοιπόν, κατά νοῦ τήν βασική διδασκαλία τοῦ ἐσωτερισμοῦ, ἄς δοῦμε ἕνα δεῖγμα γραφῆς τῆς ὁμάδας καί τή σχέση μέ τά παραπάνω. Γράφουν σέ ἱστοσελίδα τους (www.freeandreal.org/research/, 27-3-2013, 07:42) πώς «ὁδεύοντας πρός τήν ἄριστη ὑγεία καί πετυχαίνοντάς την, ὁ ὀργανισμός σου ἐπανακτεῖ τίς δυνάμεις μέ τίς ὁποῖες γεννήθηκε καί στίς τρεῖς ὑποστάσεις του - ἑνώνεται μέ τόν ὀμφάλιο λῶρο τῆς γῆς, στηρίζεται ἐπιτέλους στίς δικές του δυνάμεις, γίνεται ἀκλόνητος σωματικά, ἄπειρος νοητικά καί ἀνεπηρέαστος ψυχολογικά - καί τίς ὁποῖες δυνάμεις ὅταν θυμηθεῖ νά χρησιμοποιεῖ ἄριστα, θά εἶναι σέ θέση νά δεῖ τό ρόλο του καί τό πραγματικό μέγεθός του μέσα στόν ὑπερ-ὀργανισμό τῆς Γαίας καί κατ’ ἐπέκταση στόν συμπαντικό ὑπερ-ὀργανισμό καί ἄρα νά καταλάβει καί νά δώσει νόημα στή ζωή». Μιά προσεκτική ματιά μᾶς καθιστᾶ σαφεῖς τίς συγγένειες τῶν γραφομένων μέ τίς παραπάνω θέσεις τοῦ Ἐσωτερισμοῦ.

Ἄς δοῦμε τώρα τί ἀκριβῶς εἶναι τό κίνημα zeit geist (ἐνν. πνεῦμα τῆς ἐποχῆς) πού ἐνέπνευσε τή συγκεκριμένη ὁμάδα (ὅπως διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα trelataxidia.blogspot.gr/2012/02/free-real.html ). Τό κίνημα αὐτό εἶναι νεοεποχίτικο καί σκοπό ἔχει νά καυτηριάσει μέ ἰδιαίτερο τρόπο τήν ὀργάνωση, τή δομή καί τίς ἀξίες τοῦ σύγχρονου κόσμου. Καί προφανῶς νά προτείνει ἕνα νέο ἐπαναστατικό τρόπο σκέψης γιά ὅσα συμβαίνουν γύρω μας καί ὅσα μᾶς περιβάλλουν. Τελικός σκοπός του εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυση μιᾶς νέας στυγνῆς παγκόσμιας δικτατορίας ὅπου οἱ πολίτες θά ζοῦν σάν σέ παράδεισο, μέ συναλλαγές χωρίς χρήματα, χωρίς κυβερνήσεις, χωρίς τίς γνωστές πολιτειακές δομές. Διακηρύσσουν ἄνετη ζωή μέ ἀφθονία ἀγαθῶν, παγκόσμια ἁρμονία ἀνθρώπων καί φύσης, φυτοφαγία, ἀειφορία, πράσινη ἐνέργεια καί ἀνάπτυξη (Σᾶς θυμίζουν τίποτα αὐτά τά τελευταία;).

Τό παράξενο ὅμως εἶναι πώς γιά νά πείσουν γιά τή σαπίλα τοῦ νῦν συστήματος χρεώνουν ὅλα τά κακά πού συμβαίνουν στίς θρησκεῖες- κυρίως στό Χριστιανισμό. Τελικά, μιά προσεγμένη κριτική ματιά στίς 3 ταινίες «τσάιτ γκάιστ» ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα πώς τό θρησκευτικο-φιλοσοφικό ὑπόβαθρο τοῦ κινήματος ἐμφορεῖται ἀπό μασωνικές καί θεοσοφικές καταβολές. Μέ ἀπίστευτες ὕβρεις, συκοφαντίες, ἀλλοιώσεις τῶν ἱερῶν κειμένων καί εἰδικά τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινεῖται καί τό ντοκυμαντέρ “Kymatica” πού προωθεῖ ἡ ὁμάδα τοῦ Τελεθρίου. Στήν ἱστοσελίδα www.metafysiko.gr/?p=5075 διαβάζουμε σχετικά : «Τό Ἐγώ εἶναι τό Σύμπαν, τό Α καί Ω, ὁ Θεός καί τό Ἄπειρο. Τό μόνο πού ἐξελίσσεται…». Γίνεται, κατόπιν, ἀναφορά στούς ἐνεργειακούς μεσημβρινούς καί τά 7 ἐνεργειακά κέντρα τοῦ ἀνθρώπου (τσάκρας) πού εἶναι καθαρά νεοεποχίτικη θεωρία, ἰνδουϊστικῆς προέλευσης. Συνεχίζει ὁ δημιουργός τοῦ ντοκυμαντέρ σχετικά μέ τή συμπαντική συνειδητότητα: «Ἡ συνείδησή μας ἔχει ἐνεργειακό πεδίο πού καθορίζει τή μορφή τῶν ὀργανισμῶν. Εἶναι ἡ δημιουργική δύναμη ὁλοκλήρου τοῦ σύμπαντος. Τῆς ἔχουν δοθεῖ πολλά ὀνόματα ὅπως Θεός, Γιαχβέ, Κρίσνα, Φύση, πεδίο καί Θεῖο».

Τό παραπάνω ντοκυμαντέρ μετέφρασε καί ἐπιμελήθηκε ἡ ὁμάδα Free and Real (κατά δική τους δήλωση) και τό προωθεῖ μέσα ἀπό τίς ἱστοσελίδες της. Στή συνέχεια, παρουσιάζουν μέσα ἀπό τό free and real tv, σειρά ταινιῶν ἄλλων δημιουργῶν πού κατασυκοφαντοῦν καί ὑβρίζουν τόν Χριστιανισμό μέ χυδαιότητες ἀκατανόμαστες ὅπως στήν ταινία «Religulous» (ἀπό τίς λέξεις religious-θρησκευτικό καί ridiculous-γελοῖο) στή διαφήμιση τῆς ὁποίας παρουσιάζονται οἱ 3 μονοθεϊστικές θρησκεῖες ὡς πίθηκοι(!) καί «The Root of all Evil” τοῦ Richard Dawkins (Ἡ ρίζα κάθε κακοῦ) καί πάλι μέ ἐπιμέλεια ὕλης ἀπό τούς Free and Real. Στήν ταινία αὐτή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζεται σαδομαζοχιστής καί μοχθηρός, ἐνῶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός -ἄπαγε τῆς βλασφημίας- παλαβός πού μέ τή Σταύρωσή Του προσπαθεῖ νά ἐντυπωσιάσει τόν ἑαυτό του!!!

Κλείνουμε μέ ἀναφορά σέ ἄλλο ντοκυμαντέρ τῆς ὁμάδας αὐτῆς μέ τίτλο «Esoteric Agenda» ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρός προέρχεται ἀπό τά ἡλιοστάσια τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου, ὅτι τό δαχτυλίδι πού φοροῦν οἱ σύζυγοι στή διάρκεια τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου συμβολίζει τούς δακτυλίους τοῦ Κρόνου καί ὅτι-ἥμαρτον Θεέ μου- τό αἷμα στό ἅγιο Δισκοπότηρο δέν εἶναι τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀλλά ἀναπαράσταση τοῦ αἵματος πού βγαίνει ἀπό τή μήτρα κατά τή διάρκεια τῆς ἔμμηνου ρήσης!!!

Μποροῦν νά ποῦν, βεβαίως, πώς δέν ἔχουν γράψει οἱ ἴδιοι τίποτα σχετικό μέ τίς παραπάνω ὕβρεις καί συκοφαντίες κατά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Υἱοθετοῦν ὅμως καί προωθοῦν αὐτά πού ἔχουν γράψει οἱ ἄλλοι. Προφανῶς συμφωνοῦν μέ ὅλα αὐτά. Αὐτό καί μόνον τούς θέτει ἐκτός Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί συνεπῶς καθιστοῦμε σαφές πώς ἡ οἰκολογία καί ἡ ἀγάπη στό περιβάλλον καί ὅ,τι σχετίζεται μ’ αὐτό –πού δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποκλειστικό προνόμιο καί πρακτική κάποιων ὁμάδων- εἶναι μόνο ἕνα προσωπεῖο, μιά μάσκα, πίσω ἀπό τήν ὁποία κρύβονται οἱ πραγματικές προθέσεις- μεταξύ ἄλλων ἡ ἀλλοίωση τῆς πίστης τῶν ἀνυποψίαστων Ὀρθοδόξων πρός ἴδιον ὄφελος. Θά συνεχίσουμε ὅμως νά παρατηροῦμε καί νά ἑνημερώνουμε τό Ὀρθόδοξο ποίμνιό μας σχετικά μέ τίς ἐκδηλώσεις, τίς ἰδεολογίες καί τά πιστεύω ἀνθρώπων πού ἄν μή τι ἄλλο δέν εἶναι εἰλικρινεῖς ἀλλά συστηματικά παραπλανοῦν τούς ἀνθρώπους τῆς τοπικῆς-καί ὄχι μόνο- κοινωνίας.

Ἔρρωσθε κύριοι!
Μάρτιος 2013