Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τό φυλλάδιο αὐτό ἀποτελεῖ,
πλέον, αὐτοτελές τμῆμα τοῦ γνωστοῦ ἐνοριακοῦ μας φυλλαδίου «Ἄμπελος Εὐκληματοῦσα» καί εἰδικά τῆς ἀντιαιρετικῆς σειρᾶς «Βλέπετε μή πλανηθῆτε».
Ὁ τίτλος «πλανῶντες καί πλανώμενοι» προέρχεται ἀπό τό χωρίο Β’ Τιμ. 3, 13. Στήν ἑρμηνεία τοῦ Τρεμπέλα (Ὑπόμνημα εἰς τάς ἐπιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης, Τόμος Β’, Ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 1993, σελ. 414-415), διαβάζουμε σχετική διευκρίνιση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός Ζιγαβηνοῦ σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι πλανῶνται εἴτε ὑπό τῶν δαιμόνων εἴτε ὑπό ἄλλων διδασκάλων. Αὐτό ἀκριβῶς θά ἐπισημάνουμε μέ τό φυλλάδιο αὐτό. Τίς διάφορες πλᾶνες τῶν δαιμόνων ἀλλά καί τῶν πλανεμένων «διδασκάλων» πού παρασύρουν ἀνθρώπους στόν ὄλεθρο τῶν ψυχολεθρίων αἱρέσεων, σεκτῶν καί παραθρησκειῶν.
Μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας καί τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου ξεκινοῦμε τήν προσπάθεια αὐτή.

Ὁ ὑπεύθυνος ἐκδόσεως
π. Στέφανος Στεφόπουλος
Ἐφημέριος Ταξιάρχου Ἰστιαίας

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ: Αὐτοί πού ἀκόμη ἑορτάζουν τό «θάνατο» τοῦ Ἰησοῦ μας.

Τόν τελευταῖο καιρό οἱ διάφοροι αἱρετικοί περιπατοῦν ἀνά τάς ρύμας χωρίων καί κωμοπόλεων τῆς ἐπαρχίας μας ἐκμεταλλευόμενοι καί τήν καθολική κρίση στήν πατρίδα μας, ἐπιζητώντας «τίνα καταπίουν». Μεταξύ αὐτῶν οἱ αὐτοχαρακτηριζόμενοι ὡς «Χριστιανοί» Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Συχνά ἐφαρμόζουν ἀνορθόδοξες μεθόδους γιά νά παρασύρουν τούς πιστούς στίς ἀπίστευτες καί βλάσφημες πλᾶνες τους.

Τήν περασμένη χρονιά κυκλοφόρησαν σέ πολλά ἀπό τά χωριά μας καί στήν Ἰστιαία φυλλάδια μέ τά ὁποῖα καλοῦσαν τούς ἐνδιαφερομένους σέ μιά «γιορτή» τους· αὐτή τοῦ «Θανάτου τοῦ Ἰησοῦ»! Ἐπέλεξαν, γιά τό λόγο αὐτό, τό ἀπόγευμα («μετά τή δύση τοῦ ἡλίου») τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.

Ἕνα μόνο πρᾶγμα τούς ξέφυγε. Ὅτι ὁπωσδήποτε θά ἀστοχοῦσαν, ἀφοῦ ὁ μόνος πού θά μποροῦσε νά τούς διδάξει μιά τέτοια «ἑορτή», ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος. Αὐτός τούς ψιθύρισε τή «συνταγή». Δέν τούς εἶπε ὅμως πώς ὁ ἴδιος ἐξαπατήθηκε μέ δική του εὐθύνη, ὅταν χάρηκε ἐπειδή νόμισε ὅτι σταυρώνοντας τόν Ἰησοῦ Χριστό θά Τον νικοῦσε γιά πάντα. Ὑπενθυμίζουμε στούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ τόν ὑπέροχο θεολογικό καί δογματικό Κατηχητικό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πού διαβάζουμε λίγες μέρες μετά τήν «ἑορτή» τους.

«Ὁ Ἅδης…ἔλαβε σῶμα θνητόν (τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ) καί εὑρέθη ἐνώπιον Θεοῦ (διότι ὁ Χριστός δέν εἶναι ἄνθρωπος ἁπλός, ἀλλά Θεός ἐνανθρωπήσας). Ἔλαβε χῶμα (δηλαδή γήινο Σῶμα) καί συνάντησε τόν ἐξ οὐρανοῦ Θεόν. Ἔλαβε αὐτό πού ἔβλεπε (τό γήινο Σῶμα) καί κατέπεσε (νικημένος) ἐξ αἰτίας ἐκείνου (τῆς Θεότητος δηλαδή) πού δέν ἔβλεπε… Ποῦ εἶναι, ἅδη, ἡ νίκη σου; Ἀνέστη ὁ Χριστός καί σύ ἔχεις κατανικηθεῖ…». Ἔβλεπε, λοιπόν, ὁ ἄδης τήν σταύρωση τοῦ Σώματος τοῦ Ἰησοῦ ἀφοῦ ὁ ἴδιος τήν προκάλεσε μέ κύριο ὄργανό του τόν Ἰούδα. Δέν ἔβλεπε ὅμως τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφοῦ δέν Τόν ἀναγνώρισε ποτέ ὡς Κύριο καί Θεό.

Καταλαβαίνει κανείς, μετά τά παραπάνω, τό ἄτοπο ἕως καί βλάσφημο τοῦ νά «ἑορτάζει» κάποιος τό «θάνατο» τοῦ Ἰησοῦ καί ὄχι τήν Ἀνάστασή Του. Ἄς εὐχηθοῦμε πώς κάποτε θά δοῦν τό λάθος τους οἱ Ἰεχωβᾶδες καί θά καταλάβουν ὅτι κατακρημνίζονται μαζί μέ τόν Διάβολο!

«Οἰκολογικό Προσωπεῖο τῆς Νέας Ἐποχῆς» Προσοχή μεγάλη χρειάζεται νά ἔχουμε κάθε φορά πού κάποιος μᾶς μιλᾶ περί οἰκολογίας, οἰκοσυστημάτων, οἰκολογικῶν προϊόντων, οἰκολογικῶν ἤ ἐναλλακτικῶν κοινοτήτων, ἀνταλλαγῆς σπόρων, κ.λ.π.

Ἄν καί πολλοί θά μᾶς κατηγορήσουν ὅτι βλέπουμε παντοῦ φαντάσματα, ἐμεῖς θά τό ποῦμε εὐθαρσῶς ἀλλά καί τεκμηριωμένα. Kρύβεται πίσω ἀπό τό προσωπεῖο αὐτό ὁ Πονηρός. Βλέπετε, μέ τίς κατά μέτωπον ἐπιθέσεις του δέν καταφέρνει πολλά πράγματα. Μεταχειρίζεται, λοιπόν, ἔντεχνα ἄλλες μεθόδους ὕπουλες, δόλιες, παραπλανητικές καί καλυμμένες μέ τόν μανδύα τῆς ἀγάπης στή «Μητέρα» Γῆ ἤ θεά Γαία. Ἡ Βόρειος Εὔβοια ἔχει, δυστυχῶς, τό θλιβερό προνόμιο νά ἡγεῖται πανελληνίως μέ συγκεκριμένες νεοεποχίτικες πρακτικές μέσα ἀπό δραστηριότητες ὁμάδων πού διδάσκουν δῆθεν τήν ἐπιστροφή σέ ἕνα πιό ὑγιεινό τρόπο ζωῆς κοντά στή φύση. Τά σκῆπτρα κατέχει μιά ὑπό δημιουργία «κοινότητα» στόν Ἅγιο Αἰδηψοῦ μέ τήν ἐπωνυμία “ Free and Real”, δηλαδή περίπου «Ἐλεύθεροι καί Ἀληθινοί». Παρουσιάστηκαν στό προσκήνιο πρίν λίγα χρόνια ὡς Μ.Κ.Ο. πού προωθοῦσε ἕνα νέο τρόπο ζωῆς κοντά στή φύση. Ἀγόρασαν πρός τοῦτο 12 στρέμματα στό Τελέθριο ὄρος καί ἄρχισαν τήν καλλιέργεια τῆς γῆς μέ τή μέθοδο Φουκουόκα (μέ σβώλους χώματος ,δηλαδή, πού περιέχουν πολλούς καί διαφορετικούς σπόρους) καί χτίζοντας καλύβες μογγολικοῦ τύπου (yurt). Σκοπός τους ἡ δημιουργία πολλαπλῶν χώρων ἐνδιαίτισης μέ οἰκογένειες πού θά ζοῦν καλλιεργώντας τή γῆ καί ἀνταλλάσσοντας τά προϊόντα τους μέ τούς συγκατοίκους τους.

Ὡς ἐδῶ κανένα πρόβλημα ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, περί ὁρέξεως…Τό πρόβλημα δημιουργεῖται ἀπό τή στιγμή πού τά προσωπεῖα πέφτουν καί ἀρχίζει ἡ ασυμβίβαστη με την Ορθοδοξία διδασκαλία καί ἰδεολογία. Ἰδεολογία ἐσωτεριστική, ἀποκρυφιστική, θεοσοφική. Καλυμμένη μέ τό μανδύα τῆς προσπάθειας γιά συλλογή καθαρῶν- μή μεταλλαγμένων σπόρων. Μέ τή συνδρομή τῆς «μαμᾶς» ὁμάδας Πελίτι (στά Ποντιακά σημαίνει βελανιδιά) πού ἑδρεύει στίς Σέρρες. Τό τονίζουμε ἐμφαντικά πώς δέν μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία καί δραστηριότητα ἀνθρώπων, ἔστω μέ μη χριστιανικές ἀξίες καί ἰδεολογίες. Αὐτό πού μᾶς ἐνοχλεῖ εἶναι τό παραπλανητικό προσωπεῖο, ἡ πιθανή προσπάθεια χειραγώγησης, ὁ ιδιότυπος προσηλυτισμός στα ανατολικά θρησκεύματα και τις θεωρίες της «Νέας Εποχής».

Μεταξύ ἄλλων στόχων καταγεγραμμένων στό καταστατικό τους, ὑπῆρχαν δύο περίεργες παράγραφοι (τίς κατέβασαν μέ τήν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας τους ἤ ἐμεῖς δέν τίς βρίσκουμε;). Στή μία διεκήρυσσαν τήν ἐπιθυμία ἀνεξαρτητοποιήσεως καί μή συμμορφώσεώς των σέ κάθε «τοπική, ἐθνική, ὑπερεθνική» ἐξουσία! Δηλαδή, μπαϊράκι στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τή Νομαρχία, τήν Πολιτεία καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Στήν ἄλλη, ξεκαθάριζαν τήν πρόθεσή τους νά ἐπιμορφώσουν τό λαό ὥστε νά συμμετάσχει ἐθελοντικά σέ «προγράμματα μείωσης τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ»!!! Σᾶς φαίνεται ἀπίστευτο; Κι ὅμως, δέν εἶναι καί θά σᾶς τό ἀποδείξουμε στό ἑπόμενο τεῦχος. Καί μάλιστα μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ Σιωνιστικοῦ Ὑπεροργάνου Ο.Η.Ε.! Ὡς τότε, συγκρατῆστε τίς δύο γερμανικές λέξεις “ Zeit Geist”, (Τσάϊτ Γκάϊστ) δηλαδή «τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς», ἀλλά καί τό λατινογενές Kymatica! Κι ἄν νομίζετε ὅτι πρόκειται γιά τοπικό φαινόμενο, σᾶς πληροφοροῦμε πώς ἀνάλογες ὁμάδες ἔχουν συσταθεῖ ήδη και αλλού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΛΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΓΙΟΓΚΑ. ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΘΕΟ. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΤΑΡΩ, ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.

ΜΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ «ΓΚΟΥΡΟΥ» ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ!!!