ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΘΕΙΣΗΣ

ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΟΣΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

 

Προς τον κ. Ιωάννην Α. εις Λάρισαν, την 20ην Ιανουαρίου 1976 ο π. Φιλόθεος έγραφε τα εξής:

. . . Επειδή μου γράφετε να σας γράψω, εάν πρέπει να τιμά­τε τον Άγιον Νεκτάριον ή όχι, κατόπιν των όσων γράφει η Ηγουμένη εις το βιβλίον της και επειδή είμαι Πνευματικός πατήρ, με την χάριν του Παναγάθου Θεού, θα σας γράψω την αλήθειαν, διότι μόνη η αλήθεια θα μας απαλλάξη από το ψεύδος και την πλάνην.

Η αλήθεια είναι ότι, όσα γράφει εις το βιβλίον της, όλα είναι ψεύδη ασύστολα, συκοφαντίαι μυσαραί και ψευδείς, ύβρεις αισχραί. Ο Θεός εδόξασε τον πιστόν δούλον Του Άγιον Νεκτάριον, δια την ταπείνωσίν του, την θερμήν πίστιν και την ολόψυχον και ολοκάρδιον αγάπην, ην είχε προς Αυτόν, δι' ουρανίων χαρισμάτων και δι' εξαισίων θαυμάτων.

Η Μαγδαληνή, ήτις έχει εντός της λεγεώνα, δηλ. πολλά δαιμόνια, αγωνίζεται με τους συμμάχους και φίλους της δαίμονας, με τας ψευδοκατηγορίας και μυσαράς συκοφαντίας, να πείση τους ανθρώπους να μισήσουν τον Άγιον και να τιμήσουν αυτήν την πρωτότοκον θυγατέρα του διαβόλου.

Λέγει τον Άγιον Εικονομάχον. Μέγιστον ψεύδος. Ο Άγιος είχε κτίσει Εκκλησίας με Εικόνας, τας οποίας με πολλήν ευλάβειαν ησπάζετο. Τον λέγει Λατινόφρονα. Και τούτο ψεύδος. Ο Άγιος επολέμησε τους Λατίνους, Διαμαρτυρομένους και πάσαν αίρεσιν. Από εωσφορικήν υπερηφάνειαν και υπερβολικόν φθόνον κινούμενη, ονομάζει τον Άγιον διάβολον, κύνα, αποδιοπομπαίον τράγον, διωκόμενον από τον Παράδεισον.

βλέπει εις την κόλασιν να τηγανίζεται και χαίρεται και ευφραίνεται που τον βλέπει ότι τον έβγαλαν οι Άγιοι από τον Παράδεισον. Τας άλλας ψευδείς κατηγορίας και συκοφαντίας θα τας αναγνώσω και θα ανασκευάσω με αποδείξεις και μαρτυρίας αληθείς, διά να γνωρίσουν οι λογικοί και συνετοί άνθρωποι, ότι εντός της κατοικεί αυτός ο Βεελζεβούλ.

Αυτοί είναι οι καρποί της εωσφορικής υπερηφανείας και του φθόνου, τα χαρίσματα που έλαβε από τον διάβολον τον οποίον δουλεύει με πολλήν αφοσίωσιν, διά τα οποία ο Θεός την τιμωρεί και θα την τιμωρήση περισσότερον, εάν δεν μετανοήση και εις την παρούσαν πρόσκαιρον ζωήν και, εις την αιώνιον. Ελόγου σας να τιμάτε τον Θεόν και τον Άγιον Νεκτάριον τον πιστόν δούλον Του, τον οποίον εδόξασε, δοξάζει και θα δοξάζη αιωνίως.

Να ειπήτε και εις άλλους αδελφούς πνευματικούς τον Άγιον Νεκτάριον να τον τιμούν ως Άγιον, ως τιμηθέντα και δοξασθέντα παρά Θεού και πάντων των φιλοθέων και φιλοχρίστων Χριστιανών. Την δε Μαγδαληνήν, επειδή υβρίζει τον Άγιον Νεκτάριον, να θεω­ρούν ως αιρετικήν, υπερήφανον, εγωίστριαν, θυγατέρα του διαβόλου. Να την λυπούμεθα δε και να παρακαλούμεν όλοι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όπως εθεράπευσε την Μαγδαληνήν Μαρίαν, αφ' ης εκβεβλήκει επτά δαιμόνια και κατόπιν μετενόησε και τον ηκολούθησε και εγένετο Μαθήτρια αληθής Αυτού, να θεραπεύση και την Ηγουμένην της Κοζάνης Μαγδαληνήν, να εκβάλη εξ αυτής τον λεγεώνα, τα πολλά δαιμόνια, διά να δυνηθή να μετανοήση, να αφήση τον διάβολον, να ακολουθήση τον Χριστόν και να γίνη αληθής Μαθήτρια του Χριστού.

Εάν δεν μετανοήση, θα πάθη όπερ έπαθε ο υπερήφανος και μεγαλόφρων Φαρισαίος. «Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν».

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να σκέπη και διαφυλάττη υμάς και πάντας τους πιστούς Χριστιανούς από πάντα πειρασμόν, από πάσαν πλάνην και παγίδα του παμπονήρου και παγκακίστου εχθρού και αξιώση των αιωνίων αγαθών και της Βασιλείας των Ουρανών.

Μετά πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων

Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

 

Ο Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος (Ο ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ) 

1884-1980 Τόμος πρώτος Εκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ