Οι «Ευαγγελικοί» τον ισχυρισμό, πώς η Παρθένος έτεκε και άλλους υιούς, καθ' ότι το Ευαγγέλιο αναφέρει, ότι ο Ιησούς είχε αδελφούς.

Και ότι εν το Ευαγγέλιο αναφέρονται αδελφοί του Σωτήρος, μας είναι γνωστόν, άγνωστος όμως μας είναι η έννοια πού αποδίδεται εις την λέξιν «αδελφός», διότι ενταύθα έχει γενικωτέραν και ουχί την περιωρισμένην σημασίαν εις το να σημαίνει τον εκ της αυτής «δελφύος» (μήτρας) γεννηθέντα.

Άλλωστε η Θεοτόκος ουδαμού της Αγ. Γραφής αναφέρεται, ότι υπήρξε μήτηρ άλλων τέκνων, και οι καλούμενοι αδελφοί του Κυρίου, Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων, Ιούδας και οι αδελφαί αυτού, η Μαρία και η Σαλώμη, κατά τον Θεοφύλακτον Βουλγαρίας, ήσαν συγγενείς της Παρθένου και υιοί άλλης Μαρίας.

  Αυτή δε ονομάζεται «Μαρία η του Κλωπά» (Ίωάν. ιθ' 25), «Μαρία η του Ιακώβου» (Μάρκ. ιστ'1) και «Μαρία η του Ιακώβου του μικρού και Ιωσή μήτηρ» (Μάρκ. ιε' 40) και αδελφή (συγγενής) της Θεοτόκου (Ίωάν. ιθ' 25).

Αυτή λοιπόν η συγγενής της Θεοτόκου η λεγομένη αδελφή αυτής και μάλιστα Μαρία, είναι η Μαρία του Κλωπά του αδελφού του Ιωσήφ, εξ ου και οι υιοί αυτής λέγονται αδελφοί του Κυρίου, αντί συγγενείς Αυτού.

 Βαρυσήμαντος δε είναι η του Ηγησίππου μαρτυρία, όστις, ως γράφει ο Ιστορικός Ευσέβιος, διαρρήδην βεβαιοί, ότι ο Ιούδας και ο Σίμων (όστις και Συμεών λέγεται) ήσαν υιοί του Κλωπά. ούτος δε (ο Κλεώπας) ήτο αδελφός του Ιωσήφ. (Ευσεβ. Εκκλ. Ίστορ. βιβλ. Γ' κεφ. 32 Τόμ. ΙΘ' Έλλ. Πατέρ. σελ. 274).

Εκ της μαρτυρίας λοιπόν ταύτης, εμφαίνεται, ότι οι καλούμενοι αδελφοί του Κυρίου, εκ των οποίων και ο Σίμων ούτος, ήσαν ανεψιοί του Ιωσήφ και κατά συνέπεια εξάδελφοι κατά το ανθρώπινον του Κυρίου και ουχί υιοί της Παρθένου Μαρίας, αλλά της Μαρίας της συζύγου του Κλωπά, (Ίωάν. ιθ' 25).

 Δια τούτο οι μνημονευόμενοι ως αδελφοί του Κυρίου, Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας δεν είναι υπό την κυρίαν έννοια αδελφοί, αλλ' υπό την γενικωτέραν, αντί του συγγενείς.

 Διότι η λέξις αδελφός, εξ αυτής ταύτης της Γραφής αποδεικνύεται, ότι χρησιμοποιείται πολλάς φοράς αντί του συγγενής.

1) Ο Ιωάννης ονομάζει την Θεοτόκον αδελφήν της Μαρίας του Κλωπά ως εξής: «Ειστήκεισαν παρά τω σταυρό του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Mαρία η του Κλωπά και Μαρία η Μαγδαληνή (Ίωάν. ιθ' 25) ενώ ουδεμία Γραφή και ουδεμία Ιστορία ή παράδοσις αναφέρει ότι η Θεoτόκος είχε και άλλην αδελφήν, και μάλιστα καλουμένην Μαρίαν. Τουναντίον, γνωρίζομεν, ότι η Θεοτόκος ήτo μoνογενής θυγάτηρ του Ιωακείμ και της Άννης. Επομένως το αδελφή, που γράφει ο Ιωάννης, είναι αντί του συγγενής, ως είδομεν και ανωτέρω, πού κατά την Ιουδαϊκήν δόξαν η Μαρία του Κλοπά ήτο σύννυμφος της Θεοτόκου.

2)
 Εις την Γένεσιν βλέπομεν τον Αβραάμ να ονομάζει τον Λώτ αδελφόν, παρ' ότι ήτο ανεψιός του. «Μη έστω μάχη ανά μέσον εμού και σου, και ανά μέσον των ποιμένων μου και ανά μέσον των ποιμένων σου, ότι άνθρωποι αδελφοί εσμέν ημείς». (Γεν. ιγ' 8).


3) «Και αδελφοί αυτών άρχοντες οίκων πατριών αυτών χίλιοι και επτακόσιοι και εξήκοντα». (Α' Παραλ. θ' 13).

4) «Και οι αδελφοί αυτού υιοί δυνατοί δισχίλιοι επτακόσιοι οι άρχοντες πατριών. Τω χεβρωνί Αραβίας και οι αδελφοί αυτού δυνατοί χίλιοι και επτακόσιοι. (Α' Παραλ. ή Χρονικών θ', 6-13, ιε' 3-11, κστ' 30-32, Νεεμ. ια' 11, 13, 14, 19).


Απ' αυτάς λοιπόν τας Γραφικάς μαρτυρίας, εμφαίνεται,ότι το αδελφός σημαίνει και τον συγγενή, διότι δεν πιστεύομεν να υπάρχει τις όστις να παραδέχεται, ότι ήτο δυνατόν να έχει τις 1700 ή 2700 αδελφούς.

5) Εις τον Ματθαίον διαβάζομεν, ότι ο Κύριος την ημέραν της Αναστάσεως Του είπεν εις τα Μυροφόρους «Υπάγετε απαγγείλατε τοις αδελφοίς μου, ίνα απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν, κακεί με όψονται» (Ματθ.Κη΄10)και ερωτάται. Πoίoυς αδελφούς εννοεί εδώ, τούς Iάκωβoν, Σίμωνα, Iωσή και Ιούδα, ή τους μαθητάς του;

Κατά την ερμηνεία των διαφόρων αιρετικών πρέπει να είναι αυτοί, αλλά κατά την ορθή ερμηνεία της Γραφής είναι οι Μαθηταί Του, και εν τούτοις τούς λέγει αδελφούς.

6) Ο Ιησούς ονομάζεται υιός του Ιωσήφ: «ουχ ουτός εστιν ο του τέκτονος υιός;» (Ματθ. ιγ' 55). Τι θα είπωμεν λοιπόν ότι ήτο υιός του Ιωσήφ;


7) Ο Ιωσήφ ονομάζεται υιός Δαυίδ, «Ιωσήφ υιός Δαυίδ, μη φoβηθής κ.λ. π.» (Ματθ. α' 20), καί ερωτάται, ήτο υιός του Δαυίδ;


8) Η Θεοτόκος ονομάζει τον Μνήστορα Ιωσήφ πατέρα του Κυρίου μας, «Ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνώμενοι εζητούμεν σε» (Λουκ.β' 49), Καί ερωτάται, ο Κύριος ήτο υιός του Ιωσήφ ή του Θεού;

9) Τον πενθερό του Mωυσή η Αγ. Γραφή τον ονομάζει γαμβρό του: «Και Mωϋσής ην ποιμένων τα πρόβατα Ιωθόρ του ΓΑΜΒΡΟΥ αυτού του ιερέως Μαδιάμ.» (Εξοδ. γ' 1) και άλλαχου: «Επορεύθη δε Μωυσής, και επέστρεψε προς Ιωθόρ τον γαμβρόν αυτού» (Εξοδ. γ' 18) κατά τούς Ο'. Και ερωτάται, ο Ιωθόρ, ήτο γαμβρός του Μωυσέως ή πενθερός αυτού;

 Αλλ' εκτός πάντων τούτων, το από του Σταυρού λεχθέν του Σωτήρος, όταν είδε την τετρωμένην τα σπλάγχνα Πάναγνον Αυτού Μητέρα και τον Μαθητήν, ον ηγάπα, πού συνέστησεν αυτώ ταύτην, ίνα έχει αυτήν υπό την προστασίαν του λέγων: «... Γύναι, ιδού ο υιός σου» και τω μαθητή: «Ιδού η μήτηρ σου» και ότι: «Απ΄ εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια» (Ιωάν. ιθ' 26-27), δεν αποδεικνύει ότι η Θεοτόκος δεν είχε άλλα παιδιά;.

 Διότι εάν είχε άλλα παιδιά καί μάλιστα θυγατέρας, ως αναφέρει ο Ματθαίος (ιγ'- 56),θα το έπραττε αυτό; Ποιός εξ υμών θα έπραττε τούτο; Και ποία μητέρα θα υπάκουε;, και ποίος φίλος θα εδέχετο μίαν γυναίκα σπίτι του διά να την προστατεύσει, καθ΄ην στιγμήν θα είχε 4 αγόρια και 2 κορίτσια ακόμη; Άλλωστε πως ο Κύριος ήθελεν αποσπάσει Αυτήν εκ της οικογενείας Της και συστήσει τω Μαθητή;

 Και μόνον αυτή η μαρτυρία, είναι ικανή να κλείσει τα στόματα των «Ευαγγελικών».

Και ακόμα η Γραφή αναφέρει, ότι ο Ιησούς είπεν «Ιδού ο υιός σου» και τω μαθητή «Ιδού η μήτηρ σου» ήτο υιός της ο Ιωάννης και ήτο μήτηρ του Ιωάννου η Θεοτόκος; Διότι, εάν ερμηνεύωμεν κατά γράμμα, ούτω πρέπει να είναι.

  Αλλά και εάν ημείς ούτω βλασφήμως ερμηνεύσαμε, έρχεται ο Προφήτης βροντοφωνών και λέγων:

«Η πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται και ουκ ανοιχθήσεται, και ουδείς μη διέλθη δι' αυτής. Ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής και ΕΣΤΑΙ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΗ» (Ιεζ. μδ' 2).


  

Από το βιβλίο "ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ ΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ"

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΝΤΙΑΙΕΤΙΚΟΝ   ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ