Σὲ συνέχεια τῶν προηγούμενων ἄρθρων ποὺ δημοσιεύθηκαν στὴν Ἐνοριακὴ Εὐλογία σχετικὰ μὲ τὴν Μιτοχονδριακὴ Εὔα (Τεύχη 130-131 καί 132-133) καὶ δεδομένων τόσο τοῦ ἔντονου ἐνδιαφέροντος ἀλλὰ καὶ τῶν ἔντονων ἀντιδράσεων ποὺ αὐτὰ προκάλεσαν θεωρήσαμε σκόπιμο νὰ συνεχίσουμε καὶ νὰ κλείσουμε αὐτὸ τὸ θεματικὸ κύκλο ρίχνοντας φῶς στὴν ὑπόλοιπη μισή ἱστορία, αὐτὴ τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδάμ.

 

Προκειμένου νὰ ὑπενθυμίσουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας τὸ θέμα, ἀναφέρουμε ὅτι σύμφωνα μὲ ἔγκυρες μελέτες πάνω στὴν ἀνάλυση τοῦ ἀνθρώπινου μιτοχονδριακοῦ DNA (τὸ ὁποῖο κληρονομοῦμε ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς μητέρες μας), ἀποδείχθηκε ὅτι ὅλοι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι προερχόμαστε ἀπὸ μιὰ καὶ μοναδικὴ γυναίκα, ἡ ὁποία ἔζησε στὴν Ἀφρική.

Οἱ ἀρχικὲς μελέτες τοποθέτησαν χρονικὰ τὴν κοινή μας πρόγονο 100.000 – 150.000 χρόνια στὸ παρελθόν, σὲ χρόνο δηλαδὴ ποὺ ἀπέχει παρασάγκας ἀπὸ τὸ βιβλικὸ χρόνο τῶν περίπου 6000 ἐτῶν. Ὡστόσο ἑπόμενες μελέτες ἀπέδειξαν ὅτι ὑπῆρχαν λάθη στὸν ἀρχικὸ τρόπο χρο­νι­κοῦ προσδιορισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὸν ἐκτιμώμενο ρυθμὸ μεταλλάξεων ποὺ συμβαίνουν στὸ συγκεκριμένο γενετικὸ ὑλικὸ καὶ τελικὰ τοποθέτησαν τὸ χρόνο τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας περίπου στὰ 6000 ἔτη.

Ἡ ἱστορία, χωρὶς βέβαια αὐτὸ νὰ προκαλεῖ ἔκπληξη σὲ ἐμᾶς, ἐπαναλήφθηκε μὲ ἀκριβῶς τὸν ἴδιο τρόπο καὶ γιὰ τὸ “ἕτερον ἥμισυ” τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας, τὸν Y-χρωμοσωμικὸ Ἀδάμ. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση δὲν ἀναλύθηκε τὸ μιτοχονδριακὸ γενετικὸ ὑλικὸ ἀλλὰ τὸ Y-χρωμόσωμα τὸ ὁποῖο ὑπάρχει μόνο στοὺς ἄνδρες καὶ περνάει ἀποκλειστικὰ ἀπὸ πατέρα σὲ γιό.

Ὅπως στὴν περίπτωση τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας ἡ γενετίστρια Rebecca Cann ἀνακατασκεύασε τὸ μητρικὸ-φυλογενετικὸ δένδρο τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, στὴν περίπτωση τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδὰμ ὁ ἐρευνητὴς Michael Hammerἀνακατασκεύασε τὸ πατρικὸ-φυλογενετικὸ δέντρο τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, τὸ ὁποῖο παρουσίασε καταπληκτικὴ ὁμοιότητα μὲ αὐτὸ τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας καὶ ἔδειξε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καταγόμαστε ἀπὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἄνδρα, ὁ ὁποῖος ἔζησε στὴν Ἀφρική (1). Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης τοῦ Δρ. Hammer δημοσιεύθηκαν στὴν ἐγκυρότατη ἐπιστημονικὴ ἐπιθεώρηση «Nature», ὅπως ἀκριβῶς καὶ τῆς Δρ. Cann.

Ἡ μελέτη τοῦ Δρ. Hammer τοποθέτησε τὴν ἡλικία τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδὰμ περίπου στὰ 188.000 χρόνια, δίνοντας ταὐτόχρονα ἕνα εὖρος ἀπὸ 50.000 – 400.000 χρόνια ποὺ δὲν δείχνει τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν ἀπόλυτη ἀβεβαιότητα τῆς ἐκτίμησης. Ἑπόμενες μελέτες παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις ὅσον ἀφορᾶ στὸ χρόνο, παραμένοντας ὡστόσο συνεπεῖς στὸ εὐρύτατο χρονικὸ παράθυρο ποὺ εἶχε ὁρίσει ὁ Δρ. Hammer στὴν ἀρχικὴ ἐργασία του γιὰ τὸ θέμα.

Γιὰ πολλὰ χρόνια ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα εἶχε καταλήξει ὅτι ὁ Y-χρωμοσωμικὸς Ἀδὰμ καὶ ἡ μιτοχονδριακὴ Εὔα δὲν συναντήθηκαν ποτέ, ἀφοῦ ἔζησαν μὲ διαφορὰ περίπου 50.000 χρόνων. Ἡ ἐξήγηση ποὺ ἔδιναν καὶ δίνουν εἶναι ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο κοινοί μας πρόγονοι δὲν ἦταν οἱ μοναδικοὶ ἄνθρωποι ποὺ ὑπῆρχαν στὴν ἐποχή τους. Ὑπῆρχαν, λένε, καὶ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν καὶ αὐτοὶ παιδιά, ἁπλῶς οἱ ἀπόγονοί τους δὲν ἐπιβίωσαν μέχρι τὶς μέρες μας. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καταλήγουν ὅτι κάποια στιγμὴ μία γυναίκα ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν μιτοχονδριακὴ Εὔα ἔκανε παιδιὰ μὲ ἕναν ἄνδρα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ ὑπῆρχαν ἐκείνη τὴ χρονικὴ στιγμή, τοῦ ὁποίου οἱ ἀρσενικοὶ ἀπόγονοι ἦσαν οἱ μοναδικοὶ ποὺ κατάφεραν νὰ ἐπιβιώσουν μέχρι τὶς μέρες μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνδρας ποὺ ἀποκαλοῦμε Y-χρωμοσωμικὸς Ἀδάμ.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅπως ἔχουμε τονίσει καὶ στὸ παρελθόν, ὅταν ἡ ἐπιστήμη διεξάγεται μεθοδικὰ καὶ ἀμερόληπτα τελικὰ φτάνει στὴν ἀλήθεια, ἡ ὁποία πάντα ἐπιβεβαιώνει τὴ Θεία Ἀποκάλυψη. Δύο ἀνεξάρτητες καὶ πολὺ μεγάλες μελέτες ποὺ δημοσιεύθηκαν μόλις τὸ 2013 στὸ παλαιότερο καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ τοῦ κόσμου, τὸ περιοδικὸ «Science»ἀπέδειξαν ὅτι ὑπάρχει ἀπόλυτη ταύτιση στὴν ἡλικία τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας, καταλήγοντας καὶ οἱ δύο ὅτι «τελικά, οἱ κοινοί μας πρόγονοι ἔζησαν κατὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς χρονικὴ περίοδο»! (2, 3)

Αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει ἐντύπωση εἶναι πώς, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπιστήμη σιγὰ-σιγὰ ψηλαφίζει τὴν ἀλήθεια ποὺ μᾶς παρέδωσε ὁ Θεός, ὁ ἐπιστημονικὸς κόσμος, ὁ κόσμος τῆς “προόδου” καὶ τῆς “ἐλευθερίας τοῦ πνεύματος”, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ἀπέχει ἀπὸ κάθε προκατάληψη –ἐνῶ εἶναι βαθειά προκατειλημμένος– ἐγκλωβίζεται βλακωδῶς ἢ μέ ἀθεϊστική ἐμμονή στὸ πεῖσμα τῆς ἄρνησης τοῦ Δημιουργοῦ του καὶ συνεχίζει νά ἐπαναλαμβάνει: “Ὄχι! Μπορεῖ νὰ καταγόμαστε ὅλοι ἀπὸ ἕναν ἄνδρα καὶ μιὰ γυναίκα οἱ ὁποῖοι τελικὰ ἔζησαν μαζὶ ἀλλὰ δὲν ἦταν μόνοι τους, ὑπῆρχαν καὶ ἄλλες χιλιάδες, μόνο ποὺ τὰ παιδιὰ τῶν ἄλλων δὲν ἐπιβίωσαν, μόνο τῶν δικῶν μας προγόνων τὰ παιδιὰ τὰ κατάφεραν καὶ νὰ ‘μαστε ἐμεῖς τώρα ἐδῶ”!

Κάποιες παρόμοιες ἀνοησίες ἐπιστημόνων τῆς προκαταλήψεως μᾶς βάζουν στόν πειρασμό νά συσχετίσουμε τήν νοημοσύνη τους μέ αὐτήν τῶν πιθήκων, μιᾶς καί οἱ αὐτοῦ τοῦ τύπου μυθοπλάστες ἐπιστήμονες διακηρύσσουν ὅτι κατάγονται ἀπ’ τὸν πίθηκο!

Τελικὰ ὁ Ἀϊνστάιν εἶχε πολὺ δίκιο ὅταν εἶπε ὅτι “Μόνο δύο πράγματα ξέρω ὅτι εἶναι ἄπειρα: Τὸ σύμπαν καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἠλιθιότητα.... καὶ γιὰ τὸ πρῶτο δὲν εἶμαι σίγουρος...”!

 

Κώστας Βουγᾶς

Μοριακός Βιολόγος

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ  ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 150

Φεβρουάριος 2015

 

Ἀναφορές:

1.Hammer MF1., A recent common ancestry for human Y chromosomes., Nature, 1995, Nov 23;378(6555):376-8.

2.Francalacci P, Morelli L, Angius A, Berutti R, Reinier F, Atzeni R, Pilu R, Busonero F, Maschio A, Zara I, Sanna D, Useli A, Urru MF, Marcelli M, Cusano R, Oppo M, Zoledziewska M, Pitzalis M, Deidda F, Porcu E, Poddie F, Kang HM, Lyons R, Tarrier B, Gresham JB, Li B, Tofanelli S, Alonso S, Dei M, Lai S, Mulas A, Whalen MB, Uzzau S, Jones C, Schlessinger D, Abecasis GR, Sanna S, Sidore C, Cucca F (2013). «Low-pass DNA sequencing of 1200 Sardinians reconstructs European Y-chromosome phylogeny». Science 341 (6145): 565–569.

3.Poznik GD, Henn BM, Yee MC, Sliwerska E, Euskirchen GM, Lin AA, Snyder M, Quintana-Murci L, Kidd JM, Underhill PA, Bustamante CD (2013). «Sequencing Y chromosomes resolves discrepancy in time to common ancestor of males versus females». Science 341 (6145): 562–565

 

http://www.agnikolaos.gr/articles/339-y-xromosomik-s-d-m