Tο κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, κπαιδευτικο, μέλους τς Π.Ε.Γ

Ἡ Ἑταιρεία «Σκοπιὰ» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» αὐτοπροβάλλεται ὡς ἡ μόνη νόμιμη θρησκεία. Ἡ Ἐκκλησία τὴ θεωρεῖ «ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη». Χρησιμοποιώντας τή διαδικασία τῶν «17 κριτηρίων»[1] πού χαρακτηρίζουν μιὰ ὁμάδα ὡς σέκτα[2], θὰ προσπαθήσουμε νὰ διαπιστώσουμε ἂν ἡ «Σκοπιὰ» εἶναι σέκτα ἢ ὄχι.

1) Στὴν Ὁμάδα θὰ βρεῖς ἀκριβῶς ἐκεῖνο, ποὺ μάταια ἀναζητᾶς μέχρι τώρα. «Αὐτὴ» ξέρει τί εἶναι αὐτό, πού σοῦ λείπει.

Ἡ «Σκοπιά», ἐκμεταλλευόμενη τὰ προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου, προσπαθεῖ νὰ προσελκύσει ὀπαδοὺς ὑποσχόμενη ἕνα «νέο κόσμο» χωρὶς προβλήματα. Ἐπίσης, ἐκμεταλλεύεται τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων ὑποσχόμενη ὅτι «στὸν νέο κόσμο δὲν θὰ ὑπάρχουν ἀσθένειες, γηρατειά, θάνατος» κ.λπ.

2) Ἤδη ἡ πρώτη ἐπαφή σοῦ ἀνοίγει μιὰ ἐντελῶς καινούρια θεώρηση τῶν πραγμάτων.

Τὸν πρῶτο καιρὸ ἡ «Σκοπιὰ» θὰ ἀποφύγει νὰ δείξει ποιὰ πραγματικὰ εἶναι, ἐνῶ παράλληλα θὰ φροντίσει νὰ σὲ πείσει ὅτι αὐτή ἔχει τὴν ἀλήθεια. Ἔτσι θὰ «ἀνακαλύψεις» ὅτι ἡ πίστη σου εἶναι γεμάτη λάθη· -καὶ ἂν δὲν ὑπάρχουν λάθη στὴν πίστη θὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὰ λάθη τῶν ἐκπροσώπων της- γιὰ νὰ σὲ πείσουν ὅτι ἡ «Σκοπιὰ» εἶναι ἡ «ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια». Π.χ.: «Ὁ Θεὸς δὲν ἀντέχει νὰ βασανίζει τοὺς ἀνθρώπους στὴν κόλαση, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀνασταίνει τοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ νὰ τιμωρηθοῦν». Ἆραγε, ἡ διδασκαλία περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ «Μεγάλου Σφαγέα», τοῦ ἐξολοθρευτῆ ὅλων τῶν ἐκτός τῆς Ἑταιρείας, παρουσιάζει τὸ Θεὸ καλύτερο;

3) Ἡ κοσμοθεώρηση τῆς Ὁμάδας εἶναι ὑπερ­απλουστευμένη καὶ ἐξηγεῖ κάθε πρόβλημα.

Ὁ «πιστός καί φρόνιμος δοῦλος[3]» φροντίζει νὰ ἐξηγεῖ τὰ πράγματα ἁπλά: ὁ Σατανᾶς κυβερνᾶ τὸν κόσμο καὶ μόνο ἡ «Σκοπιὰ» μπορεῖ νὰ σὲ σώσει. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἀσήμαντες λεπτομέρειες. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι σχεδὸν σὲ κάθε τεῦχος τῆς «Σκοπιᾶς» ὑπάρχει ἕνα τουλάχιστον σχόλιο γιὰ τὸ Σατανᾶ ποὺ κυριαρχεῖ καὶ γιὰ τὸν Ἰεχωβὰ ποὺ στὸ τέλος καταστρέφει τὸ Σατανᾶ καὶ ὅλους τούς ἐκτὸς «Σκοπιᾶς».

4) Εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖς τὴν πρα­γματικὴ εἰκόνα τῆς Ὁμάδας. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ σκέφτεσαι ἢ νὰ ἐξετάζεις. Οἱ νέοι φίλοι σοῦ λένε: «Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ, πρέπει νὰ τὸ βιώσεις, ἔλα στὸ Κέντρο μας».

Ἡ πλύση ἐγκεφάλου στὴ «Σκοπιὰ» γίνεται σταδιακά. Ὅταν οἱ Μ.τ.Ἰ. χτυπήσουν τὴν πόρτα σου, πρῶτα θὰ χρησιμοποιήσουν τὴν παραπλανητικὴ ὀνομασία «Χριστιανοὶ Μ.τ.Ἰ.» -πῶς ὅμως λέγονται χριστιανοί, ἀφοῦ δὲν δέχονται τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Σωτήρα τους;-· μετὰ θὰ σοῦ προτείνουν νὰ ξεκινήσετε Γραφικὴ Μελέτη, ὕστερα θὰ σὲ προσκαλέσουν στὶς συναθροίσεις… Ἂν ἔχεις ἀπορία γιὰ κάτι ἀπὸ ὅσα σοῦ ποῦν, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία: «Αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὸ ἐξηγήσω, ἀλλὰ ξέρω κάποιον ποὺ μπορεῖ», καὶ θὰ σὲ παραπέμψουν σὲ στελέχη μὲ μεγαλύτερη πεῖρα.

5) Ἡ Ὁμάδα ἔχει τὸν ἀρχηγό της. Εἶναι ὁ «προφήτης» (μέντιουμ), ὁ γκουροὺ ἢ ὁ «διδάσκαλος», ποὺ αὐτὸς μόνο κατέχει ὅλη τὴν ἀλήθεια.

Ἡ «Σκοπιὰ» ἔχει τὸν «πιστὸ καὶ φρόνιμο δοῦ­λο», ὁ ὁποῖος «λαμβάνει τὶς διδαχὲς του ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Ἰεχωβὰ» καὶ ὡς ἐκ τούτου, ὁ λόγος του εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

6) Ἡ διδασκαλία τῆς ὁμάδας ἰσχύει σὰν ἡ μόνη αὐθεντική, αἰώνια ἀληθινὴ γνώση. Ἡ κατοχυρωμένη ἐπιστήμη, ἡ ὀρθολογιστικὴ σκέψη, ἡ λογικὴ κατανόηση ἀπορρίπτονται σὰν διαστρεβλωμένες, ἀρνητικές, σατανικὲς ἢ σκοταδιστικές.

Ἡ «Σκοπιὰ» ἀπαγορεύει ρητὰ τὴν ἐλεύθερη σκέψη. Ὅποιος ἔχει ἄλλη ἄποψη ἀπὸ τὴ δική της, ἀκόμη καὶ ὅποιος ἁπλῶς ζητᾶ ἐξηγήσεις ποὺ ἡ Ἑταιρεία δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ δώσει, λογίζεται «ἀποστάτης» καὶ τελικὰ ἀποκόπτεται. Γνωστὴ ἡ περίπτωση τοῦ Ρέϊμοντ Φρὰνς ποὺ διαφώνησε σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ 607 π.Χ.[4]

7) Ἡ κριτικὴ ἀπὸ παράγοντες ξένους πρὸς τὴν Ὀργάνωση, χρησιμοποιεῖται σὰν ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ὁμάδα ἔχει δίκιο.

Ἡ «Σκοπιὰ» χρησιμοποιεῖ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες Μ.τ.Ἰ. φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν ἢ ἀκόμα καὶ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ δικτατορικὰ καθεστῶτα, γιὰ νὰ ἑδραιώσει τὴν ἄποψή της ὅτι ὁ Σατανᾶς βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις καὶ ἄρα οἱ Μ.τ.Ἰ. ὀφείλουν νὰ μὴ τὶς ὑπακούουν. Ἐπίσης στὰ χριστιανικὰ κράτη δηλώνει ἐντελῶς αὐθαίρετα ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις κρύβεται πάντα ἡ «κακιὰ» Ἐκκλησία.

8) Ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου εἶναι κοντά. Ἡ ἀνθρωπότητα ὁδηγεῖται στὴν καταστροφὴ καὶ μόνο ἡ Ὁμάδα ξέρει πῶς θὰ σωθεῖ αὐτὸς ὁ κόσμος.

Δὲν ὑπάρχει πιὸ προσφιλὲς θέμα στὴ «Σκοπιὰ» ἀπὸ τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου καὶ τὸν Ἀρμαγεδδώνα. Ὅταν παρουσιάζεται μείωση στὶς πωλήσεις της, ἡ «Σκοπιὰ» ἀνακοινώνει πὼς ὁ Ἀρμαγεδδώνας ἔφτασε, καὶ μάλιστα γνωρίζει τὴν ἀκριβῆ χρονολογία (1887, 1914, 1916, 1932, 1975…). Ὅσο γιὰ τὸν τρόπο σωτηρίας, ὑπάρχει μόνο ἕνας: ἐντάξου στὴ «Σκοπιά».

9) Ἡ Ὁμάδα σου εἶναι ἡ ἐλίτ. Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος εἶναι ἄρρωστος καὶ χαμένος, στὸ βαθμὸ ποὺ δὲ συνεργάζεται καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴ σωτηρία του.

Ἡ «Σκοπιὰ» ἐφηῦρε τὸ -ἐντελῶς ἀντιγραφικὸ- «Θεοσεβὲς Μῖσος» γιὰ ὅλους ὅσοι δὲν ἐντάσσονται σ’ αὐτὴν ἢ ἀποκαλύπτουν τὰ σχέδιά της. «Ὀφείλουμε νὰ μισοῦμε ὅ,τι μισεῖ ὁ Ἰεχωβὰ» τονίζει στοὺς ὀπαδούς της, ἀπομακρύνοντάς τους ἀπὸ τὴν ἐλπίδα σωτηρίας -κι ἂν εἶναι ποτὲ δυνατὸν ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ποὺ δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν μισεῖ.

10) «Ἔχεις εὐθύνη στὸν Ἑαυτό σου καὶ στὴν Ἀνθρωπότητα. Πρέπει νὰ γίνεις μέλος ἀμέσως».

Χρησιμοποιώντας τὸ «Ἐπίμαχο Ζήτημα[5]», ἡ «Σκοπιὰ» δημιουργεῖ στοὺς ὀπαδοὺς της αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὸν Ἰεχωβά, καθὼς καλοῦνται νὰ τὸν δικαιώσουν. Παράλληλα πρέπει νὰ «διαδώσουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ» πουλώντας τὶς ἐκδόσεις τῆς «Σκοπιᾶς», πληρώνοντας ἢ/καὶ χτίζοντας τὰ νέα τυπογραφεῖα της καὶ ἐργαζόμενοι σ’ αὐτά.

11) Ἡ Ὁμάδα ἀπομονώνεται ἀπὸ τὸν κόσμο μὲ τὴν ἐνδυμασία, τοὺς κανόνες διατροφῆς, τὴ δική της γλώσσα, τὶς δικές της «ἀνθρώπινες σχέσεις».

Τὸ «Θεοσεβὲς Μῖσος» ἀπομονώνει τοὺς Μ.τ.Ἰ. ἀπὸ τὸν κόσμο, καθὼς καλοῦνται νὰ μισοῦν τὰ πάντα ἐκτός τῆς «Σκοπιᾶς». Παράλληλα, διδασκαλίες ὅπως τὸ «ζήτημα τοῦ αἵματος» βοηθοῦν ἀκόμα περισσότερο στὴν ἀπομάκρυνση αὐτή, καθὼς πείθουν τοὺς Μ.τ.Ἰ. γιὰ τὴν «ἁμαρτωλότητα» τῶν ἄλλων.

12) Ἡ Ὁμάδα θέλει νὰ διακόψεις ὅλες τὶς «παλιές» σου σχέσεις, ἐπειδὴ αὐτὲς ἐμποδίζουν τὴν ἐξέλιξή σου.

Ἔχουν γίνει γνωστὲς πολλὲς περιπτώσεις, ὅπου ὁλόκληρες οἰκογένειες διαλύθηκαν, ἐπειδὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους ἔγινε Μ.τ.Ἰ. ἢ γονεῖς Μ.τ.Ἰ. πού ἀρνοῦνται νὰ βρεθοῦν μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τους, ἐπειδὴ αὐτὰ ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία.

13) Ἡ σεξουαλική σου συμπεριφορὰ ἐλέγχεται ἀπόλυτα. Σοῦ ἐπιβάλλουν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐρωτικοῦ συντρόφου, τὸ ὁμαδικὸ σὲξ ἢ τὴν ἀπόλυτη ἀποχή.

Οἱ ἀπόψεις τῆς «Σκοπιᾶς» περὶ γάμου ἔχουν ὑποστεῖ ἀλλαγές. Μέχρι τὸ 1987 ὁ γάμος δὲν ἀπαγορευόταν, ὅμως οὔτε καὶ ἐθεωρεῖτο Μυστήριο, ἀλλά μιά ἁπλὴ συμφωνία[6]. Ὕστερα, ἡ Ἑταιρεία ἄλλαξε τακτικὴ ἀποτρέποντας (ἀπαγορεύοντας) τοὺς ὀπαδούς της ἀπό τό νὰ παντρεύονται καὶ νὰ τεκνοποιοῦν καθὼς ὁ Ἀρμαγεδδώνας πλησίαζε… Εἶναι γνωστὸ ἄλλωστε πὼς «ὁ Ἀρμαγεδδώνας εἶναι κοντὰ καὶ οἱ Μ.τ.Ἰ. πρέπει νὰ κηρύξουν τὰ “καλὰ νέα” στοὺς ἀνθρώπους», ἀλλιῶς ἡ Ἑταιρεία δὲν θὰ ἀποκτήσει νέους ὀπαδούς. Ἔτσι, ἀφοῦ ὁ γάμος καὶ ἡ τεκνοποιία θὰ ἐμποδίσει τοὺς Μ.τ.Ἰ. ἀπὸ τὸ «ἔργο», ἡ «Σκοπιά» προσπαθεῖ νὰ ἐμποδίσει τὸ γάμο ὑποσχόμενη πὼς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ φροντίσει γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ στὴ χιλιετῆ βασιλεία, παντρεύοντας «ὅσες γυναῖκες εὐαρεστεῖται καὶ σὲ ὁποιονδήποτε ἐκλέγει»[7] χωρίς, ὅπως φαίνεται, τὴ σύμφωνη γνώμη τους, ἐνῶ θὰ ἐπιτρέψει τὶς γεννήσεις, γιὰ ὁρισμένο, ὅμως, χρονικὸ διάστημα.

14) Ἡ Ὁμάδα καλύπτει ὅλο τὸ χρόνο σου μὲ «ὑποχρεώσεις»: τὴ διάθεση ἐντύπων ἢ βιβλίων, τὴν ἐπαφὴ μὲ νέα μέλη, τὴν παρακολούθηση σεμιναρίων, τὸ διαλογισμό…

Ἡ «Σκοπιὰ» ὄχι μόνον ἀναγκάζει τοὺς ὀπαδούς της νὰ μοιράζουν τὶς ἐκδόσεις της, ἀλλὰ καὶ νὰ σημειώνουν τὶς ὧρες ἐργασίας. Ἐπίσης πρέπει νὰ παρευρίσκονται στὶς συναθροίσεις. Ἂν κάποιος δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀποκόπτεται. Εἶναι ἴσως φυσιολογικὸ γιὰ μιὰ Ἑταιρεία νὰ ἀπολύσει τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ δὲν ἐργάζονται ἐπαρκῶς, ἀλλὰ εἶναι σκανδαλῶδες γιὰ μιὰ «θρησκεία» νὰ στερεῖ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τὴ σωτηρία, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν ἄλλες ἀπαιτήσεις, ἀνεξάρτητα μὲ τὴν πίστη τους. Ἄλλωστε γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀνταμείβει μόνο μὲ βάση τὸ ἔργο (Ματθ. Κ’ 1-16).

15) Εἶναι δύσκολο νὰ εἶσαι μόνος σου. Πάντοτε πρέπει νὰ εἶναι κάποιος τῆς Ὁμάδας μαζί σου.

Σπάνια θὰ δεῖτε ἕνα Μ.τ.Ἰ. νὰ μοιράζει μόνος του ἔντυπα. Μαζί του θὰ βρίσκεται καὶ ὁ ἐκπαιδευτής του, ὥστε νὰ διορθώσει ἂν τυχὸν ὁ ἐκπαιδευόμενος κάνει κάποιο λάθος ἢ ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἐρώτηση ποὺ τυχὸν τοῦ τέθηκε.

16) Ἡ Ὁμάδα ἀπαιτεῖ νὰ ἀκολουθεῖς ἐπακριβῶς τοὺς κανόνες καὶ τὸ «μοναδικὸ τρόπο σωτηρίας», ποὺ αὐτή σοῦ προσφέρει.

«Ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ δούλου εἶναι ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἰεχωβά». Τὰ σχόλια περιττεύουν.

17) Ἂν ἀμφιβάλλεις, ἂν δὲν βρῆκες τὴν εὐτυχία πού σοῦ ὑποσχέθηκαν, «φταῖς μόνον ἐσύ», γιατί δὲν πιστεύεις ἀρκετὰ καὶ δὲν δραστηριοποιεῖσαι, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Ὁμάδα σοῦ λέει.

Ὅσες φορὲς ἡ «Σκοπιὰ» δημοσιεύσει ψευδοπροφητεῖες, κατηγόρησε εὐθέως τοὺς ὀπαδούς της ὡς φταῖχτες, ἀποποιούμενη κάθε εὐθύνη. Π.χ.: ἡ διδαχὴ τοῦ ἰδίου τοῦ Καρόλου Ρῶσσελ ὅτι μόνον αὐτὸς εἶναι ὁ «πιστὸς καὶ φρόνιμος δοῦ­λος» ἢ τὸ φιάσκο τοῦ ’75[8] καταχωρήθηκαν στὶς μετέπειτα ἐκδόσεις τῆς «Σκοπιᾶς» ὡς «ἀπόψεις ὁρισμένων», ποὺ φυσικὰ δὲν ἀνήκουν στὸ «Κυβερνῶν Σῶμα».

Ἀμφιβάλλει λοιπὸν κανείς μετά τὰ ὡς ἄνω πὼς ἡ «Σκοπιὰ» εἶναι ὄντως σέκτα; Ἄν κι ὁ ὅρος «ἀδίστακτη πολυεθνικὴ», πιθανὸν, τῆς ταίριαζε καλύτερα.

Σημειώσεις:

[1] Ὁ Πίνακας τῶν «17 κριτηρίων» ἔχει δημιουργηθεῖ, γιὰ νὰ ἐντοπίζει πότε μία ὁμάδα μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὡς σέκτα καὶ δὲν εἶχε ἐφαρμοσθεῖ μέχρι πρό τινος στοὺς Μ.τ.Ἰ.

[2] Ἡ θρησκευτική σέκτα διαφέρει ἀπὸ τὴν αἵρεση ποὺ διαφοροποιεῖται δογματικά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σχίσμα ποὺ διαφοροποιεῖται διοικητικά.

[3] Ἡ ἡγεσία τῆς Ἑταιρείας «Σκοπιά».

[4] Ἡ «καταστροφὴ» τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Βαβυλώνιους.

[5] Ἡ «ἀποκατάσταση τοῦ τρωθέντος κύρους τοῦ Ἰεχωβὰ» ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων.

[6] Ἔντυπο «Πάντα δοκιμάζετε», σελ. 89.

[7] Περιοδικό «Σκοπιά» 15-11-1987, σελ. 10-20.

[8] Ἡ ψευδοπροφητεία περὶ τοῦ τέλους.

 

τοῦ Νικολάου Μηλιώνη, μέλους της Π.Ε.Γ.

 

Ἑταιρία «Σκοπιὰ» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» αὐ­το­προ­βάλ­λε­ται ὡς ἡ μόνη νόμιμη θρησκεία. Ἡ Ἐκκλησία τὴ θεωρεῖ «ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη». Χρησιμοποιώντας τή διαδικασία τῶν «17 κριτηρίων»[1] πού χαρακτηρίζουν μιὰ ὁμάδα ὡς σέκτα[2], θὰ προσπαθήσουμε νὰ διαπιστώσουμε ἂν ἡ «Σκοπιὰ» εἶναι σέκτα ἢ ὄχι.

1) Στὴν Ὁμάδα θὰ βρεῖς ἀκριβῶς ἐκεῖνο, ποὺ μάταια ἀ­να­ζη­τᾶς μέχρι τώρα. «Αὐτὴ» ξέρει τί εἶναι αὐτό, πού σοῦ λείπει.

Ἡ «Σκοπιά», ἐκμεταλλευόμενη τὰ προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου, προσπαθεῖ νὰ προσελκύσει ὀπαδοὺς ὑποσχόμενη ἕναν «νέο κόσμο» χωρὶς προβλήματα. Ἐπίσης, ἐκμεταλλεύεται τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων ὑποσχόμενη ὅτι «στὸν νέο κόσμο δὲν θὰ ὑπάρχουν ἀσθένειες, γηρατειά, θάνατος» κ.λπ.

2) Ἤδη ἡ πρώτη ἐπαφή σοῦ ἀνοίγει μιὰ ἐντελῶς καινούρια θεώρηση τῶν πραγμάτων.

Τὸν πρῶτο καιρὸ ἡ «Σκοπιὰ» θὰ ἀποφύγει νὰ δείξει ποιὰ πραγματικὰ εἶναι, ἐνῶ παράλληλα θὰ φροντίσει νὰ σὲ πείσει ὅτι αὐτή ἔχει τὴν ἀλήθεια. Ἔτσι θὰ «ἀνακαλύψεις» ὅτι ἡ πίστη σου εἶναι γεμάτη λάθη· -καὶ ἂν δὲν ὑπάρχουν λάθη στὴν πίστη θὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὰ λάθη τῶν ἐκπροσώπων της- γιὰ νὰ σὲ πείσουν, ὅτι ἡ «Σκοπιὰ» εἶναι ἡ «ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια». Π.χ.: «Ὁ Θεὸς δὲν ἀντέχει νὰ βασανίζει τοὺς ἀνθρώπους στὴν κόλαση, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀνασταίνει τοὺς ἁμαρτωλοὺς γιὰ νὰ τιμωρηθοῦν». Ἄραγε, ἡ διδασκαλία περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ «Μεγάλου Σφαγέα», τοῦ ἐξολοθρευτῆ ὅλων τῶν ἐκτός τῆς Ἑταιρίας, παρουσιάζει τὸ Θεὸ καλύτερο;

3) Ἡ κοσμοθεώρηση τῆς Ὁμάδας εἶναι ὑπεραπλουστευμένη καὶ ἐξηγεῖ κάθε πρόβλημα.

Ὁ «πιστός καί φρόνιμος δοῦλος[3]» φροντίζει νὰ ἐξηγεῖ τὰ πράγματα ἁπλά: ὁ Σατανᾶς κυβερνᾶ τὸν κόσμο καὶ μόνο ἡ «Σκοπιὰ» μπορεῖ νὰ σὲ σώσει. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἀσήμαντες λεπτομέρειες. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι σχεδὸν σὲ κάθε τεῦχος τῆς «Σκοπιᾶς» ὑπάρχει ἕνα τουλάχιστον σχόλιο γιὰ τὸ Σατανᾶ ποὺ κυριαρχεῖ καὶ γιὰ τὸν Ἰεχωβὰ ποὺ στὸ τέλος καταστρέφει τὸ Σατανᾶ καὶ ὅλους τούς ἐκτὸς «Σκοπιᾶς».

4) Εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖς τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς Ὁμάδας. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ σκέφτεσαι ἢ νὰ ἐξετάζεις. Οἱ νέοι φίλοι σοῦ λένε: «Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ, πρέπει νὰ τὸ βιώσεις, ἔλα στὸ Κέντρο μας».

Ἡ πλύση ἐγκεφάλου στὴ «Σκοπιὰ» γίνεται σταδιακά. Ὅταν οἱ Μ.τ.Ἰ. χτυπήσουν τὴν πόρτα σου, πρῶτα θὰ χρησιμοποιήσουν τὴν παραπλανητικὴ ὀνομασία «Χριστιανοὶ Μ.τ.Ἰ.» -πῶς ὅμως λέγονται χριστιανοὶ ἀφοῦ δὲν δέχονται τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Σωτήρα τους;-· μετὰ θὰ σοῦ προτείνουν νὰ ξεκινήσετε Γραφικὴ Μελέτη, ὕστερα θὰ σὲ προσκαλέσουν στὶς συναθροίσεις… Ἂν ἔχεις ἀπορία γιὰ κάτι ἀπὸ ὅσα σοῦ ποῦν, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία: «Αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὸ ἐξηγήσω, ἀλλὰ ξέρω κάποιον ποὺ μπορεῖ», καὶ θὰ σὲ παραπέμψουν σὲ στελέχη μὲ μεγαλύτερη πεί­ρα.

5) Ἡ Ὁμάδα ἔχει τὸν ἀρχηγό της. Εἶναι ὁ «προφήτης» (μέντιουμ), ὁ γκουροὺ ἢ ὁ «διδάσκαλος», ποὺ αὐτὸς μόνο κατέχει ὅλη τὴν ἀλήθεια.

Ἡ «Σκοπιὰ» ἔχει τὸν «πιστὸ καὶ φρόνιμο δοῦλο», ὁ ὁποῖος «λαμβάνει τὶς διδαχὲς του ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Ἰεχωβὰ» καὶ ὡς ἐκ τούτου, ὁ λόγος του εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

6) Ἡ διδασκαλία τῆς ὁμάδας ἰσχύει σὰν ἡ μόνη αὐθεντική, αἰ­ώ­νια ἀληθινὴ γνώση. Ἡ κατοχυρωμένη ἐπιστήμη, ἡ ὀρ­θο­λο­γι­στι­κὴ σκέψη, ἡ λογικὴ κατανόηση ἀπορρίπτονται σὰν διαστρεβλωμένες, ἀρνητικές, σατανικὲς ἢ σκοταδιστικές.

Ἡ «Σκοπιὰ» ἀπαγορεύει ρητὰ τὴν ἐλεύθερη σκέψη. Ὅποιος ἔχει ἄλλη ἄποψη ἀπὸ τὴ δική της, ἀκόμη καὶ ὅποιος ἁπλῶς ζητᾶ ἐξηγήσεις ποὺ ἡ Ἑταιρία δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ δώσει, λογίζεται «ἀποστάτης» καὶ τελικὰ ἀποκόπτεται. Γνωστὴ ἡ περίπτωση τοῦ Ρέϊμοντ Φρὰνς ποὺ διαφώνησε σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ 607 π.Χ.[4]

7) Ἡ κριτικὴ ἀπὸ παράγοντες ξένους πρὸς τὴν Ὀργάνωση, χρησιμοποιεῖται σὰν ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ὁμάδα ἔχει δίκιο.

Ἡ «Σκοπιὰ» χρησιμοποιεῖ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες Μ.τ.Ἰ. φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν ἢ ἀκόμα καὶ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ δικτατορικὰ καθεστῶτα γιὰ νὰ ἑδραιώσει τὴν ἄποψή της ὅτι ὁ Σατανᾶς βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις καὶ ἄρα οἱ Μ.τ.Ἰ. ὀφείλουν νὰ μὴν τὶς ὑπακούουν. Ἐπίσης στὰ χριστιανικὰ κράτη δηλώνει ἐντελῶς αὐθαίρετα ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις κρύβεται πάντα ἡ «κακιὰ» Ἐκκλησία.

8) Ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου εἶναι κοντά. Ἡ ἀνθρωπότητα ὁδηγεῖται στὴν καταστροφὴ καὶ μόνο ἡ Ὁμάδα ξέρει πῶς θὰ σωθεῖ αὐτὸς ὁ κόσμος.

Δὲν ὑπάρχει πιὸ προσφιλὲς θέμα στὴ «Σκοπιὰ» ἀπὸ τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου καὶ τὸν Ἀρμαγεδδώνα. Ὅταν παρουσιάζεται μείωση στὶς πωλήσεις της, ἡ «Σκοπιὰ» ἀνακοινώνει πὼς ὁ Ἀρμαγεδδώνας ἔφτασε, καὶ μάλιστα γνωρίζει τὴν ἀκριβῆ χρονολογία (1887, 1914, 1916, 1932, 1975…). Ὅσο γιὰ τὸν τρόπο σωτηρίας, ὑπάρχει μόνο ἕνας: ἐντάξου στὴ «Σκοπιά».

9) Ἡ Ὁμάδα σου εἶναι ἡ ἐλίτ. Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος εἶναι ἄρρωστος καὶ χαμένος, στὸ βαθμὸ ποὺ δὲ συνεργάζεται καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴ σωτηρία του.

Ἡ «Σκοπιὰ» ἐφηῦρε τὸ -ἐντελῶς ἀντιγραφικὸ- «Θεοσεβὲς Μίσος» γιὰ ὅλους ὅσους δὲν ἐντάσσονται σ’ αὐτὴν ἢ ἀ­πο­κα­λύ­πτουν τὰ σχέδιά της. «Ὀφείλουμε νὰ μισοῦμε ὅ,τι μισεῖ ὁ Ἰ­ε­χω­βὰ» τονίζει στοὺς ὀπαδούς της, ἀπομακρύνοντάς τους ἀπὸ τὴν ἐλπίδα σωτηρίας -κι ἂν εἶναι ποτὲ δυνατὸν ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ποὺ δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν μισεῖ.

10) «Ἔχεις εὐθύνη στὸν Ἑαυτό σου καὶ στὴν Ἀνθρωπότητα. Πρέπει νὰ γίνεις μέλος ἀμέσως».

Χρησιμοποιώντας τὸ «Ἐπίμαχο Ζήτημα[5]», ἡ «Σκοπιὰ» δη­μι­ουρ­γεῖ στοὺς ὀπαδοὺς της αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὸν Ἰεχωβά, καθὼς καλοῦνται νὰ τὸν δικαιώσουν. Παράλληλα πρέ­πει νὰ «διαδώσουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ» πουλώντας τὶς ἐκδόσεις τῆς «Σκοπιᾶς», πληρώνοντας ἢ/καὶ χτίζοντας τὰ νέα τυ­πο­γρα­φεῖ­α της καὶ ἐργαζόμενοι σ' αὐτά.

11) Ἡ Ὁμάδα ἀπομονώνεται ἀπὸ τὸν κόσμο μὲ τὴν ἐνδυμασία, τοὺς κανόνες διατροφῆς, τὴ δική της γλώσσα, τὶς δικές της «ἀνθρώπινες σχέσεις».

Τὸ «Θεοσεβὲς Μίσος» ἀπομονώνει τοὺς Μ.τ.Ἰ. ἀπὸ τὸν κόσμο, καθὼς καλοῦνται νὰ μισοῦν τὰ πάντα ἐκτός τῆς «Σκοπιᾶς». Παράλληλα, διδασκαλίες ὅπως τὸ «ζήτημα τοῦ αἵματος» βο­η­θοῦν ἀκόμα περισσότερο στὴν ἀπομάκρυνση αὐτή, καθὼς πείθουν τοὺς Μ.τ.Ἰ. γιὰ τὴν «ἁμαρτωλότητα» τῶν ἄλλων.

12) Ἡ Ὁμάδα θέλει νὰ διακόψεις ὅλες τὶς «παλιές» σου σχέσεις, ἐπειδὴ αὐτὲς ἐμποδίζουν τὴν ἐξέλιξή σου.

Ἔχουν γίνει γνωστὲς πολλὲς περιπτώσεις ὅπου ὁλόκληρες οἰκογένειες διαλύθηκαν ἐπειδὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους ἔγινε Μ.τ.Ἰ. ἢ γονεῖς Μ.τ.Ἰ. πού ἀρνοῦνται νὰ βρεθοῦν μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τους ἐπειδὴ αὐτὰ ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἑταιρία.

13) Ἡ σεξουαλική σου συμπεριφορὰ ἐλέγχεται ἀπόλυτα. Σοῦ ἐπιβάλλουν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐρωτικοῦ συντρόφου, τὸ ὁμαδικὸ σὲξ ἢ τὴν ἀπόλυτη ἀποχή.

Οἱ ἀπόψεις τῆς «Σκοπιᾶς» περὶ γάμου ἔχουν ὑποστεῖ ἀλλαγές. Μέχρι τὸ 1987 ὁ γάμος δὲν ἀπαγορευόταν, ὅμως οὔτε καὶ ἐ­θε­ω­ρεῖ­το Μυστήριο, ἀλλά μιά ἁπλὴ συμφωνία[6]. Ὕστερα, ἡ Ἑταιρία ἄλ­λα­ξε τακτικὴ ἀποτρέποντας (ἀπαγορεύοντας) τοὺς ὀπαδούς της ἀπό τό νὰ παντρεύονται καὶ νὰ τεκνοποιοῦν καθὼς ὁ Ἀρ­μα­γεδ­δώ­νας πλησίαζε… Εἶναι γνωστὸ ἄλλωστε πὼς «ὁ Ἀρ­μα­γεδ­δώ­νας εἶναι κοντὰ καὶ οἱ Μ.τ.Ἰ. πρέπει νὰ κηρύξουν τὰ "καλὰ νέα" στοὺς ἀνθρώπους», ἀλλιῶς ἡ Ἑταιρία δὲν θὰ ἀ­πο­κτή­σει νέους ὀπαδούς. Ἔτσι, ἀφοῦ ὁ γάμος καὶ ἡ τεκνοποιία θὰ ἐμποδίσει τοὺς Μ.τ.Ἰ. ἀπὸ τὸ «ἔργο», ἡ «Σκοπιά» προσπαθεῖ νὰ ἐμποδίσει τὸ γάμο ὑποσχόμενη πὼς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ φροντίσει γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ στὴ χιλιετῆ βασιλεία, παντρεύοντας «ὅσες γυναῖκες εὐ­α­ρε­στεῖ­ται καὶ σὲ ὁποιονδήποτε ἐκλέγει»[7] χωρίς, ὅπως φαίνεται, τὴ σύμφωνη γνώμη τους, ἐνῶ θὰ ἐπιτρέψει τὶς γεννήσεις, γιὰ ὁρισμένο, ὅμως, χρονικὸ διάστημα.

14) Ἡ Ὁμάδα καλύπτει ὅλο το χρόνο σου μὲ «ὑποχρεώσεις»: τὴ διάθεση ἐντύπων ἢ βιβλίων, τὴν ἐπαφὴ μὲ νέα μέλη, τὴν παρακολούθηση σεμιναρίων, τὸ διαλογισμό…

Ἡ «Σκοπιὰ» ὄχι μόνο ἀναγκάζει τοὺς ὀπαδούς της νὰ μοιράζουν τὶς ἐκδόσεις της, ἀλλὰ καὶ νὰ σημειώνουν τὶς ὧρες ἐρ­γα­σί­ας. Ἐπίσης πρέπει νὰ παρευρίσκονται στὶς συναθροίσεις. Ἂν κάποιος δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀ­πο­κό­πτε­ται. Εἶναι ἴσως φυσιολογικὸ γιὰ μιὰ Ἑταιρία νὰ ἀπολύσει τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ δὲν ἐργάζονται ἐπαρκῶς, ἀλλὰ εἶναι σκαν­δα­λῶ­δες γιὰ μιὰ «θρησκεία» νὰ στερεῖ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τὴ σωτηρία ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν ἄλλες ἀπαιτήσεις, ἀνεξάρτητα μὲ τὴν πίστη τους. Ἄλλωστε γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀνταμείβει μόνο μὲ βάση τὸ ἔργο (Ματθ. Κ’ 1-16).

15) Εἶναι δύσκολο νὰ εἶσαι μόνος σου. Πάντοτε πρέπει νὰ εἶναι κάποιος τῆς Ὁμάδας μαζί σου.

Σπάνια θὰ δεῖτε ἕναν Μ.τ.Ἰ. νὰ μοιράζει μόνος του ἔντυπα. Μαζί του θὰ βρίσκεται καὶ ὁ ἐκπαιδευτής του ὥστε νὰ διορθώσει ἂν τυχὸν ὁ ἐκπαιδευόμενος κάνει κάποιο λάθος ἢ ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἐρώτηση ποὺ τυχὸν τοῦ τέθηκε.

16) Ἡ Ὁμάδα ἀπαιτεῖ νὰ ἀκολουθεῖς ἐπακριβῶς τοὺς κανόνες καὶ τὸ «μοναδικὸ τρόπο σωτηρίας», ποὺ αὐτή σου προσφέρει.

«Ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ δούλου εἶναι ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἰεχωβά». Τὰ σχόλια περιττεύουν.

17) Ἂν ἀμφιβάλλεις, ἂν δὲν βρῆκες τὴν εὐτυχία πού σοῦ ὑποσχέθηκαν, «φταῖς μόνον ἐσύ», γιατί δὲν πιστεύεις ἀρκετὰ καὶ δὲν δραστηριοποιεῖσαι, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Ὁμάδα σοῦ λέει.

Ὅσες φορὲς ἡ «Σκοπιὰ» δημοσίευση ψευδοπροφητεῖες, κατηγόρησε εὐθέως τοὺς ὀπαδούς της ὡς φταῖχτες, ἀποποιούμενη κάθε εὐθύνη. Π.χ.: ἡ διδαχὴ τοῦ ἰδίου τοῦ Καρόλου Ρῶσσελ ὅτι μόνο αὐτὸς εἶναι ὁ «πιστὸς καὶ φρόνιμος δοῦλος» ἢ τὸ φιάσκο τοῦ ’75[8] καταχωρήθηκαν στὶς μετέπειτα ἐκδόσεις τῆς «Σκοπι­ᾶς» ὡς «ἀπόψεις ὁρισμένων» ποὺ φυσικὰ δὲν ἀνήκουν στὸ «Κυ­βερ­νῶν Σῶμα».

Ἀμφιβάλλει λοιπὸν κανείς μετά τὰ ὡς ἄνω πὼς ἡ «Σκοπιὰ» εἶναι ὄντως σέκτα; Ἄν κι ὁ ὅρος «ἀδίστακτη πολυεθνικὴ», πιθανὸν, τῆς ταίριαζε καλύτερα.

 

[1] Ὁ Πίνακας τῶν «17 κριτηρίων» ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ ἐντοπίζει πότε μία ὁμάδα μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὡς σέκτα καὶ δὲν εἶχε ἐφαρμοσθεῖ μέχρι πρό τινός στοὺς Μ.τ.Ἰ.

[2] Ἡ θρησκευτική σέκτα διαφέρει ἀπὸ τὴν αἵρεση ποὺ διαφοροποιεῖται δογματικά, ἀλ­λὰ καὶ ἀπὸ τὸ σχῖσμα ποὺ διαφοροποιεῖται διοικητικά.

[3] Ἡ ἡγεσία τῆς Ἐταιρίας «Σκοπιά».

[4] Ἡ «καταστροφὴ» τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Βαβυλώνιους.

[5]«ἀποκατάσταση τοῦ τρωθέντος κύρους τοῦ Ἰεχωβὰ» ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων.

[6] Ἔντυπο «Πάντα δοκιμάζετε», σελ. 89.

[7] Περιοδικό «Σκοπιά» 15-11-1987, σελ. 10-20.

[8] Ἡ ψευδοπροφητεία περὶ τοῦ τέλους.

Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν αστυνομικοί στο Μεξικό, καθώς βρήκαν πάνω από 40 ανθρώπινα κρανία, δεκάδες οστά και ένα πτώμα που φέρεται να είναι ενός εμβρύου, μέσα σε βάζο γύρω από σατανιστικό βωμό στο άντρο φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, τέσσερα κρανία είχαν μετατραπεί σε μέρος του βωμού, που ανακαλύφθηκε σε ακίνητο στη συνοικία Τεπίτο. Η αστυνομία έκανε εφόδους στη συνοικία και συνέλαβε 31 πρόσωπα την Τρίτη που υποψιάζεται πως ανήκουν σε καρτέλ των ναρκωτικών, διευκρίνισαν οι αρχές της μεξικανικής πρωτεύουσας. Όμως δικαστής έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι 27 από τους υπόπτους.

Τι αντίκρισαν οι αρχές στο Μεξικό

Φωτογραφίες που διένειμε στα μέσα ενημέρωσης η εισαγγελία της πόλης εικονίζουν κρανία στοιβαγμένα γύρω από τον βωμό, πίσω από τον οποίο υψώνεται ένας σταυρός με μια ξύλινη μάσκα με κέρατα.

Στα δεξιά του βωμού, ο τοίχος είναι γεμάτος με ζωγραφισμένα σύμβολα: μια πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας διακρίνεται ένα ανθρώπινο χέρι, ουράνια σώματα, το κεφάλι ενός τράγου με εξάκτινο αστέρι ανάμεσα στα κέρατα, φαίνεται στα στιγμιότυπα από τον χώρο, που δημοσίευσαν μεξικανικά ΜΜΕ. Μπροστά στον τοίχο είχαν αποτεθεί διάφορα αντικείμενα, ιδίως δεκάδες διακοσμημένα, πολύχρωμα ξύλινα ραβδιά. Στον χώρο βρέθηκαν πολλά άλλα αντικείμενα, όπως ένα μπαστούνι με λαβή που έχει μορφή ανθρώπινου κρανίου.

Μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας ανέφερε ότι οι αρχές διενεργούν πλέον έρευνα για την προέλευση των κρανίων — ανακτήθηκαν τουλάχιστον 42. Κατασχέθηκαν μαχαίρια, 40 γνάθοι, το έμβρυο και 30 οστά ποδιών ή χεριών, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η εκπρόσωπος σημείωσε πως δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη εργαστηριακά αν πράγματι το βάζο περιείχε ανθρώπινο έμβρυο.

https://www.pronews.gr/kosmos/816391_mexiko-vrethikan-40-anthropina-krania-se-satanistiko-vomo-ti-antikrisan-oi-arhes

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Μὲ τὸν ὅρο σέκτα[1] ἢ σέχτα, περιγράφεται γενικὰ ἡ ὑποομάδα ἑνὸς θρησκευτικοῦ, πολιτικοῦ ἢ φιλοσοφικοῦ συστήματος πεποιθήσεων, πού προέρχεται ἀπό μία μεγαλύτερη Ὁμάδα, ἀλλά παρεκλίνει ἀπὸ αὐτὴν σέ κάποια σημεῖα.

Οἱ θρησκευτικὲς σέκτες διαφέρουν ἀπὸ τὴν αἵρεση, ποὺ διαφοροποιεῖται δογματικά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σχῖσμα ποὺ δι­α­φο­ρο­ποι­εῖ­ται διοικητικά. Ἡ διαφοροποίηση τῶν θρησκευτικῶν σε­κτῶν ἐντοπίζεται κυρίως στὴ καθημερινὴ πράξη καὶ τόν τρόπο ζωῆς.

Ἂν καὶ ὁ ὅρος σέκτα χρησιμοποιήθηκε ἀρχικὰ γιὰ τὴν διάκριση καὶ ταξινόμηση θρησκευτικῶν ὁμάδων, μπορεῖ πλέον νὰ ἀ­να­φέ­ρε­ται σὲ ὁποιαδήποτε ὀργάνωση, ποὺ διαφοροποιεῖται καὶ ἀποσπᾶται ἀπὸ μιὰ μεγαλύτερη καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα δι­α­φο­ρε­τι­κὸ σύνολο κανόνων καὶ ἀρχῶν.

Σήμερα, ποὺ καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἕναν κα­ται­γι­σμὸ Ὁμάδων στὸν χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς «Νέας Ἐ­πο­χῆς τοῦ Ὑδροχόου» (New Age), ὁ ὅρος σέκτα μπορεῖ καὶ πάλι νὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ τὴν ἔννοια α) τῆς διάκρισης καὶ ταξινόμησης ὄχι πλέον θρησκευτικῶν ὁμάδων καθὼς οἱ ἴδιοι οἱ ἐν­δι­α­φε­ρό­με­νοι δηλώνουν ὅτι ἡ ἐνασχόλησής τους δὲν ἀποτελεῖ «θρη­σκευ­τι­κὴ» πρακτικὴ κι οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι θρησκεύοντες (r­e­l­i­g­i­o­us), ἀλλὰ πνευματικοὶ (spiritual) ἢ β) τὸ σύνολο τῶν ὁμάδων αὐ­τῶν -ποὺ κατέχουν δῆθεν τὴν «αὐτοσυνειδησία» ὅτι ὁ «Ἄν­θρω­πος» εἶναι «κατὰ φύσιν Θεός»-, διαφοροποιεῖται μόνον ὡς πρὸς τὶς λεπτομέρειες, ἀπὸ τὸν σύνολο χῶρο τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καὶ τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἐνῶ ἀκολουθεῖ μέ αὐτόν παράλληλους δρό­μους.

Ἔτσι λοιπόν, ἐνῶ εἶναι ἀδόκιμο νὰ χαρακτηρίζουμε τὶς Ὁ­μά­δες αὐτὲς «αἱρέσεις», καθὼς δὲν ἕλκουν ἱστορικὰ τὴν καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, οὔτε ἔστω ἀπὸ κάποια Χριστιανικὴ ὁ­μο­λο­γί­α, δὲν μποροῦμε νὰ τὶς ἐντάξουμε οὔτε στὶς γνωστές θρησκεῖες, καθὼς οἱ περισσότερες εἶναι ὀλιγάριθμες κι ἔχουν «κρύφια δόγματα», ὁ ὅρος σέκτα, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁ καταλληλότερος χαρακτηρισμός.

Ὁ μακαριστὸς π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ θέσας τὶς βάσεις στὸ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, συνήθιζε νὰ ὀνομάζει τὶς Ὁμάδες αὐτὲς «Ψυχοναρκωτικά», ἕναν δόκιμο ὄρο ποὺ ὁ ἴδιος δημιούργησε, προσδιορίζοντας ἔτσι τὴν καταστροφικότητα τῶν δοξασιῶν καὶ τῶν πρακτικῶν τῶν Ὁμάδων αὐτῶν στὸν ἀ­ποί­μαν­το ἐκκλησιαστικὰ ἄνθρωπο. Ἄλλοτε χρησιμοποιοῦσε καὶ τὸν ὅρο «Καταστροφικὲς Λατρεῖες» (Destructive Cults), ὅρο καθιερωμένο διεθνῶς γιὰ τὶς Ὁμάδες αὐτὲς ποὺ περιελάμβαναν στὶς διδαχὲς τους «ἐγκληματικὰ δόγματα», ἀλλὰ καὶ χρη­σι­μο­ποι­οῦσαν καταστροφικὲς γιὰ τὸν ἄνθρωπο ψυχοτεχνικές.

Ὥς ἀντίδοτο στὶς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες τῶν Ὁμάδων αὐτῶν ὁ π. Ἀντώνιος χρησιμοποιοῦσε τὴν «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία», δηλαδὴ τὴν «Ὀρθόδοξη Συμβουλευτικὴ ἐπί τῶν Αἱρέσεων» καὶ τὴν λει­τουρ­γι­κὴ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία, μὲ ἐντυπωσιακὰ ἀπο­τελέσματα, ἐνῶ στὴ Δύση ἡ προσπάθεια περιοριζόταν στὴ χρήση διαφόρων μεθόδων τῆς ψυχολογίας ἢ τῆς ψυχιατρικῆς.

Ὁ π. Ἀντώνιος παράλληλα μὲ τὴν σύσταση, ἤδη ἀπὸ τὸ 1975, τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ἑλ­ληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καὶ τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.) -πού ἀποτελοῦσε γι' αὐτὸν τὸ «πολιτικὸ σκέλος» τῆς «Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων»-, βρισκόταν σὲ συνεργασία μὲ τίς ἀντίστοιχες «Πρωτοβουλίες Γονέων» τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ ἐπάνω σέ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας, ἀν­ταλ­λάσ­σον­τας πληροφορίες καὶ τεχνογνωσία.

Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς συνεργασίας ποὺ συνεχίστηκε ἐπ' ὀ­λίγον καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του, ἀποκτήθηκε ἀπὸ τὴ δική μας «Πρωτοβουλία» ὁ κατάλογος τῶν «17 κριτηρίων» μὲ βάση τὰ ὁ­ποῖα μπορεῖ κάποιος νὰ κατατάξει τὴν κάθε νεοφανῆ Ὁμάδα, ἂν πληροὶ ἢ ὄχι τὶς προϋποθέσεις ὥστε νὰ χαρακτηριστεῖ «σέκτα».

Ὁ κατάλογος αὐτὸς ἔφτασε στὰ χέρια μας μὲ τὴν μορφὴ ἑνὸς καλαίσθητου, ἔγχρωμου, ἐνημερωτικοῦ ἐντύπου στὰ Γερμανικά, μὲ κείμενο συνοδευόμενο ἀπὸ χιουμοριστικὰ σκίτσα ποὺ βοηθοῦσαν νὰ γίνεται τὸ ἐκπαιδευτικό περιεχόμενο πιὸ ἀνάλα­φρο καὶ διεισδυτικό.

Τὸ ἔντυπο αὐτὸ μεταφράστηκε καὶ ἀναπαράχθηκε σὲ πολλὲς χιλιάδες ἀντίτυπα, ποὺ μοιράστηκαν σὲ διάφορες εὐκαιρίες στὸ κοινό· ἐλπίζουμε δὲ ὅτι ἴσως βοήθησε κάποιους ἀδελφοὺς νὰ ἀπεμπλακοῦν ἢ νὰ μὴν ἐμπλακοῦν στὶς νεοεποχίτικες ἀπειλές.

Παραθέτουμε κατωτέρω τὰ «17 κριτήρια» βάσει τῶν ὁποίων ὁ καλοπροαίρετος «ἀναζητητὴς τῆς Ἀλήθειας» ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ κρίνει ποῦ βαδίζει, ἀντιμετωπίζοντας τίς «ὑποσχέσεις» στὸν κόσμο τῶν προσφορῶν τῆς «Ὑπεραγορᾶς Θρησκεία».

1) Στὴν Ὁμάδα θὰ βρεῖς ἀκριβῶς ἐκεῖνο, ποὺ μάταια ἀ­να­ζη­τᾶς μέχρι τώρα. «Αὐτὴ» ξέρει τί εἶναι αὐτό, πού σοῦ λείπει.

2) Ἤδη ἡ πρώτη ἐπαφή, σοῦ ἀνοίγει μιὰ ἐντελῶς καινούρια θεώρηση τῶν πραγμάτων.

3) Ἡ κοσμοθεώρηση τῆς Ὁμάδας εἶναι ὑπεραπλουστευμένη καὶ ἐξηγεῖ κάθε πρόβλημα.

4) Εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖς τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς Ὁμάδας. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ σκέφτεσαι ἢ νὰ ἐ­ξε­τά­ζεις. Οἱ νέοι φίλοι σοῦ λένε: «Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ, πρέπει νὰ τὸ βιώσεις, ἔλα στὸ Κέντρο μας».

5) Ἡ Ὁμάδα ἔχει τὸν ἀρχηγό της. Εἶναι ὁ «προφήτης» (μέντιουμ), ὁ γκουροὺ ἢ ὁ «διδάσκαλος», ποὺ αὐτὸς μόνο κατέχει ὅλη τὴν ἀλήθεια.

6) Ἡ διδασκαλία τῆς ὁμάδας ἰσχύει σὰν ἡ μόνη αὐθεντική, αἰ­ώ­νια ἀληθινὴ γνώση. Ἡ κατοχυρωμένη ἐπιστήμη, ἡ ὀρ­θο­λο­γι­στι­κὴ σκέψη, ἡ λογικὴ κατανόηση ἀπορρίπτονται σὰν διαστρεβλωμένες, ἀρνητικές, σατανικὲς ἢ σκοταδιστικές.

7) Ἡ κριτικὴ ἀπὸ παράγοντες ξένους πρὸς τὴν Ὀργάνωση, χρησιμοποιεῖται σὰν ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ὁμάδα ἔχει δίκιο.

8) Ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου εἶναι κοντά. Ἡ ἀνθρωπότητα ὁδηγεῖται στὴν καταστροφὴ καὶ μόνο ἡ Ὁμάδα ξέρει πῶς θὰ σωθεῖ αὐτὸς ὁ κόσμος.

9) Ἡ Ὁμάδα σου εἶναι ἡ ἐλίτ. Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος εἶναι ἄρρωστος καὶ χαμένος, στὸ βαθμὸ ποὺ δὲ συνεργάζεται καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴ σωτηρία του.

10) Ἔχεις εὐθύνη στὸν Ἑαυτό σου καὶ στὴν Ἀνθρωπότητα. Πρέπει νὰ γίνεις μέλος ἀμέσως.

11) Ἡ Ὁμάδα ἀπομονώνεται ἀπὸ τὸν κόσμο μὲ τὴν ἐν­δυ­μα­σί­α, τοὺς κανόνες διατροφῆς, τὴ δική της γλώσσα, τὶς δικές της «ἀνθρώπινες σχέσεις».

12) Ἡ Ὁμάδα θέλει νὰ διακόψεις ὅλες τὶς «παλιές» σου σχέσεις, ἐπειδὴ αὐτὲς ἐμποδίζουν τὴν ἐξέλιξή σου.

13) Ἡ σεξουαλική σου συμπεριφορὰ ἐλέγχεται ἀπόλυτα. Σοῦ ἐπιβάλλουν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐρωτικοῦ συντρόφου, τὸ ὁμαδικὸ σὲξ ἢ τὴν ἀπόλυτη ἀποχή.

14) Ἡ Ὁμάδα καλύπτει ὅλο το χρόνο σου μὲ «ὑποχρεώσεις»: τὴ διάθεση ἐντύπων ἢ βιβλίων, τὴν ἐπαφὴ μὲ νέα μέλη, τὴν παρακολούθηση σεμιναρίων, τὸ διαλογισμό

15) Εἶναι δύσκολο νὰ εἶσαι μόνος σου. Πάντοτε πρέπει νὰ εἶναι κάποιος τῆς Ὁμάδας μαζί σου.

16) Ἡ Ὁμάδα ἀπαιτεῖ νὰ ἀκολουθεῖς ἐπακριβῶς τοὺς κανόνες καὶ τὸ «μοναδικὸ τρόπο σωτηρίας», ποὺ αὐτή σου προσφέρει.

17) Ἂν ἀμφιβάλλεις, ἂν δὲν βρῆκες τὴν εὐτυχία πού σοῦ ὑποσχέθηκαν, «φταῖς μόνον ἐσύ», γιατί δὲν πιστεύεις ἀρκετὰ καὶ δὲν δραστηριοποιεῖσαι, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Ὁμάδα σοῦ λέει.

Κλείνοντας, νὰ σημειώσουμε ὅτι δὲν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ συνυπάρχουν καὶ τὰ «17 κριτήρια» σὲ μιὰ Ὁμάδα γιὰ νὰ μπορεῖ αὐτὴ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς σέκτα. Κάποιες φορές, καὶ μερικὰ μόνον ἀπὸ τὰ «17 κριτήρια» εἶναι ἀρκετὰ γιὰ τὸν προσδιορισμό.

Ὅμως, τὸ πιὸ ἀσφαλὲς γιὰ ὅποιον δυσκολεύεται στὴν διάκριση μιᾶς Ὁμάδας, εἶναι πάντα ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν «Συμ­βου­λευ­τι­κὸ Σταθμὸ» τῆς Π.Ε.Γ. στὸ τηλ. 210 6396665, fax 210 6082219 ἢ στὸ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ἀλλά, πάνω ἀπ' ὅλα, ἡ σίγουρη προστασία καὶ μὴ ἐμπλοκὴ μὲ κάθε εἴδους «Ψυχοναρκωτικῶν» εἶναι ἡ ἀσφάλεια τῆς μιᾶς Ποίμνης, τοῦ ἑνὸς Ἀρχιποιμένος Χριστοῦ· δηλαδὴ, ὁ τακτικὸς ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήρια, ἡ μελέτη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν καὶ Πατερικῶν κειμένων, ἡ εἰ δυνατὸν ἀ­δι­ά­λει­πτος προσευχὴ καὶ βεβαίως, ἡ ὕπαρξη Πνευματικοῦ Πατρὸς γιὰ τὴν ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν.

Μὲ τὶς παραπάνω προϋποθέσεις ἐλαττώνονται σημαντικὰ οἱ κίνδυνοι γιὰ τὸν ἑαυτό μας· ὅσο γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας, κάποια γνώση τῶν ἀντιαιρετικῶν πραγμάτων δὲν βλάπτει, ὅμως πάντα μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Πνευματικοῦ.

 

[1] Προέρχεται ἀπὸ τὸν λατινικὸ ὅρο secta, ἐκ τοῦ ρήματος sequor «ἀκολουθῶ».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΖΗΝΩΝΟΣ

Στους ιδιοκτήτες του βρετανικού δορυφορικού καναλιού Ben TV επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα πρόστιμο ύψους 25.000 στερλινών για τη μετάδοση προγράμματος κατά τη διάρκεια του οποίου, ο τηλευαγγελιστής Peter Popoff πρόσφερε στους τηλεθεατές την ευκαιρία να παραγγείλουν δωρεάν «νερό από θαυματουργή πηγή».

Στο «κήρυγμά» του, ο Γερμανικής καταγωγής Popoff μιλούσε για τις δήθεν ευεργετικές επιδράσεις του ούτω καλούμενου «θαυματουργού νερού» ενώ παράθετε ταυτόχρονα και προσωπικές μαρτυρίες ατόμων που αναφέρονταν στα οφέλη του νερού. Ένας απ’ αυτούς άφησε να νοηθεί ότι το νερό αυτό μπορούσε να θεραπεύσει ακόμα και τον καρκίνο.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά, η αρχή ρύθμισης ραδιοτηλεόρασης δήλωσε ότι «θεωρεί ότι οι ισχυρισμοί που μεταδόθηκαν στην εκπομπή θα μπορούσαν να βλάψουν κάποιους από τους τηλεθεατές, οι οποίοι ίσως οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το «θαυματουργό νερό από φυσική πηγή» μπορούσε από μόνο του να θεραπεύσει τα προβλήματα υγείας τους και ότι δεν ήταν απαραίτητο να βασίζονται ή να συνεχίσουν να λαμβάνουν συμβατική ιατρική περίθαλψη.

Ο απατεώνας Peter Popoff

Η οργάνωση «People United for Christ» - πρόκειται για Προτεσταντική παραφυάδα με την ονομασία «Άνθρωποι ενωμένοι για τον Χριστό» - ζητάει χρήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της τηλεόρασης και της ιστοσελίδας της, σε αντάλλαγμα για προσευχή… Σε συνάξεις τους τη δεκαετία του ΄80, ο Popoff - ιδρυτής της ομάδας – συνήθιζε ν’ απευθύνεται σε μέλη του ακροατηρίου του λέγοντάς τους με ακρίβεια τη διεύθυνση διαμονής τους καθώς και τις ασθένειες από τις οποίες έπασχαν, θέλοντας να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι το «κατόρθωμα» αυτό οφειλόταν σε θεϊκές αποκαλύψεις…

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, οι βοηθοί του είχαν συγκεντρώσει τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών με το κοινό. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία άγνωστη στο ευρύ κοινό πριν 40 χρόνια, ο Popoff απλώς άκουε αυτές τις «αποκαλύψεις» με έναν δέκτη στο αυτί και τις «μετέφερε» στο πλήθος. Παρουσιαζόταν επίσης να θεραπεύει, δήθεν με θαυματουργικό τρόπο, κάποια μέλη του ακροατηρίου που κείτονταν σε αναπηρική καρέκλα. Αργότερα αποδείχθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι απλώς προσποιούντο ότι δεν μπορούσαν να περπατήσουν.

Τα έσοδα της οργάνωσης δεν φορολογούνται καθώς είναι εγγεγραμμένη ως θρησκευτικός και … φιλανθρωπικός οργανισμός.

 

ΠΗΓΗ:  premier.org.uk/News/UK/TV-channel  και  culteducation.com

http://www.ppu.org.cy/index.php/en/45-heresies/neo-pentecostals/1525-peter-popoff.html