τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Θερμά συμβουλεύομε, νά ἔχουν τό νοῦ τους, ὅσοι ἔχουν τήν ἀτυχία νά διασχίσουν τήν ὁδό Ἀσκληπιοῦ, ἀπό τήν εἴσοδό της στήν ὁδό Ἀκαδημίας πρός Σόλωνος. Ἐκεῖ, ἀριστερά, στόν ἀριθμό «9» ἐμφωλεύει ὁ κίνδυνος. «Scientology» (Σαηεντολογία) γράφει ἡ πινακίδα καί παραμέσα, βιβλία, πολλά βιβλία... άλλά κι ἕνα, δύο νέα, χαμογελαστά πρόσωπα στό πεζοδρόμιο, πού ἀνταγωνίζονται ποιό θά σᾶς πρωτοχαιρετήσει καί ποιό θά σᾶς προτείνει νά περάσετε μέσα γιά ἕνα, ἐντελῶς δωρεάν, «Τέστ Μέτρησης τοῦ Ἄγχους» (Handle stress better) ἤ ἀκόμη, νά κάνετε ἕνα ἐντελῶς δωρεάν «Τέστ Προσωπικότητας» (Free Personality Test).

Θά μπορούσατε νά ἀπαντήσετε βέβαια: «Εἶμαι καλά στήν ὑγεία μου, χωρίς στρές καί εἶμαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός» ἄν γνωρίζατε τό ἱστορικό καί τό παρασκήνιο τῆς σέκτας πού αὐ­το­προσ­δι­ο­ρί­ζε­ται σήμερα στή χώρα μας ὡς «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας» (Scientology Church).

Ἡ σέκτα παρουσιάστηκε ἀρχικά στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, ὡς δύο ὀργανώσεις· ἡ πρώτη ὡς Κ.Ε.Φ.Ε. («Κέντρο Ἐφηρμο­σμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος»)[1] καί ἡ δεύτερη μέ τίτλο «Φιλοσοφικό Κέντρο Ἀθηνᾶ».

Πρόκειται, δῆθεν, γιά μιά φιλοσοφία αὐτοεξέλιξης τοῦ ἀν­θρώ­που. Σύμφωνα μέ τήν κίνηση, «καμιά θρησκεία δέν μπόρεσε νά δώσει ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα: Ποιός εἶμαι; Ἀπό ποῦ ἔρχομαι; Τί εἶναι θάνατος; Ὑπάρχει ἄλλη ζωή, ἡ λεγόμενη μέλλουσα; Μόνο στήν "ἐκκλησία" τῆς Σαηεντολογίας», λέγουν, «ἔχομε τίς ἀπαντήσεις, καί γιά πρώτη φορά σέ ὅλους τούς αἰῶνες οἱ ἀπαντήσεις μας εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια!»[2].

Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος γράφει χαρακτηριστικά: «Θεωροῦμε ὅτι ἡ ὀργάνωση αὐτή εἶναι ἡ πλέον ἐ­πι­θε­τι­κή καί ἡ πιό ἐπικίνδυνη καί ἔχει πολιτικές βλέψεις! Οἱ Σαηεντολόγοι παρουσιάζονται στή χώρα μας ὡς ἐπιστήμη, ὡς τεχνική, ὡς φιλοσοφία καί τελευταία καί ὡς "ἐκκλησία"».

Στό κατάλογο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου -προϊόν τῆς ἄοκνης προσπάθειας τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου- πού καταρτίστηκε ἀπό τήν Ζ΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί Παραθρησκείας (Ἁλίαρτος 20-26.9.1995)[3] καί περιλαμβάνει ἐ­ξω­χρι­στι­α­νι­κές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες, ἀσυμβίβαστες μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη, ἡ Σαηεντολογία -μέ διαφορετικούς τίτλους καί ὀνόματα/προσωπεῖα- περιλαμβάνεται 18 φορές[4].

Τό Κ.Ε.Φ.Ε., ὕστερα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Ἀντεισαγγελέα Πρωτοδικῶν Ἰωάννη Ἀγγελῆ, διαλύθηκε, ὡς σωματεῖο, μέ τίς ἀποφάσεις: 7380/1996 τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί 10493/1997 τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, ἀλλά ἀμέσως μετονομάστηκε σέ «Ἑλληνικό Κέντρο Διανοητικῆς καί Σαηεντολογίας» δι­α­τη­ρών­τας τίς ἴδιες ἐγκαταστάσεις (Πατησίων 200) καί μέ τήν ἴδια δομή καί προσωπικό· ἄλλαξε μόνον τό ὄνομα. Ἡ ἀπόφαση του δικαστηρίου ἀναφέρει ὅτι πρόκειται γιά «...ὀργάνωση μέ ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κές δομές καί τάσεις, πού ... περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπο, ... προκειμένου καί ἀποκλειστικά νά προσελκύσει μέλη, τά ὁποῖα στή συνέχεια ὑφίστανται, ... πλύση ἐγκεφάλου, μέ ἀπώτερο σκοπό τή δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης, ... ἐ­λα­χι­στο­ποί­η­ση τῶν ἀντιρρήσεων ... ὥστε νά βρισκόμαστε πλέον ἐνώπιον ἄβουλων ὄντων, τά ὅποια ἔχουν χάσει τή δυνατότητα λήψεως ἀποφάσεων...».

Ἀκολουθεῖ στίς 10-11 Μαΐου 1999, ἡ δίκη Σαηεντολόγων γιά «φακελώματα» πολιτικῶν, κληρικῶν, δημοσιογράφων, κ.λπ.

Ἡ ὀργάνωση εἶχε ἤδη αὐτοπροσδιοριστεῖ γιά τρίτη φορά μέ τόν τίτλο: «Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Σαηεντολογίας».

O κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, πρώην Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἦ­ταν συνήγορος ὑπεράσπισης τῆς Σαηεντολογίας καί χαρακτήρισε τή δίκη ὡς «σύγκρουση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας». Στήν ἴδια δίκη ἦταν συνήγορος ὑπεράσπισης καί ὁ μακαρίτης Γεώργιος Μαῦρος, ὁ ὁποῖος ἦ­ταν ταυτόχρονα δικηγόρος τῆς Σαηεντολογίας, τῶν Μορμόνων, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας(!)[5]. Ὁ κ. Πέτρος Εὐθυμίου, Ὑπουργός Παιδείας, τότε, ἦταν συγγενής ἐξ ἀγ­χι­στεί­ας μέ κορυφαία στελέχη τῆς Σαηεντολογίας καί παρέστη στή δίκη ὡς μάρτυρας ὑπεράσπισης τῆς ὀρ­γά­νω­σης.

Ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ Σαηεντολογία ἔκανε τίς παρακολουθήσεις καί τά φακελώματα προσώπων, ἀλλά γιά νά ἐπιβληθεῖ ποινή στά μέλη της, πού βρέθηκαν ἔνοχοι, ἔπρεπε νά εἶχε ἀσκηθεῖ δίωξη μέσα σέ τρεῖς μῆνες, κάτι πρακτικά ἀδύνατο λόγω τοῦ ὄγκου τῶν ἐγ­γρά­φων πού κατασχέθηκαν ἀπό τίς εἰσαγγελικές ἑφόδους.

Ἄλλο σκάνδαλο τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι δέν κλήθηκαν νά καταθέσουν, οὔτε ἐνημερώθηκαν γιά νά προσέλθουν σημαντικά πρόσωπα πού φακελώθηκαν ἀπό τήν ὀργάνωση, ὅπως οἱ κ. κ. Μιλτιάδης Ἔβερτ, Ἀν­τώ­νης Σαμαράς, δεκάδες κληρικοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί καί ἄλλοι.

Ἔτσι οἱ ὑπεύθυνοι, ἐλεύθεροι καί μέ τόν τίτλο: «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», συνεχίζουν πλέον σήμερα ἀπρόσκοπτα τό ἔργο τους.

Αὐτά, στή χώρα μας...

Ἡ ὀργάνωση ἱδρύθηκε στίς Η.Π.Α., ἀπό τόν Ἀμερικανό Λαφαγιέτ Ρόναλντ Χάμπαρντ (Lafayette Ron Hubbard/1911-1986), πού τίς δεκαετίες τοῦ ’30 καί ’40 ἔγραφε λαϊκά μυθιστορήματα ἐπιστημονικῆς φαντασίας καί στίς ἀρχές τοῦ 1950 τό βιβλίο «Δι­α­νο­η­τι­κή: Ἡ Σύγχρονη Ἐπιστήμη τῆς Πνευματικῆς Ὑγείας», ἕνα βιβλίο χωρίς καμία ἐπιστημονική τεκμηρίωση.

Φέρεται ὅτι κάποτε εἶχε δηλώσει: «Ὁ τρόπος γιά νά κάνεις ἕνα ἑκατομμύριο δολάρια εἶναι νά ξεκινήσεις μιά θρησκεία»[6].

Τό σενάριο/δόγμα τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Πρίν ἀπό ἐβδομηνταπέντε ἑκατομμύρια χρόνια, ὁ γαλαξιακός Πρίγκιπας Ζανού (Xenu) ἔφερε τούς κατοίκους 76 πλανητῶν στή Γῆ, ὅπου τούς ἔριξε σέ ἡφαίστεια, τούς ἀνατίναξε μέ βόμβες ὑδρογόνου καί μάζεψε τίς ψυχές τους σέ δέσμες ἀπό ἠλεκτρονικές παγίδες»[7]. Βέβαια, ὅλο αὐτό ἀκούγεται σάν μυθιστόρημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας καί τέτοιο εἶναι πραγματικά. Ὅμως, οἱ Σαηεντολόγοι πού ἔχουν φθάσει στό βαθμό «μυστικό ἐπίπεδο ΟΤ 3», διδάσκονται ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ν’ ἀνακτήσουν τήν ἀτομικότητά τους, παρά ἄν ἀ­πεγ­κλω­βι­στοῦν ἀπ’ αὐτά τά συμπλέγματα ψυχῶν, τούς «Θήταν» (The­tan). Καί πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια γιά νά ἀ­σκή­σουν τό «Ὤντιτινγκ» (Auditing), μία μορφή συμβουλευτικῆς, ἕνα εἶδος ἐξομολόγησης σέ κατάσταση ἡ­μι­ύ­πνω­σης/δι­α­λο­γι­σμοῦ, ὅπου τά πάντα καταγράφονται, τηροῦνται σέ φακέλους καί χρησιμεύουν γιά τόν ἐκβιασμό τοῦ μέλους «ἄν κάποτε χρεια­στεῖ»...

Ὁ δρόμος λοιπόν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς ψυχῆς, δηλαδή τῶν Θήταν, στή Σαηεντολογία περνάει μέσα ἀπό τό Ὤντιτινγκ. Οἱ συνεδρίες βοηθοῦν, δῆθεν, τό ἄτομο νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό «πνευ­μα­τι­κές ἀδυναμίες» καί νά ἀναπτύξει τίς πνευματικές του ἱκανότητες.

Ἡ Σαηεντολογία δέν διστάζει νά ἐμφανίσει τόν Χάμπαρντ ὡς ἀνώτερό τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Μωυσῆ, καθώς καί ὅλων τῶν ἐξωχριστιανικῶν προσώπων τῆς ἱστορίας, ὅπως τοῦ Μωάμεθ, Κομφούκιου κ.ἄ[8].

Εἶναι ἐπίσης γνωστή ἡ διαπλοκή της μέ ἀμερικανικές Μυστικές Ὑπηρεσίες[9].

Ὅπως καταλαβαίνουμε, ἡ περιγραφή μιᾶς τέτοιας ὀργάνωσης δέν ἐξαντλεῖται παρά μέ τήν συγγραφή ὀγκώδους τόμου.

Ἐκεῖνο ὅμως πού δέν καταλαβαίνουμε εἶναι πῶς ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀνέχεται νά διαιωνίζεται ἡ φθοροποιός κατάσταση ἡ ἐγκυμονούσα κινδύνους γιά τή ζωή καί τήν ψυχοσωματική ὑγεία τῶν πολιτῶν, ἀλλά καί τό γιατί ἡ Ἐκκλησία δείχνει νά ἔχει καταθέσει τά ὅπλα, ἐπί τοῦ θέματος, γιά πάνω ἀπό δύο δεκαετίες;

 

[1] http://www.ppu.gr/index.php/thematologia/saientologia

[2] http://psychanaptyxis.blogspot.com/2009/02/

[3] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html

[4] Στούς αὔξ. ἀριθ.: 7, 31, 38, 57, 78, 134, 147, 154, 186, 214, 223, 251, 256, 288, 320, 398, 411 καί 414 τοῦ καταλόγου, ἐπί συνόλου 422 ὁμάδων.

[5] http://www.agiasofia.com/arist/scientology.html

[6] http://www.bible.ca/scientology-1million-start-a-religion.htm

[7] http://aktines.blogspot.com/2014/11/blog-post_39.html

[8] http://www.ppu.gr/old/greek/sci_gen_gr.htm

[9] http://www.ppu.gr/index.php/thematologia/saientologia