Σε Έκθεση της MIVILUDES = Mission Interministerielle de vigilance et de lutte contre les derives sectaires (Διυπουργική Αποστολή Επαγρυπνήσεως και Αγώνος εναντίον των αιρετικών οργανώσεων), του έτους 2008, προς τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Η εκτροπή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών προς αιρετι­κούς σκοπούς», γίνεται χρήση των συμπε­ρασμάτων του βιβλίου της Martine Maurer υπό τον τίτλο: «Πως να επιλέγουμε τον ψυχοθεραπευτή μας - προσοχή: κίνδυνος αποκλινουσών πρακτικών» (2001).

Γίνεται ιστορική αναδρομή στις αρχές και στους λόγους της εμφανίσεως του ψυχοθεραπευτού ως εξω-ιατρικής, εξω- θεσμικής ειδικότητας (δεκαετία 1970) και στις αιτίες της ολοένα διογκουμένης ζητήσεως για την ειδικότητα αυτή (στο κείμενο της Εκθέσεως χαρακτηρίζεται ως «έκρηξη μιας φούσκας», σελ. 107).

Περιγράφεται η σύνδεση της ψυχοθερα­πείας με αιρετικές κινήσεις και η κατάχρη­ση της πρώτης από τις δεύτερες, με αποτέλεσμα την επικράτηση «τσαρλατάνων» (σελ. 108), την οποία κατήγγειλαν τόσο η Γαλλική Ομοσπονδία Ψυχοθεραπείας και Ψυχαναλύσεως σε ανοικτή επιστολή της το 2007 (29.1.2007) προς το Γαλλικό κοινοβούλιο, όσο και έγκυροι ψυχίατροι σε δημοσιεύματα τους (Jean -Marie Abgrall, Ο μηχανισμός των αιρέσεων, 1996). Ιδίως επισημαίνονται οι κίνδυνοι από την πνευ­ματική χειραγώγηση, την ψυχική εξάρτη­ση ή την πλύση εγκεφάλου που ασκεί κατά σύστημα η διδασκαλία προσελκύσεως σε αιρετικές κινήσεις:

-    Η αύξηση του αριθμού εκείνων που προσφεύγουν στην ψυχοθεραπεία (στη Γαλλία 5,2 % του πληθυσμού, ήτοι περί τα 3 εκατομμύρια ανθρώπων, γυναικών κατά τα δύο τρίτα τους, όπου, εάν συμπεριληφθεί και η απήχηση στους οικείους και το περιβάλλον των θεραπευομένων, το ενδιαφερόμενο κοινό φθάνει τα 8-10 εκατομμύρια!),

-    η διαφοροποίηση της ψυχοθεραπευ­τικής φροντίδας προς αυξανόμενο κοινό από νέους δέκτες (σχολεία, επιχειρήσεις, ανηλίκους, νέους ενηλίκους),

-   ειδικώς η ένταξη και ασφαλιστική κά­λυψη της ψυχοθεραπευτικής φροντίδας στο εργασιακό περιβάλλον,

-   η διαφοροποίηση και ο πολλαπλασι­ασμός των ποικίλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, εγκυμονούν κινδύνους εμπορικοποιήσεως της ιατρικής (αναφέρονται λ.χ. νέα «προϊόντα» ως η διάθεσις «κουπονιών ψυχοθεραπείας»!), παραβιάσεως του ιατρικού απορρήτου, παροχής κινήτρων για απολύσεις ή και επαγγελμα­τικού αποπροσανατολισμού προς απασχόληση σε αιρετικά κινήματα.

Πέραν των 38 μεθόδων, καταγεγραμμένων και εγκεκριμένων υπό της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ψυχοθεραπείας και Ψυχαναλύσεως (σελ. 110), οργανώσεις εναλ­λακτικής φροντίδος και ευεξίας διαδίδουν - ιδίως μέσω του Διαδικτύου - και πολλές άλλες, ετερογενείς και ποικίλες, μεταξύ των οποίων όμως και ωρισμένες οι οποίες δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί επιστημονικώς ή ακόμη συνδέονται και με θεωρίες «σεσημασμένες» ως κινδύνους για τους ασθενείς (σελ. 111).

Αναδημοσίευση από τό περιοδικό Bulles, τ. 114, 2012 - Πηγή: Περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ τεύχος 71