ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΣΙΑΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ TOY ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ 4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ 6- 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

   Φέτος επιλέξαμε να μελετήσουμε σε βάθος ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει και πνευματικές-ποιμαντικές προεκτάσεις, αλλά και κοινωνικές και προσωπικές, δεδομέ­νου ότι άπτεται των θεμάτων της υγείας του ανθρώπου. Το κεντρικό μας, λοιπόν, θέμα θα είναι: «Το Πρό­βλημα των θεραπευτικών λατρειών, των αποκρυφιστικών πρακτικών θε­ραπείας και των ψυχολατρειών. Κοι­νωνικά και Ποιμαντικά Προβλήμα­τα».

Επιτρέψετέ μου πολύ σύντομα να κάνω μία μικρή εισαγωγή στο θέμα, ώστε από την αρχή να γίνει κατα­νοητό το όλο πρόβλημα, το οποίο κα­λούμαστε να διαπραγματευθούμε φέ­τος, τόσο μέσα από τις εισηγήσεις, όσο και μέσα από τις ομάδες εργασίας.

Οι ολιστικές θεραπείες καλούνται και εναλλακτικές  ή και συμπληρω­ματικές θεραπείες.

Ο όρος «ολιστικές» χρησιμοποιείται με την έννοια ότι οι «θεραπείες» αυτές «θεραπεύουν» τον όλον άνθρωπο: διά­νοια, σώμα, πνεύμα˙ και ο όρος «εναλλακτικές» ότι είναι εναλλακτικές εν σχέσει με την κλασική ιατρική. Ο όρος «συμπληρωματικές» χρησιμοποι­είται συχνά για να δηλώσει μια δρά­ση που συμπληρώνει τις άλλες ολιστικές-εναλλακτικές  θεραπείες. Όλες αυτές οι «θεραπείες» στηρίζονται στα ίδια δόγματα και χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές. Είναι παράλογο να ειπωθεί ότι είναι καθ', οιονδήποτε τρόπο συμπληρωματικές της κλασικής ιατρικής, κυρίως επειδή, σύμφωνα με την αποκρυφιστική ιατρική, το φυ­σικό σώμα έχει μεγάλο αριθμό αο­ράτων στομίων και μεγάλο αριθμό αοράτων γραμμών ενεργείας, που είναι «μπλοκαρισμένα» ή χρειάζονται «ισορροπία» ή «καθάρισμα» με έναν αόρατο τρόπο. Από αυτή την το­ποθέτηση και μόνο φαίνεται ότι οι θεραπευτικές αυτές τεχνικές και μέ­θοδοι κινούνται σε ένα εντελώς πνευματιστικό αποκρυφιστικό χώρο και δεν έχουν απολύτως κανένα επιστημονικό έρεισμα και τεκμηρίωση.

Οι ολιστικές θεραπείες στηρίζονται σε ιδέες και δόγματα που προέρχο­νται από την Αίγυπτο, τη Μεσοπο­ταμία και την αρχαία Βαβυλώνα, την Άπω Ανατολή και γενικά τον Απο­κρυφισμό. Τα πιστεύω, οι θεωρίες και οι τεχνικές που έχουν τα συστήμα­τα των ολιστικών «θεραπειών της Νέ­ας Εποχής» αναπτύχθηκαν και συ­στηματοποιήθηκαν στις χώρες αυτές από τους Ασσυρίους, Βαβυλωνίους και Σουμερίους. Στην ουσία, λοι­πόν, δεν είναι νέες, αλλά μάλλον πα­λαιές αποκρυφιστικές μέθοδοι. Ο όρος «Αποκρυφισμός» αναφέρεται στη μαγεία, αλχημεία, αστρολογία, θεοσοφία και νεκρομαντεία, που απο­τελούσαν τις μεθόδους των λαών της αρχαίας εποχής με τις οποίες πίστευ­αν ότι είχαν τη δύναμη να ενεργοποιούν και να εξουσιάζουν δυνά­μεις της φύσης, οι οποίες εκτός των άλλων μπορούσαν και να θεραπεύ­σουν.

Επίσης, ο Αποκρυφισμός και ο Παγανισμός ήταν γνωστοί στην Ασία και Ινδία, διότι οι πρακτικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι Κινέζοι (Ching, Tai, Chi, Βελονισμό) και οι Ινδοί (Γιόγκα) μαρτυρούν αυτό το γεγονός, αν και κρύβονται πίσω από προσωπεία με προγράμ­ματα υγείας, χαλάρωσης, φυσικής εξά­σκησης κ.τ.λ. του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η δύναμη των σύγχρονων προ­σωπείων στηρίζεται στην άγνοια των ανθρώπων γύρω από την αλή­θεια και τους κινδύνους που αυτά κρύβουν, με τις συγκεκαλυμμένες αποκρυφιστικές τεχνικές τους. Μέσα από αυτές τις «θεραπευτικές» μεθό­δους ο άνθρωπος καταλήγει να λα­τρεύει είδωλα, θεούς και θεές αρχαί­ων προχριστιανικών πολιτισμών.

Οι εναλλακτικές  και αποκρυφιστικές μέθοδοι ιατρικής καλύπτουν όλο το φάσμα της υγείας και επεκτείνονται σ' όλα τα θέματα της ζωής μας, από τις πιο αθώες μέχρι και επιστημονικά αποδεδειγμένα χρήσιμες τεχνικές, καθώς και τις υγιεινές τροφές. Ακόμα μέσα σε αυτές τις προσφορές εμπλέκονται και άτομα που αυτοαποκαλούνται πνευματι­κοί οδηγοί και ψυχικοί χειρουργοί, ψυχαναλυτές.

Μία ακυβέρνητη και χωρίς σύνο­ρα βιομηχανία ολιστικής ιατρικής εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Η προσπάθεια αυτή διευθύνεται από αρθρογράφους σε εφημερίδες και περιοδικά, προμηθευ­τές μέσω αλληλογραφίας, υγιεινιστές, μάγους, θεραπευτές μέσω θρησκευ­τικών εκδηλώσεων, βοτανολόγους, ομοιοπαθητικούς, ψυχοθεραπευτές κ.α. Εκμεταλλευόμενη, η ολιστική ιατρική, την αύξηση των ασθενειών και του πόνου στη ζωή του ανθρώ­που διεισδύει μέσα στη ζωή του, υπο­σχόμενη εύκολες και γρήγορες λύσεις.

Οι εκφραστές της ολιστικής ιατρικής, ισχυριζόμενοι ότι μπο­ρούν να θεραπεύσουν τον όλον άνθρωπο και μάλιστα αποτελεσμα­τικά, διατείνονται ότι η κλασική ιατρική, κατά κάποιο τρόπο, έχει απο­τύχει να τον θεραπεύσει ολοκληρωτικά. Το πρόβλημα λαμβάνει επικίνδυνες για τον άνθρωπο διαστάσεις αν κάποιος βρεθεί κάτω από την εξάρτηση ακραίων ομάδων ή θεραπευτών, που με απόλυτο τρόπο αποκλείουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην κλασσική ιατρική, ανεξάρτητα από την πάθηση.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ πολύ συνοπτικά στις βασικές μορφές και κατηγορίες όπως αυτές παρουσιά­ζονται μέσα από τους εκφραστές των εναλλακτικών θεραπειών.

Βασικές Ομάδες - Μορφές και Κατηγορίες

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, με βάση τις διδασκαλίες των ιδίων των αποκρυφιστών και των εκφραστών των εναλλακτικών «θεραπειών» να τις χω­ρίσουμε στις παρακάτω ομάδες:

α. Φυσική: Η μέθοδος και τεχνι­κή αυτή δηλώνει ότι μπορεί να θε­ραπεύσει τον άνθρωπο με χρήση μέσων από την ίδια τη φύση, προσ­δίδοντας υπερφυσικές ιδιότητες σ' αυτήν ή ακόμα πιστεύοντας ότι η φύση έχει μέσα της θεϊκές δυνάμεις... Αυτή συμπεριλαμβάνει θεραπείες μέ­σω βιταμινών, βοτάνων, μασάζ, της ομοιοπαθητικής με την αραίωση φυσικών βοτανικών ουσιών και άλλες μεθόδους, που βασίζονται στην χο­ρήγηση φυτικών ουσιών, όπως φυσικοπαθητική, κινησιολογία, φυσιοθε­ραπεία, νηστειοθεραπεία κ.τ.λ.

β. Πνευματική: Είναι η μέθοδος εκείνη η οποία στηρίζεται στη λεγό­μενη Θετική Σκέψη. Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι αυτό το οποίο σκέφτεται. Έτσι, προ­σπαθούν με αυτή την μέθοδο να υπε­ρισχύσουν, με την απολυτοποίηση της θετικής σκέψης, έναντι της ασθέ­νειας. Όταν πιστεύουμε ότι μπο­ρούμε να είμαστε ευτυχείς και υγιείς, τότε θα έχουμε και ευτυχία και υγεία. Ο κόσμος μας είναι απλώς μια αντα­νάκλαση του τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους και για τη φύση του ίδιου του κόσμου. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβά­νονται όλες οι λεγόμενες ψυχολατρείες, όπως η Αρμονική Ζωή του Νάτζεμυ, η Δυναμική της Επιτυχίας, η Μέθοδος Σίλβα κ.α.

γ. Παγκόσμια Ενέργεια: Η πί­στη σε μια παγκόσμια η πανσυμπαντική ενέργεια, η οποία βρίσκεται μέ­σα και είναι εναρμονισμένη με όλα τα πράγματα, είναι εκείνη, που, όταν με την κατάλληλη τεχνική ενεργοποιηθεί, τότε θεραπεύει. Με τον έλεγχο αυτής της παγκοσμίου ενέργειας, μέσω διαφόρων τεχνικών, όπως βε­λονισμός, ιριδολογία, θεραπευτικό άγγιγμα, θεραπεία με κρυστάλλους κ.τ.λ, προσπαθούν να συντονιστούν με αυτή την πανσυμπαντική δύνα­μη, η οποία ταυτίζεται με τον Θεό, για να αποκτήσουν πνευματιστικές δυνάμεις, για να μπορούν δήθεν να αυτοθεραπεύονται.

δ. Υπερφυσική: Αυτή συμπεριλαμ­βάνει στις τεχνικές της όλες τις ομάδες εκείνες που χρησιμοποιούν πνευματιστικές, αποκρυφιστικές, μα­γικές και σατανιστικές διαδικασίες. Όλες αυτές οι ομάδες θεωρούν την αιτία της αρρώστιας ως απάτη ή ως αποτέλεσμα του κάρμα, δηλαδή του χρέους, που φέρει ο άνθρωπος μέσα του από μία προηγούμενη ζωή.

Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις κινήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των «εναλλακτικών θερα­πειών» συναντούμε όλες τις πιο πά­νω κατηγορίες, δίνοντας ενδεχομένως περισσότερη έμφαση σε μία από αυτές.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα από αυτή την θεώρηση της υγείας του ανθρώπου καραδοκούν, εκτός των άλλων, δύο βασικοί κίνδυνοι: α) η αλλαγή φρονήματος και τρόπου ζωής σε σχέση με την Ορθόδοξη Πίστη μας και β) ο κίνδυνος της προσω­πικής και κοινωνικής υγείας του ανθρώπου, που προέρχεται από την απολυτοποίηση των μεθόδων και τεχνικών αυτών ή την εξάρτηση από την ομάδα ή τον θεραπευτή.

Καλούμαστε, λοιπόν, μέσα από τις εργασίες του Δ' Διορθόδοξου Δικτύ­ου μας να μελετήσουμε το φαινόμε­νο αυτό και με σοβαρότητα, σύνε­ση, χωρίς φανατισμούς και ακρότη­τες και κυρίως μέσα από το φως της Ορθοδόξου διδασκαλίας και ζωής να καταλήξουμε στα συμπεράσματα εκείνα που θα βοηθήσουν την ποιμαίνουσα Εκκλησία μας στην στή­ριξη του ποιμνίου της.

Ευχαριστώ όλους σας και εύχο­μαι ο Τριαδικός μας Θεός να κα­τευθύνει τα διαβήματα και τις διά­νοιες μας στον ορθό δρόμο. Αμήν.

*  Ο τίτλος δικός μας

Αναδημοσίευση από το περιοδικό της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων «ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ»