τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

Ἰδιαίτερα δραστήριος συνεργάτης, ὁ ὁποῖος δαπανᾶ μεγάλο μέρος τῆς ἡμέρας στὴν ἔρευνα τοῦ διαδικτύου, μᾶς ἔστειλε πρὸ ἡμερῶν τὴν διεύθυνση ἀποκρυφιστικῆς ἱστοσελίδας πρὸς ἔρευνα καὶ τεκμηρίωση τοῦ περιεχομένου της.

Ἂν καὶ ἡ γνώση μας ἐπὶ τοῦ σκηνικοῦ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρησκείας, μετὰ 40 ἔτη συνεχοῦς ἐνασχόλησης, μπορεῖ νὰ θε­ω­ρη­θεῖ μᾶλλον ἱκανοποιητικοῦ ἐπιπέδου, μείναμε ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸν πλοῦτο τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν ποικιλία τῶν δραστηριοτήτων τῆς -ὑπὸ τὸν τίτλο «House of Light (Οἶκος τοῦ Φωτός), τὸ φῶς σᾶς ἀνήκει!»- ἐν λόγω ἱστοσελίδας.

Ἀλλά, ἄς παραθέσουμε μέρος ἀπὸ τὸν «πλοῦτο» ποὺ ἐν­το­πί­σα­με[1].

Λέγει ἡ σελίδα: «Tό House of Light Hellas εἶναι ἕνας χῶρος τῆς σύνθεσης γιὰ αὐτογνωσία καὶ θεραπεία, ἀνοιχτὸς σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, θρησκείας καὶ ἰ­δε­ο­λο­γί­ας. Στόχος εἶναι ἡ πρόσβαση τοῦ εὐρέως κοινοῦ στὶς πιὸ σύγχρονες καὶ ἀποτελεσματικὲς πρακτικὲς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πνευ­μα­τι­κὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου, τὴ μετάδοση γνώσεων (ἀρχαίων & νέων) καὶ ἐ­φαρ­μο­γὴ τεχνικῶν γιὰ ὁλοκληρωμένη αὐτογνωσία & πρόοδο, γιὰ τὴν ἐπανένωσή του μὲ τὸ Θεό. Καθοδηγοῦμε καὶ συνοδεύουμε ἀρ­χά­ριους καὶ προχωρημένους, ἀτομικὰ καὶ ὁ­μα­δι­κά, στὸ πνευματικό τους μονοπάτι γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοὺς ἀ­νώ­τα­τους στόχους ποὺ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ βάλει στὸν ἑαυτό του, νὰ περάσουν ὁμαλὰ καὶ συστηματικὰ τὶς ἀπαιτούμενες μυήσεις στὸ ἐσωτερικὸ πεδίο»[2].

Ἤδη ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ὁ φορέας δηλώνει ὅτι κατέχει τὴν πραγ­μα­τι­κὴ «θεογνωσία» ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὴν «αὐ­το­γνω­σί­α» ὅτι ὁ ἄν­θρω­πος εἶναι «θεὸς κατὰ φύσιν» κι ὄχι «κατὰ χάριν» (ἐξ υἱοθεσίας) ὅπως ἡ Ἐκκλησία διδάσκει· κι ὅτι δι­α­θέ­τει «ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κὲς πρακτικὲς» γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου.

Καὶ συνεχίζει ἡ σελίδα: «Συνεργαζόμαστε μὲ τὸ I AM - I­n­t­e­g­r­a­t­ed Ascended Masters University («Ἐγὼ Εἰμὶ» Πανεπιστήμιο τῶν Τε­λεί­ων Ἀναληφθέντων Δασκάλων), τὸ ὁποῖο ἱ­δρύ­θη­κε ἀπὸ τὸν Ἀ­να­λη­φθέν­τα Διδάσκαλο Dr. Joshua David Stone ποὺ διδάσκει τὸ συν­δυα­σμὸ ὅλων των μονοπατιῶν σὲ ἕνα: Τὸ Μονοπάτι τῆς Σύνθεσης».

Σχετικὰ μὲ τὰ ἀνωτέρω «ἐντυπωσιακά», νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ὁ Τζόσουα Ντέιβιντ Στόουν (Joshua David Stone, 1953 - 2005) ὑ­πῆρ­ξε συγγραφέας καὶ εἰσηγητὴς τῆς «Διδασκαλίας περὶ Ἀ­νει­λημ­μέ­νων Διδασκάλων» (Ascended Master T­e­a­c­h­i­n­gs) -συχνὰ ἀ­να­φε­ρό­με­νη ὡς «Κίνημα Ἀνάληψης» (A­s­c­e­n­s­i­on M­o­v­e­m­e­nt)-, μιὰ ὁμάδα «Θρησκειῶν τῆς Νεότητος» (New R­e­l­i­g­i­o­us M­o­v­e­m­e­n­ts) βα­σι­σμέ­νη στὴ Θεοσοφία τῆς Ε. Π. Μπλαβάτσκη. Ὁ Στόουν εἶ­χε πτυχίο (Ph.D.) «Ὑ­περ­προ­σω­πι­κῆς Ψυχολογίας» (T­r­a­n­s­p­e­r­s­o­n­al P­s­y­c­h­o­l­o­gy) μιᾶς καθαρὰ νεοεποχίτικης πρα­κτι­κῆς καὶ ἐρ­γά­στη­κε στὴν Καλιφόρνια ὡς «Σύμ­βου­λος Γάμου, Οἰ­κο­γέ­νειας καὶ Παι­διοῦ».

Καὶ τὸ κείμενο τοῦ «Οἴκου τοῦ Φωτὸς» συνεχίζει: «Ὀρ­γα­νώ­νου­με Μαθήματα Ἀνάληψης, συναντήσεις προσωπικῆς ἀνάπτυξης γιὰ αὐτοβελτίωση, αὐτογνωσία, ψυχολογικὴ & σωματικὴ ἰ­σορ­ρο­πί­α & ὑγεία καὶ γιὰ πλανητικὴ ὑπηρεσία. Παρέχουμε συνεδρίες ἐ­νερ­γεια­κῶν θεραπειῶν στὶς ὁποῖες ἐφαρμόζονται ... τεχνικὲς σὲ πολ­λα­πλοὺς συνδυασμούς: Χρησιμοποιοῦνται μεταξὺ ἄλλων ἦχοι, χρώ­μα­τα, κρύσταλλοι, ἔλαια, ὁραματισμοί, ἐφαρμογὲς μετάδοσης ἐ­νέρ­γειας μὲ ἢ / καὶ χωρὶς ἐπαφὴ μέσω τῶν χεριῶν, συνειδητὸς καὶ ὑ­πο­συ­νεί­δη­τος προγραμματισμὸς τοῦ νοῦ κ.ἄ. Στὸν τομέα αὐτὸ ἀ­νή­κει καὶ ὁ ἐντοπισμὸς καὶ καθαρισμὸς / θε­ρα­πεί­α ἐνεργειακῶν ὑ­πο­λειμ­μά­των / ὀφειλῶν ὅλων των ζωῶν μας (Karma). Δι­ε­ξά­γου­με σεμινάρια & ἐργαστήρια αὐτοβελτίωσης, αὐ­το­γνω­σί­ας & θεραπείας (Usui-Reiki καὶ Reiki Ἀγγέλων, Ἐργασία Φωτὸς ἀπὸ τὶς Πλειά­δες / Pleiadian Lightwork, Συ­στη­μι­κὴ Ἀναπαράσταση, Χο­ρο­θε­ρα­πεί­α, Δημιουργικὴ Γραφὴ καὶ Εἰκαστικὴ Θεραπεία), γιὰ με­γα­λύ­τε­ρη ἰσορροπία σὲ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ γήινου φορέα τοῦ ἀνθρώπου, μέσα ἀπὸ ἐπανένωση μὲ τὸν ἑαυτό, ἀ­πο­κτών­τας ἔτσι καλύτερη ἐπαφὴ καὶ αὐξημένη ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στὴν κα­θη­με­ρι­νὴ ζωὴ καὶ πραγματικὴ πρόοδο στὸ πνευματικὸ μονοπάτι...».

Δὲν θὰ σᾶς κουράσουμε ἄλλο μὲ τὸν καταιγισμὸ τῶν ἄκρως ἀσυμβίβαστων, μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, αὐτῶν ἐξαγγελιῶν, μόνον ἄς δοῦμε τὰ πρόσωπα ποὺ εὑρίσκονται πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸν χείμαρρο τῶν ἀποκρυφιστικῶν διδασκαλιῶν καὶ πρα­κτι­κῶν.

Ἀπὸ τὸ μενοὺ «Ἐπικοινωνία» πληροφορούμεθα ὅτι οἱ ἰ­δι­ο­κτῆ­τες τοῦ ἱστολογίου εἶναι ὁ κ. Ἀλέξανδρος Μ. Πφὰφ (Alexander M. Pfaff) καὶ ἡ κ. Μαρία Ἀ. Ἀγγελῆ. Κατὰ τὸ βιογραφικό τοῦ πρώτου ποὺ παρουσιάζεται νὰ «προσφέρει τὶς σύγχρονες καὶ σύνθετες διδασκαλίες τοῦ Dr Stone, τῶν Πλειάδων καὶ ἄλλων Δασκάλων καὶ Γαλαξιακῶν φυλῶν. Οἱ διδασκαλίες αὐτὲς [ἀ­να­φέ­ρει ὅτι] ἐ­ξα­σφα­λί­ζουν τὰ ἀπαιτούμενα γερὰ θεμέλια, γιὰ νὰ γίνει κανεὶς ἕνας ἀναληφθεῖς Διδάσκαλος σὲ αὐτὴν τὴν ἐν­σάρ­κω­ση». Ἡ κ. Ἀγγελῆ αὐτοσυστήνεται ὡς «συντονίστρια βιωματικῶν σε­μι­να­ρί­ων, ἐ­ρευ­νή­τρια μεθόδων ἐκπαίδευσης, μουσικὸς καὶ συγ­γρα­φέ­ας», ποὺ μελετᾶ τὴν «πνευματικὴ ψυχολογία καὶ θέματα προ­σω­πο­κεν­τρι­κὴς ἐκπαίδευσης, ἀφοσιωμένη ... στὴ βι­ω­μα­τι­κὴ ἐκ­παί­δευ­ση, στὶς ἐ­ναλ­λα­κτι­κὲς θεραπεῖες καὶ σὲ πρωτοβουλίες ποὺ προ­ω­θοῦν τὴν Ἑνότητα καὶ τὴν Ἀλληλεγγύη ...» καὶ «ὑποστηρίζει ἐθελοντικὰ πε­ρι­βαλ­λον­τι­κοὺς καὶ κοι­νω­νι­κοὺς φορεῖς» δραστηριοποιεῖται δὲ στὴν «ὁλιστικὴ προ­σω­πι­κὴ ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν βι­ω­μα­τι­κῶν ἐρ­γα­στη­ρί­ων ποὺ συνθέτει καὶ ὑλοποιεῖ γιὰ πολλὰ ἔτη στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, γιὰ ἐνήλικες καὶ παιδιά».

Μέχρις ἐδῶ πιστεύω, καταδείξαμε ὅτι ὁ ἐν λόγω φορέας κι οἱ ἐκπρόσωποί του εἶναι ἐνταγμένοι στὴν προβολὴ καὶ διάδοση ὅλων ὅσων εἴδαμε, ἀλλὰ κι ἑνὸς πακτωλοῦ πίστεων καὶ δράσεων ποὺ δὲν ἐπαρκεῖ ὁ χῶρος νὰ παρουσιάσουμε.

Σταχυολογῶντας κάποιες ἀπὸ τὶς πολλὲς δραστηριότητες τῆς κ. Ἀγγελῆ, οἱ ἀνωτέρω διδασκαλίες καὶ δράσεις προωθοῦνται:

- Μέσω τοῦ φορέα «Ἡ Σπεῖρα, ὁλιστικὴ ἐκπαίδευση, ἀν­θρώ­πι­νες ἀξίες, διὰ βίου μάθηση», ποὺ ἑστιάζεται στὴ βιωματικὴ & ὁ­λι­στι­κὴ προσέγγιση στὴ μάθηση καὶ στὸν εἰρηνικό, ἀειφορικὸ ἀ­κτι­βι­σμὸ γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες[3].

- Μέσω π.χ. «Συμμετοχῆς καί ἐνδυνάμωσης νέων 18-27 ἐτῶν σέ δι­ε­θνές πρόγραμμα Findhorn Foundation, Σκωτία[4]. Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστό μας ἵδρυμα Φίντχορν[5].

- Μέσω τοῦ «Δρᾶστε γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῶν Σπόρων», τῶν: «ἡ Σπεῖρα», «Ἀγροναῦτες», «ΒΙΟμόνοια» καὶ τῆς ἐ­ναλ­λα­κτι­κῆς κοινότητας «Πελίτι». Παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν προ­σκα­λοῦν­ται σὲ βι­ω­μα­τι­κὰ καλλιτεχνικὰ ἐργαστήρια ἀφιερωμένα στὴν Ἐ­λευ­θε­ρί­α τῶν Σπόρων[6].

- Μέσω τῆς «Εἰρηνικῆς Διατροφῆς μὲ τὴν εἰρήνη, γαλήνη, ἁρ­μο­νι­κὴ ροὴ καὶ Yoga στὸ πάρκο γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες ... μὲ human mandala, yoga σὲ ζεύγη, ... νὰ βιώσουμε καὶ μὲ τὸ σῶμα μας τὴν Εἰρήνη, Ἰσορροπία, Ἁρμονικὴ Ροὴ καὶ τὴ Σύνδεση[7]».

- Μέσω τοῦ: «Ἡ Γλώσσα τῆς Σύνδεσης στὴ σχέση ἐνήλικα-παι­διοῦ» ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους ὅσους ἔχουν νὰ κάνουν μὲ παι­διὰ»[8].

- Μέσω τοῦ «Προγράμματος: ἐκπαίδευση & συμβουλευτική, 18 διαδικτυακῶν συναντήσεων γιὰ τὴν περίοδο 2018-2019», μὲ τίτλο: «Αὐθεντικοί, συνειδητοί, χαρούμενοι γονεῖς / παιδαγωγοὶ»[9].

- Μέσω τοῦ: «Ἐκθέματα τοῦ Μουσείου Ἀκρόπολης συνομιλοῦν μὲ σύγ­χρο­νες εἰκαστικὲς δημιουργίες», γιὰ παιδιὰ ἡλικίας 4,5-12 ἐτῶν σὲ ἕνα κύκλο ἕξι δημιουργικῶν συναντήσεων στὸ Νέο Μου­σεῖ­ο Ἀ­κρό­πο­λης[10].

- Μέσω τοῦ: «Γιορτὴ ὅλοι μαζί». Φυτοφαγικὴ τροφή, τὸ εἰ­ρη­νι­κό μας, vegan potluck, τροφὲς ποὺ σέβονται κάθε Ζωὴ καὶ τι­μοῦν τὴν Εἰρήνευση στὸν πλανήτη μας[11].

- Μέσω του: «Ἐλᾶτε σ' αὐτὸ τὸ ταξίδι σωματικῆς, ψυχικῆς & πνευ­μα­τι­κῆς ἀνάτασης» μὲ ἤχους & ἀρώματα ..., χορό, μουσική, ἠ­χο­γα­βά­θες, σωματικὴ συνειδητότητα, δη­μι­ουρ­γί­α, εἰ­ρη­νι­κὴ / ἐνεργειακὴ διατροφή, δυνατότητα ἀ­πο­το­ξί­νω­σης τοῦ φυ­σι­κοῦ σώματος, διαλογισμούς, ἐνεργειακοὺς καθαρισμούς, θε­ρα­πεῖ­ες, ἐνσυνειδητότητα, εἰρηνικὴ ἐπικοινωνία, ἐν­δυ­νά­μω­ση καὶ ἐ­σω­τε­ρι­κὴ γαλήνη![12]

- Μέσω τοῦ Προγράμματος «Βιωματικὴ Κατανόηση τῆς Ἰδέας τῆς Ἐκεχειρίας», Βιωματικὸ ἐργαστήριο γιὰ παιδαγωγούς, ἐκ­παι­δευ­τι­κοὺς καὶ ἐμψυχωτὲς ὁμάδων παιδιῶν, ἐφήβων καὶ ἐ­νη­λί­κων. Τὸ Πρόγραμμα ὑλοποιεῖται μὲ τὴν εὐγενικὴ δωρεὰ τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Σταῦρος Νιάρχος καὶ μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Ὑ­πουρ­γεί­ου Παιδείας[13].

Καὶ ὁλοκληρώνουμε μέ τό: -Ἐργαστήριο «Ἡ Γλώσσα τῆς Σύνδεσης στὴ σχέση Παιδιοῦ-Ἐνήλικα», ὅπου τό ἐργαστήριο συντονίζεται ἀπὸ τὴ Μαρία Ἀ. Ἀγγελή.

Τὸ τραγικὸ βέβαια εἶναι ὅτι τὸ «Ἐργαστήριο» τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Κέντρου Στήριξης τῆς Οἰκογένειας (ΚΕΣΟ), Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν[14].

Αὐτὰ συμβαίνουν δυστυχῶς ὅταν οἱ ὑπεύθυνοι δράσεων τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐνημερώνονται γιὰ τὰ σχετικὰ θέματα ἢ δὲν φροντίζουν νὰ ἐνημερώνουν γιὰ κάθε ἐ­ξω­εκ­κλη­σι­α­στι­κὴ συνεργασία τὰ ἁρμόδια ἐπὶ τῶν αἱρέσεων ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὀλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως ὅλων τῶν ἀναφερωμένων στό παρόν κείμενο. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν βοηθᾶται «νά γνωρίσει τον ἑαυτό του» μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

 

[1] https://www.house-of-light.gr/

[2] Στό ἴδιο.

[3] http://archive.is/JCw82

[4] http://archive.is/YuKT0

[5] Ἄρθρο «Ἔθετο αὐτόν ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν», Ὀρθόδοξος Τύπος, 28/2/2020

[6] http://polsilas1.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html?m=0

[7] http://archive.is/avXd9

[8] http://archive.is/MWbm5

[9] http://archive.is/rBYN8

[10] http://archive.is/LRKTi

[11] http://archive.is/QaSJH

[12] http://archive.is/ZoAzd

[13] https://docslides.net/doc-detail.html?utm_source=slide-AS4NsjO

[14] http://archive.is/P5Akp