τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

«Λίγες μέρες ἀπομένουν γιά νά ἀνοίξει τίς πύλες του τό μοναδικό μουσικό γεγονός τῆς χώρας στό ὁποῖο ἡ θετική ἐνέργεια[1]… περισσεύει[2]!

»Μέ ἐλεύθερη εἴσοδο καί μέ τό μεγαλύτερο line up πού ἔχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμῆς ἐπί σκηνῆς, ἡ Ἡμέρα Θετικῆς Ἐνέρ­γειας 2019 ἔρχεται τήν Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, στίς 18.00, στό Τεῖχος τῶν Ἐθνῶν στό ΟΑΚΑ γιά νά χαρίσει σέ μικρούς καί μεγάλους μία ἀνεπανάληπτη ψυχαγωγική ἐμπειρία μέ ἀγαπη­μένους καλλιτέχνες τῆς ἑλληνικῆς καί διεθνοῦς μουσικῆς βιομηχανίας!».

Ὁ βομβαρδισμός τῆς «πληροφόρησης» συνεχιζόταν ἐπί ἑ­βδο­μά­δες, μέχρι τήν Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, μέχρι νά συμβεῖ «τό ἐκπληκτικό γεγονός τῆς χρονιᾶς, πού ἡ Amita Motion δημιούργησε γιά νά προσφέρει στούς χρῆστες μουσική, ἐμπειρίες καί πολλές ἐκπλήξεις, ὄχι μόνο τήν Ἡμέρα Θετικῆς Ἐνέργειας, ἀλλά #kathemera!».

Δέν ἦταν ἡ πρώτη χρονιά πού τό promotion τοῦ συγκεκριμένου ἀναψυκτικοῦ συντάρασσε τό νεανικό κοινό τῆς χώρας. Ἡ πλύση ἐγκεφάλου ἔχει ἀρχίσει πρίν πολλά χρόνια, ὅταν οἱ μέντορες τῆς προώθησης τῶν πωλήσεων Coca-Cola Τρία Ἔψιλον ἀποφάσισαν ὅτι δέν ἀρκοῦσε μιά παραδοσιακή μορφή προώθησης τῆς Amita Motion, ὡς π.χ. «Ὁ πρῶτος 100% φυσικός χυμός... πού ἔφτασε στήν ἑλληνική ἀγορά τό 1993 κι ἀμέσως ἔγινε ὁ ἀγαπημένος χυμός τῶν νέων, καθώς συνδυάζει... καί τή φυσική ἐνέργεια»[3], ἀλλά ἔπρεπε νά διαβρώσουν καί τήν ὑπαρξιακή ὑπόσταση τῶν νέων τῆς χώρας ἐν­τάσ­σον­τας στό «ὁπλο­στάσιό» τους τό νεοεποχίτικο δόγμα τῆς «θετικῆς σκέψης» καί τῆς «θετικῆς ἐνέργειας».

Ἀλλά, γιά νά προσδιορίσουμε τό θέμα «θετική σκέψη» καί «θετική ἐνέργεια» θά πρέπει πρωτίστως νά ἐντοπίσουμε τήν κοσμοθεωρία τῆς «ἄθεης μεταφυσικῆς» -του ἀ­νθρωπισμοῦ, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου (New Age)- σέ ἀντίθεση μέ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας.

Στά τρία ἐρωτήματα α) «Τί εἶναι ὁ Θεός;», β) «Τί εἶναι ὁ κόσμος;» καί γ) «Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;», ἀπαντώντας ὑ­πε­ρα­πλου­στευ­μέ­να θά λέγαμε ὅτι: Γιά τήν Ἐκκλησία, ὁ Θεός εἶναι Πρόσωπο (προσωπικότητα)· μία Οὐσία, τρεῖς Ὑποστάσεις[4]. Ὁ κόσμος εἶναι κτισμός, κτίσμα τοῦ Θεοῦ κι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπίσης κτίσμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά Πρόσωπο.

Στήν «ἄθεη μεταφυσική», ἀνάμεσα σέ πολλές ἐκδοχές, ἄλ­λο­τε θεός δέν ὑπάρχει κι ἄν ὑπάρξει εἶναι ἐνδοκοσμικός, ἄλλοτε εἶναι «ἐνδοκοσμική ἀπρόσωπη ἐνέργεια», πού κάποτε χαρακτηρίζεται σάν «ἀπρόσωπη οὐσία»· ὁ κόσμος εἶναι ἄλλοτε ἀνύ­παρκτος, αὐ­τα­πά­τη -μάϊα στόν Βουδισμό (Maya)-, ἄλλοτε προβολή ἤ ἐκροή τῆς οὐσίας τοῦ ἀπρόσωπου θεοῦ κι ὁ ἄνθρω­πος τό ἴδιο, ὅπως κι ὁ κόσμος· ἡ τελική ἐξέλιξη τῆς «πεσμένης στήν ὕλη θεϊκῆς οὐ­σί­ας», πού ἀφοῦ «πέρασε» ἐπί ἑκατομ­μύρια χρόνια τά στάδια τοῦ ὀρυκτοῦ, τοῦ φυτοῦ καί τοῦ ζώου, ἐδέησε κάποτε νά με­τεμψυχω­θεῖ σέ μορφή ἀνθρώπινη.

Ἄρα, ἐνέργεια ὁ ἄνθρωπος κι ὅ,τι ἀντιλαμβανόμαστε μέ τίς αἰσθήσεις, ὅλα, ἐνέργεια... αὐτά πιστεύει ὁ ἁπανταχοῦ νεοεποχίτης κι αὐτά «πιστοποιοῦν» καί κάποιοι τρελαμένοι Ἕλληνες Ἀστροφυσικοί, ταυτίζοντας τήν ἀναπόδεικτη Κβαντική Φυσική μέ τή μεταφυσική πραγματικότητα, παρασύροντας πίσω τους τούς δυστυχείς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες ἀποκρυφιστές.

Κι αὐτή τήν «ἐνέργεια» ἀπεφάσισαν οἱ «ἐγκέφαλοι» τῆς Coca-Cola «νά ποτίσουν» τά ἑλληνικά νιάτα, λές καί δέν ἦταν ἀρκετό πού τά ποτίζουν ἐπί δεκαετίες μέ τό ἴδιο τό προϊόν τους.

Στίς 6 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, «οἱ φίλοι τῆς Amita Motion εἶχαν τή δυνατότητα νά κερδίσουν ἐντυπωσιακά δῶρα καί νά γίνουν κομμάτι τῆς πιό Θετικῆς Παρέας, ἀκούγοντας παράλληλα τήν ἀ­γα­πη­μέ­νη τους μουσική ἀλλά καί πολλά ἄλλα στό Playmotion by Amita Motion!». Ἔχοντας τώρα πλέον ἐμποτιστεῖ μέ τό νεοεποχίτικο δόγμα «οἱ φίλοι τῆς Amita Motion», ὅτι ὅλα εἶναι δῆθεν ἐνέργεια, μπο­ροῦ­ν μ' αὐτή τήν προοπτική νά διερευνήσουν καί τήν ὑπόλοι­πη «ἄθεη μεταφυσική», ἄν δέν τό ἔχουν ἤδη κάνει, καθ' ὅσον ἡ New Age ἔχει, ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '60, καταφέρει νά διεισδύσει σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας.

Ἀλλά, ἄς πάρουμε μιά γεύση ἀπό τυχαία ἱστοσελίδα ἑνός Life Coach (Προπονητῆ Ζωῆς), μία ἀπό τίς ἑκατοντάδες, πού λυμαίνονται τό διαδίκτυο.

«Θετική Ἐνέργεια: Πῶς νά τήν Φέρεις στήν Ζωή σου»[5].

«Στήν σύγχρονη ἐποχή οἱ δυσκολίες τῆς καθημερινότητας δέν μᾶς βοηθοῦν νά διατηρήσουμε θετική ἐνέργεια, θετική στάση, ἀπέναντι στήν ζωή. Τά συναισθήματα παλεύουν μέσα μας γιά τό ποιό θά ἐπικρατήσει. Κάθε πρόκληση πού ἀντιμετωπίζουμε μᾶς ἀποδυναμώνει καί μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τήν θετική ἐνέργεια.

»Τί γίνεται, ὅμως, ὅταν ἀπομακρυνθεῖς πολύ ἀπό τήν θετική ἐνέργειά σου; Αὐτό πού συμβαίνει εἶναι ὅτι κερδίζει ἔδαφος ἡ ἀπογοήτευση, ἡ ἀπαισιοδοξία, τό ἄγχος, ἡ θλίψη, οἱ φοβίες καί πάρα πολλά ἄλλα.

»Σέ αὐτό τό ἄρθρο θά βρεῖς 10 ἁπλοῦς τρόπους πού θά σέ βοηθήσουν νά ἐνισχύσεις τήν θετική ἐνέργεια πού ἔχεις στήν ζωή σου. Η ΕΥΤΥΧΙΑ εἶναι θέμα ἀπόφασης! Μάθε ΠΩΣ?».

Κι ἀκολουθεῖ ἀπαρίθμηση κοινοτύπων «κανόνων». Μερικοί ἐξ αὐτῶν: «1. Ἀπόλαυσε μιά βόλτα στή φύση, 2. Βοήθησε ἄλλους ἀνθρώπους, 3. Ἀνάπτυξε στάση εὐγνωμοσύνης, 4. Φρόντισε νά κάνεις ἕνα διάλειμμα, 5. Νά γελᾶς, 6. Πέρνα χρόνο μέ θετικούς ἀνθρώπους, 7. Πάρε βαθιά ἀναπνοή, 8. Γυμνάσου, 9. Φρόντισε τόν ἑαυτό σου, 10. Γιόρτασε τίς μικρές νίκες...» κι ἀκόμη: «Νά θυμᾶσαι ὅτι εἶσαι ὑπέροχος!, Νά Ἀγαπᾶς τόν Ἑαυτό σου καί νά Ζεῖς μέ Πάθος!».

Ἡ ἀποθέωση τῆς φιλαυτίας, τοῦ ἐγωισμοῦ. Τί ἄλλο νά προσθέσουμε ἐμεῖς;

Οἱ πατέρες μας κι οἱ παπποῦδες μας ἔλεγαν: «θέλεις νά βοηθήσεις κάποιον; Ἄν δέν μπορεῖ ἀλλιῶς, βάλ' τόν στήν προσευχή σου». Ἀντ' αὐτοῦ, οἱ Life Coaches (Προπονητές Ζωῆς) σήμερα λένε «θέλεις νά βοηθήσεις κάποιον; στεῖλε του "θετική ἐ­νέρ­γεια"». Ἀλλά γι' αὐτούς (τούς Life Coaches) θά μιλήσουμε μίαν ἄλλη φορᾶ.

 

[1] Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

[2] http://archive.is/uSfuZ

[3] https://gr.coca-colahellenic.com/gr/markes/proionta-3e/amita-motion/

[4] http://archive.is/Q5bpx

[5] https://www.manolisischakis.gr/thetiki-energeia/