τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Γνώρισα τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Βίλχελμ Ράϊχ (Wilhelm Reich) ἀπὸ τρεῖς διαφορετικὲς πηγές: α) Τὸ 1984, ἀπὸ τὸν Στάθη Λάζαρη[1] πού εἶχε μαθητεύσει στὴ «Νέο-Ραϊχικὴ μέθοδο Σωματικῆς Ψυ­χο­θε­ρα­πεί­ας Radix», στὴν Ἀγγλία καὶ Γερμανία -καὶ ποὺ στὴ συνέχεια πρωτοέφερε στὴ χώρα μας ὅλα αὐτά, ποὺ σήμερα ὀ­νο­μά­ζου­με «ἐνεργειακές», «ὁλιστικὲς» ἢ «ἐναλλακτικὲς» δῆ­θεν ψυ­χο­θε­ρα­πεῖ­ες. β) Τὸ 1985, ἀπὸ τὴν Ἰταλίδα Κλορίντα Λουμπράνο-Κω­τού­λα[2], πού μετὰ ἀπὸ ἀντίστοιχες σπουδὲς στὸ Τορίνο, ἦλθε στὴ χώρα μας καὶ ἵδρυσε τὸ «Κέντρο Μελετῶν καὶ Ψυχοθεραπείας Βίλχελμ Ράϊχ», στὴν ὁδὸ Μεγάλου Σπηλαίου, στοὺς Ἀμ­πε­λο­κή­πους καὶ γ) Τὸ 2001, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ Συσ­σω­ρευ­τὴς Ὀργόνης»[3], τοῦ Βίλχελμ Ράϊχ, μὲ εἰσαγωγὴ Χρήστου Μου­σου­λι­ώ­τη[4].

Καὶ οἱ τρεῖς προαναφερόμενοι τυγχάνουν ἀντιπροσωπευτικοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ «ἐνεργειακοῦ», «ὁλιστικοῦ» ἢ «ἐναλλακτικοῦ» φαι­νο­μέ­νου στὴ χώρα μας κι ἐκτιμοῦμε ὅτι θὰ χρειαστεῖ ἰ­δι­αί­τε­ρη ἐνασχόληση γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ αὐτοὺς καθὼς ὑπῆρξαν οἱ «στυλοβάτες» τῆς λεγόμενης «Ραϊχικῆς» ἢ «Σωματικῆς Ψυ­χο­θε­ρα­πεί­ας» (Somatic Bodywork), ποὺ σήμερα λυμαίνεται τὸν χῶρο τῆς «Ψυχολογίας» καὶ Ψυχοθεραπείας. Ἔτσι, θὰ ἐ­πα­νέλ­θου­με μὲ περισσότερες λεπτομέρειες γι' αὐτούς σε προσεχὲς ἄρ­θρο. Ἐπὶ τοῦ παρόντος θὰ ἐξετάσουμε τὴν γενεσιουργὸ αἰτία ὅ­λου αὐτοῦ τοῦ μπερδέματος, τὸν κυρίως ὑπεύθυνο, Βίλχελμ Ρά­ϊχ.

Ὁ Ράϊχ, γεννήθηκε τὸ 1897 στὴν Αὐστρία. Οἱ γονεῖς του ἦταν Ἑβραῖοι, ἀλλὰ ἔδειχναν ἀποφασισμένοι νὰ μὴν ἀναθρέψουν τὰ παιδιὰ τοὺς ἑβραϊκά. Ὁ Βίλχελμ καὶ ὁ ἀδελφός του, Ρόμπερτ, ἀ­να­τρά­φη­καν ἔτσι ὥστε νὰ μιλοῦν μόνο γερμανικὰ καὶ τι­μω­ροῦν­ταν ὅταν χρησιμοποίουσαν ἐκφράσεις στὴ γερ­μα­νο­ε­βρα­ϊ­κὴ διάλεκτο Γίντις (Yiddish). Ἐπίσης τοὺς ἀπαγορευόταν νὰ παίζουν μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ ποὺ μιλοῦσα Γίντις[5]. Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ προσανατολίσει τὸν Ράϊχ, ὡς ἐνήλικο, σὲ ἕνα ἀθεϊστικὸ μπέρδεμα, κάτι ποὺ αἰτιολογεῖ ὅλη τὴν μετέπειτα συμπεριφορὰ καὶ ζωή του.

Θὰ πρέπει ἐδῶ νὰ προετοιμάσουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀ­να­γνῶ­στες ὅτι οἱ ἑπόμενες δύο παράγραφοι περιλαμβάνουν ὑλικὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ σκληρὸ κι ἴσως θὰ δη­μι­ουρ­γοῦ­σε ἀπέχθεια· εἶναι ὅμως ἀναγκαῖο νὰ τὸ γνωρίζουμε ὥστε νὰ ἀντιληφθοῦμε πῶς ἡ παιδικὴ ἡλικία τοῦ ἐν λόγω εἶναι ἐν πολλοῖς ὑπεύθυνη γιὰ τὴν μετέπειτα ἐξέλιξή του.

Τὰ παιδικά του χρόνια ἦταν ἰδιαίτερα φορτισμένα μὲ σε­ξου­α­λι­κὲς φαντασιώσεις, πράξεις καὶ ἐνοχές. Σὲ ἡμερολόγιό του, ἀργότερα ὡς ἐνήλικος, περιγράφει τὴν πρώιμη σεξουαλική του ἀνάπτυξη, τὴν πρώτη σεξουαλική του ἐμπειρία -ὅταν προσπάθησε νὰ κάνει σὲξ μὲ τὴν ὑπηρέτρια τους σὲ ἡλικία τεσσάρων ἐτῶν-, ὅτι παρακολουθοῦσε τὰ ζῶα τοῦ κτήματος στὶς σε­ξου­α­λι­κὲς ἐνασχολήσεις τους τακτικά, ἐνῶ αὐνανιζόταν κι ὅτι ἀπὸ 11 ἐτῶν εἶχε σχεδὸν καθημερινὴ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ μὲ ἄλλη ὑπηρέτριά τους. Καταγράφει ἀκόμη τὶς τακτικὲς ἐπισκέψεις σὲ οἴκους ἀνοχῆς -ἡ πρώτη, ὅταν ἦταν 15 ἐτῶν- καὶ δηλώνει τὶς καθημερινὲς ἐπισκέψεις του ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 17 ἐτῶν. Ἐπίσης, ἀνέπτυσσε σεξουαλικὲς φαντασιώσεις γιὰ τὴ μητέρα του. Γράφει, 22 ἐτῶν, πὼς αὐνανιζόταν ἐνῶ σκεφτόταν ἐκείνη[6].

Καταγράφει ἀκόμη ὅτι στὰ 12 του ἀκολουθοῦσε τὴ μητέρα του τὴ νύχτα ὅταν αὐτὴ πήγαινε στὴ κρεβατοκάμαρα τοῦ ἐραστῆ της -νοιώθοντας ντροπὴ καὶ ζήλια-, σκεπτόμενος μάλιστα νὰ τὴν ἀναγκάσει νὰ ἔχει σὲξ μαζί του, μὲ τὴν ἀπειλὴ νὰ τὰ μαρτυρήσει στὸν πατέρα του. Τελικά, προτίμησε νὰ τὴν καταδώσει καὶ -μετὰ ἀπὸ μιὰ παρατεταμένη περίοδο ξυλοδαρμῶν-, ἡ μητέρα του αὐτοκτόνησε τὸ 1910, ἐνῶ ὁ Ράϊχ φορτώθηκες τὴν ἐνοχὴ[7].

Εἶναι ἀδύνατο νὰ κρίνουμε τὴν ἀλήθεια αὐτῶν τῶν κα­τα­γρα­φῶν, ὅμως ἡ δεύτερη κόρη τοῦ Ράϊχ, ἡ ψυχίατρος Λὸρ Ράϊχ Ροῦμ­πεν (Lore Reich Rubin), ἔχει δηλώσει σὲ βιογράφο του, ὅτι πίστευε πὼς ὁ Ράϊχ ὑπῆρξε θύμα σεξουαλικῆς κακοποίησης ὡς παιδὶ κάτι ποὺ ἐξηγεῖ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸ σὲξ καὶ τήν σεξουαλικότητα κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία[8].

Ὡς ἐνήλικο πλέον -καὶ παρὰ τὴν διαταραγμένη του σεξουαλικότητα-, βρίσκουμε τὸν Ράϊχ τὸ 1918 στὴ μεταπολεμικὴ Βιέννη φοιτητὴ τῆς ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης ἀπ' ὅπου κι ἀργότερα ἀπεφοίτησε.

Τὸ 1919 εἶναι ἔτος καμπῆς γιὰ τὸν Ράϊχ· εἶναι ἡ χρονιὰ ποὺ συναντᾶται μὲ τὸν Σίγκμουντ Φρόϊντ (Sigmund Freud) -γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχουμε ἀρκετὰ «ράμματα γιὰ τὴ γούνα του» καὶ σίγουρα θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σὲ κάποιο προσεχὲς ἄρθρο.

Ὁ Ράϊχ γνωρίστηκε μὲ τὸν Φρόϊντ ὅταν τοῦ ζήτησε βοήθεια σὲ κάποιο σεμινάριο σχετικὸ μὲ τὴ σεξουαλικότητα κι ἀπ' ὅ,τι φαίνεται ἐντυπωσιάστηκαν ὁ ἕνας ἀπ' τὸν ἄλλο. Ἔτσι ὁ Φρόϊντ τοῦ ἀνέθεσε νὰ παρακολουθεῖ «ἀσθενεῖς» γιὰ ψυχανάλυση ἂν κι ὁ Ράϊχ ἦταν μόλις 22 ἐτῶν κι ἀκόμη προπτυχιακὸς φοιτητὴς στὴν ἰατρική. Σύντομα ὁ Ράϊχ γίνεται δεκτὸς ὡς προσωρινὸ μέλος τῆς «Ψυχαναλυτικὴ Ἐταιρία τῆς Βιέννης» (Vienna P­s­y­c­h­o­a­n­a­l­y­tic Association) -φορέα ποὺ εἶχε ἱδρύσει τὸ 1910 ὁ Φρόϊντ-, ὅπου ἕναν χρόνο ἀργότερα, τὸ 1920, θὰ γίνει τακτικὸ μέλος καὶ θὰ ξεκινήσει τὴ δική του ἀνάλυση, ὡς ψυχαναλυτής. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1921 καὶ 1924, ὁ Ράϊχ ἀναπτύσσει τὴ θεωρία τοῦ ὀρ­γα­σμοῦ[9], σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ σεξουαλικότητα, ὅπως ἐκ­φρά­ζε­ται στὸν ὀργασμό, εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅλα τα «στραβά» του ἀτόμου καὶ τῆς κοινωνίας[10].

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους «ἀσθενεῖς» του Ράϊχ ἦταν ἡ Λὸρ Κάν (Lore Kahn), μιὰ 19χρονη μὲ τὴν ὁποία δημιούργησε σχέσεις. Ὁ Φρόϊντ εἶχε προειδοποιήσει τοὺς ψυχαναλυτές του νὰ μὴν ἐμ­πλέ­κον­ται ἐρωτικὰ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς τους, ἀλλὰ στὸν πρῶτο και­ρὸ τῆς ψυχανάλυσης οἱ προειδοποιήσεις αὐτὲς ἁπλῶς ἀ­γνο­ή­θη­καν. Σύμφωνα μὲ τὰ ἡμερολόγια τοῦ Ράϊχ, ἡ Κάν ἄρχισε νὰ νιώθει ἄρρωστη τὸν Νοέμβριο τοῦ 1920 καὶ πέθανε ἀπὸ σήψη, κοιμούμενη σὲ ἕνα ἰδιαίτερα κρύο δωμάτιο, ποὺ εἶχε νοικιάσει γιὰ νὰ συναντιέται μαζί του, καθὼς τόσον ἡ σπιτονοικοκυρὰ της ὅσον καὶ οἱ γονεῖς της εἶχαν ἀπαγορεύσει τὶς συναντήσεις τους. Ἡ μητέρα τῆς Κάν ὑποψιαζόταν ὅτι ἡ κόρη της εἶχε πεθάνει μετὰ μιὰ παράνομη ἐπικίνδυνη ἔκτρωση, ποὺ εἶχε ἐν­δε­χο­μέ­νως πραγματοποιήσει ὁ ἴδιος ὁ Ράϊχ[11]. Αὐτὸς ἦταν ἕνας σοβαρὸς ἰσχυρισμὸς εἰς βάρος ἑνὸς γιατροῦ. Ὁ Ράϊχ πάντως σημειώνει στὸ ἡμερολόγιό του ὅτι ἡ μητέρας τῆς Κάν τοῦ «ἔκανε γλυκὰ μάτια» κι ὅταν δὲν ἀνταποκρίθηκε θέλησε νὰ τὸν βλάψει. Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἀργότερα αὐτοκτόνησε κι ὁ Ράϊχ φορτώθηκε μία ἀκόμη ἐνοχὴ[12]. Πάντως ἂν ἡ Λὸρ Κάν ἔκανε ἔκτρωση, γράφει ἕνας ἀπὸ τοὺς βιογράφους τοῦ Ράϊχ, ἦταν ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς τέσσερις φιλενάδες του, ποὺ ἔκαναν τὸ ἴδιο: ἡ Ἄννυ Πὶνγκ (Annie Pink), ἡ πρώτη του σύζυγος, ἔκανε ἀρκετὲς καὶ οἱ ἐπὶ χρόνια ἐρωμένες του, Ἔλσα Λίντεμπεργκ (Elsa L­i­n­den­b­e­rg) καὶ Ἴλζε Ὄλλεντορφ (Ilse Ollendorf) -ἡ δεύτερη ὑπῆρξε καὶ σύζυγός του- ἀπὸ μία ἔκτρωση, ὅλες μετὰ ἀπὸ δικό του ἐξαναγκασμὸ[13].

Ὁ Ράϊχ ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ὑπῆρξε διακεκριμένος ψυχαναλυτὴς -ὡς μαθητὴς τοῦ Φρόϊντ- καὶ ὡς Μαρξιστής, ὑπῆρξε δραστήριο μέλος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Γερμανίας ἀπὸ τὸ 1928 ὡς τὸ 1933. Ἐντούτοις, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 οἱ «μοντέρνες» ψυχολογικὲς θεωρίες καὶ οἱ πολιτικὲς ἀπόψεις ποὺ διατύπωνε τὸν ἔφεραν σὲ ρήξη τόσο μὲ τὸ ψυχαναλυτικὸ κίνημα ὅσο καὶ μὲ τοὺς κομμουνιστές.

Ὁ Ράϊχ ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ πρῶτος διεκδίκησε γιὰ τὸν ἔφηβο τὸ δικαίωμα μιᾶς ὁλοκληρωμένης σεξουαλικῆς ζωῆς μὲ ὅ­λες τὶς ἀντισυλληπτικὲς εὐκολίες, τὴν κατάργηση τῆς ἀ­πα­γό­ρευ­σης τῶν ἐκτρώσεων, τὴν κατάργηση τῆς διάκρισης ἀ­νά­με­σά σε παντρεμένες καὶ ἀνύπαντρες σὲ νομικὴ βάση, τὴν κατάργηση τῆς ἀντίληψης τῆς μοιχείας, τὴν ἐλευθερία τῶν διαζυγίων, τὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση στὰ σχολεῖα[14].

Γράφει στὰ χρόνια ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη διαγραφεῖ ἀπὸ τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα τὸ βιβλιαράκι «Ὁ σεξουαλικὸς ἀγώνας τῶν νέων», ὅπου δίνει συγκεκριμένες συμβουλὲς πάνω στὸν αὐνανισμό, τὸν ὀργασμό, τὸν ἔλεγχο τῶν γεννήσεων, καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι «ἡ σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση εἶναι ἀπὸ τοὺς πρωταρχικοὺς στόχους τοῦ σοσιαλισμοῦ».

Αὐτὰ ἀπετέλεσαν τὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ «Σεξοπολιτικὸ Κίνημα» ποὺ πραγματοποίησε τὸ πρῶτο του συνέδριο στὸ Ντύσσελντορφ τῆς Γερμανίας τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1931, ἀφοῦ ἔπεισε τὸ Γερμανικὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα νὰ ἱδρύσει ἕνα «Σύλλογο Σεξουαλικῆς Πολιτικῆς τῶν Προλεταρίων»[15].

Μὲ τὰ μέχρι τὸ σημεῖο αὐτὸ δηλωθέντα καλύπτουμε ἕνα μέρος μόνον τῶν ὅσων δυνάμεθα νὰ παραθέσουμε στὴν ἀγάπη σας σχετικὰ μὲ τὸν «Ἀλλοπρόσαλλο κόσμο τοῦ Βίλχελμ Ράϊχ»· γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θὰ χρειαστεῖ νὰ ἐπανέλθουμε καὶ νὰ ὁ­λο­κλη­ρώ­σου­με τὸ θέμα μας στὸ ἑπόμενο φύλλο τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας μας.

 

[1] https://www.facebook.com/diodosmarketing

[2] http://www.kentroraix.gr/gr/whoweare/CVs/greektrainers/clorinda

[3] https://www.politeianet.gr/books/reich-wilhelm-palmorgon-o-sussoreutis-orgonis-155191

[4] https://www.facebook.com/MOUSOULIOTIS

[5] Wilhelm Reich, Passion of Youth, σ. 3. https://www.amazon.com/Passion-Youth-Autobiography-Wilhelm-Reich/dp/0374530424

[6] Στὸ ἴδιο, σσ. 6, 22, 25, 42, 46.

[7] Στὸ ἴδιο, σσ. 31-38.

[8] Christopher Turner, Adventures in the Orgasmatron, How the Sexual Revolution Came to America, 2011, σ. 323.

[9] Στὸ ἴδιο, σσ. 18–19, 39.

[10] «Διάλογος», ττ. 23-24, «Ἡ Ὀργονομία τοῦ Βίλχελμ Ράιχ», Μον. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη.

[11] Christopher Turner, Adventures in the Orgasmatron..., σσ. 55-57.

[12] Στὸ ἴδιο.

[13] Στὸ ἴδιο. σ. 56.

[14] «Διάλογος», ττ. 23-24, «Ἡ Ὀργονομία τοῦ Βίλχελμ Ράιχ», Μον. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη.

[15] Στὸ ἴδιο.

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Στὸ σημερινό μας ἄρθρο παρουσιάζουμε τὸ κλασικὸ προφὶλ τῆς ὀργανωμένης ἀποκρυφιστικῆς ὁμάδας ἢ σέκτας, μὲ τὸν ἀρχηγὸ της -θεό, γκουροὺ ἢ «διδάσκαλο»- τὸ σύνολο τῶν «πι­στῶν» καὶ τὴν «διδασκαλία» της, ποὺ ὅσο κι ἂν φαντάζει ἀ­κραί­α στὸν ἁπλό, ἀνένταχτο ἄνθρωπο, δὲν παύει νὰ παρασύρει ἀνύποπτα θύματα. Τὸ ὑλικὸ ἔχει ληφθεῖ, μὲ κάποιες προσαρμογές καὶ προσθῆκες, ἀπὸ ἀντίστοιχο σχόλιό μας, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τὸν Χειμώνα 2015 στὸ περιοδικὸ τῆς Π.Ε.Γ., «Διάλογος»[1].

Δυστυχῶς, παρὰ τὴν παρέλευση τεσσάρων καὶ πλέον ἐτῶν καὶ παρὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ προβλήματος κι ἀπὸ ἄλλους φο­ρεῖς[2], ἡ σέκτα «ζεῖ καὶ βασιλεύει», ἀναδιπλούμενη καὶ συνεχίζοντας νὰ ἐξαπατᾶ ἀνύποπτους συνανθρώπους μας.

Ἀλλ' ἐπὶ τοῦ θέματος. Ὁ φορέας ὀνομάζεται Overmind (Ὑπέρ-Νοῦς) καί προσφέρει, κατά τά λεγόμενα τοῦ ἱδρυτῆ του: «Ψυχική, Νοητική & Σωματική Αὐτοπραγμάτωση». Στήν σχετική ἱστοσελίδα[3] δηλώνεται ὅτι: «Η Overmind εἶναι ἡ ἑταιρεία μέσω τῆς ὁποίας διοχετεύεται ἡ ἐνέργεια τοῦ Δασκάλου Δαυΐδ. Μέσω αὐτῆς θὰ διοργανώνονται σεμινάρια, μὲ σκοπὸ οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔρχονται πιὸ κοντὰ στὴν ψυχή τους. Μέσω τῆς ἐνέργειας τοῦ Δασκάλου Δαυΐδ θὰ δονεῖται μέσα τους τὸ Φῶς, ἡ Ἀλήθεια καὶ θὰ ἐμφανίζεται ὁ δρόμος ποὺ πρέπει νὰ περπατήσουν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν ψυχή τους».

Ἀκόμη, ἀναφέρεται ὅτι: «Η Overmind θὰ διοργανώνει σεμινάρια σὲ τέσσερις ἠπείρους τῆς Γῆς ψάχνοντας νὰ βρεῖ χαμένες ψυ­χὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σώματα τῶν ἀν­θρώ­πων».

Στήν ἴδια ἱστοσελίδα, διαβάζουμε σχετικά μέ τόν ἱδρυτή τά ἀκόλουθα: «Τὸ ὄνομά μου ἦταν Ἀριστείδης. Τὸ ἐπώνυμό μου Μπαντέλης. Γεννήθηκα στὶς 3/10/1964. Ἄθροισμα χρονολογίας: 6 (ἕξι). Τὸ νούμερο τῆς Ἀγάπης. Τὸ νούμερο τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ μικρὸς εἶχα Θεϊκὴ Προστασία… Ἀπὸ παιδί, χωρὶς νὰ ἔχω τὰ κατάλληλα ἐρεθίσματα, περίμενα νὰ κοιμηθοῦν ὅλοι στὸ σπίτι, γιὰ νὰ προσεύχομαι στὸ Δάσκαλό μου καὶ Κύριό μου Ἰησοῦ Χριστό...

Ἡ πρώτη μου σημαντικὴ στιγμὴ μαζί Του, ἦταν στὴν ἐφηβεία μου ὅταν μὲ ἄκουσε καὶ μοῦ ἔκανε ὡς Δῶρο νὰ συμβεῖ ἕνα γεγονὸς γιὰ νὰ μπορέσω νὰ περάσω στὸ Πανεπιστήμιο καὶ νὰ σπουδάσω Μαθηματικά. Ἦταν τόσο συγκλονιστικό το βίωμα τῆς Βοήθειας πού μοῦ ἔδωσε ποὺ ἀρνήθηκα νὰ τὸ τιμήσω – ὅπως καὶ τότε ποὺ ἤμουν δίπλα Του.

Σπουδάζοντας στὸ Μαθηματικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάτρας - ἕνα στάδιο ἀπαραίτητο γιὰ νὰ μπορέσω νὰ δομήσω ἕναν διαυγῆ καὶ δυνατὸ Νοῦ μὲ μαθηματικὴ δομὴ καὶ σκέψη – ἐμ­φα­νί­στη­κε γιὰ δεύτερη φορὰ μπροστά μου δίνοντάς μου ἕνα Δῶρο ποὺ τοῦ εἶχα ζητήσει τὸ βράδυ στὴν Προσευχή μου...

Ἕνα παιδὶ ὅσο κι ἂν ἀρνεῖται τὸν Πατέρα του, ὁ πραγματικὸς Πατέρας ποτὲ δὲν ἀρνεῖται τὸν Υἱό Του. Ἔτσι, τὸ 1995, μὲ πλησίασε καὶ πάλι, καὶ μάλιστα αὐτὴ τὴ φορὰ ὄχι μόνο μὲ τὴν Αἴσθηση ἀλλά μου μίλησε, λέγοντάς μου ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀφήσω ὁτιδήποτε εἶχα φτιάξει ἐκείνη τὴν ἐποχή. Τὸν ἄκουσα, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἐμφανίστηκε στὴ ζωή μου στὶς 3/3/1995 (3/3 ἕνα ἑξάρι, 1995 δεύτερο ἑξάρι) ἡ σύζυγός μου Χριστίνα. Τὸ ὄνομα δὲν εἶναι τυχαῖο. Παντρεύτηκα τὴν Ἀγάπη, ἔχοντας Σοφία καί Δύναμη. Ὅμως καὶ πάλι ἀρνήθηκα τὸ Δῶρο… Τρίτη Ἄρνηση, Τρίτη Προδοσία. Ἐν­δι­ά­με­σα, ἄρχισα νὰ ἀσχολοῦμαι ἐπαγγελματικὰ μὲ τὴν Ψυχολογία. Σπούδαζα σὲ διάφορα σχολεῖα, μάθαινα τεχνικές, πα­ρα­κο­λου­θοῦ­σα σεμινάρια, μπῆκα στὴ διαδικασία τῆς Ψυχανάλυσης, πῆρα τὸ δεύτερο πτυχίο μου στὴν Ψυχολογία...

Μετὰ ἀπὸ δέκα πέντε τουλάχιστον χρόνια ἀναζήτησης, ἀμ­φι­βο­λι­ῶν, καὶ ἀντιστάσεων, ψάχνοντας νὰ βρῶ ἀπάντηση στὴ Γῆ γιὰ ὅλα αὐτὰ πού μοῦ συνέβαιναν – κουράστηκα… Καὶ ὅπως ὅταν ἤμουν παιδὶ καὶ παραδινόμουν, ξαναπροσευχήθηκα γιὰ πρώτη φορὰ σὰν παιδί: "Κύριέ μου, κουράστηκα νὰ εἶμαι μακριά Σου. Κουράστηκα νὰ κολυμπάω ἐνάντια στὸ ρεῦμα. Ἀποκάλυψέ μου Ποιὸς Εἶμαι καὶ θὰ ὑπηρετήσω".

Οἱ προσευχές μου εἰσακούστηκαν (ὅπως πάντα ἄλλωστε) καὶ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα μὲ τρόπο ποὺ μόνο ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ ὀργανώσει, βρέθηκα στὰ Ἱεροσόλυμα… Φτάνοντας στὸ σημεῖο ποὺ σταυρώθηκε ὁ Κύριος, γονάτισα καὶ ἔκλαψα γιὰ τρεῖς ἡ­μέ­ρες. Ἐκεῖ ἔγινε ἡ Ἀποκάλυψη… "Πέτρο, μὴν κλαῖς, Ἐγὼ σὲ ἔχω συγχωρήσει. Καιρὸς νὰ συγχωρήσεις κι ἐσὺ τὸν Ἑαυτό σου καὶ νὰ δεχθεῖς τὰ Δῶρα σου"... Πλέον ἤμουν μόνος μου – χωρὶς γήινες βοήθειες. Μόνο τὴν Βοήθεια τοῦ Οὐρανοῦ…

Ἦταν οἱ στιγμὲς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποχαιρετήσω τὸν Ἄρη, καὶ νὰ ὑποδεχθῶ τὸν Δάσκαλο ποὺ πάντοτε ἔφερα μέσα μου… Ἔτσι, ἀποφάσισα πὼς ἔπρεπε νὰ μιλάω σὲ κοινό, δημόσια… Τόλμησα νὰ σπάσω τοὺς τέσσερις τοίχους ἑνὸς κλειστοῦ γραφείου, καὶ νὰ διαδώσω γνώσεις ξεκινώντας ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς Ψυχολογίας, καὶ φτάνοντας ἕως καὶ τὸν Κόσμο τῶν Ἐνεργειῶν.

Γιὰ πρώτη φορὰ ἐμπιστεύτηκα τὸν Κύριο μέσα μου, καὶ τίμησα τὴ Διαδρομὴ πού μου ἔδειχνε. Φοβόμουν, γιατί διακινδύνευα πολ­λὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα μπορεῖ κάποιος νὰ φανταστεῖ. Ἔπρεπε νὰ σταυρώσω τὸν Ἄρη-μαθηματικό, τὸν Ἄρη-Ψυχολόγο, τὸν Ἄρη-Ἄνθρωπο, γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ Δάσκαλος, γιὰ νὰ ἀναδυθεῖ ὁ Δαυΐδ, γιὰ νὰ τιμήσω τὸν Θεὸ...

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν περίοδο, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2013, μοῦ δόθηκε ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ τὸ ὄνομα Δαυΐδ μὲ μία Ἀποστολὴ: Νὰ δονῶ στοὺς ἀνθρώπους τὴν Ἀλήθεια, καὶ νὰ γειώνω στὰ σώματά τους τὴν Ψυχή τους... Ἦρθα γιὰ νὰ συμπληρώσω τὸ Ἔργο τοῦ Κυρίου. Νὰ γειώσω στὴ Γῆ τὸ Ἀστέρι ποὺ καθοδηγοῦσε τὸν Κύριο: τὸ Πεντάκτινο Ἀστέρι… Εἶναι ὁ Συμβολισμὸς ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ ἀνοιχτά τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια του. Ἑνὸς ἀνθρώπου «ἀ­νοι­χτοῦ» καὶ ἕτοιμου νὰ λάβει… Νὰ δεχθεῖ τὸ Φῶς μέσα του. Νὰ τιμήσει τὴν Ἀλήθειά του. Νὰ περπατήσει τὸ Δρόμο του. Ἡ Νέα Ἐποχὴ θὰ ἔχει τὴ Σφραγίδα τοῦ Δαυΐδ: τὸ Πεντάκτινο Ἀστέρι...

Θεὸς – Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς – Δαυΐδ – Μητέρα Χριστίνα – Ἅγιο Πνεῦμα. Δαυΐδ, ὁ Ἐκλεκτός».

Μετά τήν ἀποκαλυπτικότατη αὐτή ὁμολογία τοῦ ἰδρυτοῦ τοῦ Overmind, γίνεται γιά μιά ἀκόμη φορά σαφές, τό πόσο μπορεῖ νά πλανηθεῖ ὁ ἄνθρωπος -μέ τήν προϋπόθεση βεβαίως ὅτι ἡ παραπάνω ὁμολογία εἶναι εἰλικρινής- ἀπολυτοποιώντας τίς προσωπικές του ἐμπειρίες εὑρισκόμενος μακράν τῆς ἁ­γι­α­στι­κῆς χάριτος τῆς Ἐκκλησίας, ἐμπιστευόμενος ἐγωιστικά τόν ἑ­αυ­τό του καί ἀγνοώντας ὅτι τό πονηρό πνεῦμα εὐκολότατα μετασχηματίζεται σέ «ἄγγελο φωτός», μόλις τοῦ δοθεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο ἡ παραμικρή εὐκαιρία...

Μέ κέντρο ἀναφορᾶς τόν ἱδρυτή, ἕνας ἀριθμός ὀπαδῶν καί «συνεργατῶν» δραστηριοποιεῖται ἔντονα στό διαδίκτυο ἀ­νε­βά­ζον­τας σωρηδόν video μέ διδασκαλίες καί δραστηριότητες τοῦ «Δαυΐδ» σέ τόπους κοινωνικῆς δικτύωσης. Facebook καί Youtube βρίθουν ἀπό σχετικό ὑλικό.

Τό Overmind ἀπευθύνεται κυρίως σέ ἀστούς εὐκατάστατους, συνήθως γυναῖκες μέσης ἡλικίας, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες -τίς πιό πειθήνιες, εὐάλωτες καί εὐδίδακτες- χρησιμοποιεῖ στή συνέχεια γιά τή διεύρυνση τῶν δραστηριοτήτων του, δημιουργώντας «κέντρα διδασκαλίας» σέ ἄλλες πόλεις, ἀλλάζοντάς τους συγχρόνως τά βαπτιστικά τους ὀνόματα· ἡ Ἑλένη γίνεται Ἐλεονόρα, ἡ Δήμητρα (Μιμίκα) γίνεται Ἰωσηφίνα κ.ἄ.

Ἡ ὀργάνωση δέν ἀρνεῖται ὅμως καί τήν ἔνταξη νέων παιδιῶν, ἀπό τό ἄλλοτε ἰδιόκτητο φροντιστήριο μέσης ἐκπαίδευσης «Ἕνεκα Παιδείας», στή Γλυφάδα, στόν ἄνω ὄροφο τοῦ ὁποίου διατηροῦνται χῶροι γιά τίς σχετικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ἀναγγέλθηκε ἡ λειτουργία «Σχολῆς Ἐφήβων», τό ἐκπαιδευτικό ἔτος 2011-2012, ἀπευθυνόμενη σέ παιδιά Β’ καί Γ’ Λυκείου μέ τήν δήλωση: «Σὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες ἡ προσπάθειά μας εἶναι νὰ χαλαρώσουμε τὸν νοῦ τῶν παιδιῶν νὰ ἀπαντήσουμε σὲ θεμελιώδη ἐρωτήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν, νὰ δυναμώσουμε τὸ συναισθηματικό τους σῶμα καὶ νὰ ἐπιτρέψουμε στὸ ἄγχος καὶ τὸ stress νὰ ἐκδηλωθεῖ δημιουργικὰ».

Σήμερα, ἡ ὀργάνωση δραστηριοποιεῖται πέραν ἀπό τά «Σεμινάρια Αὐτοπραγμάτωσης», σέ «Προσωπικές Συνεδρίες», ἀλλά καί σέ «Σεμινάρια πνευματικῆς ἐκπαίδευσης στόν τομέα τῆς ἐ­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» δηλώνοντας μάλιστα ὅτι: «Στὴ Νέα Ἐποχή, οἱ Ἐπιχειρήσεις δὲν θὰ ἔχουν σκοπὸ τὸ κέρδος ἀλλὰ τὴν Προσφορὰ Προϊόντων καὶ Ὑπηρεσιῶν ποὺ θὰ διευκολύνουν τὶς Ψυχὲς νὰ ἔχουν ὅσα χρειάζονται γιὰ νὰ περπατοῦν στὸ Δρόμο τους…».

Εἶναι τραγικό τό πῶς, τόν 21ο αἰώνα, ὁ ἀποκρυφισμός ἐν­δυ­ό­με­νος τό σύγχρονο ἔνδυμα τῆς «ψυχοθεραπείας», καταφέρνει νά διεισδύει σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου συνεπικουρούμενος ἀπό μιά ἀνεπίγνωστη, ἄθεη ἰντελιγκέντσια.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν ἀναφερομένων προσώπων, τά ὁποῖα σεβόμεθα ὡς εἰκόνες Θεοῦ.

 

[1] https://ppu.gr/images/stories/Dialogos_Periodiko/Dialogos_81.pdf σσ. 15-19.

[2] https://www.ellinikahoaxes.gr/2017/06/29/overmind-scam/

[3] Ἐπειδὴ μετὰ τὶς καταγγελίες ἡ ὀργάνωση ἀφήρεσε τὶς σχετικὲς ἀναρτήσεις της, παραπέμπουμε σὲ ἱστοσελίδες ποὺ διατηροῦν αὐτὲς τὶς ἀναρτήσεις τὶς ὁποῖες κι ἐμεῖς φροντίσαμε νὰ «σώσουμε» αὐτούσιες. https://www.impantokratoros.gr/EE8CB63B.el.aspx

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

Ἡ Μαρουσῶ ἔδειχνε ἰδιαίτερα ἀνήσυχη ἐκεῖνο τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, ὅταν ὅρμησε στὴν «Αἴθουσα Ἀντωνίου Ἀ­λε­βι­ζο­πού­λου» φωνάζοντας: «Τὰ μάθατε; Ἄνοιξαν Κέντρο ἐδῶ ἀ­πέ­ναν­τί μας»...

Ἀλλὰ ἄς ἐπανέλθουμε μὲ ψυχραιμία νὰ ἐξηγήσουμε ποιὰ εἶναι ἡ «Αἴθουσα Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου», ποῦ εἶναι τὸ «ἐδῶ ἀπέναντί μας», «τί Κέντρο ἄνοιξε» καὶ ποιὰ εἶναι τέλος πάντων ἡ Μαρουσῶ.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀνάποδα: Ἡ Μαρουσῶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ὁμάδος Ἐργασίας τῆς Π.Ε.Γ., πού κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα, 7,00΄ μὲ 9,00΄ μαζευόμαστε στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἀποστόλου Παύλου 10 -δύο δρόμους δεξιὰ μετὰ τὴν Ε.Ρ.Τ.-, στὴν ἑβδομαδιαία συνάντηση γιὰ τὴν ἐ­νη­μέ­ρω­ση καὶ ἐκπαίδευση στὰ θέματά μας, τὰ σχετικὰ μὲ τὶς αἱ­ρέ­σεις, τὴν παραθρησκεία, τὶς «ἐναλλακτικὲς» -βλέπε καὶ «ὁλιστικὲς» ἢ «ἐνεργειακὲς»- πρακτικὲς καὶ τὴν «Νέα Ἐποχὴ» τοῦ Ὑδροχόου. Τὰ μαθήματα αὐτά, τῆς Πέμπτης, πραγ­μα­το­ποι­οῦν­ται στὸν 1ο ὄροφο τοῦ τριώροφου Ἐνοριακοῦ Κέντρου, σὲ χῶρο ποὺ παραχωρήθηκε πρὸ εἰκοσιπενταετίας ἀπὸ τὴν Ἐ­νο­ρί­α τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Π.Ε.Γ. πρὸς τιμὴν τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου -ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ ἐρ­γά­στη­κε στὴν Ἁγία Παρασκευὴ κι ἔβαλε τὶς βάσεις στὸ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, Ἑλλαδικῶς καὶ Πανορθοδόξως-, τοῦ ὁ­ποί­ου ἡ αἴθουσα φέρει τιμητικῶς τὸ ὄνομα.

Σχετικὰ τώρα μὲ τὸ «τί Κέντρο ἄνοιξε, ἐδῶ, ἀπέναντί μας» θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε τὰ δεδομένα μὲ προσοχή.

Ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιο 2017 ἡ Ὁμάδα Ἐργασίας εἶχε ἐντοπίσει κάποιον φορέα μὲ τὸν ὕποπτο τίτλο «Κοινωνικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Σρὶ Λάνκα» στὸν ὁποῖο ὁ Δῆμος Ἀθηναίων παραχώρησε, τὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πολυχώρου «Ἄννα καὶ Μαρία Καλουτᾶ», προκειμένου νὰ πραγματοποιήσει -τὸ «Κοινωνικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Σρὶ Λάνκα»- «ἐκδήλωση ὅπου τά παιδιὰ τοῦ Συλλόγου θὰ ἑρμηνεύσουν τὶς δεξιότητές τους στὸν χορό, μουσικὴ καὶ θέατρο[1]». Τὸν ἴδιο φορέα εἴχαμε ἐντοπίσει κι ἄλλες φορὲς στὴ συνέχεια, μὲ ἐλαφρῶς παραλλαγμένο τὸν τίτλο, ὡς «Πολιτιστικὸ Σύλλογο Σρὶ Λάνκα» σὲ διάφορες προσπάθειες διείσδυσης σὲ κοινωνικοὺς καὶ κοινοτικοὺς χώρους, προφανῶς γιὰ τὴν ἀπόκτηση ταυτότητας κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ σωματίου.

Τὸ μόνο ποὺ δὲν εἴχαμε ποτὲ φανταστεῖ ἦταν ὅτι ὁ ἀμφιλεγόμενος αὐτὸ φορέας θὰ ἐπιζητοῦσε νὰ στεγαστεῖ στὴν Ἁγία Παρασκευή, ἕνα προάστιο γνωστὸ γιὰ τὴν εὐαισθησία του στὴν ἀντιμετώπιση -προφανῶς ἀπὸ τὴν ἐγκαταβίωση καὶ τὴν δράση του σ' αὐτὸ τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου- τῶν ποικίλων αἱρετικῶν κακοδοξιῶν καὶ μάλιστα στὴν ὁδὸ Ἀποστόλου Παύλου 5, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο, τοῦ χώρου ὅπου γίνονται καὶ τὰ μαθήματα τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἔκπληξή μας δὲν κράτησε πολὺ καθὼς ἤδη ὁ «Πολιτιστικὸς Σύλλογος Σρὶ Λάνκα» ἔσπευσε νὰ διαφημίσει στὰ κοινωνικὰ δίκτυα τὴν παρουσία του καὶ τὶς προθέσεις του.

Στὸ Facebook ὁ μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ «Πολιτιστικὸς Σύλλογος Σρὶ Λάνκα» παρουσιάστηκε πλέον «μὲ ὅλη του τὴν μεγαλοπρέπεια» ὡς τὸ ἑλληνικὸ σκέλος τοῦ «Atlantic Theravada Bud­dhist Culture and Meditation Society», δηλαδὴ ὡς «Ἀτλαντι­κὸς Βουδιστικὸς Σύλλογος Θεραβάδα, Πολιτισμοῦ καὶ Δια­λογισμοῦ», μὲ ἕδρα τὸν Καναδὰ[2].

Ἄρα, ἐδῶ ἔχουμε τὴν ἐπίσημη «Παράδοση Θεραβάδα», μία ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικὲς «Παραδόσεις» (τάσεις) τοῦ Βουδισμοῦ -οἱ ἄλλες δύο εἶναι ἡ «Παράδοση Μαχαγιάνα» (Mahayana, «τὸ Μεγάλο Ὄχημα») καὶ ἡ «Παράδοση Βατζραγιάνα» (Vajrayana, «ὁ Διαμαντένιος Δρόμος»)[3]- κι ὄχι ἕναν ἀθῶο «Πολιτιστικὸ Σύλλογο» ἀπὸ τὴ Σρὶ Λάνκα. Ἔτσι συμπληρώθηκε τὸ «βουδιστικὸ πὰζλ» στὴ χώρα μας, καθὼς οἱ ἄλλες βουδιστικὲς «Παραδόσεις» ἔχουν ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἤδη ἐγκατασταθεῖ στὴν Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη κι ἀλλοῦ...

Ἐκφράζοντας τὴν ἀπορία μας, «γιατί βουδιστικὸ Κέντρο ἐδῶ» σπεύσαμε νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ἡ Ζωὴ» ποὺ διατηρεῖ τὴν «Ἑστία Χριστιανικῆς Ἀγάπης» στὴν ὁδὸ Ἀ­πο­στό­λου Παύλου 4-6, δίπλα μας κι ἀπέναντι ἀπὸ τὸ «Βουδιστικὸ Κέντρο Θεραβάδα», μήπως κι ἐκεῖνοι εἶχαν κάποια πληρέστερη πληροφόρηση ἐπὶ τοῦ θέματος, ὅμως ἡ μόνη πληροφορία ποὺ ἀποκομίσαμε ἦταν ὅτι ὁ κῆπος μὲ τὴν διώροφη μονοκατοικία ἀνῆκαν στὸν ἐκλιπόντα Στρατηγὸ Ὀδυσσέα Μαρούλη -γνωστὴ προσωπικότητα στὴν περιοχή μας-, ὁ ὁποῖος εἶχε 2 κόρες -τὴν μὶα ὕπανδρο- κι ὅτι τὸ διώροφο εἶχε πιθανῶς περιέλθει ἐκ κληρονομίας σὲ κάποια ἀπὸ αὐτές· ἤγουν, πληροφορία ἀδιέξοδος.

Ὅμως δὲν χρειάστηκε νὰ περιμένουμε πολὺ, καθὼς τὸ Βου­δι­στι­κὸ Κέντρο συνέχισε νὰ βομβαρδίζει τὸ Facebook[4] μὲ τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὶς προθέσεις του, ἐνημερώνοντας ἄλλοτε γιὰ τὸ πῶς διευθέτησε τοὺς χώρους τῆς νέας τους στέγης, πότε καὶ πῶς θὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ σεμινάρια διαλογισμοῦ ἢ πότε θὰ κάνει διαλέξεις «ὁ Σεβάσμιος Nyanadassana (Ἰωάννης Τσέλιος)[5], ὁ πρῶτος Ἕλληνας Βουδιστὴς μοναχός τῆς ἀρχαίας Βουδιστικῆς παράδοσης Θεραβάντα ποὺ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ διδάξει διαλογισμὸ καὶ Ντάρμα στὰ Ἑλληνικὰ[6]».

Οἱ πρῶτες μας διαπιστώσεις ἦταν ὅτι τὸ κοινό δὲν φάνηκε ἰδιαίτερα πρόθυμο στίς προσκλήσεις του Κέντρου -ἂν καὶ μιὰ ψυχὴ νὰ χαθεῖ ἀπὸ τὶς κακοδοξίες τοῦ Βουδισμοῦ, τὸ κόστος κι ἡ εὐθύνη μας εἶναι τεράστια-, ὅμως ὁ δαιμόνιος νοῦς φροντίζει νὰ ἐκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα κι ἔτσι «τὰ μαθήματα μεταδίδονται καὶ ζωντανὰ μὲ Live Streaming μέσω Facebook καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ παρακολουθήσει τὰ video τῶν προηγούμενων μαθημάτων[7] ἐνῶ τὸ πρῶτο μάθημα ξεκίνησε στὶς 13/3/2019».

Καὶ βέβαια, οἱ προσφορὲς δὲν εἶναι πάντοτε δωρεάν· ἔτσι «Τὸ Βουδιστικὸ Κέντρο Θεραβάντα διοργανώνει δύο ὁλοήμερα retreats διαλογισμοῦ μὲ τὴν Σεβάσμια μοναχὴ Vimuththa Therani. Μέγιστος ἀριθμὸς ἀτόμων 25. Ἡ συμμετοχὴ καὶ γιὰ τὶς δύο μέρες εἶναι 40 € ἀνὰ ἄτομο. Συμπεριλαμβάνεται ἐλαφρὺ γεῦμα, καφὲς καὶ τσάϊ. Λόγω περιορισμοῦ τῶν θέσεων θὰ ὑπάρξει σειρὰ προτεραιότητος. Ἡ πληρωμὴ θὰ γίνεται μέσω τραπέζης ἢ paypal. Ὅταν κάνετε τὴν πληρωμὴ παρακαλῶ νὰ ἀναφέρετε τὸ ὄνομα, τὸ τηλέφωνό σας καὶ τὸ email σας».

Καὶ πέραν ἀπὸ τοὺς ἀσιάτες «δασκάλους» καὶ τὸν Ἰωάννη Τσέλιο (Σεβάσμιο Nyanadassana) βασικὸ ρόλο στὴν ὅλη δραστηριότητα παίζουν καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες ὅπως ὁ ἐ­πι­χει­ρη­μα­τί­ας Μιχαὴλ Ξυνὸς[8] κ.ἄ.

Ὅμως, παρ' ὅλες τὶς προσπάθειες κι ἐπειδὴ προφανῶς ἡ προσέλευση στὸ Κέντρο δὲν ἦταν κατὰ τοὺς διοργανωτὲς ἡ ἀναμενόμενη, ἐφευρέθηκαν κι ἄλλοι τρόποι, ὅπως π.χ. ἡ ἀναγγελία ὅτι «ἂν θέλετε νὰ βοηθήσετε ἐθελοντικὰ στὴ γραμματειακὴ ὑποστήριξη τοῦ κέντρου μας, μπορεῖτε νὰ στείλετε τὸ βιογραφικό σας μαζὶ μὲ μὶα σύντομη περιγραφὴ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἐθελοντικὴ αὐτὴ θέση στὸ e-mail...».

Ἢ ἡ πρόσφατη ἀνακοίνωση τῶν Βουδιστῶν ποὺ ξεπερνάει σὲ προκλητικότητα ὅλες τὶς προηγούμενες καθὼς στοχεύει στὸ συναίσθημα τῶν ἀποδεκτῶν του μηνύματος. Τώρα, καλοῦνται τὰ ἀνυποψίαστα θύματα «νὰ προσφέρουν τὴν τροφὴ στοὺς μοναχούς τῆς αὐθεντικῆς Βουδιστικῆς παράδοσης Theravada ἀπὸ τὶς 8:00΄ μέχρι τὶς 11:00΄, ποὺ μποροῦν νὰ τρῶνε μετὰ τὴν ὥρα τῆς χαραυγῆς μέχρι τὴν ὥρα ποὺ μεσουρανεῖ ὁ ἥλιος. Μετὰ δὲν τρῶνε μέχρι τὴν ἑπόμενη μέρα. Αὐτὸ βοηθάει στὸ νὰ μποροῦν νὰ διαλογίζονται περισσότερες ὧρες μὲ καθαρότερο νοῦ. Ἡ τροφὴ πρέπει νὰ προσφέρεται στὰ χέρια τῶν μοναχῶν διότι οἱ ἴδιοι, μὲ βάση τοὺς μοναστικοὺς κανόνες, δὲν μποροῦν νὰ παίρνουν ἀπὸ μόνοι τους κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἔχει δοθεῖ διότι ἡ ζωὴ τους στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἐπαιτεία. Ὑ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ὅτι ὅλες οἱ πνευματικὲς διδασκαλίες παρέχονται ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς πρὸς τοὺς λαϊκοὺς ἐντελῶς δωρεάν. Εἶναι μιὰ εὐ­και­ρί­α γιὰ ὅσους θέλουν νὰ προσφέρουν καὶ νὰ ἐξασκήσουν τὴν ἀρετὴ τῆς γενναιοδωρίας νὰ συμμετέχουν σὲ αὐτὴ τὴ δραστηριότητα».

Τώρα, τί νὰ ποῦμε; Ὅτι μᾶς κοροϊδεύουν κατάμουτρα;

Σπεύσατε, λοιπόν, νὰ ταΐσετε στοὺς κακόμοιρους μοναχούς τῆς αὐθεντικῆς Βουδιστικῆς παράδοσης Theravada ποὺ δὲν τρῶνε μέχρι τὴν ἑπόμενη μέρα γιὰ νὰ μποροῦν νὰ διαλογίζονται περισσότερες ὧρες μὲ καθαρότερο νοῦ...».

Ποιὸς εἶπε ὅτι οἱ βουδιστὲς μοναχοὶ δὲν χρησιμοποιοῦν τεχνάσματα γιὰ νὰ παρασύρουν ἀνυποψίαστα θύματα στὴν πλάνη τους; Ἡ ἐφευρετικότητα κάποιων δὲν ἔχει ὅρια.

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] https://yperdiavgeia.gr/decisions/view/22710898

[2] https://atlanticbuddhist.com/

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Theravada#/media/File:Buddhist_sects.png

[4] https://www.facebook.com/Theravada.Greece/

[5] http://archive.is/wip/wi7fN

[6] https://www.youtube.com/watch?v=BrzTkfaYexc

[7] http://bit.ly/2Wc6GAo

[8] https://www.quora.com/profile/Michael-Xynos

 του Timothy Caulfield *

Ο Timothy Caulfield έχει ασχοληθεί επισταμένως με τις εναλλακτικές ψευδοθεραπείες και τις απάτες υγείας. Είναι συγγραφέας βιβλίων κατά της ψευδοεπιστήμης και παρουσιαστής ντοκιμαντέρ που καταρρίπτουν τους μύθους της ψευδοεπιστήμης. Χρησιμοποιεί τα βιβλία του, τις συνεντεύξεις του και την τηλεοπτική εκπομπή του για να αντικρούει τους ισχυρισμούς υπερμάχων της εναλλακτικής ιατρικής και της «Νέας Εποχής».

Ούρα αγελάδας, χλωρίνη και κοκαΐνη, και τα τρία έχουν προταθεί ως φάρμακα κατά του COVID-1 — και τα τρία ανοησίες ολκής. Η πανδημία έχει χαρακτηριστεί ως βιολογικό όπλο που διέρρευσε, ως παραπροϊόν της ασύρματης τεχνολογίας 5G και ως πολιτική απάτη — όλα αερολογίες. Επιπλέον, έχουμε δει αναρίθμητους γκουρού της ευεξίας και επαγγελματίες της εναλλακτικής ιατρικής να προωθούν μη ελεγμένα φίλτρα, χάπια και πρακτικές ως μέσα «ενίσχυσης» του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ευτυχώς, αυτή η έκρηξη παραπληροφόρησης — ή, όπως ονομάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η «επιδημία πληροφόρησης» (“infodemic”) — ενεργοποίησε μια στρατιά ανθρώπων που ανέλαβαν την επαλήθευση στοιχείων και την κατάρριψη ανυπόστατων ισχυρισμών. Οι νομοθέτες προχώρησαν σε δραστικά μέτρα για να θέσουν τους διακινητές αναπόδεικτων θεραπειών προ των ευθυνών τους. Χρηματοδοτικοί φορείς στηρίζουν ερευνητές (στους οποίους συγκαταλέγομαι) στην προσπάθειά τους να αντικρούσουν όσο καλύτερα γίνεται τις ανοησίες που διαδίδονται γύρω από τον COVID-19.

Έχω μελετήσει επί δεκαετίες την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της παραπληροφόρησης στον τομέα της υγείας και ποτέ δεν είδα το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται τόσο σοβαρά όσο στην παρούσα κατάσταση. Ίσως αυτό να οφείλεται στο μέγεθος της κρίσης και στην ευρύτατη διάδοση αβάσιμων και παραπλανητικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων από κάποιους επιφανείς πολιτικούς. Αν θέλουμε να παραμείνει ισχυρή αυτή η φιλοεπιστημονική κινητοποίηση, πρέπει όλοι οι επιστήμονες— όχι μόνο κάποιοι από μας — να υποστηρίξουμε με σθένος την ποιοτική πληροφόρηση.

Ξεκινάμε από δύο αφετηρίες.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να πάψουμε να ανεχόμαστε και να νομιμοποιούμε τις ιατρικές ψευδοεπιστήμες, ειδικά σε πανεπιστήμια και υγειονομικά ινστιτούτα. Πολλές ψευδοθεραπείες του COVID-19 έχουν υιοθετηθεί από ενιαία κέντρα υγείας κορυφαίων πανεπιστήμιων και νοσοκομείων. Αν ένα έγκριτο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως η κλινική Κλήβελαντ στο Οχάιο, παρέχει υπηρεσίες ρέικι — μια μη επιστημονική πρακτική που συνίσταται στη χρήση των χεριών, χωρίς αυτά να έρχονται καν σε επαφή με τον ασθενή, για την εξισορρόπηση της ζωτικής ενέργειας που ρέει μέσα σε όλα τα όντα — είναι να απορούμε που κάποιοι σκέφτονται ότι αυτή η τεχνική θα μπορούσε να ενισχύσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα και να τους κάνει λιγότερο ευάλωτους στον ιό; Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να πούμε για τους φορείς δημόσιας υγείας στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο: Με το να παρέχουν υπηρεσίες ομοιοπαθητικής, ενθαρρύνουν de facto την ιδέα ότι αυτή η επιστημονικά ανυπόστατη θεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει τον COVID-19. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα αναρίθμητα παραδείγματα.

Στην πατρίδα μου τον Καναδά οι ρυθμιστικές αρχές προς το παρόν προσπαθούν να καταστείλουν τη δράση επαγγελματιών όπως χειροπράκτες, φυσιοπαθητικοί, βοτανολόγοι και ολιστικοί θεραπευτές που διακινούν προϊόντα κατά του COVID-19. Αλλά η ιδέα ότι μια ανάταξη της σπονδυλικής στήλης, μια ενδοφλέβια βιταμινοθεραπεία ή μια ομοιοπαθητική αγωγή είναι ικανές να μας προφυλάξουν από μεταδοτικές ασθένειες αποτελούσε παραλογισμό και πριν την εκδήλωση πανδημίας.

Ο αγώνας μας κατά των ψευδοεπιστημών υπονομεύεται εκ των έσω όταν αξιόπιστα ιατρικά ινστιτούτα καταδικάζουν μια αβάσιμη πρακτική υπό ορισμένες συνθήκες και τη νομιμοποιούν υπό κάποιες άλλες. Χρειαζόμαστε μια επιστήμη που να στέκεται στο ύψος της σε κάθε περίπτωση, αλλά κυρίως σε εποχές υγειονομικών καταστροφών.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι εναλλακτικές θεραπείες και η επίδραση εικονικών φαρμάκων μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα του άγχους — μια συνήθης δικαιολογία για την επίδειξη ανοχής σε αναπόδεικτες εναλλακτικές «θεραπείες». Είναι όμως ανάρμοστο να εξαπατάται ο κόσμος (ακόμα και προς όφελός του) μέσα από έναν ανορθολογικό, μαγικό τρόπο σκέψης και είναι απαράδεκτο οι επιστήμονες να μην αντιδρούν σ’ αυτή την παραπλάνηση.

Δεύτερον, απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή των ερευνητών στη δημόσια μάχη κατά της παραπληροφόρησης. Όσοι προωθούν αναπόδεικτες δοξασίες χρησιμοποιούν τη γλώσσα της πραγματικής επιστήμης — δυστυχώς, με μεγάλη επιτυχία — για να νομιμοποιήσουν τα προϊόντα τους, ένα φαινόμενο που αποκαλώ «επιστημονική καπηλεία». Η ομοιοπαθητική και οι εναλλακτικές θεραπείες, κατά τους ισχυρισμούς των οπαδών τους, βασίζονται στην κβαντική φυσική. Η υδροθεραπεία του παχέος εντέρου αιτιολογεί την ύπαρξή της με φρασεολογία που έχει δανειστεί από μελέτες του ανθρώπινου μικροβιώματος (microbiome studies). Και η ορολογία της έρευνας βλαστοκυττάρων χρησιμοποιείται για την προώθηση ενός σπρέυ που υποτίθεται ότι έχει ανοσοενισχυτικές ιδιότητες.

Να γιατί χρειάζεται οι επιστήμονες — φυσικοί, μικροβιολόγοι, ανοσιολόγοι, γαστρεντερολόγοι και όλοι όσοι εργάζονται σε συναφείς κλάδους — να παρέχουν στο κοινό απλές και εύκολα κοινοποιήσιμες γνώσεις και να εξηγούν γιατί αυτός ο σφετερισμός της πραγματικής έρευνας είναι ανακριβής και επιστημονικά ανέντιμος.

Να ξεκαθαρίσω μάλιστα ότι η ομοιοπαθητική και οι ενεργειακές θεραπείες, όπως το ρέικι, δεν εξηγούνται μέσω της κβαντικής φυσικής. Ότι η υδροθεραπεία δεν θα τονώσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Ότι όχι, ένα συμπλήρωμα σε μορφή σπρέυ δεν πρόκειται να ενισχύσει τη λειτουργία των βλαστοκυττάρων σας.

Σε έναν κόσμο όπου οι πολέμιοι των εμβολίων και οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής εμμένουν στις ιδέες τους, τα λογικά επιχειρήματα ίσως μοιάζουν καταδικασμένα, ιδιαίτερα όταν οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κακόβουλοι διακινητές πληροφοριών ενισχύουν τις ψευδοεπιστημονικές διαδόσεις. Δεν υπάρχει εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι ανακοινώσεις με πραγματικό επιστημονικό υπόβαθρο σπανίζουν, γι’ αυτό χρειάζεται να κινητοποιηθούν περισσότεροι ερευνητές. Μια γρήγορη αναζήτηση εντόπισε μόνο έναν φυσικό, ο οποίος έχει δημοσίως αντικρούσει τους ισχυρισμούς ότι η ομοιοπαθητική εξηγείται βάσει της κβαντικής φυσικής, αν και γνωρίζω ότι η θέση του εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων του.

Η Claire Wardle, ειδικός σε θέματα παραπληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, στο Cambridge της Μασσαχουσέτης έχει πει σχετικά: «Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση είναι να κατακλύσουμε το τοπίο με ακριβείς, “εύπεπτες” και ενδιαφέρουσες πληροφορίες οι οποίες μπορούν εύκολα να διαδοθούν μέσω κινητών». Ας ανοίξουμε τους κρουνούς λοιπόν.

Συγκεκριμένα: Στείλτε μηνύματα στο Twitter. Γράψτε σχόλια σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας. Κάντε δημόσιες διαλέξεις. Απαντήστε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Ενθαρρύνετε τους ασκούμενους φοιτητές σας να συμμετάσχουν στον επιστημονικό διάλογο. Μοιραστείτε με τον κόσμο πολύτιμες πληροφορίες και ακριβή στοιχεία. Διαμαρτυρηθείτε στην αρμόδια ρυθμιστική ή εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα που απαιτεί λύση.

Η διόρθωση παραποιήσεων και ανακριβειών θα πρέπει να θεωρείται επαγγελματική μας ευθύνη. Κάποιες επιστημονικές ενώσεις, μάλιστα, έχουν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά αναφέρω τη συνεργασία μου με τη Διεθνή Εταιρεία για την Έρευνα των Βλαστοκυττάρων, το 2016, για την κατάρτιση ενός Οδηγού ιατρικών μεταφράσεων που υπαγόρευε στους ερευνητές «να επιδιώκουν στον δημόσιο λόγο τους να είναι ακριβείς, μετρημένοι και ανοιχτοί προς το κοινό» και να διασφαλίζουν ότι το έργο τους δεν παρερμηνεύεται.

Ασφαλώς, στο πλαίσιο της μάχης της κατά των ψευδοεπιστημών, η επιστημονική κοινότητα οφείλει να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Όσοι προωθούν βιοϊατρικές θεωρίες συνωμοσίας και λοιπές ανοησίες επικαλούνται τον εύλογο προβληματισμό του κόσμου για το πώς χρηματοδοτείται, ερμηνεύεται και κοινοποιείται η έρευνα. Η επιστημονική ακεραιότητα — ιδίως η αποφυγή της προσωπικής προβολής και η διαφάνεια όσον αφορά τις αντιπαραθέσεις μας — είναι υψίστης σημασίας. Πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην επιστήμη, αλλά και να προβάλουμε την επιστήμη που αξίζει την εμπιστοσύνη μας.

Ας ελπίσουμε ότι ένα από τα κληροδοτήματα αυτής της κρίσης θα είναι η συνειδητοποίηση ότι η ανοχή στις ψευδοεπιστήμες μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστο κακό. Η σωστή επιστήμη και η εμπιστοσύνη του κόσμου ίσως είναι τα πιο πολύτιμα όπλα στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης.

 

 

* Ο Timothy Caulfield είναι Καναδός καθηγητής στην ερευνητική έδρα Υγειονομικής Νομοθεσίας και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτας, στο Έντμοντον του Καναδά.

Πηγή: Περιοδικό Nature, 27 Απριλίου 2020.

 

Προσοχή : Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος κειμένου, με την προϋπόθεση να μη γίνει   καμία αλλοίωση του περιεχομένου και να γίνει ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσης (Πηγή : https://anairesiplanon.blogspot.com/)

Ενώ οι Εκκλησίες έκλεισαν, με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνουν επίσημες συστάσεις για να αντιμετωπίσουν τη λεγομένη πανδημία του κορωνοϊού κάνοντας γιόγκα, διαλογισμό, τάι τσι κ.τ.λ.

Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης αυτής, όπως και κάθε  δοκιμασίας, απαγορεύεται, ακόμα και όταν τελείται από έναν μόνον κληρικό, αν δεν τελείται με σκοπό τη μετάδοσή της μέσω τηλεόρασης, Διαδικτύου κλπ. Σε ωμή γλώσσα αυτό σημαίνει ότι το ύψιστο και ζωοποιό Μυστήριο διώκεται με πρωτοφανή τρόπο, αφού επιτρέπεται μόνον με την προϋπόθεση της μετάδοσής του ως θεάματος. Η κοινωνία των θεατών παρακολουθεί, συχνά αποκοιμισμένη, ό,τι της σερβίρεται μέσω τηλεόρασης και Διαδικτύου και οι πιστοί καλούνται να ακολουθήσουν αυτήν την πρωτοφανή, τραγική μετάλλαξη του Μυστηρίου σε θέαμα/παράσταση.

Την ίδια ώρα οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνουν επίσημο έγγραφο με τον τίτλο «Διαχείριση του στρες των φοιτητών την περίοδο της πανδημίας» για να το προωθήσουν στους φοιτητές. Η επιστολή έχει συνταχθεί από καθηγήτρια Ψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και συνιστά την υιοθέτηση «νέων συνηθειών και πρακτικών που είναι πολύ βοηθητικές», όπως «τα προγράμματα διαλογισμού, γιόγκα, tai-chi».

Όταν καταδιώκεται ο αληθινός Θεός, ο Τριαδικός Θεός μας, όταν η ένωσή μας με το Χριστό παρεμποδίζεται, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την έλευση ποικίλων δαιμονίων και καμία πανδημία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ένα είναι  βέβαιο. Όλοι οι υπεύθυνοι θα δώσουν λόγο στον Κύριο. Και ο Κύριος οὐ μυκτηρίζεται. Ας προσευχόμαστε για άμεση μετάνοια.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΑΝΩΝ

 

https://anairesiplanon.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html#more