Σε Έκθεση της MIVILUDES = Mission Interministerielle de vigilance et de lutte contre les derives sectaires (Διυπουργική Αποστολή Επαγρυπνήσεως και Αγώνος εναντίον των αιρετικών οργανώσεων), του έτους 2008, προς τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Η εκτροπή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών προς αιρετι­κούς σκοπούς», γίνεται χρήση των συμπε­ρασμάτων του βιβλίου της Martine Maurer υπό τον τίτλο: «Πως να επιλέγουμε τον ψυχοθεραπευτή μας - προσοχή: κίνδυνος αποκλινουσών πρακτικών» (2001).


«ΝΗΣΤΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΝΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ «ΙΑΤΡΕΙΟΥ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ


«Νηστειοθεραπευτικό κέντρο» έγραφε η ταμπέλα του ιατρείου, δίχως άλλο προσδιορισμό και με εμφανή την απουσία του χαρακτηριστικού αριθμημένου σήματος, ότι το ιατρείο λειτουργεί με την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου.

 

Sungazing8

ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ (Sungazing)

ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΪΣΤΕΣ (breatharians) 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  Ή  ΛΟΓΙΚΗΣ;

Κωνσταντίνος   Ναυπλιώτης

 

«…λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις»1, «καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξε καὶ λέγει αὐτῷ· ἐφφαθά, ὅ ἐστι διανοίχθητι καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαὶ καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς».2