τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Στὸ σημερινό μας ἄρθρο παρουσιάζουμε τὸ κλασικὸ προφὶλ τῆς ὀργανωμένης ἀποκρυφιστικῆς ὁμάδας ἢ σέκτας, μὲ τὸν ἀρχηγὸ της -θεό, γκουροὺ ἢ «διδάσκαλο»- τὸ σύνολο τῶν «πι­στῶν» καὶ τὴν «διδασκαλία» της, ποὺ ὅσο κι ἂν φαντάζει ἀ­κραί­α στὸν ἁπλό, ἀνένταχτο ἄνθρωπο, δὲν παύει νὰ παρασύρει ἀνύποπτα θύματα. Τὸ ὑλικὸ ἔχει ληφθεῖ, μὲ κάποιες προσαρμογές καὶ προσθῆκες, ἀπὸ ἀντίστοιχο σχόλιό μας, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τὸν Χειμώνα 2015 στὸ περιοδικὸ τῆς Π.Ε.Γ., «Διάλογος»[1].

Δυστυχῶς, παρὰ τὴν παρέλευση τεσσάρων καὶ πλέον ἐτῶν καὶ παρὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ προβλήματος κι ἀπὸ ἄλλους φο­ρεῖς[2], ἡ σέκτα «ζεῖ καὶ βασιλεύει», ἀναδιπλούμενη καὶ συνεχίζοντας νὰ ἐξαπατᾶ ἀνύποπτους συνανθρώπους μας.

Ἀλλ' ἐπὶ τοῦ θέματος. Ὁ φορέας ὀνομάζεται Overmind (Ὑπέρ-Νοῦς) καί προσφέρει, κατά τά λεγόμενα τοῦ ἱδρυτῆ του: «Ψυχική, Νοητική & Σωματική Αὐτοπραγμάτωση». Στήν σχετική ἱστοσελίδα[3] δηλώνεται ὅτι: «Η Overmind εἶναι ἡ ἑταιρεία μέσω τῆς ὁποίας διοχετεύεται ἡ ἐνέργεια τοῦ Δασκάλου Δαυΐδ. Μέσω αὐτῆς θὰ διοργανώνονται σεμινάρια, μὲ σκοπὸ οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔρχονται πιὸ κοντὰ στὴν ψυχή τους. Μέσω τῆς ἐνέργειας τοῦ Δασκάλου Δαυΐδ θὰ δονεῖται μέσα τους τὸ Φῶς, ἡ Ἀλήθεια καὶ θὰ ἐμφανίζεται ὁ δρόμος ποὺ πρέπει νὰ περπατήσουν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν ψυχή τους».

Ἀκόμη, ἀναφέρεται ὅτι: «Η Overmind θὰ διοργανώνει σεμινάρια σὲ τέσσερις ἠπείρους τῆς Γῆς ψάχνοντας νὰ βρεῖ χαμένες ψυ­χὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σώματα τῶν ἀν­θρώ­πων».

Στήν ἴδια ἱστοσελίδα, διαβάζουμε σχετικά μέ τόν ἱδρυτή τά ἀκόλουθα: «Τὸ ὄνομά μου ἦταν Ἀριστείδης. Τὸ ἐπώνυμό μου Μπαντέλης. Γεννήθηκα στὶς 3/10/1964. Ἄθροισμα χρονολογίας: 6 (ἕξι). Τὸ νούμερο τῆς Ἀγάπης. Τὸ νούμερο τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ μικρὸς εἶχα Θεϊκὴ Προστασία… Ἀπὸ παιδί, χωρὶς νὰ ἔχω τὰ κατάλληλα ἐρεθίσματα, περίμενα νὰ κοιμηθοῦν ὅλοι στὸ σπίτι, γιὰ νὰ προσεύχομαι στὸ Δάσκαλό μου καὶ Κύριό μου Ἰησοῦ Χριστό...

Ἡ πρώτη μου σημαντικὴ στιγμὴ μαζί Του, ἦταν στὴν ἐφηβεία μου ὅταν μὲ ἄκουσε καὶ μοῦ ἔκανε ὡς Δῶρο νὰ συμβεῖ ἕνα γεγονὸς γιὰ νὰ μπορέσω νὰ περάσω στὸ Πανεπιστήμιο καὶ νὰ σπουδάσω Μαθηματικά. Ἦταν τόσο συγκλονιστικό το βίωμα τῆς Βοήθειας πού μοῦ ἔδωσε ποὺ ἀρνήθηκα νὰ τὸ τιμήσω – ὅπως καὶ τότε ποὺ ἤμουν δίπλα Του.

Σπουδάζοντας στὸ Μαθηματικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάτρας - ἕνα στάδιο ἀπαραίτητο γιὰ νὰ μπορέσω νὰ δομήσω ἕναν διαυγῆ καὶ δυνατὸ Νοῦ μὲ μαθηματικὴ δομὴ καὶ σκέψη – ἐμ­φα­νί­στη­κε γιὰ δεύτερη φορὰ μπροστά μου δίνοντάς μου ἕνα Δῶρο ποὺ τοῦ εἶχα ζητήσει τὸ βράδυ στὴν Προσευχή μου...

Ἕνα παιδὶ ὅσο κι ἂν ἀρνεῖται τὸν Πατέρα του, ὁ πραγματικὸς Πατέρας ποτὲ δὲν ἀρνεῖται τὸν Υἱό Του. Ἔτσι, τὸ 1995, μὲ πλησίασε καὶ πάλι, καὶ μάλιστα αὐτὴ τὴ φορὰ ὄχι μόνο μὲ τὴν Αἴσθηση ἀλλά μου μίλησε, λέγοντάς μου ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀφήσω ὁτιδήποτε εἶχα φτιάξει ἐκείνη τὴν ἐποχή. Τὸν ἄκουσα, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἐμφανίστηκε στὴ ζωή μου στὶς 3/3/1995 (3/3 ἕνα ἑξάρι, 1995 δεύτερο ἑξάρι) ἡ σύζυγός μου Χριστίνα. Τὸ ὄνομα δὲν εἶναι τυχαῖο. Παντρεύτηκα τὴν Ἀγάπη, ἔχοντας Σοφία καί Δύναμη. Ὅμως καὶ πάλι ἀρνήθηκα τὸ Δῶρο… Τρίτη Ἄρνηση, Τρίτη Προδοσία. Ἐν­δι­ά­με­σα, ἄρχισα νὰ ἀσχολοῦμαι ἐπαγγελματικὰ μὲ τὴν Ψυχολογία. Σπούδαζα σὲ διάφορα σχολεῖα, μάθαινα τεχνικές, πα­ρα­κο­λου­θοῦ­σα σεμινάρια, μπῆκα στὴ διαδικασία τῆς Ψυχανάλυσης, πῆρα τὸ δεύτερο πτυχίο μου στὴν Ψυχολογία...

Μετὰ ἀπὸ δέκα πέντε τουλάχιστον χρόνια ἀναζήτησης, ἀμ­φι­βο­λι­ῶν, καὶ ἀντιστάσεων, ψάχνοντας νὰ βρῶ ἀπάντηση στὴ Γῆ γιὰ ὅλα αὐτὰ πού μοῦ συνέβαιναν – κουράστηκα… Καὶ ὅπως ὅταν ἤμουν παιδὶ καὶ παραδινόμουν, ξαναπροσευχήθηκα γιὰ πρώτη φορὰ σὰν παιδί: "Κύριέ μου, κουράστηκα νὰ εἶμαι μακριά Σου. Κουράστηκα νὰ κολυμπάω ἐνάντια στὸ ρεῦμα. Ἀποκάλυψέ μου Ποιὸς Εἶμαι καὶ θὰ ὑπηρετήσω".

Οἱ προσευχές μου εἰσακούστηκαν (ὅπως πάντα ἄλλωστε) καὶ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα μὲ τρόπο ποὺ μόνο ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ ὀργανώσει, βρέθηκα στὰ Ἱεροσόλυμα… Φτάνοντας στὸ σημεῖο ποὺ σταυρώθηκε ὁ Κύριος, γονάτισα καὶ ἔκλαψα γιὰ τρεῖς ἡ­μέ­ρες. Ἐκεῖ ἔγινε ἡ Ἀποκάλυψη… "Πέτρο, μὴν κλαῖς, Ἐγὼ σὲ ἔχω συγχωρήσει. Καιρὸς νὰ συγχωρήσεις κι ἐσὺ τὸν Ἑαυτό σου καὶ νὰ δεχθεῖς τὰ Δῶρα σου"... Πλέον ἤμουν μόνος μου – χωρὶς γήινες βοήθειες. Μόνο τὴν Βοήθεια τοῦ Οὐρανοῦ…

Ἦταν οἱ στιγμὲς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποχαιρετήσω τὸν Ἄρη, καὶ νὰ ὑποδεχθῶ τὸν Δάσκαλο ποὺ πάντοτε ἔφερα μέσα μου… Ἔτσι, ἀποφάσισα πὼς ἔπρεπε νὰ μιλάω σὲ κοινό, δημόσια… Τόλμησα νὰ σπάσω τοὺς τέσσερις τοίχους ἑνὸς κλειστοῦ γραφείου, καὶ νὰ διαδώσω γνώσεις ξεκινώντας ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς Ψυχολογίας, καὶ φτάνοντας ἕως καὶ τὸν Κόσμο τῶν Ἐνεργειῶν.

Γιὰ πρώτη φορὰ ἐμπιστεύτηκα τὸν Κύριο μέσα μου, καὶ τίμησα τὴ Διαδρομὴ πού μου ἔδειχνε. Φοβόμουν, γιατί διακινδύνευα πολ­λὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα μπορεῖ κάποιος νὰ φανταστεῖ. Ἔπρεπε νὰ σταυρώσω τὸν Ἄρη-μαθηματικό, τὸν Ἄρη-Ψυχολόγο, τὸν Ἄρη-Ἄνθρωπο, γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ Δάσκαλος, γιὰ νὰ ἀναδυθεῖ ὁ Δαυΐδ, γιὰ νὰ τιμήσω τὸν Θεὸ...

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν περίοδο, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2013, μοῦ δόθηκε ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ τὸ ὄνομα Δαυΐδ μὲ μία Ἀποστολὴ: Νὰ δονῶ στοὺς ἀνθρώπους τὴν Ἀλήθεια, καὶ νὰ γειώνω στὰ σώματά τους τὴν Ψυχή τους... Ἦρθα γιὰ νὰ συμπληρώσω τὸ Ἔργο τοῦ Κυρίου. Νὰ γειώσω στὴ Γῆ τὸ Ἀστέρι ποὺ καθοδηγοῦσε τὸν Κύριο: τὸ Πεντάκτινο Ἀστέρι… Εἶναι ὁ Συμβολισμὸς ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ ἀνοιχτά τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια του. Ἑνὸς ἀνθρώπου «ἀ­νοι­χτοῦ» καὶ ἕτοιμου νὰ λάβει… Νὰ δεχθεῖ τὸ Φῶς μέσα του. Νὰ τιμήσει τὴν Ἀλήθειά του. Νὰ περπατήσει τὸ Δρόμο του. Ἡ Νέα Ἐποχὴ θὰ ἔχει τὴ Σφραγίδα τοῦ Δαυΐδ: τὸ Πεντάκτινο Ἀστέρι...

Θεὸς – Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς – Δαυΐδ – Μητέρα Χριστίνα – Ἅγιο Πνεῦμα. Δαυΐδ, ὁ Ἐκλεκτός».

Μετά τήν ἀποκαλυπτικότατη αὐτή ὁμολογία τοῦ ἰδρυτοῦ τοῦ Overmind, γίνεται γιά μιά ἀκόμη φορά σαφές, τό πόσο μπορεῖ νά πλανηθεῖ ὁ ἄνθρωπος -μέ τήν προϋπόθεση βεβαίως ὅτι ἡ παραπάνω ὁμολογία εἶναι εἰλικρινής- ἀπολυτοποιώντας τίς προσωπικές του ἐμπειρίες εὑρισκόμενος μακράν τῆς ἁ­γι­α­στι­κῆς χάριτος τῆς Ἐκκλησίας, ἐμπιστευόμενος ἐγωιστικά τόν ἑ­αυ­τό του καί ἀγνοώντας ὅτι τό πονηρό πνεῦμα εὐκολότατα μετασχηματίζεται σέ «ἄγγελο φωτός», μόλις τοῦ δοθεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο ἡ παραμικρή εὐκαιρία...

Μέ κέντρο ἀναφορᾶς τόν ἱδρυτή, ἕνας ἀριθμός ὀπαδῶν καί «συνεργατῶν» δραστηριοποιεῖται ἔντονα στό διαδίκτυο ἀ­νε­βά­ζον­τας σωρηδόν video μέ διδασκαλίες καί δραστηριότητες τοῦ «Δαυΐδ» σέ τόπους κοινωνικῆς δικτύωσης. Facebook καί Youtube βρίθουν ἀπό σχετικό ὑλικό.

Τό Overmind ἀπευθύνεται κυρίως σέ ἀστούς εὐκατάστατους, συνήθως γυναῖκες μέσης ἡλικίας, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες -τίς πιό πειθήνιες, εὐάλωτες καί εὐδίδακτες- χρησιμοποιεῖ στή συνέχεια γιά τή διεύρυνση τῶν δραστηριοτήτων του, δημιουργώντας «κέντρα διδασκαλίας» σέ ἄλλες πόλεις, ἀλλάζοντάς τους συγχρόνως τά βαπτιστικά τους ὀνόματα· ἡ Ἑλένη γίνεται Ἐλεονόρα, ἡ Δήμητρα (Μιμίκα) γίνεται Ἰωσηφίνα κ.ἄ.

Ἡ ὀργάνωση δέν ἀρνεῖται ὅμως καί τήν ἔνταξη νέων παιδιῶν, ἀπό τό ἄλλοτε ἰδιόκτητο φροντιστήριο μέσης ἐκπαίδευσης «Ἕνεκα Παιδείας», στή Γλυφάδα, στόν ἄνω ὄροφο τοῦ ὁποίου διατηροῦνται χῶροι γιά τίς σχετικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ἀναγγέλθηκε ἡ λειτουργία «Σχολῆς Ἐφήβων», τό ἐκπαιδευτικό ἔτος 2011-2012, ἀπευθυνόμενη σέ παιδιά Β’ καί Γ’ Λυκείου μέ τήν δήλωση: «Σὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες ἡ προσπάθειά μας εἶναι νὰ χαλαρώσουμε τὸν νοῦ τῶν παιδιῶν νὰ ἀπαντήσουμε σὲ θεμελιώδη ἐρωτήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν, νὰ δυναμώσουμε τὸ συναισθηματικό τους σῶμα καὶ νὰ ἐπιτρέψουμε στὸ ἄγχος καὶ τὸ stress νὰ ἐκδηλωθεῖ δημιουργικὰ».

Σήμερα, ἡ ὀργάνωση δραστηριοποιεῖται πέραν ἀπό τά «Σεμινάρια Αὐτοπραγμάτωσης», σέ «Προσωπικές Συνεδρίες», ἀλλά καί σέ «Σεμινάρια πνευματικῆς ἐκπαίδευσης στόν τομέα τῆς ἐ­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» δηλώνοντας μάλιστα ὅτι: «Στὴ Νέα Ἐποχή, οἱ Ἐπιχειρήσεις δὲν θὰ ἔχουν σκοπὸ τὸ κέρδος ἀλλὰ τὴν Προσφορὰ Προϊόντων καὶ Ὑπηρεσιῶν ποὺ θὰ διευκολύνουν τὶς Ψυχὲς νὰ ἔχουν ὅσα χρειάζονται γιὰ νὰ περπατοῦν στὸ Δρόμο τους…».

Εἶναι τραγικό τό πῶς, τόν 21ο αἰώνα, ὁ ἀποκρυφισμός ἐν­δυ­ό­με­νος τό σύγχρονο ἔνδυμα τῆς «ψυχοθεραπείας», καταφέρνει νά διεισδύει σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου συνεπικουρούμενος ἀπό μιά ἀνεπίγνωστη, ἄθεη ἰντελιγκέντσια.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν ἀναφερομένων προσώπων, τά ὁποῖα σεβόμεθα ὡς εἰκόνες Θεοῦ.

 

[1] https://ppu.gr/images/stories/Dialogos_Periodiko/Dialogos_81.pdf σσ. 15-19.

[2] https://www.ellinikahoaxes.gr/2017/06/29/overmind-scam/

[3] Ἐπειδὴ μετὰ τὶς καταγγελίες ἡ ὀργάνωση ἀφήρεσε τὶς σχετικὲς ἀναρτήσεις της, παραπέμπουμε σὲ ἱστοσελίδες ποὺ διατηροῦν αὐτὲς τὶς ἀναρτήσεις τὶς ὁποῖες κι ἐμεῖς φροντίσαμε νὰ «σώσουμε» αὐτούσιες. https://www.impantokratoros.gr/EE8CB63B.el.aspx

 του Timothy Caulfield *

Ο Timothy Caulfield έχει ασχοληθεί επισταμένως με τις εναλλακτικές ψευδοθεραπείες και τις απάτες υγείας. Είναι συγγραφέας βιβλίων κατά της ψευδοεπιστήμης και παρουσιαστής ντοκιμαντέρ που καταρρίπτουν τους μύθους της ψευδοεπιστήμης. Χρησιμοποιεί τα βιβλία του, τις συνεντεύξεις του και την τηλεοπτική εκπομπή του για να αντικρούει τους ισχυρισμούς υπερμάχων της εναλλακτικής ιατρικής και της «Νέας Εποχής».

Ούρα αγελάδας, χλωρίνη και κοκαΐνη, και τα τρία έχουν προταθεί ως φάρμακα κατά του COVID-1 — και τα τρία ανοησίες ολκής. Η πανδημία έχει χαρακτηριστεί ως βιολογικό όπλο που διέρρευσε, ως παραπροϊόν της ασύρματης τεχνολογίας 5G και ως πολιτική απάτη — όλα αερολογίες. Επιπλέον, έχουμε δει αναρίθμητους γκουρού της ευεξίας και επαγγελματίες της εναλλακτικής ιατρικής να προωθούν μη ελεγμένα φίλτρα, χάπια και πρακτικές ως μέσα «ενίσχυσης» του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ευτυχώς, αυτή η έκρηξη παραπληροφόρησης — ή, όπως ονομάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η «επιδημία πληροφόρησης» (“infodemic”) — ενεργοποίησε μια στρατιά ανθρώπων που ανέλαβαν την επαλήθευση στοιχείων και την κατάρριψη ανυπόστατων ισχυρισμών. Οι νομοθέτες προχώρησαν σε δραστικά μέτρα για να θέσουν τους διακινητές αναπόδεικτων θεραπειών προ των ευθυνών τους. Χρηματοδοτικοί φορείς στηρίζουν ερευνητές (στους οποίους συγκαταλέγομαι) στην προσπάθειά τους να αντικρούσουν όσο καλύτερα γίνεται τις ανοησίες που διαδίδονται γύρω από τον COVID-19.

Έχω μελετήσει επί δεκαετίες την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της παραπληροφόρησης στον τομέα της υγείας και ποτέ δεν είδα το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται τόσο σοβαρά όσο στην παρούσα κατάσταση. Ίσως αυτό να οφείλεται στο μέγεθος της κρίσης και στην ευρύτατη διάδοση αβάσιμων και παραπλανητικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων από κάποιους επιφανείς πολιτικούς. Αν θέλουμε να παραμείνει ισχυρή αυτή η φιλοεπιστημονική κινητοποίηση, πρέπει όλοι οι επιστήμονες— όχι μόνο κάποιοι από μας — να υποστηρίξουμε με σθένος την ποιοτική πληροφόρηση.

Ξεκινάμε από δύο αφετηρίες.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να πάψουμε να ανεχόμαστε και να νομιμοποιούμε τις ιατρικές ψευδοεπιστήμες, ειδικά σε πανεπιστήμια και υγειονομικά ινστιτούτα. Πολλές ψευδοθεραπείες του COVID-19 έχουν υιοθετηθεί από ενιαία κέντρα υγείας κορυφαίων πανεπιστήμιων και νοσοκομείων. Αν ένα έγκριτο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως η κλινική Κλήβελαντ στο Οχάιο, παρέχει υπηρεσίες ρέικι — μια μη επιστημονική πρακτική που συνίσταται στη χρήση των χεριών, χωρίς αυτά να έρχονται καν σε επαφή με τον ασθενή, για την εξισορρόπηση της ζωτικής ενέργειας που ρέει μέσα σε όλα τα όντα — είναι να απορούμε που κάποιοι σκέφτονται ότι αυτή η τεχνική θα μπορούσε να ενισχύσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα και να τους κάνει λιγότερο ευάλωτους στον ιό; Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να πούμε για τους φορείς δημόσιας υγείας στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο: Με το να παρέχουν υπηρεσίες ομοιοπαθητικής, ενθαρρύνουν de facto την ιδέα ότι αυτή η επιστημονικά ανυπόστατη θεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει τον COVID-19. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα αναρίθμητα παραδείγματα.

Στην πατρίδα μου τον Καναδά οι ρυθμιστικές αρχές προς το παρόν προσπαθούν να καταστείλουν τη δράση επαγγελματιών όπως χειροπράκτες, φυσιοπαθητικοί, βοτανολόγοι και ολιστικοί θεραπευτές που διακινούν προϊόντα κατά του COVID-19. Αλλά η ιδέα ότι μια ανάταξη της σπονδυλικής στήλης, μια ενδοφλέβια βιταμινοθεραπεία ή μια ομοιοπαθητική αγωγή είναι ικανές να μας προφυλάξουν από μεταδοτικές ασθένειες αποτελούσε παραλογισμό και πριν την εκδήλωση πανδημίας.

Ο αγώνας μας κατά των ψευδοεπιστημών υπονομεύεται εκ των έσω όταν αξιόπιστα ιατρικά ινστιτούτα καταδικάζουν μια αβάσιμη πρακτική υπό ορισμένες συνθήκες και τη νομιμοποιούν υπό κάποιες άλλες. Χρειαζόμαστε μια επιστήμη που να στέκεται στο ύψος της σε κάθε περίπτωση, αλλά κυρίως σε εποχές υγειονομικών καταστροφών.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι εναλλακτικές θεραπείες και η επίδραση εικονικών φαρμάκων μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα του άγχους — μια συνήθης δικαιολογία για την επίδειξη ανοχής σε αναπόδεικτες εναλλακτικές «θεραπείες». Είναι όμως ανάρμοστο να εξαπατάται ο κόσμος (ακόμα και προς όφελός του) μέσα από έναν ανορθολογικό, μαγικό τρόπο σκέψης και είναι απαράδεκτο οι επιστήμονες να μην αντιδρούν σ’ αυτή την παραπλάνηση.

Δεύτερον, απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή των ερευνητών στη δημόσια μάχη κατά της παραπληροφόρησης. Όσοι προωθούν αναπόδεικτες δοξασίες χρησιμοποιούν τη γλώσσα της πραγματικής επιστήμης — δυστυχώς, με μεγάλη επιτυχία — για να νομιμοποιήσουν τα προϊόντα τους, ένα φαινόμενο που αποκαλώ «επιστημονική καπηλεία». Η ομοιοπαθητική και οι εναλλακτικές θεραπείες, κατά τους ισχυρισμούς των οπαδών τους, βασίζονται στην κβαντική φυσική. Η υδροθεραπεία του παχέος εντέρου αιτιολογεί την ύπαρξή της με φρασεολογία που έχει δανειστεί από μελέτες του ανθρώπινου μικροβιώματος (microbiome studies). Και η ορολογία της έρευνας βλαστοκυττάρων χρησιμοποιείται για την προώθηση ενός σπρέυ που υποτίθεται ότι έχει ανοσοενισχυτικές ιδιότητες.

Να γιατί χρειάζεται οι επιστήμονες — φυσικοί, μικροβιολόγοι, ανοσιολόγοι, γαστρεντερολόγοι και όλοι όσοι εργάζονται σε συναφείς κλάδους — να παρέχουν στο κοινό απλές και εύκολα κοινοποιήσιμες γνώσεις και να εξηγούν γιατί αυτός ο σφετερισμός της πραγματικής έρευνας είναι ανακριβής και επιστημονικά ανέντιμος.

Να ξεκαθαρίσω μάλιστα ότι η ομοιοπαθητική και οι ενεργειακές θεραπείες, όπως το ρέικι, δεν εξηγούνται μέσω της κβαντικής φυσικής. Ότι η υδροθεραπεία δεν θα τονώσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Ότι όχι, ένα συμπλήρωμα σε μορφή σπρέυ δεν πρόκειται να ενισχύσει τη λειτουργία των βλαστοκυττάρων σας.

Σε έναν κόσμο όπου οι πολέμιοι των εμβολίων και οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής εμμένουν στις ιδέες τους, τα λογικά επιχειρήματα ίσως μοιάζουν καταδικασμένα, ιδιαίτερα όταν οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κακόβουλοι διακινητές πληροφοριών ενισχύουν τις ψευδοεπιστημονικές διαδόσεις. Δεν υπάρχει εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι ανακοινώσεις με πραγματικό επιστημονικό υπόβαθρο σπανίζουν, γι’ αυτό χρειάζεται να κινητοποιηθούν περισσότεροι ερευνητές. Μια γρήγορη αναζήτηση εντόπισε μόνο έναν φυσικό, ο οποίος έχει δημοσίως αντικρούσει τους ισχυρισμούς ότι η ομοιοπαθητική εξηγείται βάσει της κβαντικής φυσικής, αν και γνωρίζω ότι η θέση του εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων του.

Η Claire Wardle, ειδικός σε θέματα παραπληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, στο Cambridge της Μασσαχουσέτης έχει πει σχετικά: «Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση είναι να κατακλύσουμε το τοπίο με ακριβείς, “εύπεπτες” και ενδιαφέρουσες πληροφορίες οι οποίες μπορούν εύκολα να διαδοθούν μέσω κινητών». Ας ανοίξουμε τους κρουνούς λοιπόν.

Συγκεκριμένα: Στείλτε μηνύματα στο Twitter. Γράψτε σχόλια σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας. Κάντε δημόσιες διαλέξεις. Απαντήστε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Ενθαρρύνετε τους ασκούμενους φοιτητές σας να συμμετάσχουν στον επιστημονικό διάλογο. Μοιραστείτε με τον κόσμο πολύτιμες πληροφορίες και ακριβή στοιχεία. Διαμαρτυρηθείτε στην αρμόδια ρυθμιστική ή εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα που απαιτεί λύση.

Η διόρθωση παραποιήσεων και ανακριβειών θα πρέπει να θεωρείται επαγγελματική μας ευθύνη. Κάποιες επιστημονικές ενώσεις, μάλιστα, έχουν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά αναφέρω τη συνεργασία μου με τη Διεθνή Εταιρεία για την Έρευνα των Βλαστοκυττάρων, το 2016, για την κατάρτιση ενός Οδηγού ιατρικών μεταφράσεων που υπαγόρευε στους ερευνητές «να επιδιώκουν στον δημόσιο λόγο τους να είναι ακριβείς, μετρημένοι και ανοιχτοί προς το κοινό» και να διασφαλίζουν ότι το έργο τους δεν παρερμηνεύεται.

Ασφαλώς, στο πλαίσιο της μάχης της κατά των ψευδοεπιστημών, η επιστημονική κοινότητα οφείλει να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Όσοι προωθούν βιοϊατρικές θεωρίες συνωμοσίας και λοιπές ανοησίες επικαλούνται τον εύλογο προβληματισμό του κόσμου για το πώς χρηματοδοτείται, ερμηνεύεται και κοινοποιείται η έρευνα. Η επιστημονική ακεραιότητα — ιδίως η αποφυγή της προσωπικής προβολής και η διαφάνεια όσον αφορά τις αντιπαραθέσεις μας — είναι υψίστης σημασίας. Πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην επιστήμη, αλλά και να προβάλουμε την επιστήμη που αξίζει την εμπιστοσύνη μας.

Ας ελπίσουμε ότι ένα από τα κληροδοτήματα αυτής της κρίσης θα είναι η συνειδητοποίηση ότι η ανοχή στις ψευδοεπιστήμες μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστο κακό. Η σωστή επιστήμη και η εμπιστοσύνη του κόσμου ίσως είναι τα πιο πολύτιμα όπλα στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης.

 

 

* Ο Timothy Caulfield είναι Καναδός καθηγητής στην ερευνητική έδρα Υγειονομικής Νομοθεσίας και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτας, στο Έντμοντον του Καναδά.

Πηγή: Περιοδικό Nature, 27 Απριλίου 2020.

 

Προσοχή : Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος κειμένου, με την προϋπόθεση να μη γίνει   καμία αλλοίωση του περιεχομένου και να γίνει ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσης (Πηγή : https://anairesiplanon.blogspot.com/)

Ενώ οι Εκκλησίες έκλεισαν, με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνουν επίσημες συστάσεις για να αντιμετωπίσουν τη λεγομένη πανδημία του κορωνοϊού κάνοντας γιόγκα, διαλογισμό, τάι τσι κ.τ.λ.

Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης αυτής, όπως και κάθε  δοκιμασίας, απαγορεύεται, ακόμα και όταν τελείται από έναν μόνον κληρικό, αν δεν τελείται με σκοπό τη μετάδοσή της μέσω τηλεόρασης, Διαδικτύου κλπ. Σε ωμή γλώσσα αυτό σημαίνει ότι το ύψιστο και ζωοποιό Μυστήριο διώκεται με πρωτοφανή τρόπο, αφού επιτρέπεται μόνον με την προϋπόθεση της μετάδοσής του ως θεάματος. Η κοινωνία των θεατών παρακολουθεί, συχνά αποκοιμισμένη, ό,τι της σερβίρεται μέσω τηλεόρασης και Διαδικτύου και οι πιστοί καλούνται να ακολουθήσουν αυτήν την πρωτοφανή, τραγική μετάλλαξη του Μυστηρίου σε θέαμα/παράσταση.

Την ίδια ώρα οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνουν επίσημο έγγραφο με τον τίτλο «Διαχείριση του στρες των φοιτητών την περίοδο της πανδημίας» για να το προωθήσουν στους φοιτητές. Η επιστολή έχει συνταχθεί από καθηγήτρια Ψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και συνιστά την υιοθέτηση «νέων συνηθειών και πρακτικών που είναι πολύ βοηθητικές», όπως «τα προγράμματα διαλογισμού, γιόγκα, tai-chi».

Όταν καταδιώκεται ο αληθινός Θεός, ο Τριαδικός Θεός μας, όταν η ένωσή μας με το Χριστό παρεμποδίζεται, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την έλευση ποικίλων δαιμονίων και καμία πανδημία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ένα είναι  βέβαιο. Όλοι οι υπεύθυνοι θα δώσουν λόγο στον Κύριο. Και ο Κύριος οὐ μυκτηρίζεται. Ας προσευχόμαστε για άμεση μετάνοια.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΑΝΩΝ

 

https://anairesiplanon.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html#more

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

Ἡ Μαρουσῶ ἔδειχνε ἰδιαίτερα ἀνήσυχη ἐκεῖνο τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, ὅταν ὅρμησε στὴν «Αἴθουσα Ἀντωνίου Ἀ­λε­βι­ζο­πού­λου» φωνάζοντας: «Τὰ μάθατε; Ἄνοιξαν Κέντρο ἐδῶ ἀ­πέ­ναν­τί μας»...

Ἀλλὰ ἄς ἐπανέλθουμε μὲ ψυχραιμία νὰ ἐξηγήσουμε ποιὰ εἶναι ἡ «Αἴθουσα Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου», ποῦ εἶναι τὸ «ἐδῶ ἀπέναντί μας», «τί Κέντρο ἄνοιξε» καὶ ποιὰ εἶναι τέλος πάντων ἡ Μαρουσῶ.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀνάποδα: Ἡ Μαρουσῶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ὁμάδος Ἐργασίας τῆς Π.Ε.Γ., πού κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα, 7,00΄ μὲ 9,00΄ μαζευόμαστε στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἀποστόλου Παύλου 10 -δύο δρόμους δεξιὰ μετὰ τὴν Ε.Ρ.Τ.-, στὴν ἑβδομαδιαία συνάντηση γιὰ τὴν ἐ­νη­μέ­ρω­ση καὶ ἐκπαίδευση στὰ θέματά μας, τὰ σχετικὰ μὲ τὶς αἱ­ρέ­σεις, τὴν παραθρησκεία, τὶς «ἐναλλακτικὲς» -βλέπε καὶ «ὁλιστικὲς» ἢ «ἐνεργειακὲς»- πρακτικὲς καὶ τὴν «Νέα Ἐποχὴ» τοῦ Ὑδροχόου. Τὰ μαθήματα αὐτά, τῆς Πέμπτης, πραγ­μα­το­ποι­οῦν­ται στὸν 1ο ὄροφο τοῦ τριώροφου Ἐνοριακοῦ Κέντρου, σὲ χῶρο ποὺ παραχωρήθηκε πρὸ εἰκοσιπενταετίας ἀπὸ τὴν Ἐ­νο­ρί­α τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Π.Ε.Γ. πρὸς τιμὴν τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου -ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ ἐρ­γά­στη­κε στὴν Ἁγία Παρασκευὴ κι ἔβαλε τὶς βάσεις στὸ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, Ἑλλαδικῶς καὶ Πανορθοδόξως-, τοῦ ὁ­ποί­ου ἡ αἴθουσα φέρει τιμητικῶς τὸ ὄνομα.

Σχετικὰ τώρα μὲ τὸ «τί Κέντρο ἄνοιξε, ἐδῶ, ἀπέναντί μας» θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε τὰ δεδομένα μὲ προσοχή.

Ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιο 2017 ἡ Ὁμάδα Ἐργασίας εἶχε ἐντοπίσει κάποιον φορέα μὲ τὸν ὕποπτο τίτλο «Κοινωνικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Σρὶ Λάνκα» στὸν ὁποῖο ὁ Δῆμος Ἀθηναίων παραχώρησε, τὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πολυχώρου «Ἄννα καὶ Μαρία Καλουτᾶ», προκειμένου νὰ πραγματοποιήσει -τὸ «Κοινωνικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Σρὶ Λάνκα»- «ἐκδήλωση ὅπου τά παιδιὰ τοῦ Συλλόγου θὰ ἑρμηνεύσουν τὶς δεξιότητές τους στὸν χορό, μουσικὴ καὶ θέατρο[1]». Τὸν ἴδιο φορέα εἴχαμε ἐντοπίσει κι ἄλλες φορὲς στὴ συνέχεια, μὲ ἐλαφρῶς παραλλαγμένο τὸν τίτλο, ὡς «Πολιτιστικὸ Σύλλογο Σρὶ Λάνκα» σὲ διάφορες προσπάθειες διείσδυσης σὲ κοινωνικοὺς καὶ κοινοτικοὺς χώρους, προφανῶς γιὰ τὴν ἀπόκτηση ταυτότητας κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ σωματίου.

Τὸ μόνο ποὺ δὲν εἴχαμε ποτὲ φανταστεῖ ἦταν ὅτι ὁ ἀμφιλεγόμενος αὐτὸ φορέας θὰ ἐπιζητοῦσε νὰ στεγαστεῖ στὴν Ἁγία Παρασκευή, ἕνα προάστιο γνωστὸ γιὰ τὴν εὐαισθησία του στὴν ἀντιμετώπιση -προφανῶς ἀπὸ τὴν ἐγκαταβίωση καὶ τὴν δράση του σ' αὐτὸ τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου- τῶν ποικίλων αἱρετικῶν κακοδοξιῶν καὶ μάλιστα στὴν ὁδὸ Ἀποστόλου Παύλου 5, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο, τοῦ χώρου ὅπου γίνονται καὶ τὰ μαθήματα τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ ἔκπληξή μας δὲν κράτησε πολὺ καθὼς ἤδη ὁ «Πολιτιστικὸς Σύλλογος Σρὶ Λάνκα» ἔσπευσε νὰ διαφημίσει στὰ κοινωνικὰ δίκτυα τὴν παρουσία του καὶ τὶς προθέσεις του.

Στὸ Facebook ὁ μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ «Πολιτιστικὸς Σύλλογος Σρὶ Λάνκα» παρουσιάστηκε πλέον «μὲ ὅλη του τὴν μεγαλοπρέπεια» ὡς τὸ ἑλληνικὸ σκέλος τοῦ «Atlantic Theravada Bud­dhist Culture and Meditation Society», δηλαδὴ ὡς «Ἀτλαντι­κὸς Βουδιστικὸς Σύλλογος Θεραβάδα, Πολιτισμοῦ καὶ Δια­λογισμοῦ», μὲ ἕδρα τὸν Καναδὰ[2].

Ἄρα, ἐδῶ ἔχουμε τὴν ἐπίσημη «Παράδοση Θεραβάδα», μία ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικὲς «Παραδόσεις» (τάσεις) τοῦ Βουδισμοῦ -οἱ ἄλλες δύο εἶναι ἡ «Παράδοση Μαχαγιάνα» (Mahayana, «τὸ Μεγάλο Ὄχημα») καὶ ἡ «Παράδοση Βατζραγιάνα» (Vajrayana, «ὁ Διαμαντένιος Δρόμος»)[3]- κι ὄχι ἕναν ἀθῶο «Πολιτιστικὸ Σύλλογο» ἀπὸ τὴ Σρὶ Λάνκα. Ἔτσι συμπληρώθηκε τὸ «βουδιστικὸ πὰζλ» στὴ χώρα μας, καθὼς οἱ ἄλλες βουδιστικὲς «Παραδόσεις» ἔχουν ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἤδη ἐγκατασταθεῖ στὴν Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη κι ἀλλοῦ...

Ἐκφράζοντας τὴν ἀπορία μας, «γιατί βουδιστικὸ Κέντρο ἐδῶ» σπεύσαμε νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ἡ Ζωὴ» ποὺ διατηρεῖ τὴν «Ἑστία Χριστιανικῆς Ἀγάπης» στὴν ὁδὸ Ἀ­πο­στό­λου Παύλου 4-6, δίπλα μας κι ἀπέναντι ἀπὸ τὸ «Βουδιστικὸ Κέντρο Θεραβάδα», μήπως κι ἐκεῖνοι εἶχαν κάποια πληρέστερη πληροφόρηση ἐπὶ τοῦ θέματος, ὅμως ἡ μόνη πληροφορία ποὺ ἀποκομίσαμε ἦταν ὅτι ὁ κῆπος μὲ τὴν διώροφη μονοκατοικία ἀνῆκαν στὸν ἐκλιπόντα Στρατηγὸ Ὀδυσσέα Μαρούλη -γνωστὴ προσωπικότητα στὴν περιοχή μας-, ὁ ὁποῖος εἶχε 2 κόρες -τὴν μὶα ὕπανδρο- κι ὅτι τὸ διώροφο εἶχε πιθανῶς περιέλθει ἐκ κληρονομίας σὲ κάποια ἀπὸ αὐτές· ἤγουν, πληροφορία ἀδιέξοδος.

Ὅμως δὲν χρειάστηκε νὰ περιμένουμε πολὺ, καθὼς τὸ Βου­δι­στι­κὸ Κέντρο συνέχισε νὰ βομβαρδίζει τὸ Facebook[4] μὲ τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὶς προθέσεις του, ἐνημερώνοντας ἄλλοτε γιὰ τὸ πῶς διευθέτησε τοὺς χώρους τῆς νέας τους στέγης, πότε καὶ πῶς θὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ σεμινάρια διαλογισμοῦ ἢ πότε θὰ κάνει διαλέξεις «ὁ Σεβάσμιος Nyanadassana (Ἰωάννης Τσέλιος)[5], ὁ πρῶτος Ἕλληνας Βουδιστὴς μοναχός τῆς ἀρχαίας Βουδιστικῆς παράδοσης Θεραβάντα ποὺ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ διδάξει διαλογισμὸ καὶ Ντάρμα στὰ Ἑλληνικὰ[6]».

Οἱ πρῶτες μας διαπιστώσεις ἦταν ὅτι τὸ κοινό δὲν φάνηκε ἰδιαίτερα πρόθυμο στίς προσκλήσεις του Κέντρου -ἂν καὶ μιὰ ψυχὴ νὰ χαθεῖ ἀπὸ τὶς κακοδοξίες τοῦ Βουδισμοῦ, τὸ κόστος κι ἡ εὐθύνη μας εἶναι τεράστια-, ὅμως ὁ δαιμόνιος νοῦς φροντίζει νὰ ἐκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα κι ἔτσι «τὰ μαθήματα μεταδίδονται καὶ ζωντανὰ μὲ Live Streaming μέσω Facebook καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ παρακολουθήσει τὰ video τῶν προηγούμενων μαθημάτων[7] ἐνῶ τὸ πρῶτο μάθημα ξεκίνησε στὶς 13/3/2019».

Καὶ βέβαια, οἱ προσφορὲς δὲν εἶναι πάντοτε δωρεάν· ἔτσι «Τὸ Βουδιστικὸ Κέντρο Θεραβάντα διοργανώνει δύο ὁλοήμερα retreats διαλογισμοῦ μὲ τὴν Σεβάσμια μοναχὴ Vimuththa Therani. Μέγιστος ἀριθμὸς ἀτόμων 25. Ἡ συμμετοχὴ καὶ γιὰ τὶς δύο μέρες εἶναι 40 € ἀνὰ ἄτομο. Συμπεριλαμβάνεται ἐλαφρὺ γεῦμα, καφὲς καὶ τσάϊ. Λόγω περιορισμοῦ τῶν θέσεων θὰ ὑπάρξει σειρὰ προτεραιότητος. Ἡ πληρωμὴ θὰ γίνεται μέσω τραπέζης ἢ paypal. Ὅταν κάνετε τὴν πληρωμὴ παρακαλῶ νὰ ἀναφέρετε τὸ ὄνομα, τὸ τηλέφωνό σας καὶ τὸ email σας».

Καὶ πέραν ἀπὸ τοὺς ἀσιάτες «δασκάλους» καὶ τὸν Ἰωάννη Τσέλιο (Σεβάσμιο Nyanadassana) βασικὸ ρόλο στὴν ὅλη δραστηριότητα παίζουν καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες ὅπως ὁ ἐ­πι­χει­ρη­μα­τί­ας Μιχαὴλ Ξυνὸς[8] κ.ἄ.

Ὅμως, παρ' ὅλες τὶς προσπάθειες κι ἐπειδὴ προφανῶς ἡ προσέλευση στὸ Κέντρο δὲν ἦταν κατὰ τοὺς διοργανωτὲς ἡ ἀναμενόμενη, ἐφευρέθηκαν κι ἄλλοι τρόποι, ὅπως π.χ. ἡ ἀναγγελία ὅτι «ἂν θέλετε νὰ βοηθήσετε ἐθελοντικὰ στὴ γραμματειακὴ ὑποστήριξη τοῦ κέντρου μας, μπορεῖτε νὰ στείλετε τὸ βιογραφικό σας μαζὶ μὲ μὶα σύντομη περιγραφὴ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἐθελοντικὴ αὐτὴ θέση στὸ e-mail...».

Ἢ ἡ πρόσφατη ἀνακοίνωση τῶν Βουδιστῶν ποὺ ξεπερνάει σὲ προκλητικότητα ὅλες τὶς προηγούμενες καθὼς στοχεύει στὸ συναίσθημα τῶν ἀποδεκτῶν του μηνύματος. Τώρα, καλοῦνται τὰ ἀνυποψίαστα θύματα «νὰ προσφέρουν τὴν τροφὴ στοὺς μοναχούς τῆς αὐθεντικῆς Βουδιστικῆς παράδοσης Theravada ἀπὸ τὶς 8:00΄ μέχρι τὶς 11:00΄, ποὺ μποροῦν νὰ τρῶνε μετὰ τὴν ὥρα τῆς χαραυγῆς μέχρι τὴν ὥρα ποὺ μεσουρανεῖ ὁ ἥλιος. Μετὰ δὲν τρῶνε μέχρι τὴν ἑπόμενη μέρα. Αὐτὸ βοηθάει στὸ νὰ μποροῦν νὰ διαλογίζονται περισσότερες ὧρες μὲ καθαρότερο νοῦ. Ἡ τροφὴ πρέπει νὰ προσφέρεται στὰ χέρια τῶν μοναχῶν διότι οἱ ἴδιοι, μὲ βάση τοὺς μοναστικοὺς κανόνες, δὲν μποροῦν νὰ παίρνουν ἀπὸ μόνοι τους κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἔχει δοθεῖ διότι ἡ ζωὴ τους στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἐπαιτεία. Ὑ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ὅτι ὅλες οἱ πνευματικὲς διδασκαλίες παρέχονται ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς πρὸς τοὺς λαϊκοὺς ἐντελῶς δωρεάν. Εἶναι μιὰ εὐ­και­ρί­α γιὰ ὅσους θέλουν νὰ προσφέρουν καὶ νὰ ἐξασκήσουν τὴν ἀρετὴ τῆς γενναιοδωρίας νὰ συμμετέχουν σὲ αὐτὴ τὴ δραστηριότητα».

Τώρα, τί νὰ ποῦμε; Ὅτι μᾶς κοροϊδεύουν κατάμουτρα;

Σπεύσατε, λοιπόν, νὰ ταΐσετε στοὺς κακόμοιρους μοναχούς τῆς αὐθεντικῆς Βουδιστικῆς παράδοσης Theravada ποὺ δὲν τρῶνε μέχρι τὴν ἑπόμενη μέρα γιὰ νὰ μποροῦν νὰ διαλογίζονται περισσότερες ὧρες μὲ καθαρότερο νοῦ...».

Ποιὸς εἶπε ὅτι οἱ βουδιστὲς μοναχοὶ δὲν χρησιμοποιοῦν τεχνάσματα γιὰ νὰ παρασύρουν ἀνυποψίαστα θύματα στὴν πλάνη τους; Ἡ ἐφευρετικότητα κάποιων δὲν ἔχει ὅρια.

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] https://yperdiavgeia.gr/decisions/view/22710898

[2] https://atlanticbuddhist.com/

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Theravada#/media/File:Buddhist_sects.png

[4] https://www.facebook.com/Theravada.Greece/

[5] http://archive.is/wip/wi7fN

[6] https://www.youtube.com/watch?v=BrzTkfaYexc

[7] http://bit.ly/2Wc6GAo

[8] https://www.quora.com/profile/Michael-Xynos

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ξεκινήσαμε νὰ ψηλαφίσουμε αὐτὸ ποὺ εἶναι γενικὰ γνωστὸ ὡς ἡ «Νέα Ἐποχὴ» τοῦ Ὑδροχόου (New Age)· τί εἶναι, πότε κι ἀπὸ ποιοὺς δημιουργήθηκε, ποιὰ εἶναι ἡ πίστη της, ποιοὶ τὴν προωθοῦν, ποιοὶ εἶναι οἱ στόχοι της.

Ἀπὸ ὅσα εἴδαμε τὴν προηγούμενη φορά, φαίνεται καθαρὰ ὁ ἀντιχριστιανικὸς χαρακτήρας τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Φαίνεται, ἐπίσης, ὅτι βασικὸς στόχος τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἡ παγκόσμια κυριαρχία. Αὐτὸς ἦταν καὶ εἶναι ὁ βασικὸς στόχος καὶ τὸ σχέδιο τῶν λεγομένων μυστικῶν ἑταιρειῶν ὅπως ἡ Μασονία, ἡ Θεοσοφία, οἱ Ἰλλουμινάτοι (πεφωτισμένοι), καὶ «Λεσχῶν» ὅπως ἡ Τριμερὴς Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Αὐτὸς ὁ ἴδιος στόχος, ἡ παγκόσμια δηλαδὴ κυριαρχία, ἀποτελεῖ ὄνειρο τοῦ σιωνισμοῦ. Οἱ σιωνιστὲς Ἑβραῖοι περιμένουν ἀκόμη τὸν μεσσία. Τὸν περιμένουν ὡς ἐκεῖνον ποὺ θὰ τοὺς ἐ­ξα­σφα­λί­σει τὴν παγκόσμια πολιτικοοικονομικὴ ἐπικράτηση.

Γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ παραπάνω στόχοι, κρίνουν οἱ σχε­δια­στὲς τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιβληθεῖ ἕνα σύστημα ἀπολύτου ἐλέγχου στὴν παγκόσμια οἰκονομία, στὸ ἐμπόριο, στὴ διατροφή. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπιδιώκει ἡ πολυσυζητημένη παγκοσμιοποίηση, καὶ ὄχι τὴν μεγιστοποίηση τῆς εὐ­η­με­ρί­ας ὅπως διαφημίζουν οἱ προπαγανδιστές της.

Γιὰ νὰ γίνει ὁ κόσμος ἀπολύτως ἐλεγχόμενος, σχεδιάζεται ἡ κατάργηση τοῦ γνωστοῦ μας χρήματος καὶ ἡ καθιέρωση τοῦ λεγομένου πλαστικοῦ χρήματος μέσω τῶν καρτῶν.

Γιὰ νὰ ἐλεγχθοῦν καὶ κατασταλοῦν οἱ ἀντιδράσεις ποὺ ἀ­να­μέ­νον­ται, προωθεῖται ἕνα καθεστὼς παγκοσμίου ἀστυνομικοῦ ἐλέγχου μέσω τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ τοῦ ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ φακελώματος. Ἐδῶ ἐντάσσεται καὶ ἡ Συμφωνία Σένγκεν καὶ ὁ νόμος 2472/97 γιὰ τὴν δῆθεν «προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα». Περιορίζεται, μὲ στόχο τὴν παντελῆ ἐξαφάνιση, ἡ προσωπικὴ ζωὴ καὶ ἐλευθερία. Ἐφιαλτικὰ σενάρια μιᾶς κοινωνίας ἐ­λεγ­χο­μέ­νων ἀνθρώπων - ρομπότ, σὰν αὐτὴ ποὺ περιγράφει ὁ Ὄργουελ στὸ γνωστὸ βιβλίο του «1984», ἀποτελοῦν σταθερὴ ἐπιδίωξη τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Τὰ πάντα ὑπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ».

Ἀλλά, ἄς ἐξετάσουμε τὴν τακτικὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ «Νέα Ἐποχὴ» προκειμένου νὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό της.

1) Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» γιὰ νὰ ἐπικρατήσει σὲ πολιτικοοικονομικὸ ἐπίπεδο χρησιμοποιεῖ κυρίως δύο τρόπους: α) Ἀφ' ἑνὸς δρᾶ ὡς ὁδοστρωτήρας ποὺ ἰσοπεδώνει γλῶσσες, πολιτισμούς, παραδόσεις, ἐθνικὲς ἰδιαιτερότητες, προωθώντας τὸν ἐξαμερικανισμὸ τῶν ἐθνῶν μὲ τὴν ἔννοια τῆς υἱοθετήσεως τῶν ὑποπροϊόντων τοῦ «ἀμερικανικοῦ τρόπου ζωῆς» (american way of life). Προ­ω­θεῖ τὴν ὑποταγὴ τῶν ἐθνῶν, θέτοντας οὐσιαστικὰ τέλος στὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ λαϊκὴ κυριαρχία. Ἤδη τὰ ἐθνικὰ κέντρα ἐξουσίας δὲν ἐλέγχουν πλήρως τὴν οἰκονομικὴ πολιτική· εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ προσαρμόζονται στὶς ἐπιταγὲς ἄλλων διεθνῶν κέντρων.

Στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο ὑπονομεύονται πολλοὶ ἀπὸ τοὺς δη­μο­κρα­τι­κοὺς θεσμοὺς καὶ ἐξασθενεῖ ἡ ἰσχύς, τὸ κύρος καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητά τους.

β) Ἀφ' ἑτέρου ἡ «Νέα Ἐποχὴ» καλλιεργεῖ καὶ ὀξύνει τὶς ἐθνικὲς ἀντιπαραθέσεις· «διαίρει καὶ βασίλευε». Τὰ δικαιώματα τῶν πραγματικῶν ἤ, συνηθέστερα, κατασκευασμένων «μειονοτήτων», ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν, εἶναι ὁ μοχλὸς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς παλαιᾶς καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δόγμα τοῦ νέου ΝΑΤΟ εἶναι ὅτι ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία μπορεῖ νὰ παραβιάζεται -ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ- ὁπουδήποτε στὴ γῆ κρίνει αὐτὸ ὅτι παραβιάζονται δικαιώματα μειονοτήτων!

2) Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» γιὰ νὰ ἐπικρατήσει σὲ θρησκευτικὸ ἐ­πί­πε­δο, γιὰ νὰ ἐγκαθιδρύσει τὴ δαιμονική της πανθρησκεία, ὑ­πο­στη­ρί­ζει ὅτι τάχα ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τὸ ἴδιο καὶ ἐπιδιώκει νὰ διαβρώσει, νὰ ἁλώσει δηλαδὴ ἐκ τῶν ἔνδον, τὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διεθνῶς, μιὰ καὶ οἱ ὑπόλοιπες «ἐκ­κλη­σί­ες» ἢ θρησκεῖες, λίγο-πολὺ εἶναι μέσα στὸ παιχνίδι τῆς «Νέας Ἐποχῆς», καὶ μάλιστα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πάπα, ἐπίδοξο θρη­σκευ­τι­κὸ πλανητάρχη.

Οἱ νεοεποχίτες καλλιεργώντας τὴ σύγχυση -πλανῶντες καὶ πλανώμενοι- συνήθως παρουσιάζονται καὶ ὡς χριστιανοί! Συγχρόνως, σταδιακῶς, κατασυκοφαντοῦν τὴν Ἁγία Γραφή.

Στόχος τους δὲν εἶναι νὰ ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησίες, ἀλλὰ νὰ γεμίσουν μὲ ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἔχουν ἀλλοιωμένο φρόνημα!

Παραλλήλως, διοχετεύονται μέσω τῆς διαφημίσεως τέτοια πρότυπα ποὺ τείνουν νὰ μεταβάλουν τὸν ἄνθρωπο σὲ ἕνα ὃν τοῦ ὁποίου «ἡ ζωὴ καὶ ἡ κίνηση θὰ περιορίζεται, ὅπως ἐλέχθη, μεταξὺ δύο συσκευῶν· τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ψυγείου. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐλέγχεται καὶ κατευθύνεται ὅλος ὁ κόσμος»[1]!

Μετὰ λοιπὸν τὴν παράθεση τῶν ἐπιχειρημάτων, ἄς ἐξάγουμε πλέον καὶ τὰ ἀναγκαῖα συμπεράσματα.

Ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχὴ» δὲν εἶναι καθόλου νέα. Εἶναι τὸ ἀρχαῖο ἑωσφορικὸ ψέμα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπὸ τὴ φύση του θεός. Εἶναι ἡ παλαιὰ ἐπιδίωξη τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν «μυστικῶν ἑταιρειῶν» γιὰ παγκόσμια κυριαρχία. Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» δὲν ἀποτελεῖ πηγαία καὶ ἐνδογενῆ ἀναζήτηση τῶν ἀν­θρώ­πων καὶ τῶν κοινωνιῶν. Σχεδιάζεται καὶ ἐπιβάλλεται ἔξωθεν.

Ποιὰ θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ εἶναι ἡ στάση τῶν χριστιανῶν σὲ ὅλα τα ἀνωτέρω;

Σ' ὅλα αὐτὰ τὰ σκοτεινὰ καὶ ἐπικίνδυνα σχέδια, γιὰ ἐπιβολὴ μιᾶς Νέας Τάξης Πραγμάτων καὶ μιᾶς παγκοσμιοποίησης χωρὶς Χριστὸ καὶ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε νὰ ἀντιτάξουμε τὸ φῶς καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Στὴν ψευδῆ καὶ ἑωσφορικὴ ὑπόσχεση τῆς αὐτοθεώσης, ἔχουμε νὰ ἀντιπροτείνουμε τὴν ἀληθινὴ -κατὰ χάριν- θέωση στὴν ὁποία καλούμεθα ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, σὲ κοινωνία ἀγάπης μὲ Αὐτὸν καὶ ὑπακοῆς στὸ πανάγιο θέλημά Του.

Ὅλες αὐτὲς τὶς κοσμογονικὲς ἀλλαγές, ποὺ μεθοδευμένα καὶ ὄχι τυχαία γίνονται γύρω μας, πρέπει νὰ τὶς δοῦμε μὲ τὴν «καλὴ ἀνησυχία» ὅπως τόνιζε καὶ ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της. Καὶ «νὰ μὴν κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια», τὴ στιγμὴ ποὺ καὶ κοσμικοὶ ἄνθρωποι ἀρχίζουν πλέον νὰ ξυπνοῦν καὶ νὰ συνειδητοποιοῦν τί σημαίνει στὴν πραγματικότητα ἡ παγκοσμιοποίηση.

Ἡ καλὴ ἀνησυχία πρέπει νὰ ἐκφράζεται ὡς πνευματικὴ ἐ­πα­γρύ­πνη­ση, ὡς ἔνταση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς μετανοίας. Ἀλλὰ καὶ ὡς παρέμβαση, ὅπου καὶ ὅταν χρειασθεῖ καὶ μᾶς καλέσει ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ βοηθήσουμε καὶ ὅσους ἀνθρώπους ἀπὸ ἄγνοια παγιδεύτηκαν στὸ μεγάλο ψέμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Πρέπει «νὰ βροῦμε τρόπους ἐπιβίωσης τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ... Ὅσοι ἀντισταθοῦμε στὴ διάλυση τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων καὶ γλωσσῶν, θὰ ἀντισταθοῦμε ὄχι στὸν ἀμερικάνικο ἰμπεριαλισμό, ἀλλὰ στὴν ἐπικυριαρχία τοῦ διεθνοῦς ἐγ­κλή­μα­τος»[2].

Καὶ μὴν ξεχνοῦμε: Αὐτοὶ ποὺ σχεδιάζουν παγκοσμιοποιήσεις χωρὶς Χριστὸ καὶ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, κάνουν «λογαριασμοὺς χωρὶς τὸν ξενοδόχο», γιατί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς καὶ πραγ­μα­τι­κὸς Κύριος τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ κόσμου.

Ἔτσι λοιπόν ὁλοκληρώνουμε τὸ ἄρθρο περὶ τῆς «Νέας Ἐ­πο­χῆς» τοῦ Ὑδροχόου, ὅπου οἱ «πιστοί» της ἀναμένουν τὸν «νέον Ἀβατὰρ» τοῦ Ὑδροχόου, δηλαδὴ τὸν Ἀντίχριστο, στὴ θέση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ κατ' αὐτοὺς ἀνήκει στὴν «προηγούμενη ἐποχή», τήν «ἐποχή τῶν Ἰχθύων».

Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸ κείμενο τοῦ ἄρθρου προέρχεται -μὲ κάποιες τροποποιήσεις καὶ προσθῆκες- ἀπὸ κείμενο ποὺ εἶναι ἀνηρτημένο στὸν παλαιὸ δικτυακὸ τόπο (site) τῆς Π.Ε.Γ.[3] τὸν ὁποῖο θὰ ἄξιζε νὰ ἐπισκεφθοῦν οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες τῆς στήλης, καθὼς περιλαμβάνει ὑλικὸ ἐνημερωτικὸ γιὰ πολλὰ καὶ ποικίλα θέματα ἀντιαιρετικοῦ προβληματισμοῦ.

Τέλος, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἀνηρτημένου στὸν δικτυακὸ τόπο τῆς Π.Ε.Γ. ἄρθρου προέρχεται ἀντιστοίχως ἀπὸ κείμενο τοῦ Ὀσιολογιώτατου Μοναχοῦ π. Ἀρσένιου Βλιαγκόφτη -ὁ ὁποῖος τυγχάνει καὶ μέλος τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ.-, κείμενο ποὺ εἶχε δημοσιευθεῖ πρὸ ἐτῶν στὸ γνωστὸ Ὀρθόδοξο περιοδικὸ «Παρακαταθήκη».

 

[1] «Χριστιανικὴ Σπίθα», φ. 543, Ἰούλιος 1977.

[2] Ἀπὸ τὴν ὁμιλία τὸν μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στὴ «Συνάντηση τῶν Ἀθηνῶν» 1999.

[3] https://www.ppu.gr/old/greek/newage_gr.htm