τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ὁ Κένεθ Γουέϊν Τόμπσον (Kenneth Wayne Thompson) ἐμ­φα­νί­στη­κε στό δικαστήριο τῆς Πρέσκοτ Βάλεϋ (Prescott Valley) στήν Ἀριζόνα, γιά τή διπλή δολοφονία τῆς κουνιάδας του καί τοῦ συντρόφου της, πού διέπραξε τό 2012[1].

Ὁ Τόμπσον, προέβαλε τόν ἰσχυρισμό ὅτι ὡς Σαηεντολόγος δέν μποροῦσε νά ἀνεχθεῖ, νά χρησιμοποιεῖ τό ζεῦγος τήν ψυχιατρική γιά τή φροντίδα τοῦ ψυχικά ἄρρωστου παιδιοῦ τους.

Οἱ ἔνορκοι δέν δέχθηκαν τήν ἐκδοχή αὐτή καί μετά ἀπό μόλις δύο ὡρῶν σύσκεψη, ἔκριναν τόν Τόμπσον ἔνοχο δολοφονίας πρώτου βαθμοῦ.

Ἔχοντας ἐνταχθεῖ στή Σαηεντολογία ἀπό παιδί, ὁ κατηγορούμενος δήλωσε ὅτι κίνητρό του ἦταν οἱ πεποιθήσεις του. Ἡ μέχρι σήμερα διαβίωσή του -ζωντας μέ τή μητέρα του- περιοριζόταν, εἶπε, μεταξύ Μιζούρι καί Ἀλάσκας. Ἀνάμεσα στούς περιστασιακούς «πατέρες», πού ὁ Τόμπσον κατά καιρούς γνώρισε, ὁ τελευταῖος ἦταν Σαηεντολόγος. Μόλις τό ζεῦγος ἐ­πι­ση­μο­ποί­η­σε τήν σχέση τους, ἡ μητέρα του προσχώρησε στή Σαηεντολογία καί μαζί της πῆρε καί τόν ἴδιο, τότε μόλις 10 χρονῶν.

Οἱ δικηγόροι τοῦ Τόμπσον ὑποστήριξαν ὅτι αὐτή ἡ πρόωρη ἔκθεση στίς διδαχές τῆς ὀργάνωσης ἔθεσε τά θεμέλια γιά τό μέλλον του ὡς δολοφόνου.

Ὁ Τόμπσον ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶχε πάει στό σπίτι τῆς ἀδελφῆς τῆς γυναίκας του ὄχι γιά νά τήν σκοτώσει, ἀλλά γιά νά τήν πείσει νά σταματήσει τή θεραπεία τοῦ παιδιοῦ.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ Σαηεντολογία ἀντιμετωπίζει μέ ἐχθρό­τητα τήν ψυχιατρική. Αὐτή ἡ ἐχθρότητα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστροφῆς τοῦ Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ (Lafayette Ronald Hubbard), ἱδρυτή τῆς Σαηεντολογίας, γιά τόν ἰατρικό αὐτόν κλάδο. Ὁ Χάμπαρντ εἰσήγαγε τή «Διανοητική» (Dianetics)[2], μιά πίστη, ἕναν συγκεκριμένο δρόμο, διαμέσου τοῦ ὁποίου κάποιος μπορεῖ [δῆθεν] νά φθάσει σέ ὑψηλότερες καταστάσεις πνευμα­τι­κῆς ἐ­πί­γνω­σης. Τά διάφορα στάδια ἐξέλιξης ἐπιτυγχάνονται μετά ἀπό παρακολού­θηση πολλῶν μαθημάτων καί συνεδριῶν «ἐνδοσκόπησης», πού τίς ὀνομάζουν ὤντιτινγκ καί πού κοστίζουν πανάκριβα.

Στό βιβλίο «Διανοητική: Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς ψυχι­κῆς ὑγείας»[3], πού δημοσιεύθηκε τό 1950, ὁ Χάμπαρντ δηλώνει ὅτι ἡ «Διανοητική» θά μποροῦσε νά θεραπεύσει τήν πλειονότητα τῶν ἀνθρώπινων ἀσθενειῶν.

Ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Κένεθ Γουέϊν Τόμπσον περιστράφηκε γύρω ἀπό τόν ἰσχυρισμό ὅτι οἱ πράξεις του ὑπαγορεύτηκαν ἀπό τίς πεποιθήσεις του, ὅτι κατ' αὐτόν ἦταν μιά λογική πράξη: ἔπρεπε νά σώσει τό παιδί ἐπειδή ἀπειλοῦνταν ἡ «πνευματική του ὑγεία» καί ἡ «αἰώνια ψυχή» του. Ἀνατρέχοντας στά ἀρ­χεῖα τῆς Σαηεντολογίας, οἱ δικηγόροι τοῦ Τόμπσον ὑ­πο­στή­ρι­ξαν ὅτι «μία ἀπό τίς βασικές ἀρχές [τῆς Σαηεντολογίας], ἡ καρδιά ὁλόκληρού του εὐρύτερου συστήματος πεποιθήσεων, εἶναι ὅτι ἡ ψυχιατρική εἶναι διαβολική, ἴσως τό πιό διαβολικό στόν πλανήτη Γῆ (...). [Οἱ Σαηεντολόγοι] πιστεύουν ὅτι ἡ ψυχιατρική ὄχι μόνο δέν θεραπεύει τούς ἀνθρώπους, ἀλλά προκαλεῖ ψυχικές ἀσθένειες». Πιστεύουν ὅτι τά φάρμακα/ναρκωτικά εἶναι ἡ αἰτία τῆς ψυχασθένειας.

Ἡ ὑπεράσπιση ἀναφέρθηκε στήν παρέμβαση τοῦ Τόμ Κρούζ (Tom Cruise), σέ τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ NBC καί τήν ἔντονη κριτική του κατά τῆς ψυχιατρικῆς. Ἀ­κό­μη, ζήτησε ἀπό τήν πρώην Σαηεντολόγο, Λία Ρέμινι (Leah R­e­m­i­ni) καί τόν δημοσιογράφο Τόνι Ὀρτέγκα (Tony Ortega) νά ρίξουν φῶς στή διαδικασία μέ τήν μαρτυρία τους. Ὅπως ἦταν ἀ­να­με­νό­με­νο, ἡ «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας» διαφώνησε μέ τήν ὑπεράσπιση.

Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ Εἰσαγγελική Ἀρχή συνειδητοποίησε ὅτι ἄν ἤθελε νά εἶναι ἀμερόληπτη στήν ἀνάλυση τῶν ἐπιχειρημάτων θά ἔπρεπε νά κατανοήσει τό περίπλοκο περιεχόμενο τῶν δογμάτων τῆς Σαηεντολογίας. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς δίκης ἐγνώριζαν ὅτι δέν μπορεῖ νά μετρηθεῖ ἡ δύναμη τῆς πίστης, ὅμως πιστεύουν ὅτι ἡ πίστη τοῦ Τόμπσον θά πρέπει νά εἶναι πολύ ἰσχυρή γιά νά τόν ἀναγκάσει νά διαπράξει τέτοιο ἔγκλημα.

Πάντως ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Τόμπσον ἀπέτυχε τελικά νά ἀ­πο­δεί­ξει τήν ἀπόλυτη ἀφοσίωσή του στήν Σαηεντολογία μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα νά ἀντιμετωπίζει αὐτός σήμερα τή θανατική ποινή.

Ἂν θὰ θέλαμε νὰ ἐξετάσουμε ἐμπεριστατωμένα τὴ «δογ­μα­τι­κὴ» ἀντιμετώπιση τῆς Ψυχιατρικῆς ἐκ μέρους τῆς Σαηεντολογίας θὰ πρέπει νὰ ἑστιαστοῦμε στὴν ὕπαρξη ὁλόκληρου φορέα θυγατρικῆς δηλαδὴ ἑταιρίας, ποὺ ἔχει ἱδρυθεῖ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο -καὶ στὴ χώρα μας- γιὰ ἀνοικτὸ πόλεμο εἰς βάρος τῆς Ψυχιατρικῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν ψυχιάτρων.

Ὁ φορέας αὐτὸς ὀνομάζεται στὸ ἐξωτερικὸ C.C.Η.R. (Citizens Commission on Human Rights)[4] στὴ χώρα μας δέ, Ε.Π.ΑΝ.ΔΙ. (Ἐπιτροπὴ Πολιτῶν γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα).

Ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» τὸ 1954 ἀπὸ τὸν Λ. Ρὸν Χάμπαρντ, ἡ σχέση Σαηεντολογίας καὶ Ψυ­χι­α­τρι­κῆς κυριαρχεῖται ἀπὸ τήν ἔντονη πολεμική τῆς Ὀργάνωσης κατά τῆς Ἰατρικῆς Εἰδικότητας τῆς Ψυχιατρικῆς, μὲ συνεχεῖς ἀναφορὲς μέσω τῶν κειμένων καὶ τῶν δογμάτων τῆς Σαηεντολογίας[5]. Σύμφωνα μὲ τὴν «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», ἡ Ψυχιατρικὴ εἶναι ἀκατάλληλη ὡς ἰατρικὴ καὶ ἀσκεῖ ἀ­λό­γι­στη ἐκμετάλλευση στοὺς ψυχικὰ ἀσθενεῖς. Βέβαια, οἱ ἀ­πό­ψεις αὐτὲς τῆς Σαηεντολογίας ἀμφισβητήθηκαν, ἐπικρίθη­καν καὶ καταδικάστηκαν ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀλ­λὰ συνεχίζουν νὰ ἀποτελοῦν πηγὴ δημόσιας διαμάχης.

Ὁ Λ. Ρὸν Χάμπαρντ εἶχε μιὰ πολύπλοκη καὶ μεταβαλλόμενη σχέση μὲ τὴν Ψυχιατρική. Εἶχε μνῆμες θετικῶν ἐμπειριῶν μὲ ψυ­χιά­τρους ὡς νέος καὶ εἶχε καταφύγει σὲ ψυχιατρικὴ θεραπεία ὡς ἐνήλικος.

Κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νοσηλεύτηκε σὲ στρα­τι­ω­τι­κὸ νοσοκομεῖο στὴν Καλιφόρνια. Μετὰ τὴν ἔξοδό του, ἔκανε αἴτηση στὴν «Ὑπηρεσία Ὑγείας Βετεράνων» (Veterans H­e­a­l­th Administration), τὸν μεγαλύτερο φορέα ὑγειονομικῆς περίθαλψης στὶς Η.Π.Α., γιὰ συνέχιση τῆς θεραπείας του.

Τὸ 1948, ὁ ἴδιος καὶ ἡ σύζυγός του Σάρα Νόρθρυπ Χόλιστερ (Sara Northrup Hollister) μετακόμισαν στὴ Σαβάνα τῆς Γεωργίας, ὅπου σύμφωνα μὲ πληροφορίες, συνδέεται καὶ πάλι μὲ ψυ­χι­α­τρι­κὴ κλινική. Ὁ Χάμπαρντ ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶχε προσληφθεῖ ὡς ἐ­θε­λον­τὴς στὴν κλινική, ἐνῶ δύο χρόνια ἀρ­γό­τε­ρα ἐξέδωσε τὸ βιβλίο του «Διανοητική: Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς ψυχικῆς ὑγείας».

Τὸ 1951, ὡστόσο, ἡ σύζυγος του συμβουλεύτηκε, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ψυχίατρους, ποὺ πρότειναν τὸν ἐγκλεισμὸ του σὲ ψυχιατρεῖο. Κατ' ἐπέκτασιν, ὁ Χάμπαρντ ἀ­νέ­πτυ­σσε ὅλο καὶ περισσότερη ἐχθρότητα κατὰ τῆς Ψυχιατρικῆς.

Πέραν τῆς προσωπικῆς του ἐμπλοκῆς μὲ τὰ ψυχιατρεῖα, ἄς ἐξετάσουμε καὶ δύο περιπτώσεις γιὰ τὸ πόσο οἱ προσωπικὲς ψυχιατρικὲς περιπέτειες τοῦ Χάμπαρντ ἐπηρέασαν ἄλλους.

Τὸ 1995, ἡ Σαηεντολόγος Λίζα Μὰκ Φέρσον (Lisa McPherson), ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸ νοσοκομεῖο ὅπου ἀρνήθηκε τὴν ψυ­χι­α­τρι­κὴ θεραπεία, πέθανε στὸ Φλὰγκ (Flag Land Base), τὸ «πνευ­μα­τι­κὸ» κέντρο τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» στὸ Κλίαργουοτερ (Clearwater) τῆς Φλόριδας· ἐνῶ τὸ 2005, ὁ γνωστὸς ἠ­θο­ποι­ὸς καὶ Σαηεντολόγος Τὸμ Κροὺζ (Tom Cruise) στὴν διαβόητη τηλεοπτικὴ παρουσία του στὸ NBC ἐξέφρασε τὴν δημόσια ἀν­τί­θε­σή του στὴν ψυχιατρική, ὀνομάζοντάς την «ψευδοεπιστήμη».

Εἶναι ἐντυπωσιακό τό πῶς ἕνας ἄνθρωπος, ὅπως ὁ Λ. Ρὸν Χάμπαρντ μὲ τόσο βεβαρημένο ψυχιατρικὸ ἱστορικό, δημιουργεῖ καὶ τίθεται ἐπὶ κεφαλῆς μιᾶς ἐπικίνδυνης σέκτας, ποὺ ἐ­πη­ρε­ά­ζει τὴν ψυχικὴ ὑγεία καὶ τὴ ζωὴ χιλιάδων ὀπαδῶν.

Ἂν καὶ στὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο οἱ ἐνέργειες αὐτὲς φαντάζουν καθαρὴ παραφροσύνη -το νὰ τὰ βάλει δηλαδὴ ἕνας ἰδιωτικὸς φορέας μὲ ὁλόκληρο τό διεθνὲς σύστημα ψυχικῆς ὑγείας- ὅμως φαίνεται τελικὰ ὅτι ἔτσι ἡ Σαηεντολογία, μὲ τοὺς ἀκραίους αὐ­τοὺς ἀκτιβισμούς, καταφέρνει μεταξὺ ἄλλων νὰ ποδηγετεῖ καὶ νὰ κρατᾶ τοὺς ὀπαδούς της σὲ συνεχῆ «ἑτοιμότητα» -συγ­χρό­νως καὶ σὲ «καταστολὴ»- μὴν ἀφήνοντάς τους περιθώρια γιὰ προβληματισμοὺς ἔξω ἀπὸ τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς Ὀργάνωσης.

Ἀλλά ἄς μήν ἀποροῦμε κι ἄς ἀναλογιστούμε καί τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ ὅταν μᾶς λέει ὅτι: «νοῦς ἀποστάς τοῦ Θεοῦ ἤ κτηνώδης γίνεται ἤ δαιμονιώδης».

 

[1] Ἀπό τό Bulles, ἐνημερωτικό ἔντυπο τῆς Unadfi, Πρωτοβουλίας Γονέων τῆς Γαλλίας (14.3.2019) https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/une-aversion-contre-la-psychiatrie-meurtriere/

[2] Βλ. L. Ron Hubbard, Dianetics the Modern Science of Mental Health.

[3] Κατ' ἄλλους, ὁ ὅρος «mental health» ἑρμηνεύεται ὡς «πνευματική ὑγεία».

[4] Ἐπιτροπὴ Πολιτῶν γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα.

[5] Paulette Cooper (1997), Scientology Versus Medicine in Scandal of Scientology. Web Edition.

 

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Πολλοὶ θὰ ἀνακάλυπταν τὸν ἑαυτὸ τοὺς μέσα στὸ ἀνωτέρω «προφὶλ» κι ἴσως πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χρι­στια­νοὺς θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς προβληματίσει κατὰ πόσον θὰ πληρούσαμε τὶς προϋποθέσεις ἔνταξης στὸν παραπάνω χαρακτηρισμό. Ὅμως ὁ προβληματισμὸς μας ἐδῶ δὲν ἀναφέρεται στὸ κατὰ πόσον ἡ ζωὴ μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία. Τὸ πρόβλημα ποὺ προκύπτει -σύμφωνα πάντα μὲ τὸ ἀντικείμενο τῆς στήλης αὐτῆς- εἶναι κατὰ πόσον μπορεῖ κάποιος νὰ διαδίδει διδασκαλίες καὶ νὰ ἀσκεῖ πρακτικὲς ποὺ ὄχι μόνον δὲν σχετίζονται μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εὑρίσκονται στοὺς ἀντίποδες, καὶ ὁ ἴδιος νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος καὶ τὰ τελούμενα καὶ διδασκόμενα εἶναι ὀρθόδοξες διδασκαλίες καὶ πρακτικές. Πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος διατηρεῖ «Σχολή», ἔχει μαθητές, εἰσπράττει δίδακτρα καὶ διαφημίζει τὰ παραπάνω προβάλλοντας ἕνα ὀρθόδοξο χριστιανικὸ «προφίλ».

Καὶ δυστυχῶς, δὲν εἶναι ἕνας αὐτὸς πού πληροὶ τὶς ἀνωτέρω περιγραφές, ἀλλὰ δεκάδες.

Ὑπάρχει μία διεστραμμένη ἐμμονὴ σὲ κάποιους «διδασκάλους» τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῶν ἐναλλακτικῶν πρακτικῶν καὶ τῆς παραθρησκείας νὰ ἐπιμένουν νὰ δηλώνουν Ὀρθόδοξοι καὶ μάλιστα κάποιοι ἐξ αὐτῶν νὰ ἐγγράφονται καὶ νὰ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ Θεολογικὲς Πανεπιστημιακὲς Σχολές, νὰ ἀποκτοῦν διασυνδέσεις μὲ κληρικοὺς καὶ κάποτε καὶ Ἀρχιερεῖς -ποὺ δυ­στυ­χῶς δὲν ἐνημερώθηκαν ἐγκαίρως- κι ἔτσι, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς νὰ προχωροῦν ἀκάθεκτοι διδάσκοντες τὸ «εὐαγγέλιο τοῦ Ὄφεως», ὑπὸ τὴν «ἀνοχὴ» καὶ τὶς «εὐλογίες» τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπῆρξε περίπτωση ὅπου ἀποκρυφιστὴς -θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ὀνομαστικὰ σὲ ἑπόμενο σχολιασμὸ- ὁ ὁποῖος διατηροῦσε «Σχο­λὴ Ἀποκρυφισμοῦ» κι ὅταν ἀπεκαλύφθη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, δήλωσε ἀρχικά μεταμέλεια δεχόμενος νὰ διαλύσει τὴν Σχολή του καὶ νὰ σταματήσει τὶς διδασκαλίες του κι ὁ ὁποῖος ἀντ' αὐτοῦ ἄλλαξε τὸ ὄνομα τῆς Σχολῆς του, διασυνδέθηκε μὲ Ἱερεῖς καὶ Μητροπολίτες, ἐνεγράφει καὶ ἀ­πε­φοί­τη­σε ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Ἀθηνῶν καὶ συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Νομικό του Σύμβουλο ἀπαίτησε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τὴν ἀ­πα­λοι­φὴ τοῦ ὀνόματός του ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν ἀσυμβιβάστων μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη ὀργανώσεων -κατάλογο 422 ὁμάδων ποὺ εἶχε καταρτήσει ἡ «Ζ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐν­τε­ταλ­μέ­νων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας», τὸ 1995, στὴν Ἁλίαρτο Βοιωτίας- πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καὶ ἐπέτυχε.

Ἀλλά, ἄς μὴν ἐπιμείνουμε περισσότερο σὲ ἕνα θέμα ποὺ θὰ σχολιάσουμε σὲ ἑπόμενο ἄρθρο μας κι ἄς ἐπικεντρωθοῦμε σὲ μιὰ πρόσφατη περίπτωση, ποὺ ἐνῶ μπορεῖ νὰ μὴν ταυτίζεται πλήρως μὲ τὰ ἀνωτέρω περιγραφόμενα, ὅμως ἀκολουθεῖ τὸν ἴδιο δυστυχῶς, δρόμο.

Πρόκειται γιὰ τὸν Ἀλέξη Φωτόπουλο ποὺ δηλώνει «Πνευ­μα­τι­κὸς Θεραπευτὴς» (Spiritual Healer) κι ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κό του[1] «Ἐργάσθηκε γιὰ δεκαπέντε χρόνια ὡς στέλεχος σὲ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες στὴ συνέχεια γιὰ δέκα χρόνια δημιούργησε τὴ δική του ἑταιρεία...», ὅπου διδάσκει τὸ «ἐνεργειακὸ μοντέλο» τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅτι δηλαδὴ τὰ πᾶντα εἶναι Ἐνέργεια ποὺ ρέει στὴ Φύση καὶ μέσα στὸν Ἄνθρωπο, ὅτι ἡ ἀσθένεια συνεπάγεται τὴν ἀνώμαλη ροή, τὸ «μπλοκάρισμα» τῆς Ἐνέργειας κι ὅτι ὁ ρόλος τοῦ «θεραπευτῆ» εἶναι ἢ νὰ βοηθήσει τὸν πάσχοντα μέσω ἐνεργειακῶν, ὁλιστικῶν, ἐναλλακτικῶν μεθόδων «ξεμπλοκάροντας» τὴν Ἐνέργεια ἢ νὰ «διδάξει» τὸν ἄνθρωπο πῶς, μόνος του, θὰ μπορεῖ νὰ «χειρίζεται» τὴν Ἐνέργεια, μὲ τελικὸ στόχο τὴν, δῆθεν, «αὐτοΐαση».

Γίνεται κατανοητὸ στὸν ἐνημερωμένο περὶ τὴν πίστη του Ὀρ­θό­δο­ξο Χριστιανό, ὅτι μιὰ τέτοια διδασκαλία καμία σχέση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει μὲ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι πρόσωπο, «ἐν τρισὶν ὑ­πο­στά­σε­σι» καὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν Κόσμο, ποὺ εἶναι κτίσματα αὐτοῦ του προσωπικοῦ Θεοῦ.

Ὅμως, ὁ Ἀλέξης Φωτόπουλος δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ ἀ­να­μει­γνύ­ει νεοεποχίτικες δοξασίες μὲ τὸν ἐν Τριάδι Θεὸ μὲ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τὴ σύγχυση τῶν ἀκατήχητων περὶ τὴν πίστη τῶν Ὀρ­θό­δο­ξων Χριστιανῶν.

Αὐτὸ ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸν ἴδιο σὲ πληθώρα εὐκαιριῶν στὴ σχετικὴ παράθεση τῶν διδασκαλιῶν του, κυρίως στὴν ἱ­στο­σε­λί­δα του μὲ τίτλο: «αὐτοθεραπεία, πὼς αὐτοθεραπευόμαστε»[2].

Παραθέτουμε μερικὲς ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν κακοδοξιῶν:

«Ἐμεῖς δημιουργοῦμε τὴν πραγματικότητά μας. Ἀρρωσταίνουμε διότι μὲ συγκεκριμένες ἀποφάσεις μας θέτουμε ἐμπόδια στὴν κυκλοφορία τῆς ἐνέργειας, αὐτὰ τὰ ἐμπόδια μας δημιουργοῦν ὅλα τα συμπτώματα καὶ τὶς ἀσθένειες ποὺ ἔχουμε».

Ἐδῶ φαίνεται ἡ ἀποκρυφιστικὴ θεωρία περὶ τῆς «κυκλοφορία τῆς ἐνέργειας» κι ἀμέσως κατωτέρω, ἡ «μπλοκαρισμένη ἐ­νέρ­γεια», ἀλλὰ καὶ ἡ «ἐμπειρία τῆς ὁλότητας» γιὰ τὴν ὁποία ἀ­παι­τεῖ­ται ὁ μεσάζων «θεραπευτῆς».

«Ὅλα τα συμπτώματα ἀντανακλοῦν μπλοκαρισμένη ἐνέργεια. Ὁ θεραπευτὴς βοηθᾶ τοὺς συνανθρώπους του νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἐμπειρία τῆς ὁλότητας».

Κι ἀλλοῦ: «Εἴμαστε πνεύματα, ψυχὲς γεμάτες φῶς, ποὺ ὅταν εἴμαστε συνδεδεμένοι μὲ τὴν Πηγὴ μας ἔχουμε πρόσβαση στὴν ἀγάπη, τὴ φώτιση, ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς χρειάζονται γιὰ νὰ ζήσουμε εὐτυχισμένοι. Τὰ σώματά μας δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ πληροφορίες καὶ ἐνέργεια ἡ ὁποία κυκλοφορεῖ σὲ ποτάμια ποὺ ἀποκαλοῦμε μεσημβρινούς, ἀλλὰ καὶ διανέμεται ἀπὸ ἑπτὰ βασικὰ ἐνεργειακὰ κέντρα (chakras)»[3].

Ἐδῶ γίνεται ἀναφορὰ στὴν «Πηγή», ποὺ δὲν διευκρινίζεται ὅτι δὲν εἶναι ὁ ἐν τριάδι Θεὸς καθὼς καὶ ἀναφορὲς σὲ ἀγάπη, φώτιση, εὐτυχία, ἀλλὰ καὶ σὲ «μεσημβρινοὺς» καὶ «chakras»[4].

Καὶ στὴ συνέχεια: «Τὸ κλειδὶ τῶν πάντων εἶναι νὰ ἀφήσουμε τὸν Θεὸ νὰ λειτουργήσει μέσα ἀπό μας. Εἴτε αὐτὸ εἶναι νὰ γίνουμε καλὰ ἀπὸ καρκίνο σὲ τελευταῖο στάδιο, εἴτε νὰ σωθοῦμε ἀπὸ μιὰ οἰκονομικὴ καταστροφή, εἴτε εἶναι ὁ σύζυγός μας νὰ ἀ­φυ­πνι­στεῖ καὶ νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν οἰκογένειά του. Ἡ ἄπειρη αὐτὴ θεϊκὴ ἐνέργεια ρέει μέσα μας ἀπό μᾶς, ἐμεῖς εἴμαστε τὸ κανάλι καὶ σὰν κανάλι πρέπει νὰ εἴμαστε καθαρό, ἀ­παλ­λαγ­μέ­νο ἀπὸ ἀρνητικὰ συναισθήματα, ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὸ ἐγώ μας»[5].

Ἐδῶ ἔχουμε σύγχυση μεταξύ του Θεοῦ καὶ τῆς «ροῆς τῆς ἐνέργειας»· γίνεται δὲ ἀναφορὰ σὲ σοβαρὲς παθήσεις (καρκίνος σὲ τελευταῖο στάδιο) καὶ ἐνθάρρυνση περὶ θεραπείας διὰ τῆς προσευχῆς ἀλλά πρὸς ποιόν;

Καὶ πάλι: «Εἴμαστε τὸ κανάλι ὅπου ἐκφράζεται ἡ δημιουργία, ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς εἶναι τὰ πάντα, κάθε φορᾶ ποὺ ἔχω πρόβλημα... ἄρχισα νὰ σκέπτομαι τὸ Θεό. Προσευχήθηκα καὶ τὸ ἄφησα στὸν Κύριο.σύνδεσή μου μὲ τὸν Πατέρα, μὲ τὸν Κύριο εἶναι τόσο δυνατή... Ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν ἀποτυγχάνει, ὅταν ἔχουμε καθαρὴ τὴν καρδιά μας, καθαρὴ τὴν σύνδεσή μας μὲ τὸν Πατέρα, τότε τὸ νοιώθουμε, νοιώθουμε μέσα μας γαλήνη, νοιώθουμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς προστατεύει νὰ αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς καὶ τέλεια»[6].

Καὶ πρὸς ἐπιβεβαίωση τῶν γραφομένων ἔχουμε καὶ παράθεση μεταφρασμένων Γραφικῶν Ἐδαφίων... «Ἂν μείνετε ἑνωμένοι μαζί μου καὶ τὰ λόγια μου μείνουν ζωντανὰ μέσα σας, ὅτι θελήσετε ζητῆστε το καὶ θὰ σᾶς δοθεῖ». «Ἐκεῖνος ποὺ μένει ἑνωμένος μαζί μου κι ἐγὼ μαζί του, αὐτὸς δίνει ἄφθονο καρπό, γιατί χωρὶς ἐμένα δὲν μπορεῖτε νὰ κάνετε τίποτα. Ἂν κάποιος δὲν μένει ἑ­νω­μέ­νος μαζί μου, θὰ τὸν πετάξουν ἔξω σὰν τὴ κληματόβεργα καὶ θὰ ξεραθεῖ»[7].

Πιστεύουμε ὅτι δὲν ἔχει νόημα νὰ συνεχίσουμε τὴν παράθεση τῶν κακοδοξιῶν καθὼς ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ καταφύγει στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ ἀναφέρουμε καί... νὰ φρίξει μὲ τὴν ἡσυχία του.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι τά περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικές καί ἀντιαιρετικές καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως κανενός ανθρώπου, τό πρόσωπο τοῦ ὁποίου δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν βοηθᾶται μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχής. Βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

 

[1] http://archive.is/DoeaW

[2] http://archive.is/dEbq3

[3] Στό ἴδιο.

[4] Μεσημβρινοί: Ἀγωγοὶ στὴν Ἀγιουρβέδα καὶ στὴν «Κινεζικὴ Ἰατρικὴ» ποὺ μεταφέρουν τὴν πράνα, τὴν ζωτικὴ, δῆθεν, ἐνέργεια τοῦ ὀργανισμοῦ. Τσάκρα: Κομβικὰ σημεῖα τοῦ σώματος. Κανένα ἀπ' αὐτὰ δὲν ἔχει ἀνατομικὴ ὑπόσταση.

[5] http://archive.is/dEbq3

[6] Στό ἴδιο.

[7] Στό ἴδιο.

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

«Τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 11.11.18 θὰ ἔχουμε τὴν προβολὴ τοῦ Ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Bruno στὸ Acropolis Select στὶς 15.00-20.00 μὲ τρία διαλείμματα. Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη».

Ἡ ἀνακοίνωση εἶδε τό φῶς στὸ facebook[1] προερχόμενη προ­φα­νῶς ἀπὸ τὸν «Κύκλο Φίλων τοῦ Μπροῦνο Γκρένινγκ» (Bruno Groning), μιὰ ὁμάδα ποὺ δημιουργήθηκε πρὶν 20 περίπου χρόνια στὴ χώρα μας, ὅταν μὲ ἁπλές, φωτοτυπημένες ἀγγελίες, κολλημένες σὲ στάσεις λεωφορείων, καλοῦσε τοὺς Ἀθηναίους νὰ παρακολουθήσουν, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, τὴν εἰσαγωγικὴ διάλεξη.

Θυμοῦμε ἀκόμη -μαζί μέ ὅσους ἐκ τῶν συνεργατῶν εἴχαμε παραστεῖ, σὲ μία προσπάθεια νὰ διαπιστώσουμε τὴν προέλευση τοῦ νέου αὐτοῦ «φρούτου»-, τὸν διστακτικὸ ὁμιλητή, ποὺ μὲ δυσκολία κατάφερνε νὰ ἀρθρώσει λόγο πρὸς τοὺς ἐλάχιστους ἀκροατὲς σὲ μία σχεδὸν ἄδεια αἴθουσα.

Ὅμως, ἔτσι στήνονταν οἱ σέκτες στὴ χώρα μας κι ἔτσι διαδίδονταν κι ἀποκτοῦσαν ὀπαδοὺς καὶ ρίζωναν, παρασύροντας ἀ­νύ­πο­πτους, μὴ ἐνημερωμένους πολίτες.

Ἀλλὰ, ἄς δοῦμε μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ Μπροῦνο Γκρένινγκ καὶ κατ' ἐπέκταση ὁ «Κύκλος τῶν Φίλων του».

Ὁ Γκρένινγκ[2] γεννήθηκε στὶς 30 Μαΐου 1906 στὸ Ντάν­τσιγκ (Danzig), τέταρτος γιὸς μιᾶς οἰκογένεια μὲ ἑπτὰ παιδιά. Ἀ­πὸ νεαρὴ ἡλικία φαίνεται νὰ ἀσκεῖ ἐπιρροὴ στοὺς γύρω του· ἀρ­κοῦ­σε π.χ. μόνο νὰ ἀκουμπήσει τὸν μεθυσμένο πατέρα του, ὥστε νὰ τὸν ἠρεμήσει, ἐνῶ «κατάφερνε νὰ θεραπεύει» μικρὰ ζῶα...

Ὡς παντρεμένος, εἶδε τοὺς δύο γιούς του νὰ πεθαίνουν σὲ ἡ­λι­κί­α ἐννέα ἐτῶν, ὁ ἕνας ἀπὸ πλευρίτιδα καὶ ὁ ἄλλος ἀπὸ φυματίωση τῶν ὀστῶν. Ἐργάστηκε σὲ διάφορα ἐπαγγέλματα πρὶν ἐ­πι­στρα­τευ­θεῖ τὸ 1943· αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ τοὺς Ρώσους κι ἐ­πέ­στρε­ψε στὴ Δυτικὴ Γερμανία τὸ 1945. Ἄρχισε νὰ ἐπιτελεῖ «θε­ρα­πεῖ­ες» σὲ περιορισμένη κλίμακα, μεταξὺ γνωστῶν, πρὶν ἀ­πο­κτή­σει κοινό. Χώρισε ἀπὸ τὴ σύζυγό του ὑπὸ δυσμενεῖς συνθῆκες.

Ἀπὸ τὸ 1949, γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο γνωστός. Οἱ «θαυ­μα­τουρ­γι­κὲς θεραπεῖες» (miracle healings), αὐξάνουν τὴ φήμη του[3]. Στὴ Βαυαρία, ὁ κόσμος συγκεντρώνεται μπροστὰ στὸ ξε­νο­δο­χεῖ­ο, ὅπου μένει καὶ χαιρετοῦν τὴν ἐμφάνισή του στὸ μπαλκόνι μὲ ἐ­πευ­φη­μί­ες: «Δὲν χρειάζεται νὰ μοῦ περιγράψετε τὰ προβλήματά σας», τοὺς λέει, «τὰ βλέπω καλύτερα ἀπό σας. Ξέρω τὰ πάντα γιὰ σᾶς».

«Αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἄρρωστοι νὰ σηκώσουν τὰ χέρια τους»! ζητάει· καὶ μετὰ ἀπὸ βαθὺ διαλογισμό: «Μακάριοι οἱ θεραπευμένοι· αὐ­τοὶ νὰ σηκώσουν τὰ χέρια τους»! Ἑκατοντάδες χέρια ἀ­νυ­ψώ­νον­ται ξανά· τὸ πλῆθος ψάλλει: «Γκρένινγκ, σᾶς εὐ­χα­ρι­στοῦ­με!»...

Μερικὲς φορὲς ρίχνει μπαλάκια ἀπὸ ἀσημόχαρτο, ποὺ εἶναι «ἐνεργειακὰ φορτισμένα»... Οἱ Ἐφημερίδες ποὺ καλύπτουν τὰ γεγονότα βλέπουν τὰ τιράζ τους νὰ ἀπογειώνονται[4]...

Ταξιδεύει στὴ Γερμανία, τὴν Αὐστρία καὶ τὴν Ἑλβετία, ὅπου συρρέουν ὅλο καὶ μεγαλύτερα πλήθη. Στὸ Ρόζενχαϊμ (R­o­s­e­n­h­e­im), τὸν Σεπτέμβριο 1949, συγκεντρώνονται ὡς καὶ 30.000 ἄν­θρω­ποι γιὰ νὰ τὸν δοῦν. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ, οἱ Ἐφημερίδες καλύπτουν τὶς ἱ­στο­ρί­ες του, ἀκόμη καὶ μὲ ἔκτακτα παραρτήματα γιὰ τὶς ἐκεῖ συγκεντρώσεις. Ἡ θέσεις τῶν ΜΜΕ εἶναι ἀ­νά­μει­κτες καὶ μὲ ἀντιφατικὲς ἀναφορές. Κάποιοι τὸν ἀποκαλοῦν «θαυματουργὸ γιατρό», ἄλλοι «τσαρλατάνο».

Ὁ Γκρένινγκ ἀντιμετώπισε πολλὲς νομικὲς προκλήσεις. Σὲ πολλὲς πόλεις τοῦ ἀπαγορεύθηκε νὰ «θεραπεύει» ἢ νὰ μιλάει στοὺς ἀνθρώπους. Οἱ λόγοι γιὰ αὐτὸ ποικίλλουν. Μία κατηγορία, ποὺ ἀσκήθηκε ἐναντίον του ἦταν ὅτι ἀσκοῦσε ἰατρικὴ χω­ρὶς ἄδεια. Ἄλλες φορὲς οἱ ἁρμόδιοι παράγοντες ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὰ μεγάλα πλήθη, ποὺ συγκεντρώνονταν[5]. Παραπέμφθηκε δύο φορὲς σὲ δίκη. Δὲν μπόρεσε νὰ παρευρεθεῖ στὴ δεύτερη, καθὼς βρισκόταν στὸ χειρουργεῖο διαρκούσης μίας ἐπέμβασης.

Ὁ Γκρένινγκ πέθανε σὲ ἡλικία 52 ἐτῶν. Τὸ πιστοποιητικὸ θανάτου ἀνέφερε «καρκίνο τοῦ στομάχου» ὡς τὴν αἰτία.

Ὅταν ἀκούγεται ἡ φήμη γιὰ κάποια «πνευματικὴ θεραπεία» (spiritual healing) οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀνθρώπων ποικίλουν· ἀπὸ τὴν πλήρη ἀπόρριψη περὶ τῆς γνησιότητας, μέχρι τὴν πλήρη ἀποδοχὴ μὲ ὅλες τὶς ἐνδιάμεσες ἀντιδράσεις, τῆς ἀδιαφορίας συμπεριλαμβανομένης.

Βέβαια, ἀντικειμενικὰ ἀντιμετωπίζοντας τὸ πρόβλημα, τὰ στάδια γνησιότητας μιᾶς «πνευματικῆς θεραπείας» κλιμακώνονται, μὲ μιὰ πρόχειρη κατάταξη, ἀπὸ α) τὴν ἀπάτη, β) τὴν αὐθυποβολή, γ) τὴν αὐτοΰπνωση (διαλογισμό), δ) τὴν ὑ­πο­βο­λὴ ἢ ὕπνωση -μαζικὴ ἢ μὴ- καὶ ε) τὴν γνήσια θεραπεία.

Στὴν πρώτη μποροῦμε νὰ ἐντάξουμε τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς περιπτώσεις. Ἡ ἐξαπάτηση τῶν «ἀφελῶν» ἀπὸ ἀγύρτες μὲ ἰ­σχυ­ρὴ προσωπικότητα εἶναι ἡ συνηθέστερη, χωρὶς νὰ ἀ­πο­κλεί­ου­με τὴν περίπτωση τῆς αὐθυποβολῆς, τῆς αὐτοΰπνωσης-δι­α­λο­γι­σμοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς ὕπνωσης-ὑποβολῆς. Ὅλες οἱ ἀ­νω­τέ­ρω περιπτώσεις ἑρμηνεύονται διὰ τῆς ἐπιστήμης (ψυχιατρικῆς) καὶ ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ τὴν κρατοῦσα νομολογία[6], ἐφ' ὅσον βέβαια ὑπάρχει ἡ ἀντίστοιχη νομικὴ θεσμοθέτηση.

Ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει ἐμᾶς, ἀφορᾶ τὴν τελευταία περίπτωση, τὴν πραγματικὴ θεραπεία καὶ τὴν προέλευσή της κατὰ τὴν διδασκαλία πᾶντα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ βέβαια στὴν περίπτωση τοῦ Μπροῦνο Γκρένινγκ δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ κρίνουμε κατὰ πόσον ἡ περίπτωσή του ἐντάσσεται σὲ κάποια ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω περιπτώσεις, καθὼς ἡ ἴδια ἡ γερμανικὴ κοινότητα μέσα στὴν ὁποία ὁ Γκρένινγκ ἔδρασε -τὴν περίοδο 1949-1959- δὲν κατάφερε ποτὲ νὰ ξεκαθαρίσει τὸ θέμα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καθ' ὅλη τὴν δημόσια δράση του ὁ Γκρένινγκ φοροῦσε σταυρό, δήλωνε ὅτι ἐπιτελεῖ τὶς «θεραπεῖες» στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ποτὲ δὲν ζη­τοῦ­σε ἀμοιβὴ γι' αὐτὲς τὶς «θεραπεῖες».

Ἰσχυριζόταν ὅτι οἱ ἰδέες του δὲν ἦταν μιὰ νέα διδασκαλία ἢ θρησκεία, ἀλλὰ μᾶλλον μιὰ ἀρχαία γνώση ποὺ εἶχε χαθεῖ, λέ­γον­τας ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ξεχάσει «τὸ πιὸ σημαντικὸ πράγμα», ὅτι ὑπάρχει μεγαλύτερη δύναμη ἢ δύναμη ποὺ εἶναι διαθέσιμη γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς ἀνθρώπους. Στὸ κέντρο τῶν δι­δα­σκα­λι­ῶν του ἔθετε τὴ σημασία τῆς ἀγάπης, τόσο γιὰ τὸν Θεὸ ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους, λέγοντας: «Τὸ ἀνθρώπινο ὃν εἶναι ἕνα πλᾶσμα τῆς Ἀγάπης. Αὐτὸ ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἀγάπη μπορεῖ νὰ ζήσει μόνο μέσα στὴν ἀγάπη· κι ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Θεός».

Ὁ Γκρένινγκ θεωροῦσε τὴν ὑγεία -καὶ ὄχι τὴν ἀσθένεια- ὡς τὴ φυσικὴ κατάσταση ὅλων τῶν ζώντων ὄντων καὶ ἰσχυριζόταν ὅτι μπορεῖ κανεὶς νὰ διατηρήσει τὴν ὑγεία καὶ νὰ θεραπευτεῖ ἀπὸ τὴν ἀσθένεια ἀπορροφώντας μιὰ «θεϊκὴ δύναμη ζωῆς» ποὺ ὀνόμαζε «θεραπευτικὸ ρεῦμα» (heilstrom) τὸ ὁποῖο ἔχριζε «συν­το­νι­σμοῦ». Γιὰ τὴ «σύνδεση» καὶ τὴ «λήψη» αὐτῆς τῆς ἐ­νέρ­γειας, ὁ Γκρένινγκ δίδασκε μιὰ «τεχνική», ποὺ ὀνόμαζε «ἐ­σω­ρύθ­μι­ση» (einstellen). Ἰσχυριζόταν ὅτι τὰ ἀνθρώπινα ὄντα εἶναι σὰν μπαταρίες ποὺ χρησιμοποιοῦν ἐνέργεια. Γιὰ νὰ δι­α­τη­ρη­θεῖ ἡ ὑγεία, ἕνα ἄτομο χρειάζεται νὰ ἀνανεώνεται κα­θη­με­ρι­νὰ συντονίζοντας τὸ «θεραπευτικὸ ρεῦμα»[7].

Ἐξετάζοντας τὶς λίγες αὐτὲς θέσεις, μὲ βάση τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, δὲν θὰ σταθοῦμε στὸ ἂν ὑπῆρξε πραγ­μα­τι­κὴ ἢ μὴ θεραπεία στὶς περιπτώσεις μαρτυριῶν, ποὺ κατατέθηκαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἀλλὰ ἀπὸ ποῦ προήρχετο κάποια πι­θα­νὴ θεραπεία.

Ἀρχικά, ἐξετάζοντας τὶς παραπάνω διδασκαλίες διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι πλήρως ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χρι­στι­α­νι­κὴ πίστη, τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπολύτως συμ­βα­τὲς μὲ τὶς θέσεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» (New Age).

Ἀκόμη, ἐξετάζοντας τὴν πηγὴ προέλευσης κάποιας πιθανῆς «θεραπείας», δὲν μποροῦμε νὰ ἑξαιρέσουμε τὸν Πονηρό, ὁ ὁποῖος «μετασχηματίζεται σὲ ἄγγελο φωτὸς» καὶ μπορεῖ νὰ προκαλεῖ μιὰ ἀσθένεια γιὰ νὰ δείχνει μετὰ ὅτι τὴν «θεραπεύει».

Τέλος, δὲν μποροῦμε νὰ ἀποκλείσουμε τὴν γνήσια θεραπεία, καθὼς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν περιορίζεται στὸ νὰ θαυματουργεῖ καὶ σὲ ἑτερόδοξους καὶ ἀλλόθρησκους, σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις.

Στὰ πλαίσια τῆς Πατερικῆς διδασκαλίας, ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ θάνατος εἶναι «τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας» τῆς ἀνθρώπινης φύσης μετὰ τὴν πτώση. Στὴν Ἐκκλησία ἡ ἀσθένεια δὲν ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται πάντα ἀρνητικὰ -ἂν καὶ ἡ Ἐκκλησία διαθέτει ὅλα τά θεραπευτικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα καὶ ἐφαρμόζει ὅπου δεῖ-, ἀλλὰ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος λειτουργεῖ καὶ θεραπευτικὰ ὡς πρὸς τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Μὲ τί προϋποθέσεις, λοιπόν, ἔρχεται μιὰ ὀργάνωση προερχόμενη ἀπὸ τὸν Προτεσταντικὸ χῶρο, νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ «Χρι­στὸ» καὶ «θεραπεία», χρησιμοποιώντας μιὰ καθαρὰ νεοεποχίτικη διδασκαλία; Μὰ φυσικὰ βασιζόμενη στὴν ἄγνοια τῶν βαπτισμένων Ὀρθοδόξων γύρω ἀπὸ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας.

 

[1] https://www.facebook.com/brunogroeningathens1/

[2] https://www.unadfi.org/mot-clef/cercle-des-amis-de-bruno-groening/

[3] Στὸ ἴδιο.

[4] Στὸ ἴδιο.

[5] Βλ. "Circle of Friends continues teachings of faith healer". Toledo Blade. Ἀνακτήθηκε στὶς 12 Φεβρουαρίου 2015. http://archive.is/Jj0Wm

[6] Μὲ τὸν ὅρο Νομολογία χαρακτηρίζεται ἡ δικαστικὴ ἑρμηνεία τῶν Νόμων. Δηλαδὴ ἡ διὰ δικαστικῶν ἀποφάσεων ἑρμηνεία καὶ ἐφαρμογὴ νόμων.

[7] Grete Häusler (2008), An Introduction to the Teaching of Bruno Gröening, Thalmassig, Germany, σ. 11.

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Στὰ πλαίσια τῶν εὐθυνῶν της ἡ Π.Ε.Γ. διατηρεῖ, ἀπὸ τὴν ἐ­πο­χὴ τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ἀκόμη, διάφορες «Ὁμάδες Ἐργασίας» καθῆκον τῶν ὁποίων, στὶς ἑ­βδο­μα­διαῖες συναντήσεις τους, εἶναι ἡ μελέτη καὶ ἡ ἐνημέρωση τῶν μελῶν τους ἐπὶ διαφόρων θεμάτων, ποὺ ἀφοροῦν στὸ κα­τα­στρε­πτι­κὸ φαινόμενο τῆς αἵρεσης καὶ τῆς παραθρησκείας στὴ χώρα μας καὶ διεθνῶς.

Τὸ ἔργο τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ κα­θὼς αὐτὲς ἀναζητοῦν καὶ ἐπεξεργάζονται πρωτογενῶς τὸ ὑλικό τό ὁποῖο ἀφορᾶ στὶς διδαχές, στὶς πρακτικὲς καὶ στὴν ἐν γένει δράση τῶν «Νεοφανῶν Αἱρέσεων» καὶ «Καταστροφικῶν Λατρειῶν», συνεργαζόμενες μὲ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς Π.Ε.Γ., πού μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας ἀναλαμβάνουν τὸ ἔργο τῆς ἐνημέρωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τοὺς κινδύνους αὐτούς, πού διατρέχουν κυρίως οἱ νέοι.

Ὡς ἱδρυτὴς καὶ συνυπεύθυνος μιᾶς ἐξ αὐτῶν, τῆς «Ὁμάδας Μελέτης τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς» θεώρησα ὅτι θὰ ὑπῆρχε ἐνδιαφέρον ἀπὸ τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες νὰ γνωρίσουν τὴν Ὁμάδα αὐτὴ κι ἴσως κάποιοι ἐξ αὐτῶν, εὐ­αι­σθη­το­ποι­η­μέ­νοι περὶ τὰ ἀντιαιρετικὰ θέματα, νὰ θελήσουν νὰ παρακολουθήσουν καὶ τὶς ἐργασίες της[1].

Ἡ θεματολογία συνήθως ἐπιλέγεται μὲ γνώμονα τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον, ποὺ προκύπτει μεταξύ τῶν μελῶν τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας ἢ ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, ποὺ προκαλοῦν τὸ κοινὸ γενικότερα.

Ἡ συγκεκριμένη Ὁμάδα μελέτησε καὶ παρουσίασε τὸ τε­λευ­ταῖ­ο ἑξάμηνο, διάφορα θέματα, ποὺ ἐμπίπτουν στὸ ἀντικείμενο τῆς ἐνασχόλησής της, τὰ ὁποῖα παρατίθενται ἀλφαβητικὰ μὲ μικρὴ περίληψη.

Ἀναληφθέντες Διδάσκαλοι

Ἡ θεωρία τῶν «ἀναληφθέντων διδασκάλων», ὑποτιθέμενων πνευματικῶν ὀντοτήτων ποὺ μετενσαρκώνονται τακτικὰ γιὰ νὰ «σώσουν» τὴν ἀνθρωπότητα. Ποιὲς ἀποκρυφιστικὲς ὁμάδες τοὺς δέχονται, καὶ μὲ ποιὲς μορφές;

Αὔρα

Μελέτη ἐπάνω στὴν ἀποκρυφιστικὴ θεωρία τῆς «αὔρας», τῆς ὑποτιθέμενης ἐνέργειας ποὺ ἐκπέμπουν, δῆθεν, ὅλα τα ὑλικὰ σώματα. Τί πραγματικὰ δείχνουν οἱ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες, πού οἱ ἀποκρυφιστὲς ἐπικαλοῦνται ὡς «ἀποδείξεις»;

Βουδισμός - Θεοσοφία - Μασονία

Οἱ συνδετικοὶ κρίκοι μεταξύ τῶν τριῶν αὐτῶν πυλώνων τοῦ φαινομένου τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ποιοὶ δανείστηκαν στοιχεῖα ἀπὸ ποιούς, καὶ πῶς οἱ ἀνατολικὲς δοξασίες εἰσήχθησαν στὴν Δύση;

Γιόγκα

Εἶναι ἡ γιόγκα γυμναστική; Ἔχει κάποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα ἢ μήπως εἶναι στὴν πραγματικότητα ἐπικίνδυνη τόσο πνευματικά ὅσο καὶ σωματικὰ;

Γνωστικισμός

Οἱ ἐμπειρίες ἑνὸς πρώην ὑψηλόβαθμου στελέχους νε­ο­γνω­στι­κῆς σέκτας. Τί εἶναι ἡ περίφημη «γνώση» ποὺ ὑποτίθεται ὅτι κατέχουν οἱ ὁμάδες αὐτές, καὶ πῶς δραστηριοποιοῦνται τὰ μέλη τους;

Διαλογισμός

Σειρὰ ὁμιλιῶν ἀπὸ τὸ βιβλίο «Σύγχρονες Αἱρέσεις - Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλὴ» τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη. Ἡ ἀντίθεση μεταξὺ διαλογισμοῦ καὶ προσευχῆς.

Ἐναλλακτική Γυμναστική

«Ἐναλλακτικὲς θεραπευτικὲς πρακτικὲς» καὶ «θεραπευτές».

Ποικιλία θεμάτων ἐπάνω σέ «ἐναλλακτικὲς» πρακτικές, μὲ παραδείγματα «θεραπευτῶν» καὶ τῶν πρακτικῶν τους. Κοινὸ σημεῖο ὅλων τους ἡ πίστη στὸ ὁλιστικὸ μοντέλο.

«Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν»

Πῶς ἐπιστήμονες μὲ πτυχία Φυσικῆς προσπαθοῦν νὰ περάσουν ἀποκρυφιστικὲς θεωρίες, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν θέση τους ὡς μέλη ἑνός φορέα, ποὺ κάποτε ἔχαιρε πανελλαδικῆς καὶ παγκόσμιας- ἐκτίμησης;

Ἐπίπεδη Γῆ

Ἰσχυρίζεται ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδη, ὅπως διδάσκουν διάφορες προτεσταντικὲς ὁμάδες; Πῶς οἱ ὁμάδες αὐτὲς παραπλανοῦν τοὺς πιστούς τους, πείθοντάς τους ὅτι ἀπειλοῦνται ἀπὸ μιὰ «συνωμοσία τῶν σιωνιστῶν ἐναντίον τῆς Ἁγίας γραφῆς»;

Καβείρια Μυστήρια

Οἱ θρησκευτικὲς τελετές, ποὺ γίνονταν πρὸς τιμὴ τῶν Καβείρων -πιθανὸν πελασγικῆς, φρυγικῆς ἢ φοινικικῆς προέλευσης- ἀποτελοῦνταν ἀπὸ διάφορους βαθμοὺς μύησης καὶ δι­αι­ροῦν­ταν σὲ Μικρὰ καὶ Μεγάλα Μυστήρια. Ἡ λατρεία τους ἦταν ἐξαπλωμένη σὲ ὅλη σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Μικρὰ Ἀσία.

Κάρμα - Μετενσάρκωση

Σειρὰ ὁμιλιῶν ἀπὸ τὸ βιβλίο «Σύγχρονες Αἱρέσεις - Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλὴ» τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη. Μελέτη ἐπάνω στὶς θεωρίες γιὰ τὸ κάρμα καὶ τὴν μετενσάρκωση. Διαφορὲς μεταξὺ δυτικῆς καὶ ἀνατολικῆς ἑρμηνείας.

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ

Γενικὴ παρουσίαση τοῦ κοσμοειδώλου τῆς ἑταιρίας «Σκοπιά». Ποιὰ θέση δίνουν στὸν Θεό, στὸν διάβολο καὶ στόν ἄν­θρω­πο, καὶ πῶς ἡ ἡγεσία τῆς ὀργάνωσης προσπαθεῖ νὰ ὑ­φαρ­πά­ξει τὸ ρόλο τοῦ σωτήρα τῆς ἀνθρωπότητας; Στὶς ὁμιλίες περιελήφθησαν καὶ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς πιὸ χτυπητές, ἀλλὰ καὶ λιγότερο γνωστὲς ἀλλοιώσεις πάνω σέ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Μυθικισμός

Ἀπάντηση σὲ ὅσους ἀμφισβητοῦν τὴν ἱστορικότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί τὰ ἐπιχειρήματά τους εἶναι ὄχι ἁπλῶς λανθασμένα, ἀλλὰ καὶ ἀφελῆ; Ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ πῶς τοὺς ἀντιμετωπίζει ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα;

«Νέα Ἀκρόπολις»

Πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ὁμάδα, ποὺ ἀσχολεῖται, ὅπως παρουσιάζεται, μὲ τὴ φιλοσοφία ἢ ἀπὸ πίσω κρύβεται μιὰ ὀργάνωση μὲ ἀποκρυφιστικὴ διδασκαλία καὶ νεοναζιστικὲς τάσεις;

Πνευματισμός (spiritualism)

Νοεῖται τὸ σύνολο τῶν πρακτικῶν καὶ τῶν μέσων, ποὺ χρη­σι­μο­ποι­οῦν­ται μὲ σκοπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ «πνευ­μα­τι­κὸ βασίλειο» ἢ δῆθεν μὲ τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν. Προϋποθέτει ὅτι κάποιο πνευματικὸ μέρος τοῦ ἀνθρώπου ἐπιζεῖ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ὑλικοῦ σώματος καὶ μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ζωντανούς, συνήθως μέσω μέντιουμ. Σχετίζεται ὁ πνευματισμὸς μὲ τὸν «ἀνιμισμό», τὴ «θεουργία» καὶ τὴ «νεκρομαντεία»;

«Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο Ὄλυμπος»

Μελέτη μιᾶς ἀπὸ τὶς χρονολογικὰ πρῶτες νεοπαγανιστικὲς προσπάθειες. Τὰ πρόσωπα, ποὺ τὴν στελέχωσαν, οἱ στόχοι καὶ τὸ προσωπεῖο πίσω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔκρυβε τὶς πραγματικές της προθέσεις.

«Σαηεντολογία»

Σειρὰ ὁμιλιῶν. Τὸ φαινόμενο τῆς Σαηεντολογίας. Ἡ ἱστορία, οἱ τακτικὲς καὶ οἱ διδασκαλίες τῆς αὐ­το­προσ­δι­ο­ρι­ζό­με­νης ὡς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας».

Ἀρτέμης Σώρρας

Μελέτη πάνω σε μιὰ νεοεμφανιζόμενη σέκτα. Πῶς πίσω ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ «σωτηρία τῆς Ἑλλάδας», κρύβεται μιὰ οἰ­κο­νο­μι­κὴ ἀπάτη καὶ μιὰ προσπάθεια ἀναβίωσης τῆς ἀρχαιολα­τρίας;

Τάκις Ἀλεξίου

Ὁ αὐτοαποκαλούμενος «Δερβίσης καὶ Σεΐχης τῶν Μεβλεβί», οἱ ἀνυπόστατοι ἰσχυρισμοὶ περὶ τοῦ πλήθους τῶν ὀπαδῶν του, ἡ συνεργασία του μὲ τὴ Σαηεντολογία καὶ ὁ πόλεμός του ἐ­ναν­τί­ον τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου καὶ τῆς Π.Ε.Γ.

Χριστιανική Ἐπιστήμη

Ἕνα σύνολο ὁμάδων, ποὺ ἡ διδασκαλία τους οὔτε Χριστιανικὴ οὔτε ἐπιστημονικὴ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ. Ἡ ἀλ­λοί­ω­ση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μέσα ἀπὸ τὶς ἑρμηνεῖες των.

 

[1] Ἐάν κάποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐπικοινωνήσει, τό τηλέφωνο τῆς Π.Ε.Γ. εἶναι: 210 6396665.

 

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τίτλος σαφής, πού δέν ἐπιδέχεται ἑρμηνεῖες ἤ ἀμφισβήτηση καί φυσικά, ἀπόλυτα ἀποδεκτός ἀπό τόν ἀνυποψίαστο ἀ­να­γνώ­στη. Εἶναι ὅμως ἔτσι ἀκριβῶς;

Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό διαδίκτυο[1] βλέπουμε ἕναν ἐν­τυ­πω­σια­κό, νοικοκυρεμένο δικτυακό τόπο -μέ αὐτόν τόν τίτλο: «Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρκωτικά»-, πού «φιλοδοξεῖ» νά λύση τό πρόβλημα τῆς χρήσης οὐσιῶν στή χώρα μας, ἀλλά καί διεθνῶς.

Εἰδικά στόν δεσμό (link): «Ποιοί εἴμαστε», τά μηνύματα διαδέχονται τό ἕνα, τό ἄλλο, συνοδευόμενα κι ἀπό video 7 λεπτῶν.

«Τὸ ἵδρυμα "Ἕνας Κόσμος χωρὶς Ναρκωτικὰ" εἶναι ἕνας κοινωφελής, µή κερδοσκοπικὸς ὀργανισμός, ποὺ ἐνισχύει νέους καὶ ἐνήλικες μὲ πραγματικὲς πληροφορίες, ὥστε νὰ πάρουν τὴν ἀπόφαση νὰ ζήσουν μιὰ ζωὴ χωρὶς ναρκωτικά, γνωρίζοντας πιὰ τὴν ἀλήθεια γιὰ αὐτὰ»...

Κι ἀκόμη: «Μέσα ἀπὸ ἕνα παγκόσμιο δίκτυο ἐθελοντῶν, 56 ἑκατομμύρια ἐκπαιδευτικὰ φυλλάδια ἔχουν διανεμηθεῖ, δεκάδες χιλιάδες ἐκδηλώσεις ἐνημέρωσης γιὰ τὰ ναρκωτικὰ ἔχουν διεξαχθεῖ σὲ περίπου 120 χῶρες[2] καὶ οἱ Ἀνακοινώσεις Κοινῆς Ὠφέλειας τῆς ἐκστρατείας "Ἡ Ἀλήθεια γιὰ τὰ Ναρκωτικὰ", ἔχουν μεταδοθεῖ σὲ 275 τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς. Αὐτὰ τὰ ὑλικὰ καὶ οἱ δραστηριότητες βοήθησαν ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις τῶν ναρκωτικῶν καὶ νὰ ἀποφασίσουν ἀπὸ μόνοι τους νὰ µήν τὰ χρησιμοποιοῦν»...

Καί καταλήγουν τά συνθήματα, μεταξύ ἄλλων: «Τὸ Ἵδρυμα παρέχει τὶς πληροφορίες ποὺ χρειάζεστε γιὰ νὰ ξεκινήσετε τὴ δραστηριότητα ἐκπαίδευσης καὶ πρόληψης ἐνάντια στὰ ναρκωτικά, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος "Ἡ Ἀλήθεια γιὰ τὰ Ναρκωτικὰ" στὴν περιοχή σας.

Μάθετε γιὰ τὸ Δωρεὰν Ἐνημερωτικὸ Πακέτο καὶ τὸ Πακέτο τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ».

Ἔχουμε λοιπόν ὀργανωμένη ἐκστρατεία παγκόσμιας ἐμ­βέ­λειας στήν ὁποία -κατά τό video- συμμετέχουν μεταξύ ἄλλων, Ἐκπαιδευτικοί, Ἀστυνομικοί, Πρόσκοποι κ.ἄ...

Κι ἀναρωτιέται ὁ κάπως ὑποψιασμένος ἐρευνητής τοῦ διαδικτύου -σέ ἀντίθεση μέ τό καλοπροαίρετο, ἀνυποψίαστο κοινό-, ποιός παγκόσμιος, κοινωφελής ὀργανισμός εἶναι αὐτός πού ξεπηδᾶ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2006 καί «ἀπειλεῖ» νά ἐξαλείψει τή χρήση ναρ­κω­τι­κῶν οὐσιῶν διεθνῶς; Καί ποῦ ἦταν ὁ φορέας αὐτός πρίν τό 2006;

Τό πρόβλημα εἶναι βέβαια ἤδη λυμένο καί τό διαδίκτυο σφύζει ἀπό ἀποδεικτικό ὑλικό. Ἕνα ἀπό τά δεκάδες παραδείγματα[3] ἀναφέρεται σέ διασύνδεση μέ τό Νάρκονον (Narconon)[4] καί κατ' ἐπέκταση μέ τή Σαηεντολογία (Scientology)[5]. Βλέπετε, τό Νάρκονον «πάλιωσε» -ἤδη ἀπό τό 1966 ἔχει ξεσκεπαστεῖ δι­ε­θνῶς καί δέν «πουλάει» πλέον- καί θά ἔπρεπε νά ἀνανεωθεῖ ἡ μέθοδος τῆς παγίδευσης.

Ἄς ἐπαναφέρουμε λοιπόν -μετά 13 χρόνια- ἀποφάσεις, πού ἐλήφθησαν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων (σεκτῶν), πού ἐνῶ προβλημάτισαν βαθύτατα τόν Δυτικό κόσμο, ἄφησαν δυστυχῶς τούς ἰθύνοντες στή χώρα μας ἀσυγκίνητους. Εἶναι σίγουρο ὅτι μεγάλο μέρος τῶν προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουμε σήμερα, προσωπικά ἀλλά καί σάν χώρα, ὀφείλονται στήν παραθεώρηση τῆς ἀπειλῆς τῶν σεκτῶν.

Στή Βρετανία, στά πλαίσια τοῦ Ἐτησίου Συνεδρίου τῆς F.A.I.R.[6], πού πραγματοποιήθηκε στό Λονδίνο, τόν Ὀκτώβριο 2006[7], στήν εἰσήγηση μέ θέμα «Ἀντιμετωπίζοντας πειθαναγκαστικές ὁμάδες στά σχολεῖα», ἡ εἰσηγήτρια κ. Πάμελα Λέϊτενγουόλνερ (Pammela Lichtenwalner), καθηγήτρια, ἀπό τήν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α., ὑπογράμμισε μεταξύ ἄλλων, τή δυνατότητα νά χρησιμοποιηθεῖ τό ἰσχῦον ἐκπαιδευτικό σύστημα ὥστε νά ἐξοβελιστεῖ ἡ ἀπειλή τῆς Νάρκονον ἀπό τά σχολεῖα.

Ἡ κ. Λέϊτενγουόλνερ ἐνημέρωσε τό κοινό ὅτι συγκεκριμμένα σχολεῖα τῆς Καλιφόρνιας ἐξεδήλωσαν τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά ἕνα «ἐλεύθερο» πρόγραμμα κατά τῶν ναρκωτικῶν, μή γνω­ρί­ζον­τας ὅτι τό πρόγραμμα αὐτό ἀνῆκε στήν Σαηεντολογία.

Ἡ κ. Λέϊτενγουόλνερ συμβουλεύθηκε τήν καθηγήτρια Μάργκαρετ Σίγκερ (Margaret Singer), μία ἀπό τίς διακεκριμμένες εἰδικούς στίς αἱρέσεις στίς Η.Π.Α. καί ἀνησύχησε σοβαρά ὅταν πληροφορήθηκε τίς διαβρωτικές μεθόδους τῆς Νάρκονον. Τελικῶς ἡ «Κρατική Ἐπιθεώρηση Δημόσιας Ἐκπαίδευσης» ἐπιφόρτισε τό «Κέντρο Χρηματοδοτήσεως καί Ὑγείας Παιδιοῦ» τῆς Καλιφόρνιας νά ἀξιολογήσει τό πρόγραμμα Νάρκονον. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἔρευνας περιελάμβαναν τά ἑξῆς: τό Νάρκονον δέν χρησιμοποιεῖ ἐπιβεβαιωμένες ἐπιστημονικές μεθόδους καί οἱ πληροφορίες οἱ ὁποῖες παρασχέθησαν περί αὐτοῦ -ἀπό τή Σαηεντολογία- ἦταν παραπλανητικές. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, τά συμπεράσματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Καλιφόρνιας κοινοποιήθηκαν σέ δημόσια καί ἰδιωτικά σχολεῖα. Αὐτό ὑπῆρξε μία μεγάλη νίκη κατά τῆς Σαηεντολογίας στήν προσπάθειά της νά διαβρώσει τή Δημόσια Ἐκπαίδευση, μέσω ἑνός προσωπείου κοινωνικῆς δῆθεν προσφορᾶς· κάτι πού ἀντίστοιχα δέν σημβαίνει στή χώρα μας -θά προσθέσουμε ἐμεῖς- σέ ὅ,τι αφορά στήν διείσδυση τοῦ διαλογισμοῦ (mindfylness), πού τά ἴδια τά Ὑπουργεῖα Ὑγείας καί Παιδείας προωθοῦν, στά ἑλληνικά σχολεῖα. Ἀνάλογες ἐπιτυχίες, βασισμένες σ’ αὐτές τίς ἀ­πο­κα­λύ­ψεις, ἀναφέρθηκαν κι ἀπό χῶρες ὅπως ἡ Σκωτία καί τό Ἰσραήλ.

Σημειωτέον[8] ἀκόμη, ὅτι τὸ Νάρκονον ἐφαρμόζει βάναυσες πρακτικὲς χωρὶς ἰατρικὴ παρακολούθηση. Ἡ «θεραπευτικὴ ἀγωγὴ» γίνεται ἀπὸ σαηεντολόγους, συχνὰ χωρὶς κὰν νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβαση ἰατρῶν, καὶ περιλαμβάνει πέντε ὧρες σάουνα ἡμερησίως, τζόγκινγκ, πολὺ μεγάλες δόσεις βιταμινῶν -κατασκευαζομένων καὶ διανεμομένων ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Σαηεντολογία καθὼς καὶ Šὑποτιθέμενες συζητήσεις ψυχολογικῶν συμβουλῶν, ποὺ ὅμως εἶναι τὸ γνωστὸ «ὤντιτινγκ»! Δηλαδὴ πρόκειται γιὰ ἐπαναλαμβανόμενες ἐρωτήσεις-ἀπαντήσεις ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ «ἠλεκτρόμετρο» (ὑποτιθέμενο «θρησκευτικὸ ἐργαλεῖο»), καὶ ποὺ ἀπαλλάσσουν δῆθεν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ ἀρνητικὰ «ἐγγράμματα», δηλαδὴ τὰ ἀποτελέσματα τραυματικῶν ἐμπειριῶν ποὺ αὐτὸς ὑπέστη κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία ἢ ἀκόμα καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του στὶς δῆθεν προηγούμενες ζωές του. «Ὅταν μὲ τὴ μεταχείρηση τοῦ Νάρκονον τυχὸν "ἐπιτευχθεῖ" κάποια ἀποτοξίνωση, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ τοξικομανὴς κατέστη πλέον σαηεντολόγος» -δηλαδή, ἀπόλυτη καὶ ὁλοκληρωτικὴ ψυχικὴ ἐξάρτηση.

Στὴν Γαλλία τὸ Νάρκονον δὲν ἔτυχε τῆς ἔγκρισης τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων.

Βέβαια, τό τί ἐστί Σαηεντολογία εἶναι[9] -ἤ μᾶλλον θά ἔπρεπε νά εἶναι- λίγο ὡς πολύ γνωστό στό ἑλληνικό κοινό, ἄν μετά τόσα χρόνια τά ΜΜΕ ἐπιτελοῦσαν σωστά τό καθῆκον τους, τῆς ἀντικειμενικῆς ἐνημέρωσης καί προστασίας τοῦ κοινοῦ.

Ἔτσι, μέ ἕναν νέο, ἐντυπωσιακό φορέα, τόν: «Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρκωτικά», ἡ Ὀργάνωση τοῦ Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ (L­a­f­a­y­e­t­te Ron Hubbard)[10] ἀναδιπλώνεται καί στοχεύει σέ «φρέσκο κρέ­ας», τούς χρῆστες δηλαδή καί τίς οἰκογένειές τους, παγιδεύοντας συγχρόνως πραγματικούς κοινωνικούς φορεῖς καί δημόσιες ἀρχές.

Ὅπως εἶναι γνωστό στούς ἐρευνητές τοῦ χώρου τοῦ Ἀπο­κρυ­φι­σμοῦ, τῶν «Καταστροφικῶν Λατρειῶν» (Destructive Cults) καί τῆς Παραθρησκείας, πέραν τῆς ἐξαπάτησης, κάποτε πράγματι ἀ­πεγ­κλω­βί­ζον­ται χρῆστες οὐσιῶν, ἄν πιστέψουν στίς ἐ­ξαγ­γε­λί­ες αὐ­τῶν τῶν ὀργανώσεων κι ὑποστοῦν τήν πλύση ἐγ­κε­φά­λου, πού οἱ ὀρ­γα­νώ­σεις αὐτές προσφέρουν, καθώς ἡ ἐξάρτηση ἀπό τό ναρκωτικό κάποιες φορές ὑποχωρεῖ μπροστά στό «ψυχοναρκωτικό» -ὅπως ὀ­νό­μα­ζε τίς ὁμάδες αὐτές ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀ­λε­βι­ζό­που­λος.

Μιλώντας δέ γιά «εἰλικρίνεια», τό καταληκτικό μήνυμα τοῦ video στή σχετική ἱστοσελίδα[11] τῆς ὀργάνωσης «Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρκωτικά», σωστά παραφρασμένο, θά ἔπρεπε νά εἶναι: «Μποροῦμε νά κατευθύνουμε μιά ὁλόκληρη γενιά μακριά ἀπό τά ναρκωτικά καί νά τή βάλουμε στόν δρόμο ἑνός μέλλοντος κοντά στή Σαηεντολογία»[12].

 

[1] https://www.notodrugs.gr/

[2] Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

[3] http://archive.is/hjUzF

[4] https://www.narconon.gr/ Προσωπεῖο τῆς Σαηεντολογίας στό χῶρο τῆς ὑγείας. Βλ. & «Διάλογος», τ. 9, Ἰαν.-Ἰούν. 1997, σ. 25.

[5] https://www.scientology.gr/how-we-help/narconon/

[6] Ἡ FAIR (Family, Action, Information, Resource = Οἰκογένεια, Δράση, Πληροφορίες, Πόροι) ἀποτελεῖ τόν κυριότερο «ἀντί-cult» φορέα τῆς Βρετανίας.

[7] Περιοδικὸ FAIRnews, τ. 3, Δεκέμβριος 2006 & «Διάλογος», τ. 76, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2014 http://www.ppu.gr/old/pdf/Dialogos_76.pdf σ. 25.

[8] Bulles 49/1996 & «Διάλογος», τ. 9, 1997, σ.25.

[9] Βλ. Κυρ. Κυριαζοπούλου, Σαηεντολογία. Γνωστή θρησκεία ἤ παραθρησκεία; ἔκδ. Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 2003.

[10] https://www.youtube.com/watch?v=t5Lp4KQ2OCE

[11] https://www.notodrugs.gr/about-us/about-the-foundation.html

[12] Ἡ φράση στό σχετικό video εἶναι: «Μποροῦμε νὰ κατευθύνουμε μιὰ ὁλόκληρη γενιὰ μακριὰ ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ καὶ νὰ τὴ βάλουμε στὸν δρόμο ἑνὸς μέλλοντος χωρὶς ναρκωτικὰ».