τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ Βαϊάννα Στάϊμπολ (Vianna Stibal), μᾶς προέκυψε τὸ 1995 ὅταν ἵδρυσε τὸν ὀρ­γανισμὸ THINK, μὲ σκοπὸ νὰ διαδώσει σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὴν γνώση καὶ τὶς τεχνικὲς τῆς Μεθόδου Θήτα (Thetahealing) ποὺ ἡ ἴδια ἵδρυσε μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία της καὶ τὴν διαισθητική της ἱκανότητα [sic][1]. Ἡ Στάϊμπολ δηλώνει: Φυσιοπαθητικός, Θεραπεύτρια Μασάζ καί -κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς της- Διαισθητικὴ Θεραπεύτρια.

Ἡ Στάϊμπολ -πάντα κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς της-, διαγνώστηκε μὲ καρκίνο ὁ ὁποῖος μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς κατέστρεφε τὸ ὀστό τοῦ δεξιοῦ της μηροῦ. Ὅ,τι κι ἂν εἶχε δοκιμάσει ἀπὸ τὶς γνωστὲς συμβατικὲς καὶ ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες, λέει, εἶχε ἀποτύχει. Ἀνακάλυψε τότε ὅτι ἡ ἁπλή τεχνικὴ τὴν ὁποία χρησιμοποιοῦσε γιὰ τὶς διαισθητικὲς ἀναγνώσεις της μποροῦσε ἐπίσης νὰ θεραπεύσει καὶ ἔτσι τὸ πόδι της θεραπεύθηκε στιγμιαία, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ ἴδια.

Πρόσθεσε αὐτὴ τὴ θεραπευτικὴ γνώση στὶς συνεδρίες της μὲ πελάτες καὶ στὶς τάξεις στὶς ὁποῖες δίδασκε. Περίεργη ὡς πρὸς τὸ γιατί εἶχαν ἐπιτυχία, ἡ Στάϊμπολ ζήτησε τὴ συνεργασία φυσικοῦ καὶ μὲ τὴ βοήθεια ηλεκροεγκεφαλογράφου κατάλαβαν ὅτι αὐτὴ ἡ τεχνικὴ ἀξιοποιοῦσε τὰ κύματα Θήτα[2].

Πέραν ἀπὸ τὴν παραπάνω παραφιλολογία θὰ πρέπει νὰ διευκρινίσουμε ὅτι τὰ ἐγκεφαλικὰ κύματα Θήτα εἶναι μία ὑπαρκτὴ κι ἐπιστημονικὰ ἐντοπισμένη πραγματικότητα.

Τὰ ἐγκεφαλικὰ κύματα εἶναι ρυθμικὰ ἢ ἐπαναλαμβανόμενα πρότυπα νευρικῆς δραστηριότητας στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα[3]. Ὑπάρχουν ἑπτὰ συχνότητες ἐγκεφαλικῶν κυμάτων. Οἱ κυριότερες πέντε εἶναι: Βῆτα, Ἄλφα, Θήτα, Δέλτα καὶ Γάμα. Ὁ ἐγκέφαλος παράγει σταθερὰ κύματα σὲ ὅλες τὶς συχνότητες. Ὁτιδήποτε κάνουμε ρυθμίζεται ἀπὸ τὴ συχνότητα τῶν ἐγκεφαλικῶν κυμάτων. Ὅταν μιλᾶμε μὲ ἄλλους γιὰ παράδειγμα, τὸ μυαλό μας λειτουργεῖ στὰ κύματα Βῆτα (Beta wave), ποὺ ἔχουν συχνότητα 16 - 31 Hz (κύκλους ἀνὰ δευτερόλεπτο). Βῆτα εἶναι ἡ κατάσταση κατὰ τὴν ὁποία εἴμαστε ἐνεργοὶ καὶ σὲ ἑτοιμότητα.

Στὴ συχνότητα Ἄλφα, τὰ κύματα τοῦ ἐγκεφάλου μας κινοῦνται μὲ 8 - 15 Hz. Ἡ συχνότητα Ἄλφα δημιουργεῖ μιὰ ψυχικὴ κατάσταση βαθιᾶς χαλάρωσης· τήν ἐκμεταλλεύονται στόν διαλογισμό. Τὰ κύματα Ἄλφα εἶναι ἡ κατάσταση μεταξὺ τῶν κυμάτων Βῆτα καὶ Θήτα.

Ἡ συχνότητα Θήτα εἶναι ἡ κατάσταση πολὺ βαθιᾶς χαλάρωσης. Τήν χρησιμοποιοῦν στὸν ὑπνωτισμὸ καὶ ἐκδηλώνεται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου REM[4]. Τὰ κύματα τοῦ ἐγκεφάλου τότε ἐπιβραδύνονται στή συχνότητα 4-7 Hz.

Τώρα, πῶς ἐκμεταλλεύεται τὰ παραπάνω ἐπιστημονικὰ δεδομένα ὁ ὁλιστικός, «συμπληρωματικός», ἐνεργειακός, ἐναλ­λακτικός, ἀποκρυφιστικὸς καὶ νεοεποχίτικος χῶρος; Ἡ ἴδια ἡ Στά­ϊμπολ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει «διαισθητικὴ ἱκανότητα» καὶ αὐτο­τιτλοφορεῖται, μεταξὺ ἄλλων, «Διαισθητικὴ Θεραπεύτρια». Ἀσκεῖ στούς πελάτες της ὑπνωτισμό, φυσιοπαθητική (naturopathy)[5] -μία ἀκόμη ἐναλλακτικὴ πρακτική- καὶ διαλογισμό, ποὺ στὴν οὐσία εἶναι τεχνικὴ αυτοΰπνωσης.

Θὰ πρέπει ἴσως νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ «εἴσοδος» στὶς βαθύτερες περιοχὲς τοῦ ψυχισμοῦ -μιὰ ἔκπαλαι ἐπιδίωξη τοῦ ἀπο­κρυφισμοῦ- μέσῳ ὕπνωσης εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλέον ἐπικίνδυνες μεθοδεύσεις καθῶς καί ἀσκεῖται ἔλεγχος ἐπί τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ὑπνωτιζόμενος συχνὰ καταλήγει μέ βαρύτατα ψυχοσωματικὰ προβλήματα. Τὸ νὰ προ­σπαθεῖ κάποιος νὰ διεισδύσει συνειδητὰ σὲ κατάσταση Θήτα -μὲ στόχο «ἐξωσωματικὲς» ἐμπειρίες («ἀστρικά ταξίδια» κ.ἄ.)- ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνη της μία καταστροφικὴ διαδικασία, ποὺ ὅμως εἶναι γιὰ τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴ Νέα Ἐποχὴ μιὰ ἐπιθυμητὴ ἐπιδίωξη.

Στὴ χώρα μας τὶς διδαχὲς καὶ πρακτικὲς τῆς Στάϊμπολ ἀσκεῖ κυρίως ἡ Μαρία Τελίδου (Maria Telidou)[6], καθηγήτρια Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, ποὺ δηλώνει, μεταξὺ ἄλλων: «Σύμβουλος Εὐεξίας» καὶ ὁδηγὸς Σεμιναρίων ΤhetaHealing καί πού ἵδρυσε ἀρχικὰ τὴν ὀργάνωση «ThetaHealing Greece» καὶ στὴ συνέχεια τὴν ὀργάνωση «Θήτα Χῶρος».

Πέραν τῆς Μαρίας Τελίδου τὴ «μέθοδο» ἀσκοῦν διάφοροι «ἐναλλακτικοί», μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ Πάρης Καλογιάννης[7], Παναγιώτης Μοναχός, Ἰωάννα Μπακρατσά[8] κ.ἄ.

Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, ἡ «Θεραπεία Θήτα» (ThetaHealing) εἶναι μία ψευδοεπιστημονική ἐναλλακτική, ὁλιστικὴ ἢ ἂν προτιμᾶτε, ἐνεργειακὴ πρακτικὴ ἐντασσόμενη στὸ «δίκτυο τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου».

Κατὰ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία, τὸ ThetaHealing ἔχει ἐπικριθεῖ λόγῳ τοῦ ὅτι βασίζεται σὲ «εσωτεριστικές» διδασκαλίες καὶ στὴ «δυναμικὴ τῆς πίστης» (placebo), καθὼς καὶ στὴν συντριπτικὴ ἔλλειψη στοιχείων γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς μεθόδου[9].

Ἡ μέθοδος ThetaHealing ἔχει ἀκόμη ἐπικριθεῖ ὡς «ἐγκλημα­τικὴ» καὶ «ὅτι δὲν ὑποστηρίζεται ἀπὸ κανένα εἶδος ἀποδει­κτικῶν στοιχείων» ἀπὸ τὸν Ἔντζαρντ Ἔρνστ (Edzard Ernst) εἰδικὸ στὴν συμπληρωματικὴ καὶ ἐναλλακτικὴ «ἰατρική»[10].

Ἀκόμη, τὸ Τμῆμα «Ἐπιστήμης καὶ Κοινωνιολογίας» τοῦ Πανεπιστημίου Μάκ Γκίλ (McGill) ἐπισημαίνει ὅτι -κατά τή διάρκεια πειραμάτων- τὸ ThetaHealing δὲν αὔξησε τὴ δραστηριότητα τῶν κυμάτων Θήτα (Theta) τοῦ ἐγκεφάλου, ἀλλὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Μετὰ ἀπὸ ἐφαρμογὴ τῆς «μεθόδου», ἡ δραστηριότητα Θήτα τοῦ ἐγκεφάλου παρατηρήθηκε ὅτι μειώθηκε συνολικά[11].

Τὸ ThetaHealing χρησιμοποιεῖ συχνὰ τὴ μέθοδο «Ἐφαρμοσμέ­νης Κινησιολογίας» (Applied Kinesiology), ἀφοῦ ὑποβάλει πρῶτα τούς ἀσθενεῖς σὲ βαθὺ διαλογισμό. Ὅμως καὶ ἡ πρα­κτικὴ τῆς Ἐφαρμοσμένης Κινησιολογίας ἔχει ἐπικριθεῖ ἰδιαί­τερα καὶ μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι στερεῖται κλινικῆς ἀξίας.

Ἡ δημιουργὸς τοῦ ThetaHealing, Βαϊάννα Στάϊμπολ, ἰσχυρί­στηκε -ὅπως ἤδη ἀναφέραμε- ὅτι χρησιμοποίησε αὐτὴν τὴν πρακτικὴ γιὰ νὰ θεραπεύσει τὸν καρκίνο τῶν ὀστῶν τοῦ μηροῦ της· ὡστόσο, ὁ πρώην σύζυγός της ἔχει καταθέσει σὲ δικαστήριο ὅτι στὴν πραγματικότητα δὲν εἶχε ποτὲ διαγνωστεῖ μὲ καρκίνο, ὁπότε δὲν ὑπῆρχε τίποτα γιὰ νὰ θεραπευτεῖ[12].

Τὸ ThetaHealing ἔχει ἐπίσης ἐπικριθεῖ εὐρέως ὅτι ἔχει ὡς κίνητρο τὸ χρῆμα κι ὄχι τὴν εὐεξία. Γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ κανεὶς σὲ ἕνα Τμῆμα (course) ThetaHealing ποὺ διδάσκει πώς «τὸ χρῆμα εἶναι μιὰ ψευδαίσθηση», πρέπει νὰ πληρώσει συνολικὰ ἑπτακόσια πενῆντα δολάρια, ἐνῶ ἄλλα Τμήματα (courses) ThetaHealing πε­ρι­λαμβάνουν μαθήματα ποὺ διδάσκουν πῶς νὰ «ἐνεργοποι­οῦνται οἱ 12 κλῶνοι τοῦ DNA σὲ κάθε συμμετέχοντα», παρὰ τὶς ἐπιστημονικὲς μελέτες ποὺ δείχνουν ὅτι τὸ DNA τοῦ ἀνθρώ­που δὲν χωρίζεται σὲ 12 κλώνους.

Λόγῳ τῆς σοβαρῆς ἔλλειψης στοιχείων, τὸ ThetaHealing βασίζεται στὶς «μαρτυρίες» τῶν χρηστῶν του γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τοὺς ἰσχυρισμούς του. Ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ ἀνεπίσημα στοιχεῖα εἶναι συχνὰ βασικὸς δείκτης ψευδοεπιστημονικῆς πρακτι­κῆς.

Ἐνῶ οἱ ἐπίσημοι ἱστότοποι ThetaHealing φαίνεται νὰ προσπα­θοῦν νὰ ἔχουν ἐπιλεγμένες θετικὲς μαρτυρίες ἢ ἂν ὄχι, νὰ τὶς κατασκευάζουν, μιὰ γρήγορη ἀναζήτηση στὸ Google μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει ἀντίθετους ἰσχυρισμοὺς ὅπου ἀσκούμενοι τοῦ ThetaHealing πέθαναν ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, γεγονὸς ποὺ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἐγκυρότητα τῶν θετικῶν μαρ­τυριῶν[13].

Ἀξίζει ἐδῶ νὰ προσθέσουμε καὶ τὴν κριτική, μὲ βαρύτατους χαρακτηρισμούς, ποὺ ἀσκεῖ ἄλλη ἀποκρυφιστικὴ ὀργάνωση -τὸ House of Light Hellas (Οἶκος τοῦ Φωτὸς Ἑλλάδος) τῶν Ἀλέ­ξανδρου Πφὰφ (Alexander Pfaff) καὶ Μαρίας Ἀγγελῆ- στὴν «Θεραπεία Θήτα» γιὰ τὴν ὁποία δηλώνεται: «Ἐπειδὴ ὅμως γεγονότα-ἀλήθειες δὲν μποροῦν νὰ καλυφτούν μὲ μανδύες ἀπὸ ψέματα, μιὰ καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι φῶς καὶ τὸ ψέμα εἶναι ἁπλά ἡ ἀπουσία τοῦ φωτός, δηλαδὴ σκοτάδι, ἡ Μαρία Τελίδου καὶ κάθε ἄλλος ταγμένος καὶ πουλημένος στὸν “Creator“ (τὴν ὀντότητα ποὺ κατευθύνει καὶ ἐλέγχει τὸ κάθε τί ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ μέθοδο θήτα) εἶναι φυσικὸ πὼς δὲν μπαίνει κἂν στὸν κόπο νὰ καλύψει τὰ ψέματά τους»[14].

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἐκκλησία, ἡ Μέθοδος Θήτα -ὅπως καὶ κάθε ἄλλη ὁλιστικὴ ἢ ἐναλλακτικὴ πρακτικὴ- εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τὴν πίστη μας καὶ δὲν ἔχει θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν προσώπων πού ἐμπλέκονται στά ἀνωτέρῳ ὡς «Ὁδηγοί Σεμιναρίων» ἤ ὡς πελάτες. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό τῆς Πατρίδας μας, ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν «θεραπεύεται» μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχῆς· βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

 

[1] https://thetakey.com/vianna-stibal/

[2] http://archive.is/Jxrkh

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/ThetaHealing

[4] Rapid Eye Movement. Φάση ὕπνου ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὴν τυχαία/ταχεία κίνηση τῶν ματιῶν ὅταν τὸ πρόσωπο ὀνειρεύεται.

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Naturopathy

[6] http://archive.is/5g5h7

[7] http://archive.is/urrmo

[8] http://archive.is/lbX3M

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/ThetaHealing

[10] Στό ἴδιο.

[11] Στό ἴδιο.

[12] Στό ἴδιο.

[13] Στό ἴδιο.

[14] https://www.facebook.com/iamalexandrospfaff/posts/929080460497244/

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ Βαϊάννα Στάϊμπολ (Vianna Stibal), μᾶς προέκυψε τὸ 1995 ὅταν ἵδρυσε τὸν ὀρ­γανισμὸ THINK, μὲ σκοπὸ νὰ διαδώσει σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὴν γνώση καὶ τὶς τεχνικὲς τῆς Μεθόδου Θήτα (Thetahealing) ποὺ ἡ ἴδια ἵδρυσε μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία της καὶ τὴν διαισθητική της ἱκανότητα [sic][1]. Ἡ Στάϊμπολ δηλώνει: Φυσιοπαθητικός, Θεραπεύτρια Μασάζ καί -κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς της- Διαισθητικὴ Θεραπεύτρια.

Ἡ Στάϊμπολ -πάντα κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς της-, διαγνώστηκε μὲ καρκίνο ὁ ὁποῖος μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς κατέστρεφε τὸ ὀστό τοῦ δεξιοῦ της μηροῦ. Ὅ,τι κι ἂν εἶχε δοκιμάσει ἀπὸ τὶς γνωστὲς συμβατικὲς καὶ ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες, λέει, εἶχε ἀποτύχει. Ἀνακάλυψε τότε ὅτι ἡ ἁπλή τεχνικὴ τὴν ὁποία χρησιμοποιοῦσε γιὰ τὶς διαισθητικὲς ἀναγνώσεις της μποροῦσε ἐπίσης νὰ θεραπεύσει καὶ ἔτσι τὸ πόδι της θεραπεύθηκε στιγμιαία, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ ἴδια.

Πρόσθεσε αὐτὴ τὴ θεραπευτικὴ γνώση στὶς συνεδρίες της μὲ πελάτες καὶ στὶς τάξεις στὶς ὁποῖες δίδασκε. Περίεργη ὡς πρὸς τὸ γιατί εἶχαν ἐπιτυχία, ἡ Στάϊμπολ ζήτησε τὴ συνεργασία φυσικοῦ καὶ μὲ τὴ βοήθεια ηλεκροεγκεφαλογράφου κατάλαβαν ὅτι αὐτὴ ἡ τεχνικὴ ἀξιοποιοῦσε τὰ κύματα Θήτα[2].

Πέραν ἀπὸ τὴν παραπάνω παραφιλολογία θὰ πρέπει νὰ διευκρινίσουμε ὅτι τὰ ἐγκεφαλικὰ κύματα Θήτα εἶναι μία ὑπαρκτὴ κι ἐπιστημονικὰ ἐντοπισμένη πραγματικότητα.

Τὰ ἐγκεφαλικὰ κύματα εἶναι ρυθμικὰ ἢ ἐπαναλαμβανόμενα πρότυπα νευρικῆς δραστηριότητας στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα[3]. Ὑπάρχουν ἑπτὰ συχνότητες ἐγκεφαλικῶν κυμάτων. Οἱ κυριότερες πέντε εἶναι: Βῆτα, Ἄλφα, Θήτα, Δέλτα καὶ Γάμα. Ὁ ἐγκέφαλος παράγει σταθερὰ κύματα σὲ ὅλες τὶς συχνότητες. Ὁτιδήποτε κάνουμε ρυθμίζεται ἀπὸ τὴ συχνότητα τῶν ἐγκεφαλικῶν κυμάτων. Ὅταν μιλᾶμε μὲ ἄλλους γιὰ παράδειγμα, τὸ μυαλό μας λειτουργεῖ στὰ κύματα Βῆτα (Beta wave), ποὺ ἔχουν συχνότητα 16 - 31 Hz (κύκλους ἀνὰ δευτερόλεπτο). Βῆτα εἶναι ἡ κατάσταση κατὰ τὴν ὁποία εἴμαστε ἐνεργοὶ καὶ σὲ ἑτοιμότητα.

Στὴ συχνότητα Ἄλφα, τὰ κύματα τοῦ ἐγκεφάλου μας κινοῦνται μὲ 8 - 15 Hz. Ἡ συχνότητα Ἄλφα δημιουργεῖ μιὰ ψυχικὴ κατάσταση βαθιᾶς χαλάρωσης· τήν ἐκμεταλλεύονται στόν διαλογισμό. Τὰ κύματα Ἄλφα εἶναι ἡ κατάσταση μεταξὺ τῶν κυμάτων Βῆτα καὶ Θήτα.

Ἡ συχνότητα Θήτα εἶναι ἡ κατάσταση πολὺ βαθιᾶς χαλάρωσης. Τήν χρησιμοποιοῦν στὸν ὑπνωτισμὸ καὶ ἐκδηλώνεται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου REM[4]. Τὰ κύματα τοῦ ἐγκεφάλου τότε ἐπιβραδύνονται στή συχνότητα 4-7 Hz.

Τώρα, πῶς ἐκμεταλλεύεται τὰ παραπάνω ἐπιστημονικὰ δεδομένα ὁ ὁλιστικός, «συμπληρωματικός», ἐνεργειακός, ἐναλ­λακτικός, ἀποκρυφιστικὸς καὶ νεοεποχίτικος χῶρος; Ἡ ἴδια ἡ Στά­ϊμπολ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει «διαισθητικὴ ἱκανότητα» καὶ αὐτο­τιτλοφορεῖται, μεταξὺ ἄλλων, «Διαισθητικὴ Θεραπεύτρια». Ἀσκεῖ στούς πελάτες της ὑπνωτισμό, φυσιοπαθητική (naturopathy)[5] -μία ἀκόμη ἐναλλακτικὴ πρακτική- καὶ διαλογισμό, ποὺ στὴν οὐσία εἶναι τεχνικὴ αυτοΰπνωσης.

Θὰ πρέπει ἴσως νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ «εἴσοδος» στὶς βαθύτερες περιοχὲς τοῦ ψυχισμοῦ -μιὰ ἔκπαλαι ἐπιδίωξη τοῦ ἀπο­κρυφισμοῦ- μέσῳ ὕπνωσης εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλέον ἐπικίνδυνες μεθοδεύσεις καθῶς καί ἀσκεῖται ἔλεγχος ἐπί τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ὑπνωτιζόμενος συχνὰ καταλήγει μέ βαρύτατα ψυχοσωματικὰ προβλήματα. Τὸ νὰ προ­σπαθεῖ κάποιος νὰ διεισδύσει συνειδητὰ σὲ κατάσταση Θήτα -μὲ στόχο «ἐξωσωματικὲς» ἐμπειρίες («ἀστρικά ταξίδια» κ.ἄ.)- ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνη της μία καταστροφικὴ διαδικασία, ποὺ ὅμως εἶναι γιὰ τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴ Νέα Ἐποχὴ μιὰ ἐπιθυμητὴ ἐπιδίωξη.

Στὴ χώρα μας τὶς διδαχὲς καὶ πρακτικὲς τῆς Στάϊμπολ ἀσκεῖ κυρίως ἡ Μαρία Τελίδου (Maria Telidou)[6], καθηγήτρια Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, ποὺ δηλώνει, μεταξὺ ἄλλων: «Σύμβουλος Εὐεξίας» καὶ ὁδηγὸς Σεμιναρίων ΤhetaHealing καί πού ἵδρυσε ἀρχικὰ τὴν ὀργάνωση «ThetaHealing Greece» καὶ στὴ συνέχεια τὴν ὀργάνωση «Θήτα Χῶρος».

Πέραν τῆς Μαρίας Τελίδου τὴ «μέθοδο» ἀσκοῦν διάφοροι «ἐναλλακτικοί», μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ Πάρης Καλογιάννης[7], Παναγιώτης Μοναχός, Ἰωάννα Μπακρατσά[8] κ.ἄ.

Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, ἡ «Θεραπεία Θήτα» (ThetaHealing) εἶναι μία ψευδοεπιστημονική ἐναλλακτική, ὁλιστικὴ ἢ ἂν προτιμᾶτε, ἐνεργειακὴ πρακτικὴ ἐντασσόμενη στὸ «δίκτυο τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου».

Κατὰ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία, τὸ ThetaHealing ἔχει ἐπικριθεῖ λόγῳ τοῦ ὅτι βασίζεται σὲ «εσωτεριστικές» διδασκαλίες καὶ στὴ «δυναμικὴ τῆς πίστης» (placebo), καθὼς καὶ στὴν συντριπτικὴ ἔλλειψη στοιχείων γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς μεθόδου[9].

Ἡ μέθοδος ThetaHealing ἔχει ἀκόμη ἐπικριθεῖ ὡς «ἐγκλημα­τικὴ» καὶ «ὅτι δὲν ὑποστηρίζεται ἀπὸ κανένα εἶδος ἀποδει­κτικῶν στοιχείων» ἀπὸ τὸν Ἔντζαρντ Ἔρνστ (Edzard Ernst) εἰδικὸ στὴν συμπληρωματικὴ καὶ ἐναλλακτικὴ «ἰατρική»[10].

Ἀκόμη, τὸ Τμῆμα «Ἐπιστήμης καὶ Κοινωνιολογίας» τοῦ Πανεπιστημίου Μάκ Γκίλ (McGill) ἐπισημαίνει ὅτι -κατά τή διάρκεια πειραμάτων- τὸ ThetaHealing δὲν αὔξησε τὴ δραστηριότητα τῶν κυμάτων Θήτα (Theta) τοῦ ἐγκεφάλου, ἀλλὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Μετὰ ἀπὸ ἐφαρμογὴ τῆς «μεθόδου», ἡ δραστηριότητα Θήτα τοῦ ἐγκεφάλου παρατηρήθηκε ὅτι μειώθηκε συνολικά[11].

Τὸ ThetaHealing χρησιμοποιεῖ συχνὰ τὴ μέθοδο «Ἐφαρμοσμέ­νης Κινησιολογίας» (Applied Kinesiology), ἀφοῦ ὑποβάλει πρῶτα τούς ἀσθενεῖς σὲ βαθὺ διαλογισμό. Ὅμως καὶ ἡ πρα­κτικὴ τῆς Ἐφαρμοσμένης Κινησιολογίας ἔχει ἐπικριθεῖ ἰδιαί­τερα καὶ μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι στερεῖται κλινικῆς ἀξίας.

Ἡ δημιουργὸς τοῦ ThetaHealing, Βαϊάννα Στάϊμπολ, ἰσχυρί­στηκε -ὅπως ἤδη ἀναφέραμε- ὅτι χρησιμοποίησε αὐτὴν τὴν πρακτικὴ γιὰ νὰ θεραπεύσει τὸν καρκίνο τῶν ὀστῶν τοῦ μηροῦ της· ὡστόσο, ὁ πρώην σύζυγός της ἔχει καταθέσει σὲ δικαστήριο ὅτι στὴν πραγματικότητα δὲν εἶχε ποτὲ διαγνωστεῖ μὲ καρκίνο, ὁπότε δὲν ὑπῆρχε τίποτα γιὰ νὰ θεραπευτεῖ[12].

Τὸ ThetaHealing ἔχει ἐπίσης ἐπικριθεῖ εὐρέως ὅτι ἔχει ὡς κίνητρο τὸ χρῆμα κι ὄχι τὴν εὐεξία. Γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ κανεὶς σὲ ἕνα Τμῆμα (course) ThetaHealing ποὺ διδάσκει πώς «τὸ χρῆμα εἶναι μιὰ ψευδαίσθηση», πρέπει νὰ πληρώσει συνολικὰ ἑπτακόσια πενῆντα δολάρια, ἐνῶ ἄλλα Τμήματα (courses) ThetaHealing πε­ρι­λαμβάνουν μαθήματα ποὺ διδάσκουν πῶς νὰ «ἐνεργοποι­οῦνται οἱ 12 κλῶνοι τοῦ DNA σὲ κάθε συμμετέχοντα», παρὰ τὶς ἐπιστημονικὲς μελέτες ποὺ δείχνουν ὅτι τὸ DNA τοῦ ἀνθρώ­που δὲν χωρίζεται σὲ 12 κλώνους.

Λόγῳ τῆς σοβαρῆς ἔλλειψης στοιχείων, τὸ ThetaHealing βασίζεται στὶς «μαρτυρίες» τῶν χρηστῶν του γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τοὺς ἰσχυρισμούς του. Ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ ἀνεπίσημα στοιχεῖα εἶναι συχνὰ βασικὸς δείκτης ψευδοεπιστημονικῆς πρακτι­κῆς.

Ἐνῶ οἱ ἐπίσημοι ἱστότοποι ThetaHealing φαίνεται νὰ προσπα­θοῦν νὰ ἔχουν ἐπιλεγμένες θετικὲς μαρτυρίες ἢ ἂν ὄχι, νὰ τὶς κατασκευάζουν, μιὰ γρήγορη ἀναζήτηση στὸ Google μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει ἀντίθετους ἰσχυρισμοὺς ὅπου ἀσκούμενοι τοῦ ThetaHealing πέθαναν ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, γεγονὸς ποὺ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἐγκυρότητα τῶν θετικῶν μαρ­τυριῶν[13].

Ἀξίζει ἐδῶ νὰ προσθέσουμε καὶ τὴν κριτική, μὲ βαρύτατους χαρακτηρισμούς, ποὺ ἀσκεῖ ἄλλη ἀποκρυφιστικὴ ὀργάνωση -τὸ House of Light Hellas (Οἶκος τοῦ Φωτὸς Ἑλλάδος) τῶν Ἀλέ­ξανδρου Πφὰφ (Alexander Pfaff) καὶ Μαρίας Ἀγγελῆ- στὴν «Θεραπεία Θήτα» γιὰ τὴν ὁποία δηλώνεται: «Ἐπειδὴ ὅμως γεγονότα-ἀλήθειες δὲν μποροῦν νὰ καλυφτούν μὲ μανδύες ἀπὸ ψέματα, μιὰ καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι φῶς καὶ τὸ ψέμα εἶναι ἁπλά ἡ ἀπουσία τοῦ φωτός, δηλαδὴ σκοτάδι, ἡ Μαρία Τελίδου καὶ κάθε ἄλλος ταγμένος καὶ πουλημένος στὸν “Creator“ (τὴν ὀντότητα ποὺ κατευθύνει καὶ ἐλέγχει τὸ κάθε τί ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ μέθοδο θήτα) εἶναι φυσικὸ πὼς δὲν μπαίνει κἂν στὸν κόπο νὰ καλύψει τὰ ψέματά τους»[14].

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἐκκλησία, ἡ Μέθοδος Θήτα -ὅπως καὶ κάθε ἄλλη ὁλιστικὴ ἢ ἐναλλακτικὴ πρακτικὴ- εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τὴν πίστη μας καὶ δὲν ἔχει θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν προσώπων πού ἐμπλέκονται στά ἀνωτέρῳ ὡς «Ὁδηγοί Σεμιναρίων» ἤ ὡς πελάτες. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό τῆς Πατρίδας μας, ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν «θεραπεύεται» μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχῆς· βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

 

[1] https://thetakey.com/vianna-stibal/

[2] http://archive.is/Jxrkh

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/ThetaHealing

[4] Rapid Eye Movement. Φάση ὕπνου ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὴν τυχαία/ταχεία κίνηση τῶν ματιῶν ὅταν τὸ πρόσωπο ὀνειρεύεται.

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Naturopathy

[6] http://archive.is/5g5h7

[7] http://archive.is/urrmo

[8] http://archive.is/lbX3M

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/ThetaHealing

[10] Στό ἴδιο.

[11] Στό ἴδιο.

[12] Στό ἴδιο.

[13] Στό ἴδιο.

[14] https://www.facebook.com/iamalexandrospfaff/posts/929080460497244/

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Σέ προηγούμενα φύλλα τῆς Ἐφημερίδας μας εἴχαμε ἀ­σχο­ληθεῖ ξανά καί ξανά μέ τό μοναδικὸ -γιὰ τὰ χρονικὰ τοῦ ἀντι­αι­ρετικοῦ ἀγῶνα στὴ χώρα μας- ἐγχειρίδιο, μέ τίτλο: «Ἡ Ὁμοι­οπαθητικὴ Ἀσυμβί­βαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη»[1], πού κυκλοφόρησε τό 1998, ἀπό τήν «Πρωτoβoυλία Γoνέων Βoρείου Ἑλ­λάδoς γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολι­τι­σμοῦ, τῆς Oἰκογε­νείας καὶ τοῦ Ἀτόμου», μέ βασικό συντελεστή τοῦ ὅλου ἐγχει­ρή­ματος, τόν Ὁσιολ. Μοναχὸ π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη.

Σήμερα ὁλοκληρώνουμε μὲ ἐπὶ πλέον ὑλικὸ ἀπὸ τὸ ἀξιόλογο αὐ­τό ἔργο ἐξετάζοντας μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Ὁ­μοι­ο­παθητικὸς λαμβάνει τὸ ἱστορικὸ τοῦ πελάτη του, ποὺ ἐν πολ­λοῖς ἡ ὅλη διαδικασία ἀποτελεῖ εἶδος ἐξομολόγησης. Λέει λοιπόν τό κείμενο: Eἶναι σαφὲς λοιπὸν ὅτι ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ προ­σπαθεῖ νὰ «λυτρώσει» τὸν ἄνθρωπο καὶ ὡς πρωταρχικὸ στόχο της ἔχει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀρρώστου καὶ ὄχι τὸ σῶμα του. Ἄλλωστε ἡ ὁμοιο­παθητικὴ θεραπεία προχωρεῖ ἀπὸ «...τήν ψυχὴ πρὸς τὸ νοῦ καὶ τὸ σῶμα»[2]. Ὁ Βυθούλκας ἀναφέρεται στὴ λήψη τοῦ ὁμοιοπα­θη­τικοῦ ἱστορικοῦ μὲ τὸν ὅρο «ἐξομολόγηση»[3], ἐνῶ δὲν διστάζει νὰ πεῖ ὅτι τὴν Ὁμοιο­παθητικὴ κυρίως τὴν ἐνδιαφέρουν αὐτὰ ποὺ «στή χριστιανικὴ ἀ­ντίληψη θεωροῦνται σὰν βαθιά, σκοτεινὰ ἁμαρτή­ματα...»[4]. Ἀξιοση­μείωτη εἶναι καὶ ἡ ἀναφορὰ ποὺ κάνει στὸν ἰνδουϊ­στικὸ νόμο τοῦ «κάρμα» σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμοιοπαθητικὴ θεραπεί­α[5].

Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπ' τὴν ὁλιστικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου, τὰ πνευματιστικά, ἀλχημιστικά καὶ μαγικὰ στοιχεῖα ποὺ περιέχει, ἡ Ὁμοιο­πα­θητικὴ δίνει τὸ ὁμοιοπαθητικὸ φάρμακο, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ «θεῖο στοιχεῖο», γιὰ ν' ἀποκαταστήσει τὴ ροὴ τῆς θείας οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ὁμοιοπαθητικὸς γιατρὸς ἀναλαμβάνει τὸ ρόλο τοῦ μεσάζοντος ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀπολύτρωση ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ φυσικὸ καὶ πνευ­ματικὸ κακό. Eμεὶς ὅμως γνωρίζουμε ὡς χριστιανοὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐκείνη ποὺ μπορεῖ νὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα καὶ τὸ πνευματικὸ κακὸ καὶ νὰ ἀπο­καταστήσει τὴ σχέση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, μέσα ὅμως ἀπὸ τὴν μέθεξη τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο[6] καὶ ὄχι μέσα ἀπὸ μιὰ ψευδῆ ταύτιση τῆς οὐσίας τους.

Πρίν κλείσουμε τὸ μεγάλο αὐτὸ θέμα, τὸ ὁποῖο σίγουρα δὲν ἐ­ξαντλείται στὸ πλαίσιο μιᾶς σύντομης μελέτης, πού κυρίως φιλοδοξεῖ νὰ θέσει τὸ ζήτημα καὶ νὰ δώσει ἀφορμὲς γιὰ προβληματισμό, θὰ θέλαμε νὰ ἀναφερθοῦμε πολὺ σύντομα σὲ τρείς ἀκό­μη πλευρές του: α) στὰ αἴτια διαδόσεως μεθόδων ὅπως ἡ Ὁμοιοπα­θη­τική, β) στὸ πῶς ἑρμηνεύεται ἡ δράση τοῦ ὁμοιοπαθη­τι­κοῦ «φαρ­μάκου» στὶς περιπτώσεις ποὺ βλέπουμε νὰ ὑπάρχει θερα­πευτικὸ ἀποτέλεσμα καί γ) στὸ ἐὰν εἶναι πράγματι ἀκίνδυνο τὸ ὁ­μοι­ο­παθητικὸ «φάρμακο», ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ὑποστηρι­κτές του.

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἄς προβληματιστοῦμε: α) Ποιά εἶναι τά αἴτια διαδόσεως τῶν λεγομένων ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν; Δὲν εἶναι ἄμοιροι τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῶν «ἐναλ­λακτικῶν θεραπειῶν» κάποιοι κακοὶ ἐκπρόσωποι τῆς κλασσικῆς Ἰατρικῆς. Mε τὴν πολυφαρμακία[7] καὶ τὴν ἀπρόσωπη ἀντιμετώ­πι­ση τοῦ ἀ­σθε­νοῦς ἀπὸ τὸ γιατρὸ σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Αὐτὲς ὅμως οἱ καταστάσεις, ποὺ σίγουρα πρέπει νὰ διορθωθοῦν, ὀφεί­λονται κυρίως στὴ μή σωστὴ ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς. Πολλοὶ κλασ­σικοὶ γιατροὶ δὲν ἔχουν τὴν ὑπομονὴ νὰ πάρουν ἕνα ἐκτενὲς ἱστορικό, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὴ βασικότερη προϋπόθεση γιὰ τὴν ὀρ­θὴ διάγνωση. Ἐξ ἄλλου ἡ σωστὴ ψυχικὴ ἐπικοινωνία γιατροῦ-ἀρ­ρώστου ἀσκεῖ ἀφ' ἑαυτῆς θεραπευτικὸ ἀποτέλεσμα, ἰδιαίτερα στὶς περιπτώσεις τῶν χρονίων ψυχοσωματικῶν ἀσθενειῶν.

Πάντως ἡ ἐξάπλωση τῶν λεγομένων ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν (Ὁμοιοπαθητικὴ κ.ἄ.) δὲν εἶναι ἄσχετη καὶ πρὸς τὴν ἐν γένει διάδοση τῶν αἱρέσεων τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης καὶ τῆς συγχύσεως ποὺ καλλιεργεῖται στὴν ἐποχή μας.

β) Ἑρμηνεία τῆς δράσεως τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ «φαρμάκου»: Στὶς περιπτώσεις ποὺ τὸ «ὁμοιοπαθητικὸ φάρμακο» ἔχει ἀποτε­λέσματα, αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν κυρίως στὴ δράση τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου (Placebo)[8]. Δὲν εἶναι σωστὸ αὐτὸ ποὺ λένε μερικοὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι μόνο τὸ θεραπευτικὸ ἀποτέλεσμα. Mὴν ξεχνοῦμε ὅτι καὶ στὸ χῶρο τῆς μαγείας ἔχουμε «θεραπεῖες»[9], ὅπως καὶ στὸ χῶρο τῶν λεγομένων χαρισματικῶν προτεσταντῶν κ.ἄ. «Θεραπεῖες» ἔχουμε καὶ μὲ τὴν ἐξωφρενικὴ οὐροθεραπεία[10]. Oἱ θεραπεῖες ὅμως αὐτὲς εἶναι συνήθως προσωρινές. Ἡ ἀρρώστεια μετὰ χτυπᾶ κάπου ἀλλοῦ. Ἐξ ἄλλου, ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας, γνωρίζουμε ὅτι ὁ πονηρὸς μπορεῖ νὰ θεραπεύσει τὸ σῶμα, γιὰ νὰ κερδίσει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ ἀποκλείσουμε καὶ τὸ δαι­μονικὸ στοιχεῖο στὶς «θεραπεῖες», ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὲς ἀ­σκοῦ­νται σὲ συσχετισμὸ μὲ πρακτικὲς ἀνατολικῆς προελεύσεως.

Πάντως οἱ ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες «πιάνουν» κυρίως σὲ περιπτώσεις ἀσθενειῶν ψυχοσωματικῆς αἰτιολογίας, ἐνῶ στὰ ὀξέα περιστατικὰ «σηκώνουν τὰ χέρια ψηλὰ», δὲν ἔχουν πρόταση γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ μακαριστὸς π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος -Γραμματεὺς τῆς Συνοδικῆς Eπιτροπὴς ἐ­πὶ τῶν Αἱρέσεων μέ­χρι τῆς κοιμήσεώς του καὶ συντονιστὴς τῆς ἀντιαιρετικῆς προσπαθείας σὲ διορθόδοξο ἐπίπεδο, πραγματικὴ αὐθεντία στὰ ζητήματα τῶν αἱρέσεων- πραγματεύεται τὸ θέμα «Ὁμοιοπαθητικὴ» ἐντάσ­σοντάς το στὸ εὐρύτερο κεφάλαιο ποὺ ἐπιγράφεται «Ἀλχη­μεία»[11].

Πράγματι οἱ λεγόμενες Ἐναλλακτικὲς Θεραπεῖες δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐπάνοδο τοῦ ἀρχαίου γιατροῦ-μάγου στὴ ζωὴ τῶν συγχρόνων κοινωνιών[12].

γ) Eἶναι ἀκίνδυνα τὰ ὁμοιοπαθητικὰ «φάρμακα»; Τὸ ὁμοιοπα­θητικὸ φάρμακο στὶς συνήθεις ἀραιώσεις ποὺ δίνεται, δὲν περιέχει πρακτικῶς σχεδὸν οὔτε μόριο τῆς ἀρχικῆς οὐσίας[13]. Ὁπότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχει παρενέργειες, ἀφοῦ εἶναι κατά τό κοινῶς λεγόμενον «νεράκι κοπανιστό». Ἔχουμε ὅμως καὶ τὴν περίπτωση τῶν λεγομένων «νοσωδῶν ὁμοιοπαθητικών φαρμάκων» (nosodes), ποὺ παρασκευάζονται ἀπὸ καρκινωματώδεις ἱστούς, ὑγρὸ φυματιωδῶν σπηλαίων, συφιλιδικά ἐκκρίματα, ἐκκρίματα γονοκοκκικῆς ουρηθρίτιδος κ.λπ.[14] Τὰ «φάρμακα» αὐτὰ εἶναι δυνητικῶς ἐπι­κίνδ­υνα γιὰ τὴν ὑγεία αὐτῶν ποὺ τὰ χρησιμοποιοῦν καὶ ἀντι­βαίνουν στὴν ἰατρικὴ ἠθικὴ καὶ δεοντολογία.

Ἐκεὶ ὅμως ὅπου τὰ περὶ ἀκινδυνότητος τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ «φαρ­μάκου» δὲν ἰσχύουν καθόλου, εἶναι ἡ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ἀσθενεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ σοβαρὲς ἀρρώστειες ἐγκατα­λείπουν τὴ θεραπεία ποὺ ἔκαναν στὸ πλαίσιο τῆς κλασσικῆς ἰα­τρικῆς γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν κάποια «ἐναλλακτικὴ θεραπευτικὴ μέθοδο» (Ὁμοιοπαθητικὴ κ.ἄ.). Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ πορεία τῆς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ὅταν πλέον διαπιστώσουν τὸ λάθος τους καὶ ἐπιστρέψουν στὴν κλασσικὴ θεραπεία ποὺ ἐ­φήρ­μοζαν, ἔχει γίνει πλέον μή ἀναστρέψιμη καὶ ἡ εὐθύνη γι' αὐ­τὸ βαρύνει τὶς «ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες»[15].

Ἀλλά, ἄς ὁλοκληρώσουμε τό θέμα μας μέ τίς ἑξῆς διαπιστώσεις: Ἀπὸ ὅσα ἀπεκαλύφθησαν μέχρι στιγμῆς, ἔγινε πιστεύουμε φανερό, ὅτι ἡ Ὁμοιοπαθητική, ἐνῶ δὲν ἔχει καμία ἐπιστημονικὴ βάση, ἔχει ὅμως σαφέστατη θεμελίωση στὸ χῶρο τοῦ ἀποκρυ­φισμοῦ καὶ τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν. Αὐτὸ ἀποδει­κνύ­εται πλήρως ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ κείμενα τῶν ἐπιφανεστέρων ὁμοιο­πα­θητι­κῶν παλαιῶν καὶ νέων.

Eἶναι ὑπαρκτὸς ὁ κίνδυνος νὰ δράσει ἡ Ὁμοιοπαθητική, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιπες «ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες τῆς Νέας Ἐποχής» -λόγῳ ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς θεμελιώσεως- ὡς γέφυρα ποὺ θὰ ὁδη­γήσει ἀνύποπτους χριστιανοὺς στὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, ἀμ­βλύ­νοντας, σὲ πρώτη φάση, τὸ ὀρθόδοξο αἰσθητήριό τους.

Eἴμεθα σίγουροι ὅτι οἱ χριστιανοὶ ποὺ καταφεύγουν σ' αὐτὲς τὶς τεχνικὲς ἀγνοοῦν τή διάσταση τοῦ θέματος ποὺ ἀποκαλύπτουμε ἐδῶ. Τοὺς νεοεποχίτες τούς ἐκφράζουν αὐτὲς οἱ «θεραπεῖες». Eἶ­ναι ἡ ἐφαρμογὴ σὲ «ἰατρικὸ» ἐπίπεδο τῶν κοσμοθεωριακῶν τους ἀντιλήψεων. Oἱ ὁμοιοπαθητικοὶ ὅμως ποὺ δηλώνουν χριστιανοί, εἶναι δυνατὸν καὶ ἐπιτρεπτὸν νὰ ἀγνοοῦν αὐτὴ τὴ διάσταση; Πάντως, ἐπειδὴ ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ καὶ οἱ ὑπόλοιπες «ἐναλλακτικές», ἢ καλύτερα ἀνορθόδοξες (ἀπορριπτόμενες δηλαδὴ ἀπὸ τὴν κλασ­σικὴ ἰατρικὴ) θεραπευτικὲς μέθοδοι δημιουργοῦν καὶ ποιμαντικὸ πρόβλημα, θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία σὲ ἐπίπεδο Ἐπισκόπων καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐμεῖς γιὰ λόγους συνειδήσεως καταθέτουμε τὴν ταπεινή μας συμβολὴ στὸ θέμα αὐτό. Eὐχόμεθα καὶ ἐλπίζουμε νὰ συμβάλει, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στὴ διάλυση τῆς συγχύσεως.

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλη­σιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/religions/homoeopathy_incompatible_orthodox_faith.htm

[2] Σπ. Διαμαντίδης, «Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική», Ἀθήνα 1989, σ. 113.

[3] Γ. Βυθούλκας, «Ἡ Ἐπιστήμη τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς», σ. 202.

[4] Στό ἴδιο, σ. 193.

[5] Στό ἴδιο, σ. 201-202.

[6] Εἶναι ἀδύνατη ἡ κοινωνία ὄχι μόνο τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν θείων προσώπων ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ θέμα ἀναπτύσσει ἄριστα ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἐκφρά­ζοντας καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ παράδοση.

[7] Νὰ σημειώσουμε ὅτι οἱ «ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες» δὲν πρέπει νὰ συγχέονται μὲ τὴ φυσικὴ ὑγιεινὴ καὶ θεραπευτικὴ (βοτανοθεραπεία κ.ἄ.) ποὺ βασίζονται στὴ συνταγὴ τοῦ Ἱπποκράτους «οἱ τροφὲς νὰ γίνονται φάρμακα».

[8] Σύμφωνα μέ ἰατρικὲς ἔρευνες ἔχει ἀποτελεσματικότητα ἕως καὶ 30% στὶς περιπτώσεις ποὺ χορηγεῖται.

[9] Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἔκανε λόγο γιὰ ὁμοιοπαθητικὰ χάπια διαβασμένα ἀπὸ μάγους. Βλ. Ἀθ. Ἀβραμίδη «Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης», σ. 39.

[10] Xορήγηση οὔρων εἴτε ἀπὸ τὸ στόμα, εἴτε μὲ ἄλλους τρόπος. Βλ. ἀποκρυφιστικὸ περιοδικὸ «Τρίτο Mάτι», τεῦχος Ἰανουαρίου 1998, σσ. 26-34.

[11] π. Ἀντώνιος Αλεβιζόπουλος, «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», τεῦχος Γ' Ἀλχημεία, Ἀθήνα 1995, σσ. 77-80.

[12] Dr. David Sneed & Dr. Sharon Sneed, «Kριτικὴ στὴν Ἰατρικὴ τῆς Νέας Ἐποχής», ἔκδ. Στερέωμα, σ. 13.

[13] Ἀθ. Ἀβραμίδης, ὅπως ἀνωτ., σσ. 8-11.

[14] Γ. Βυθούλκας, «Ἡ ἐπιστήμη τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς», Ἐκδόσεις Kέντρου Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς (K.O.Ι.). Ἀθήνα 1990, σσ. 145, 172.

[15] Βλ. σχετικῶς τὴν ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ καὶ τεκμηριωμένη κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν (Ι.Σ.Α.) στὶς λεγόμενες ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες, ἢ πιό σωστὰ Ἀνορθόδοξες Θεραπευτικὲς Mεθόδους (ΑΝ.ΘE.M.), σύμφωνα μέ τὴν ὁρολογία τοῦ Ι.Σ.Α., καὶ ἡ ὁποία δημοσιεύεται στὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Ἀβραμίδη μὲ τίτλο «Ἀνορθόδοξες Θεραπευτικὲς Mέθοδοι τῆς «Νέας Ἐποχῆς», Ἐκδόσεις «Φωτοδότες», Ἀθήνα 1998, σ. 165, κ.ἑ.

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου (New Age) ποὺ ἔχει διεισδύσει ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας. Στὰ προηγούμενα σχετικὰ ἄρθρα μας εἴχαμε σχολιάσει ἐνδεικτικὰ τὴν διείσδυση αὐτὴ στὸν χῶρο τοῦ βιβλίου, τῶν παιχνιδιῶν καὶ τοῦ διαδικτύου· ἀκόμη δὲ καὶ στὴν κινηματογραφικὴ βιομηχανία, στὸν ἀθλητισμὸ καὶ στὴν ἐκπαίδευση. Σήμερα θὰ μᾶς ἀπασχολήσει αὐτὴ ἡ διείσδυση σὲ σχέση μὲ τὸν πολιτισμὸ μας γενικά, στὴν τέχνη εἰδικότερα, ἀλλὰ καὶ στὴν πολιτική.

Καί στό χῶρο λοιπόν τῆς Τέχνης, ὅλων τῶν εἰδῶν, ἔχουμε ἐκ­τε­ταμένη διείσδυση τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Πέραν τῶν ἀνωτέρῳ θά ἀναφερθοῦμε ἐνδει­κτικά σέ κάποιους καλλιτεχνικούς φορεῖς, πού δραστηριο­ποι­οῦ­νται στή χώρα μας:

α) Τό «Ἰδεοθέατρον» τοῦ Ραδάμανθυ (Ἀντώνη) Ἀναστασάκη, τό ὁποῖο ἐκτός ἀπό θεατρικές παραστάσεις, διαθέτει καί «σχο­λεῖο γιά τή διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης παίδων καί ἐνηλίκων»[1], ἀλλά καί Ἐκδοτικό Οἶκο γιά τήν ἔκδοση βιβλίων ἀποκρυφιστικοῦ περιεχομένου, εἰδικά τοῦ θεοσοφιστῆ καί μασόνου Πέτρου Γράβιγγερ (1904-1988)[2].

β) Τό «Θέατρο Ρόδα», τοῦ «Ἱδρύματος Γκουρτζίεφ», πού διαθέτει καί «Μουσική Ὁμάδα» μέ τήν ὁποία πραγματοποιεῖ παραστάσεις διεισδύοντας σέ πολιτιστικά δρώμετα δημοσίων, δη­μο­τι­κῶν ἀλλά καί ἰδιωτικῶν φορέων[3].

γ) Ὁ «Καλλιτεχνικός Ὀργανισμός Μορφές Ἐκφράσης», τοῦ Θωμᾶ Κινδύνη, ὅπου προωθοῦνται καί τό ἔντυπο «Ὁ Δρόμος πρός τήν Εὐτυχία», τῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Σαηεντολογίας, ὁμι­λί­ες μέ τό ἀνωτέρῳ θέμα[4], ἀλλά καί προγράμματα, ὅπως τό «Παι­δί καί Τέχνη» μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐκτίθεται ἡ «τεχνολογία με­λέτης» κι ἄλλες «πρωτοποριακές» προσεγγίσεις σέ παιδιά καί γονεῖς[5].

Ἀλλὰ ἂς ἐντρυφήσουμε ἐπὶ τροχάδην καὶ στὸν χῶρο τῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν κομμάτων...

Ὁ Ἐθνικός καί θρησκευτικός ἀποχρωματισμός τῆς κοινωνίας μας καί ἡ ἀλλοίωση τῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς μας ἰδιοπρο­σωπίας εἶναι συχνά ἀντικείμενο παρασκηνιακῶν καί μή ἐνερ­γει­ῶν ἀπό τόν χῶρο τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες ἐκτός ἀπό τήν ἱκανότητα νά ἀλλοιώνουν συνειδήσεις, ἔχουν καί διασυνδέσεις καί ἰσχύ στόν κοινωνικό καί πολιτικό χῶρο καί τή δυνατότητα νά προωθοῦν καί θεσμικές ἀλλαγές γιά τούς σκοπούς τους.

Σχετικά μέ τή χρήση τοῦ ὅρου «Νέα Ἐποχή» ἐντοπίζουμε τήν ἐφαρμογή του, στή χώρα μας, γιά πρώτη φορά στήν ὀνομασία τοῦ Συνδυα­σμοῦ τοῦ Μιλτιάδη Ἔβερτ[6] κατά τίς Δημοτικές Ἐ­κλο­γές τοῦ 1986, ἐνῶ στή συνέχεια, ὑποψήφιοι καί πολιτικοί συν­δυασμοί ὅ­λων των ἀποχρώσεων ὑπόσχονταν, ἐπί πολλές τε­τραετίες, σέ κάθε προεκλογική ἀναμέτρηση, μιά «Νέα Ἐπο­χή» γιά τή χώρα μας, προφανῶς ἐνσυνείδητα.

Ὁλοκληρώνοντας τὴν μᾶλλον ἐπιφανειακὴ αὐτὴ προσέγγιση στὸ γνωστὸ ἑωσφορικὸ σύνδρομο τοῦ Ὑδροχόου, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ παραλείψουμε νὰ δώσουμε καί τήν Ὀρθόδοξη ἀπάντηση στή σύγχυση τῆς «Νέας Ἐποχῆς» μέ τή μορφή κάποιων παραινέσεων πρός τούς γονεῖς.

Τό μεγαλύτερο «ἐπίτευγμα» τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἡ σπορά τῆς σύγχυσης στό σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἔτσι, συνεχίζοντας τό ἔργο της, ἡ «Νέα Ἐποχή» προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει ὅτι α) ἡ ἐνασχόληση μέ τεχνικές αὐτοεξέλιξης, β) ἡ πίστη στό «κάρμα» καί τή «μετενσάρκωση», γ) ἡ ἐγκατάλειψη τῶν παραδοσι­α­κῶν θρησκειῶν, ὡς ξεπερασμένων, καί δ) ἡ ἀποθέωση τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί τοῦ Παγανισμοῦ, μποροῦν νά ὁδηγήσουν τόν ἄνθρωπο στή φώτιση καί τή σωτηρία του. Πρόκειται ἀσφαλῶς γι’ αὐτό πού πολύ εὔστοχα ὀνόμαζε ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὡς «εὐαγγέλιο τοῦ ὄφεως». Τί εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ «ὄφις» στόν ἄνθρωπο; Ὅτι μπορεῖ νά γίνει θεός, χωρίς Θεό. Μόνος του, μέ τίς δικές του δυνάμεις. Μόλις ὅμως ἀποκόπηκε ἀπό τό Θεό, αὐτό πού κέρδισε ἦταν ὁ θάνατος.

Αὐτό ὑπόσχεται καί ἡ «Νέα Ἐποχή». Τήν «αὐτοεξέλιξη», τήν «αὐτοπραγμάτωση», τήν «αὐτοσωτηρία». Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη ὅμως διδάσκει, ὅτι καμία σωτηρία δέν μπορεῖ νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος παρά μόνο διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα ἐντός τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Του. Ἡ ἄποψη, πού μετ’ ἐπιτάσεως διακηρύττει ἡ «Νέα Ἐποχή», ὅτι, δηλαδή, μπορεῖ κανείς νά εἶναι χριστιανός, νά ἐκκλησιάζεται, νά κοινωνεῖ, νά μετέχει τῶν μυστηρίων καί παράλληλα νά ἐξασκεῖ τεχνικές διαλογισμοῦ καί γιόγκα, νά πηγαίνει σέ μάγους, νά πιστεύει στήν ἀστρολογία καί στήν μετενσάρκωση, αὐτή ἡ ἄποψη ἀποτελεῖ δαιμονική πλάνη καί εἶναι καταδικαστέα ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Πλάνη ἀποτελεῖ καί ἡ πίστη τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ὅτι «ὁ Θεός εἶναι μέσα μας» καί ὅτι ἄν ἀναπτύξουμε τίς «κρυμμένες μας δυνατότητες» μποροῦμε νά αὐτοεξελιχθοῦμε. Ὁ ἄνθρωπος, κατά τή χριστιανική ἀντίληψη δέν περιμένει τή σωτηρία «ἀπό μέσα», ἀλλά «ἀπό ἔξω», ἀπό τό Θεό. Ἐπίσης ὁ χριστιανός δέν ἀναμένει τή σωτηρία ἀπό κάποιες «παγκόσμιες δυνάμεις», μέ ἀφηρημένη ἔννοια, πού βρίσκονται δῆθεν ἔξω καί πέρα ἀπό τόν αἰσθητό μας κόσμο.

Ὁ χριστιανός, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, πιστεύει σέ «προσωπικό Θεό», πού ἀποκαλύπτει τό θέλημά Του καί καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ ὑπακοή. Ἀλλά καί ἄν ἀποστατήσει καί δοκιμάσει πτώσεις, ὁ χριστιανός γνωρίζει πώς ὁ δρόμος τῆς μετάνοιας καί τῆς ταπείνωσης εἶναι εὐλογημένος καί ὅτι μπορεῖ νά ζητήσει τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο μία φορά ἀλλά ξανά καί ξανά, στή διάρκεια ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του.[7]

Ὁ Μεσσίας, πού ἐπικαλοῦνται οἱ «νεοεποχῖτες» δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτοί μιλοῦν γιά «χριστική κατάσταση» στήν ὁποία ὁ καθένας μπορεῖ δῆθεν νά φτάσει, ἐφόσον μέ διάφορες τεχνικές μπορέσει νά «αὐτοεξελιχθεῖ». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀποτελεῖ, γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτόν, πού σαρκώθηκε γιά τή σωτηρία μας σέ συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο. «Ἐκ Παρθένου Μαρίας γεννηθέντα καί ἐπί Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα, παθόντα καί ταφέντα».

Ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά πιστεύει στή μετενσάρκωση γιατί, ἁπλούστατα, πιστεύει στήν Ἀνάσταση. Ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη, γεννιέται μία φορά, ἀκολουθεῖ μία πορεία ζωῆς μέ ἀγώνα, πίστη καί μετάνοια πρός τόν Θεό, μία φορά πεθαίνει -μέ τόν χωρισμό ψυχῆς καί σώματος- καί βρίσκεται σέ κατάσταση ἀναμονῆς γιά τήν Ἀνάσταση, κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Αὐτή ἡ πορεία διαφυλάσσει τή μοναδικότητα τοῦ προσώπου μας «εἰς τόν αἰώνα». Ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἀθάνατος μόνο σέ σχέση μέ τόν αἰώνιο Θεό. Τή δυνατότητα αὐτή μᾶς ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του. Ὁπωσδήποτε αὐτό δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν «ἀέναο κύκλο τῶν μετενσαρκώσεων», πού τελικό στόχο ἔχουν νά ἐξαφανίσουν τόν ἄνθρωπο μέσα σέ ἕνα ἀπρόσωπο ὠκεανό, πού ἡ «Νέα Ἐποχή» ὀνομάζει «θεό».

Καί τίθεται ἐπιτακτικά τό ἐρώτημα: πῶς μποροῦμε σήμερα νά προφυλαχθοῦμε πρακτικά, ἀπό τό «τσουνάμι» πού λέγεται «Νέα Ἐποχή;

Σύμφωνα μέ τόν μακαριστό π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο[8]: «ἡ πρό­ληψη εἶναι πολύ καλύτερη ἀπό τή θεραπεία. Γι’ αὐτό οἱ γο­νεῖς πρέπει νά βρίσκονται σέ ἐπαγρύπνηση καί νά ἐξετάζουν προ­σεκτικά κάθε φορέα, πού προσφέρει διάφορες δυνατότητες γιά τά παιδιά τους, γυμναστική, πολεμικές τέχνες, ἤ ἀκόμη καί φροντιστήριο ξένων γλωσσῶν. Οἱ διάφορες νεοφανεῖς αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὁμάδες δροῦν μέ ἑκατοντάδες προσωπεῖα καί ἀνυποψίαστα ὀνόματα, μέ ἀποτέλεσμα νά παγιδεύουν πολλούς».

Καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ θέμα τῆς «πρόληψης» σὲ ἕνα ἀκό­μη ἄρθρο.

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκ­κλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=x9EzEUgU5og

[2] http://archive.is/8uDyp

[3] https://rodatheater.gr/

[4] https://camerastyloonline.wordpress.com/2012/04/02/thomas-kindynis-dialexi-free-2-4-2012/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=kf-LZRcXI5I

[6] Ὁ γνωστός πολιτικός, μή ἔχοντας ἴσως γνώση ὁ ἴδιος, μᾶλλον παρασύρθηκε στήν ἐπιλο­γή τοῦ ὀνόματος τοῦ Συνδυασμοῦ του ἀπό πρόσωπα πού προφανῶς γνώριζαν τήν εἰδική φόρτιση τοῦ συγκεκριμένου ὄρου...

[7] π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου: «Αὐτογνωσία, Αὐτοπραγμάτωση, Σωτηρία», Ἔκδ. Ἱεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, Ἀθήνα 1991, σελ. 119.

[8] π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου: «Ἀντιμετώπιση τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας. Πρακτικός ὁδηγός γιά τήν Οἰκογένεια», Ἔκδ. Π.Ε.Γ. Ἀθήνα 1996, σελ. 43.

 

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Σοκ, όπως, αποδεικνύεται, ένα ένζυμο που ονομάζεται λουσιφεράση καθιστά τον Μπιλ Γκέιτς το εμφυτεύσιμο σύστημα χορήγησης εμβολίων κβαντικής κουκίδας microneedle εμβόλιο.

Ο Μπιλ Γκέιτς δημιουργεί αυτό που αποκαλούμε Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System και χρειάζεται ένα ένζυμο που ονομάζεται λουσιφεράση για να το λειτουργήσει. Καταργήστε τη λέξη «ανθρώπινο»( Human) και θα είναι 666.

Κάθε μέρα για όσους από εμάς πιστεύουμε στη Βίβλο, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι ζούμε σε μια πολύ μοναδική εποχή. Πράγματι, είναι τόσο μοναδικό που μπορούμε να δούμε το βασίλειο του Αντίχριστου και το σύστημα του σημαδιού του θηρίου που συγκεντρώθηκε μπροστά στα μάτια μας. 100%. Οι σοφοί θα καταλάβουν. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Λουσιφεράση;

Δαν. 12,9      Και μου απήντησεν· “ελά, Δανιήλ, πάψε να ερωτάς. Οι λόγοι αυτοί είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι, έως ότου έλθη το τέλος του καθωρισμένου καιρού.

Δαν. 12,10     Οι δίκαιοι θα αναδειχθούν, θα λευκανθούν δια των θλίψεων, θα καθαρισθούν ως δια πυρός, θα αγνισθούν πολλοί. Οι παράνομοι όμως θα εκτραπούν εις περισσοτέρας και μεγαλυτέρας ανομίας. Ολοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν τίποτε, από όσα έχουν προφητευθή. Οι ευσεβείς όμως θα εννοήσουν καλώς τα πάντα.

Αυτή η έκφραση είναι ένας παλιός αγγλικός όρος που σημαίνει κάτι τόσο απίστευτο που είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί στο Ολοκαύτωμα είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού. Όταν ήρθαν στο φως οι ταινίες που συνέβαιναν, ήταν τόσο εκπληκτικό που ήταν δύσκολο να καταλάβουμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά συνέβη. Και αυτό που συμβαίνει, το αντιχριστιανικό σύστημα, είναι εξίσου δύσκολο να καταλάβουμε, αλλά εδώ είμαστε.

Ο Μπιλ Γκέιτς χτίζει αυτό που αποκαλούμε Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System και αποτελείται από πολλά πράγματα. Η εστίαση είναι στον εμβολιασμό COVID-19, τον οποίο θέλει να δώσει σε όλους στη γη. Θα υπάρξουν κβαντικές κουκκίδες, ένα ψηφιακό αναγνωριστικό ID2020 και μια εμφυτεύσιμη συσκευή για την αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων με αριθμό διπλώματος ευρεσιτεχνίας #. 060606. Η ψηφιακή ταυτότητα εκδίδεται με τη μορφή του λεγόμενου διαβατηρίου ασυλίας. Όλα αυτά τα πράγματα και όλα όσα χρηματοδοτούνται από έναν άνδρα, τον Μπιλ Γκέιτς, είναι τουλάχιστον ένας εντυπωσιακός πρόδρομος του παγκόσμιου συστήματος του Χαράγματος του Θηρίου. Τουλάχιστον αυτή είναι μια εκτίμηση που θα οδηγήσει στο λογικό της τέλος. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το πραγματικό σύστημα Mark of the Beast.

Αλλά σήμερα θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα συστατικό, τα κβαντικά κουκκίδες που χορηγούν τα εμβόλια και ένα πολύ, πολύ μοναδικό βιοχημικό που κάνει τα πάντα να λειτουργούν. Σήμερα σας φέρνουμε το ένζυμο βιοφωταύγειας λουσιφεράση στο εγγύς υπέρυθρο, τη χημική ουσία που καθιστά τον κβαντικό εμβολιασμό αναγνώσιμο για κινητές συσκευές μέσω μιας ειδικής εφαρμογής.

Αυτό είναι σωστό, το ένζυμο που ανάβει το σύστημα παράδοσης εμβολιασμού Bill Gates Human Implantable Quantum Dot Microneedle ονομάζεται Luciferase, το οποίο καθιστά το εμβόλιο αναγνώσιμο πολύ μετά την ένεση του θύματος και αυτό που επιτρέπει τον απλό εμβολιασμό να λειτουργεί ως μάρκα. Λουσιφεράση. Θα θέλατε να δείτε τι κάνει η Luciferase; Δείτε.

Το «ΣύστημαHuman Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System “  και αφαιρέστε τη λέξη «ανθρώπινο». Η αριθμητική τιμή αυτής της φράσης είναι 666, δείτε μόνοι σας.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr