Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

(Από το βιβλίο: ΝΕΦΕΛΑΙ ΑΝΥΔΡΟΙ)

   Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα επιτρέψη στην Εκκλησία να περάση μέσα από την δοκιμασία, μέσα από την στενή σήραγγα της Μ. Θλίψεως, άλλα συγχρόνως θα την προστατεύη. Θα συμπαραστέκη στους δικούς του και θα τους ενισχύη, ώστε να ξεφύγουν την λιποψυχία, την υποχώρησι, την άρνησι και την πτώσι.

Αυτή η πραγματικότητα δηλώνεται καθαρά στο δωδέκατο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Εκεί γίνεται λόγος για την Εκκλησία και για την κατάστασι πού αντιμετωπίζει στα τριάμισυ χρόνια των διωγμών του Αντιχρίστου. Η Εκκλησία παρουσιάζεται συμβολικά σαν γυναίκα πού έχει ντυθή τον ήλιο και έχει στο κεφάλι της δώδεκα αστέρια πού εικονίζουν τους δώδεκα Αποστόλους.

Σε μία φάσι του οράματος, η γυναίκα βρίσκεται κάτω στην γη. Την κυνηγάει ο κόκκινος επτακέφαλος δράκοντας, δηλαδή ο Σατανάς. Καθώς την καταδιώκει, εκείνη τρέχει προς την έρημο. Ο δράκοντας ανοίγει το στόμα του και εκτοξεύει ποσότητες υδάτων για να την πνίξη. Αλλά ο Θεός βοηθεί. Ανοίγει η γη μία καταβόθρα και απορροφά τα νερά.

Αυτά όλα δηλώνουν ότι στα τριάμισυ δύσκολα χρόνια ή όπως το λέει εδώ 1260 ημέρες (πρόκειται για το ίδιο χρονικό διάστημα) η Εκκλησία θα βρίσκεται στην γη. Δεν θα έχη αρπαγή στον ουρανό, όπως το θέλουν οι Πεντηκοστιανοί. Εδώ στην γη την καταδιώκει ο δράκοντας. Και εδώ σε ερημικές περιοχές της γης βρίσκει καταφύγιο. Όχι στο μεσουράνημα.

Σ' αυτά τα χρόνια της Μεγάλης Θλίψεως, ναι μεν θα υποφέρουν οι Χριστιανοί και πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και πίστι, αλλ' όμως θα έχουν και παρηγοριά από τον Θεό. Στα άσχημα αυτά χρόνια, ο Θεός θα προστατεύη την Εκκλησία του.

Αποκ. ιβ' 6, «Και η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου έχει εκεί τόπο ετοιμασμένο από τον Θεό για να την τρέφουν 1260 ημέρες», δηλαδή τριάμισυ χρόνια. Ο Αντίχριστος βέβαια θα επιβάλη στους Χριστιανούς οικονομικό αποκλεισμό, αλλά ο Θεός θα βρίσκη τρόπο να τρέφη τους δικούς του.

Η μελέτη αυτής της περικοπής δείχνει ολοκάθαρα ότι εδώ κάτω στην γη θα βρίσκεται η Εκκλησία κατά την Μεγάλη Θλίψι, και θα νοιώθη αισθητή την θεϊκή βοήθεια.

Μεγάλη συμπαράστασι θα βρουν τότε οι Χριστιανοί, από την δράσι των δύο εσχατολογικών Προφητών, του Ηλία και του Ενώχ. Αυτοί θα διαχειρίζωνται έκτακτη υπερφυσική δύναμι και θα προβαίνουν σε μεγάλες θαυματουργίες (Βλ. Αποκ. ια' 5-6). Η δράσις τους θα είναι 1260 ημέρες, δηλαδή τριάμισυ χρόνια, όσο θα κρατή ο διωγμός του Θηρίου. Με τα κηρύγματά τους και τα θαύματά τους θα κάνουν δύσκολη την ζωή του Αντιχρίστου και θα συμπαρίστανται στους Χριστιανούς. Μάλιστα η δράσις του προφήτου Ηλία θα βοηθήση τους Ισραηλίτες να αντιληφθούν ότι ο Μεσσίας τους είναι ψευδομεσσίας, ώστε να αρχίσουν να στρέφωνται προς τον Ιησού τον Ναζωραίο.

Μέσα στις δυσκολίες, στις θλίψεις, στην απελπισία, εκεί επιτελεί ο Θεός τα θαυμάσιά του, και ας λένε ό,τι θέλουνε οι Πεντηκοστιανοί. Μήπως και Παλαιά, στην Μεγάλη Θλίψι των Ιουδαίων από τον σκληρό Φαραώ, δεν πραγματοποιήθηκαν τα θαυμάσια και τα ένδοξα;

Ας δούμε και μία άλλη πτυχή του θέματος.

Το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί τους Χριστιανούς στις δύσκολες ώρες. Γι' αυτό λέγεται Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Στην διάρκεια της Μεγάλης Θλίψεως θα ψιθυρίζη μυστικά στις ψυχές τους: «Κάντε υπομονή. Ολίγος χρόνος απομένει. Ο Κύριος πού έρχεται να κρίνη ζώντας και νεκρούς και να αμείψει τους αγωνιστές της πίστεως, φθάνει γρήγορα, δεν αργεί «έτι μικρόν όσον, ο ερχόμενος ήξει και ού χρονιεί», «πολύ λίγος χρόνος υπολείπεται και ο Κύριος πού τον περιμένουμε να έλθη και πάλι, θα έλθη και δεν θα αργοπορήση». Θυμηθήτε τα λόγια του Παύλου, «εμείς οι Χριστιανοί δεν είμαστε άνθρωποι δειλίας και άτολμης συστολής πού οδηγεί στην απώλεια» - «ημείς ουκ εσμέν υποστολής εις απώλειαν» (Εβρ. Ι-39). Δεν πρέπει να υποστείλουμε την σημαία».

Ο Παράκλητος τότε θα απευθύνη στις ψυχές των Χριστιανών λόγια παρηγοριάς: «Ολίγη υπομονή ακόμη και θα τελειώσουν όλα τα δεινά και δεν θα πεινάσετε πια ούτε θα διψάσετε ούτε θα δοκιμάσετε καύσωνα, και δεν θα συνεχίσουν να δακρύζουν τα μάτια σας».

Αυτά πού λέμε εδώ, έρχονται σε πλήρη συμφωνία με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Ας δούμε σχετικώς μία περικοπή από την Αποκάλυψη από το όραμα της ουρανίας συνάξεως των εκλεκτών μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αναρίθμητος λαός. Απερίγραπτη λευκότητα. Ατμόσφαιρα νίκης και θριάμβου. Όλοι τους φορούν λευκές στολές και κρατούν στα χέρια τους φοίνικες.

Εξηγεί ένας από τους πρεσβυτέρους του Επουρανίου Ναού: «Αυτοί είναι όσοι έρχονται από την Μεγάλη Θλίψι (προσέξετε! δεν λέει όσοι απέφυγαν την Μεγάλη Θλίψι). Και έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές τους με το αίμα του Αρνίου. Γι' αυτό βρίσκονται τώρα μπροστά στον θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα. Και εκείνος ποlύ κάθεται στον θρόνο θα σκηνώση και θα κατοικήση μέσα τους. Δεν θα πεινάσουν πια ούτε θα διψάσουν ούτε θα τους χτυπήση το λιοπύρι ούτε κανένα άλλο καύμα. Διότι το Αρνίον πού βρίσκεται ανάμεσα στον θρόνο θα τους ποιμαίνη και θα τους οδηγή σε ύδατα από πηγές ζωής· και θα εξαλείψη ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους» (Αποκ. ζ' 14-17).

Όταν λέη ότι ο Θεός θα σκουπίση τα δάκρυά τους σημαίνει ότι προηγήθηκε μία περίοδος όπου πόνεσαν και έκλαψαν. Πρόκειται για την Μεγάλη Θλίψι. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στον δέκατο τέταρτο στίχο «ούτοι εισιν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης» (ζ' 14).

Αυτό το χωρίο είναι καταπέλτης για τις αιρετικές δοξασίες των Πεντηκοστιανών. Μνημονεύεται εύκολα. Αποκάλυψις ζ' 14, δηλαδή 7, 14, έβδομο κεφάλαιο και δέκατος τέταρτος στίχος.

   Αν τα καταφέρουν οι ποιμένες των Πεντηκοστιανών να παραποιήσουν το εν λόγω εδάφιο και να πείσουν τους οπαδούς των γι' αυτό, να είσαστε βέβαιοι ότι τούτο δεν επιτυγχάνεται με ανθρώπινη δύναμι. Θα τα καταφέρουν μόνο με την επέμβασι αυτού που αναφέρεται στο χωρίο Β' Θεσ. β' 11. Εκεί γίνεται λόγος για «ενέργειαν πλάνης».

Έχω συζητήσει πολλές φορές με πολλούς αιρετικούς και έχω φρίξει από αυτό το φαινόμενο πού λέγεται ενέργεια πλάνης. Που αποσκοπεί αυτή η ενέργεια; Το εξηγεί ο Απόστολος: «εις το πιστεύσαι τω ψεύδει», στο να πιστεύη κανείς στο ψεύδος.

Θέλει προσευχή, νηστεία, ιερά μελέτη, Θείες Λειτουργίες για να σωθή κάποιος από την πονηρή, από την διαβολική αυτή ενέργεια. Αν αυτά λείπουν η επιχειρηματολογία δεν πείθει καθόλου τον αιρετικό. Πόσο δύσκολο είναι να σώσης κάποιον από την αίρεσι και μάλιστα όταν αυτή φέρη χριστιανικώτερο προσωπείο από τις άλλες!

 

 

Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ


      Σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής ο Θεός δεν αφήνει τους δικούς του να δοκιμασθούν πιο πολύ από όσο αντέχουν. Ξέρει, μόλις σκληρύνει η πίεσις, μόλις γίνει αφόρητη η θλίψις, να επεμβαίνη. Ένα είδος επεμβάσεώς του είναι να κάνη σύντμησι του χρόνου.

Ο Κύριος στην εσχατολογική του ομιλία, στο σημείο πού κάνει λόγο για την Μεγάλη Θλίψι, στο ίδιο σημείο τονίζει ότι θα συντομεύση τον χρόνο της (Ματθ. κδ' 21-22).

Στίχος 21ος«Τότε θα υπάρξη μεγάλη Θλίψις, τέτοια πού δεν υπήρξε από την αρχή του κόσμου έως τώρα και που ούτε θα υπάρξη».

Στίχος 22ος«Και αν δεν γινόταν σύντμησις σ' εκείνες τις ημέρες, δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος, αλλά για χάρι των εκλεκτών θα συντμηθούν εκείνες οι ημέρες».

Το γεγονός ότι το θέμα του ερχομού της Μεγάλης Θλίψεως και το θέμα του χρονικού περιορισμού της βρίσκονται στο ίδιο σημείο του λόγου, δηλώνει ότι τα δύο ζητήματα συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Οι Πεντηκοστιανοί και εδώ παραποιούν τον λόγο του Θεού, και λένε ότι σε άλλη χρονική περίοδο θα συμβή η Μεγάλη Θλίψις, και σε άλλη χρονική περίοδο αναφέρεται η σύντμησις του χρόνου.

Μα, αυτοί οι άνθρωποι δεν αφήνουν τίποτε όρθιο! Όλα τα διαστρεβλώνουν! Είναι πολύ λυπηρό.

Εδώ σκοπίμως ενεργούν έτσι, διότι δεν μπορεί να σταθή το εσχατολογικό τους διάγραμμα. Αφού λένε, «πρώτα θα γίνη η Β' Παρουσία και κατόπιν η Μεγάλη Θλίψι»· αφού λένε, «ο Κύριος μόλις έλθη θα αρπάξη τους εκλεκτούς στο μεσουράνημα και θα αφήση τους κακούς να υποστούν τον Αντίχριστο και την Μεγάλη Θλίψι», αφού τα λένε έτσι, αναγκάζονται να παραποιήσουν τον λόγο του Θεού.

 Στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, παρουσιάζεται ολοκάθαρα ότι η Μεγάλη θλίψις γίνεται πριν από την Β' Παρουσία.

Η σειρά έχει ως εξής:

Μεγάλη Θλίψις -Σύντμησις του χρόνου της - Εμφάνισις ψευδομεσσιών πού θα κάνουν εντυπωσιακές θαυματουργίες - Σημεία και αναταραχή στον ήλιο, στην σελήνη και στα άστρα - Εμφάνισις στον ουρανό του «σημείου του Υιού του ανθρώπου» δηλαδή του Τιμίου Σταύρου - θρήνος όλης της ανθρωπότητος - Β' Παρουσία του Κυρίου.

Και ένας μαθητής του Δημοτικού καταλαβαίνει ότι εδώ σ' αυτόν τον αποκαλυπτικό για τα έσχατα λόγο του Χριστού, η Μεγάλη Θλίψις προηγείται χρονικά της Β' Παρουσίας.

Ο Σατανάς ενεργεί ως εξής:

Στις αιρέσεις δημιουργεί ευχάριστες διδασκαλίες, πού να συγκατανεύουν στις αδυναμίες των ανθρώπων, για να αποκτά οπαδούς. Στις αιρέσεις κυκλοφορούν διδασκαλίες πού τέρπουν τα αυτιά. Επ' αυτού κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Τιμόθεον Επιστολή του (δ' 3). Ομιλεί για διδασκαλίες πού συμφωνούν με τις κλίσεις και τις επιθυμίες της αμαρτωλής καρδιάς τού ανθρώπου, για διδασκαλίες πού γαργαλίζουν την ακοή.

 

(απόσπασμα από το βιβλίο: ΝΕΦΕΛΑΙ ΑΝΥΔΡΟΙ)

«Διορθώνω τη θεολογία μου…», λέει τώρα

«Μας πήραν είδηση!!! ... Αλλάζουμε μοτίβο»:

Ο Benny Hinn είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ονόματα στον σύγχρονο τηλευαγγελισμό. Γνωστός για τις τεράστιες ψευδο- «θεραπευτικές» εκστρατείες του, έχει επίσης ταυτιστεί με αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «ευαγγέλιο της ευημερίας». Ουσιαστικά, πρόκειται για την πεποίθηση ότι ο Θεός θ’ ανταμείψει τη γενναιοδωρία (βλέπε χρηματικές «δωρεές» προς τον αρχηγό της λατρευτικής σύναξης) με υλικές ευλογίες και πλούτο.

Έχει επίσης επικριθεί ευρέως και πολλοί «ιεροκήρυκες» της ευημερίας έχουν κατηγορηθεί ότι βασικά εκμεταλλεύονται την απελπισία των φτωχών και την επιθυμία τους να ζουν όπως οι πλούσιοι.

Ωστόσο σε πρόσφατο βίντεο κλιπ απολογείται με κομπασμό ότι… αλλάζει τη «θεολογία του».

Μεταξύ άλλων, ο Hinn φαίνεται να λέει ότι αρχικά δίσταζε να ανακοινώσει δημόσια την απόρριψη του «ευαγγελίου» της ευημερίας, επειδή δεν ήθελε να πληγώσει τους φίλους του που «πιστεύουν πράγματα που ο ίδιος δεν πιστεύει πια».  (Είδες πονηριά; λέει ότι οι ‘φίλοι’ του πιστεύουν άλλα απ’ ότι πιστεύει αυτός τώρα, και όχι ότι αυτοί είναι οι οπαδοί του, τα θύματά του που αυτός  φύτεψε μέσα τους αυτές τις πλανεμένες πεποιθήσεις, με το αζημίωτο φυσικά. Έτσι ξεχωρίζει τη θέση του, βγαίνει έξω από την ουτοπία που ο ίδιος δημιούργησε και τώρα σαν άλλος σωτήρας θα τους διδάξει τη ‘νέα θεολογία’ του).

«Είναι ‘προσβολή’ για τον Κύριο, είναι ‘άδικο’ να λέμε ‘Δώσε 1,000 δολάρια’ (Αλήθεια, τι ταρίφα θα βάλει τώρα ο ‘κύριος’ Χιν;;;), είναι ‘αδίκημα’ κατά του Αγίου Πνεύματος να ορίσουμε τίμημα στο Ευαγγέλιο. Εγώ τελείωσα με αυτό», λέει.

Μένει τώρα, λέμε εμείς,  να μας δείξει τη νέα … «θεολογία του» (βλέπε μέθοδο πληρωμής) και να μας δώσει ίσως το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του για κατάθεση των … προαιρετικών εισφορών.

ΠΗΓΗ: relevantmagazine.com/god/whoa-benny-hinn-is-rejecting-the-prosperity-gospel-im-correcting-my-theology/

http://www.ppu.org.cy/index.php/en/45-heresies/neo-pentecostals/1499-benny-hinn-the-prosperity-gospel.html 

Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ


    Για να συγκρατούν οι Πεντηκοστιανοί τους δικούς τους στην ομάδα τους, χρησιμοποιούν μία άσχημη μέθοδο. Τους λένε, πώς αν τυχόν και απομακρυνθούν από κοντά τους, τότε δεν θα αρπαγούν στο μεσουράνημα, αλλά θα παραμείνουν στη γη, όπου θα υποστούν φοβερά δεινά. Έτσι κάθε τόσο περιγράφουν τα κακά της εποχής του Αντίχριστου. Είναι σαν να τους λένε: «Προσέξετε καλά, διότι αν τυχόν και απομακρυνθήτε από μας, θα υποστείτε το άλφα το βήτα κ.λ.π. κακό, και θα καταστραφήτε».

Πιο συγκεκριμένα.

«Αν απομακρυνθείτε από μας, τότε θα μείνετε εδώ κάτω όπου θα βασιλεύη ο Αντίχριστος. Τότε δεν θα μπορέσετε ν' αγοράσετε ψωμί από τον φούρνο ούτε τρόφιμα από τα διάφορα καταστήματα, Αφοί οι ίδιοι οι καταστηματάρχες θα είναι ήδη χαραγμένοι με το χάραγμα του Αντίχριστου.» Τότε θα αντιμετωπίσετε πολλά κακά στον κόσμο. Τότε θα μολυνθή η θάλασσα, θα καούν δένδρα και φυτά, θα μολυνθούν τα νερά των λιμνών και των ποταμών.
»Τότε θα γίνη αφόρητος καύσωνας. Θα καυματισθούν οι άνθρωποι με τρομερό καύμα, αφού προηγουμένως θα έχουν γεμίσει με έλκη και πληγές αγιάτρευτες. Πόσο τρομερό θα είναι να είσαι γεμάτος πληγές μέσα στον φοβερό καύσωνα (Πρβλ. «Χριστιανισμός» Αύγ. 1987).
«Τότε θα γίνη σεισμός μεγάλος σε όλη την γη και ο πόλεμος των άστρων και η μάχη του Αρμαγεδδώνα μεταξύ των δυνάμεων του Θεού και των δυνάμεων του Αντίχριστου» (Πρβλ. «Χριστιανισμός» Μάιος 1990).
«Μείνετε λοιπόν κοντά μας στην Εκκλησία της Πεντηκοστής, ώστε να εξασφαλίσετε την σωτηρία, ώστε να φύγουμε όλοι μαζί στην αρπαγή της Εκκλησίας».

Χρησιμοποιούν τον φόβο. Αυτό δεν τους τιμά. Πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ήταν αληθινή Εκκλησία του Χριστού, θα είχε κάποια αρχοντιά, κάποια ανωτερότητα, δεν θα χρησιμοποιούσε την μέθοδο της τρομοκρατίας .

Μελετώντας ομολογίες Πεντηκοστιανών στην εφημερίδα τους, βλέπουμε ότι πράγματι οι ψυχές πού πλησιάζουν εκεί πληγώνονται από τον φόβο.

Σε μία ομολογία γυναίκας (το μικρό της όνομα Αλίκη) από την Θεσσαλονίκη, αναφέρονται τα εξής: «...Αισθάνθηκα όμως έντονα τη δύναμι του θανάτου επάνω μου. Είδα στην συνέχεια και ένα όνειρο ότι γινόταν καταστροφή. Ο ουρανός είχε χάσει το φέγγος του. Τα δένδρα έβγαιναν με τις ρίζες τους. Η γη σειόταν. Οι πολυκατοικίες έπεφταν. Η φθορά ήταν ολοκληρωτική. Σκόνη παντού και φωτιές πού έπεφταν από τον ουρανό. Ο φόβος με κυρίεψε. Είχα χάσει την σταθερότητά μου. Έχασα την πεποίθησί μου. Ο φόβος του θανάτου δεν έφυγε από πάνω μου.
»Μετά από μερικές μέρες, μ' ένα άλλο ενύπνιο, το Πνεύμα του Θεού μου φανέρωσε το έργο του Θεού στους ανθρώπους της χώρας μας. Τότε ένιωσα κάπως καλύτερα...
»Ξανά όμως ο φόβος με κυρίεψε, γιατί είδα την έλευση του Αντίχριστου και την εξουσία του Πνεύματος της Αβύσσου πάνω στη γη και στους ανθρώπους».


Αν τύχη και κάποιος δάσκαλος γίνη Πεντηκοστιανός, μπορεί να δημιουργήση μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα στα παιδιά του σχολείου, αν όσα αισθάνεται αυτός για τον επικείμενο ερχομό των δεινών τα μεταδώση στα παιδιά, Στις αρχές του 1991 μια δασκάλα Πεντηκοστιανή -το μικρό της όνομα Βασιλική- σε Δημοτικό Σχολείο της Πατρίδος μας - μίλησε για τα κακά που πλησιάζουν, δεν παρέλειψε να πή ότι ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας, με αποτέλεσμα να πάθουν ψυχικό σοκ τα παιδιά. Παρουσιάζουμε τα δικά της λόγια, σε επιστολή πού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα τους:

«...Μόλις τα παιδιά πήγαν στο σπίτι, τα είπαν όλα στους γονείς τους, τα πιο πολλά μάλιστα από τον φόβο τους έπεσαν στο κρεβάτι, κουκουλώθηκαν με τις κουβέρτες και ούτε να φάνε δεν ήθελαν. Έτσι το άλλο πρωί μαζεύτηκαν στο σχολείο οι γονείς, έκαναν παράπονα ότι τρομάζω τα παιδιά τους, έλεγαν ότι φταίω εγώ για όλα...». («Χριστιανισμός», 15.3.1991, σελ. 6).

Αφού οι ίδιοι οι Πεντηκοστιανοί πλέουν μέσα στη θάλασσα της ταραχής και του φόβου, φυσικό είναι να δώσουν αυτό πού έχουν. Πάρε-δώσε μαζί τους σημαίνει απόκτησις ψυχικής αναταραχής.

Ο φοβισμένος αναζητεί κάποιο καταφύγιο. Σ' αυτήν την ψυχολογική αναζήτησι έρχεται η Πεντηκοστιανή ομάδα να προσφέρη την σωτηρία.

«Μακρυά από μας, καταστροφή και φρίκη! Κοντά σε μας, ασφάλεια και σωτηρία»!

Δυστυχώς, αυτή η ψυχολογική κατάστασις επικρατεί. Χρησιμοποιείται άσχημη ψυχολογική μέθοδος. Όμοια ενεργούν και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μόνο πού εκεί σείεται ως μορμολύκειο η μάχη του Αρμαγεδδώνος. «Για να γλυτώσετε από την θεϊκή οργή, για να μη σφαγήτε στον Αρμαγεδδώνα, τρέξετε κοντά μας».

Και πίσω από τους Πεντηκοστιανούς και πίσω από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, κρύβεται ο ίδιος κακός βιολιστής πού παίζει το ίδιο βιολί, την ίδια μουσική με μία μικρή παραλλαγή σ' ωρισμένες λέξεις. Τις τσαλακώνει τις ψυχές με τον τρόμο, για να τις οδηγήση εκεί πού θέλει. Ο Θεός να μας ελεή και να μας προστατεύη.

 

(απόσπασμα από το βιβλίο: ΝΕΦΕΛΑΙ ΑΝΥΔΡΟΙ)
ΧΟΕ:

ΕΝΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

π.Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ 1989

Πρόλογος

Η μεγαλόπολη και η Ενορία μαμμούθ, στην ο­ποίο ο παπάς από πατέρας πνευματικός καταντάει λη­ξίαρχος με υπεραπασχόληση, τόση ώστε να βλέπει τους «πελάτες του» σαν βάρος, δημιουργεί πολλά προβλήμα­τα άγνωστα παλαιότερα.