Λουκ. ΙΒ’ 51

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το κείμενο είναι αφιερωμένο στους «αγαπολόγους»

που αγαπάνε περισσότερο από τον Χριστό…

 

Στίχ. 51. «Νομίζετε ότι ήρθα να φέρω ειρήνη στη γη;».

Μολονότι ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, σύμφωνα με τις Γραφές, γιατί «Αυτός ένωσε τους δύο λαούς σε ένα κοινόν άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη και συμφιλιώνοντας και τους δύο σε ένα σώμα με τον Πατέρα»˙, αυτός ένωσε τα επίγεια με τα ουράνια, πως τότε είπε, «Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη»; Τι λες, Δέσποτα; Δεν ήρθες να φέρεις ειρήνη; Αν και έγινες ειρήνη για μας, κατάργησες τον διαχωριστικό τοίχο τού φραγμού, εξαφάνισες την αμαρτία που μας χώριζε, κήρυξες το ευχάριστο μήνυμα σ’ αυτούς που βρίσκονταν μακριά και κοντά, ένωσες τα πλήθη των εθνών με τα πλήθη των Ιουδαίων, έφερες ειρή­νη με τον σταυρό στα ουράνια και στα επίγεια12, όπως είναι γραμμέ­νο, έγινες σε μας συμφιλιωτής και μεσολαβητής, και αφού εξαφάνι­σες την αμαρτία που υπήρχε ανάμεσα μας, μας ένωσες μέσω τού εαυτού σου με τον Θεόν και Πατέρα.

 Είπες επίσης ότι η ειρήνη είναι δική σου, λέγοντας· «Σας δίνω τη δική μου ειρήνη»11. Πως λοιπόν δεν ήρθες να φέρεις ειρήνη, αλλά μάχαιρα; Προς ποίους είναι η μάχη μας; Και πως θα γίνη από εμάς ο τρόπος τού πολέμου, ώστε να είναι ατιμώρητος και να αρέσει σε σένα, ο οποίος λέγεις ότι είσαι η ίδια η ειρήνη και την οποία έδωσες και σε μας; Λοιπόν ας λύσει το ζητούμε­νο ο Παύλος, ο οποίος είπε˙ «Εάν κάποιος αδελφός είναι πόρνος», και τα λοιπά, «με αυτόν ούτε να συντρώγετε»14. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αποφεύγομε τους πόρνους, και να θεωρούμε ότι η ειρήνη με αυτούς προκαλεί ζημία- γιατί λέγει, «Οι κακές συναναστροφές δια­ φθείρουν τα καλά ήθη»15, και όπως λέγει ο Δαβίδ «Με τον ευσεβή θα γίνεις ευσεβής, και με τον διεστραμμένο θα διαστραφείς»16.

 Θέλεις να δεις και άλλους, προς τους οποίους η σύναψη ειρήνης είναι επιζήμια; Άκουσε τι γράφει ένας από τους άγιους μαθητές˙ «Εάν κάποιος έρχεται σε σας και δεν αποδέχεται αυτή τη διδασκα­λία, αυτόν ούτε και να τον χαιρετάτε»17. Και ποια διδασκαλία, παρά εκείνην οπωσδήποτε που μας παρέδωσαν εκείνοι που έγιναν από την αρχή αυτόπτες; Οι αρχηγοί των αιρέσεων μοιάζουν με λύκους. Πως λοιπόν θα βρεθεί σε ειρήνη το πρόβατο με τον λύκο; Και εκείνοι βέβαια είναι σκοτεινοί (γιατί λέγει˙ «Ο Θεός τού αιώνα αυτού τύ­φλωσε τους λογισμούς των απίστων»18, εμείς όμως είμαστε υιοί τού φωτός· γιατί σ’ εμάς έλαμψε η χάρη τού Πνεύματος. «Ποια λοιπόν σχέση υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι;»19.

 Ας αγαπήσομε λοιπόν την ειρήνη προς τους αδελφούς και ομο­πίστους μας, και ας αποφεύγομε τη σχέση μας προς εκείνους. Γιατί είναι φανερό ότι η ειρήνη είναι πράγμα καλό, όμως κάθε ειρήνη δεν είναι οπωσδήποτε αξιόμεμπτη, αλλά πολλές φορές είναι επικίνδυνη, και μας απομακρύνει από την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί η ειρήνη προς εκείνους που πιστεύουν διαφορετικά είναι ανώφελη, ως προς το να πιστεύομε τα ίδια με εκείνους. Γι' αυτό ακριβώς οι πιστοί απομα­κρύνονται από αυτά που αγαπούν στη γη και αγνοούν τους συγγε­νείς, και ο πατέρας απαρνείται την αγάπη τού υιού του, και ο υιός αγνοεί την τιμή προς τον πατέρα, και μητέρα απέρριψε την αγάπη της θυγατέρας της. Γιατί πρέπει εκείνοι που έχουν πλανηθεί να ακο­λουθούν αυτούς που είναι υγιείς στον νου, και όχι να προτιμούν εκεί­νους αυτοί που πιστεύουν ορθά. Αυτό ο Χριστός μας το είπε και με άλλο τρόπο˙ «Αυτός που αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του πε­ρισσότερο από εμένα δεν είναι άξιός μου»20. Άρα, αν εξαιτίας της ευ­σέβειας προς τον Χριστό αρνηθείς τον επίγειο πατέρα σου, τότε θ αποκτήσεις Πατέρα αυτόν που είναι στους ουρανούς, κι αν απαρ­νηθείς αδελφό που ατιμάζει τον Θεό, επειδή θέλεις να λατρεύεις αυ­τόν, θά σε αποδεχθεί ο Χριστός ως αδελφό. Γιατί μαζί με τα άλλα μας έδωσε και τούτο καθόσον λέγει˙ «θα αναγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου»21, θα βρεις γένος λαμπρό και μεγάλο, το πλήθος των αγίων, και θα γίνεις μαζί με αυτούς κληρονόμος των χαρισμάτων του. Στίχ. 54. «Όταν θα δείτε το σύννεφο ν’ ανατέλλει από τη δύση», κ.τ.λ.

 

14. Α Κορ. 5,11.  

 15. Α' Κορ. 15,33.      

16. Ψαλμ. 17,26-27. Β' Βασ. 22,26-27.

17. Β' Ιω. 10

18. Β' Κορ. 4,4.

19. Β' Κορ. 6,14

20. Ματθ. 10,37.

21. Ψαλμ. 21.23.