12

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

κατά τους «χρονολόγους» και χρονογράφους

μέχρι και τον γ’ μ.Χ. αιώνα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

   Σε δύο προηγούμενα κείμενά μας ασχοληθήκαμεν εξ επόψεως ιστο­ρικής με την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Συγκεκριμένα στο ένα, σχετικό με την καθιέρωση σε Ανατολήν και Δύση της γιορτής των Χριστου­γέννων, και στο άλλον, αναφερόμενον στη χρο­νολογίαν και ημερομηνίαν αυτού τούτου του ιστορικού γεγονότος «της κατά σάρκα γεν­νήσεως του Ιησού Χριστού», σύμφωνα με τις οπωσδήποτε ισχνές σχετικές ιστορικές μαρτυρίες των Ευαγγελίων. Και σαν τέτοιες ιστορικές ενδείξεις είχαμεν τότε αναφέρει και αναλύσει τέσσαρες, τις εξής:

gennisis 212

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΝ… «ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ»!

ΠΟΙΑ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

    Στο υπ' αριθμόν 1 φυλλάδιό μας, εκείνο του Νοέμβρη -Δεκέμβρη του 1998, διεξερχόμενοι το θέμα της καθιέρωσης της γιορτής των Χριστουγέννων στην αρχαίαν Εκκλησίαν, αναφέ­ραμε, μεταξύ άλλων και ότι οι τότε Χριστιανοί καθυστέρησαν κάπως αρκετά να επιδείξουν ενδιαφέρον για την ιστορίαν και μάλιστα τη χρονολογίαν και ημερομηνίαν της ίδιας της Γέννη­σης του Ιησού Χριστού. Είχαμε, μάλιστα, υπογραμμίσει τότε, ότι για τους πρώτους Χριστιανούς δεν είχεν και τόση σημασίαν η ενασχό­ληση γενικά με τη Γέννηση -τέτοια επίδοση μάλλον τους θύμιζεν ειδωλολατρίαν - όσην είχεν ο προσδιορισμός του θανάτου, εν γένει, και, προκειμένου για τον Ιησούν Χριστόν, εκείνος της Σταύρωσης και Ανάστασής Του.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Αγίου Φιλάρετου Μόσχας

«Τούτο γαρ φρονείσθω εν υμίν ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού ύπαρχων ούχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεώ, άλλ' εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λα­βών, εν ομοιώματι ανθρώπων γε­νόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος». (Φιλ. 2, 57)

 Εάν κατά τη ρήση τού Σολομώντα, «τοις πάσι χρό­νος και καιρός τω παντι πράγματι υπό τον ουρανόν» (Εκκλησιαστής 3, 1), δεν είναι η ώρα σήμερα να μελετήσουμε με τον Απόστολο την θεία κένωση τού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καθώς Τον βλέπου­με να ταπεινώνει τον εαυτό Του στο μέγεθος του παιδιού, να κενούται ως τη φάτνη;

 

genisis

ΒΗΘΛΕΕΜ

Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου 

      Ας σηκωθούμε λοιπόν και ημείς. Και αν ταράσσονται όλοι, εμείς ας τρέξωμεν εις το σπίτι του παιδιού. Και αν μας εμποδίζουνεις τον δρόμον μας αυτόν  είτε βασιλείς, είτε πλήθη είτε τύρρανοι, ας μη αφήσωμεν τον πόθο μας να σβήση. Έτσι θα αποκρούσωμεν τα δεινά που μας απειλούν. Διότι και αυτοί, αν δεν έβλεπαν το παιδί, δεν θα εξέφευγαν τον κίνδυνο εκ μέρους του βασιλέως. Πριν ιδούν το παιδί επρομηνύοντο από παντού φόβοι και κίνδυνοι και ταραχαί. Μετά τη προσκύνηση η γαλήνη και η ασφάλεια. Όχι πλέον Άστρον αλλά τους αναλαμβάνει ο άγγελος, αφού έγιναν έπειτα από την προσκύνησιν ιερείς, αφού άλλωστε προσφέρουν και δώρα.

 

christmas 55

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

    Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της «κατά σάρκα Γεννήσε­ως» του Χριστού μας, γνωστή σε μας με την ονομασία «Χριστούγεννα», ούτε ανέκαθεν εορτάζετο, ούτε και εξ αρχής επετελείτο, όπως σήμερα, στις 25 Δεκεμ­βρίου. Αξίζει, λοιπόν, τον κόπο να ρίψουμε ένα βλέμμα στο απώτατον ιστορικόν παρελθόν της, γιατί η εορ­τή αυτή έχει... τη δικήν της ιστορίαν.

Προκαταρκτικά, θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι η Εκκλησία, κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, γενικότερα δεν συνήθιζε να εωρτάζει τη γέννηση, αλλά μόνον τον θάνατον των ιερών προσωπικοτήτων της. Θεωρούσε μάλιστα τον θάνατον αυτών των προσώπων ως την αληθινή γενέθλιον ημέραν των, διότι επίστευεν ότι α­κριβώς δια του θανάτου των έφυγαν από την απατηλήν αυτή ζωήν και «εγεννήθησαν» εισερχόμενοι στην αληθινήν, τη μεταθανάτια ζωήν.